Prezentacja „Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania

Report
Konferencja dla nauczycieli wychowania
fizycznego
Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego
Jak oceniać ucznia na lekcjach wychowania fizycznego.
Wrzesień, październik 2014
Prowadzący
Jolanta Sabat,
Wiesław Stanisławiak
Cele szkolenia:
Zapoznanie z najważniejszymi zmianami w prawie
oświatowym,
Uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej
dokumentacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego
Przypomnienie o tym jak oceniać ucznia na lekcji w-f
2014/2015
• MEN w zakresie kontroli:
• Realizacja przez szkołę obowiązku
prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego
Wychowanie fizyczne nie jest sumą
wyuczonych umiejętności z poszczególnych
dyscyplin sportowych, ani
„Przedszkolem sportu wyczynowego”
Wychowanie fizyczne to przede wszystkim
kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie
własne i innych oraz przygotowanie do
aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej
Dokumentacja
• Podstawa programowa – wymagania
edukacyjne na poszczególnych etapach
kształcenia
• Program nauczania zgodny z podstawą
programową
• Plan pracy-rozkład materiału
• Dziennik lekcyjny
• Dziennik zajęć innych
• Przedmiotowe Zasady Oceniania
Podstawa programowa
• Podstawa programowa to zapis tego, czego
państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie
uzdolnionego ucznia.
• Podstawa programowa opisuje efekty
kształcenia po każdym etapie edukacji
• W polskim systemie oświaty jest kluczowym
dokumentem określającym cele i treści
nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania
wychowawcze szkoły.
Podstawa programowa
• Każdy nauczyciel powinien znać
podstawę programową
z wcześniejszych etapów kształcenia.
Wymagania programowe
Etap
I etap
(3 godz.)
II etap
(4 godz.)
III etap
(4 godz.)
IV etap
(3 godz.)
sprawność
fizyczna
diagnoza
sprawności
fizycznej
i rozwoju
fizycznego
diagnoza
sprawności
fizycznej
i rozwoju
fizycznego
diagnoza
sprawności fizycznej
i rozwoju fizycznego
trening
zdrowotny
trening zdrowotny
trening zdrowotny
trening zdrowotny
sporty całego
życia
i wypoczynek
sporty całego życia
i wypoczynek
sporty całego życia
i wypoczynek
sporty całego życia
i wypoczynek
bezpieczna
aktywność
fizyczna
bezpieczna
aktywność fizyczna
i higiena osobista
bezpieczna
aktywność fizyczna
i higiena osobista
bezpieczna
aktywność fizyczna
i higiena osobista
x
sport
sport
sport
x
taniec
taniec
x
edukacja
zdrowotna
edukacja zdrowotna
Obszar
Obszary
wymagań
programowych
Monitorowanie realizacji podstawy programowej
• MONITORING ILOŚCIOWY
( zagadnienia specyficzne dla wychowania
fizycznego)
• zgodność ilości godzin prowadzonych zajęć z
ramowymi planami nauczania
• frekwencja uczniów,
• ilość finalistów, laureatów
• ilość imprez i uroczystości szkolnych,
• ilość uczniów w konkursach, olimpiadach,
• ilość zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań
Monitorowanie realizacji podstawy programowej
• MONITORING JAKOŚCIOWY
( zagadnienia specyficzne dla wychowania
fizycznego)
1.osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone
przez
a) wyniki testów diagnozujących wiedzę i
umiejętności
b) wyniki analiz ocen śródrocznych i rocznych
2.aktywność uczniów na lekcji,
3. pozaszkolna aktywność twórcza,
4. stopień realizacji poszczególnych bloków
edukacyjnych podstawyprogramowej
Monitorowanie realizacji podstawy programowej
• Pomocne uwagi
• Dziennik elektroniczny ułatwieniem w pracy
• Brak jednolitej karty monitoringu
• Właściwa struktura budżetu godzin i rozkładu
materiału pomocą w wypełnianiu kart
• Kolejność tematów w rozkładzie nigdy nie
będzie zgodna z nr tematów lekcji w
dzienniku(specyfika przedmiotu)
• Ewaluacja
Ilość godzin w-f
•
I etap edukacji (kl. I-III szkoła podstawowa)
290 godz. w etapie (96-97 godz. rocznie) – 3 godz. Tygodniowo
•
II etap edukacji (kl. IV-VI szkoła podstawowa)
385 godz. w etapie (128-129 godz. rocznie) – 2+2 godz. tygodniowo:
2 godz. tygodniowo zajęcia lekcyjne – 193 godz. w etapie (64-65 godz. rocznie)
2 godz. tygodniowo zajęcia do wyboru – 192 godz. w etapie (64 godz. rocznie)
•
III etap edukacji (gimnazjum)
385 godz. w etapie (128-129 godz. rocznie) – 2+2 godz. tygodniowo:
2 godz. tygodniowo zajęcia lekcyjne – 193 godz. w etapie (64-65 godz. rocznie)
2 godz. tygodniowo zajęcia do wyboru – 192 godz. w etapie (64 godz. rocznie),
w tym jeden semestr edukacja zdrowotna (ok. 32 godz.)
•
IV etap edukacji (szkoła ponadgimnazjalna)
290 godz. w etapie (96-97 godz. rocznie) – 1+2 godz. tygodniowo:
1 godz. tygodniowo zajęcia lekcyjne – 98 godz. w etapie (32-33 godz. rocznie)
2 godz. tygodniowo zajęcia do wyboru – 192 godz. w etapie (64 godz. rocznie),
w tym jeden semestr edukacja zdrowotna (ok. 32 godz.)
•
.
Średni tygodniowy wymiar obligatoryjnego WF w minutach,
w kolejnych etapach edukacji w wybranych krajach europejskich
(wg J. Pośpiech, 2006)
Kraj
6-9 lat
10-12 lat
13-16 lat
17-19 lat
POLSKA
135
180
180
135
PORTUGALIA
135
135
180
180
FRANCJA
165
165
165
110
SZWAJCARIA
150
150
150
150
SŁOWACJA
90
90
135
90
LITWA
120
90
90
90
CZECHY
90
90
90
90
LUKSEMBURG
90
90
90
75
IRLANDIA
45
45
45
20
Czy po zakończeniu nauki szkolnej będziesz uczestniczył w
aktywności fizycznej:
Irlandia – tak – ok. 70% (T. Jones i inni, 1997),
Polska – tak – ok. 60% chłopcy
ok. 50% dziewczęta (J. Pośpiech, 2006)
• Liczba obowiązkowych godzin WF w szkole (średnio przez 12
lat nauki w szkole):
• Irlandia – 0,8,
• Polska – 3,5,
Zajęcia lekcyjne
•
przeznaczone są na realizację wymagań szczegółowych opisanych
w podstawie programowej
•
wymagania określają jedynie to, co stanowi konieczne minimum,
które musi osiągnąć każdy uczeń
•
wymagania ukierunkowane są całkowicie na wyposażenie uczniów
w kompetencje niezbędne do świadomego, samodzielnego,
satysfakcjonującego i całożyciowego uczestnictwa w kulturze ruchu
oraz do ochrony i doskonalenia zdrowia
•
po osiągnięciu przez uczniów opisanych wymagań nauczyciel ma
możliwość ich poszerzania w zależności od potrzeb, predyspozycji
psychomotorycznych i zainteresowań uczniów oraz warunków
bazowych szkoły.
Zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Uzyskiwanie wysokich
osiągnięć w określonym sporcie bądź uczęszczanie na pozalekcyjne zajęcia sportowe (jazda konna,
tenis, balet, itp.) nie zwalnia z uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.
Zajęcia lekcyjne
Realizowane są w formie:
zajęć klasowo-lekcyjnych (tj. standardowych lekcji wychowania fizycznego),
zajęć do wyboru przez uczniów.
Mogą być prowadzone w grupie:
oddziałowej,
międzyoddziałowej,
międzyklasowej,
a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej.
Szkoły nie mają obowiązku realizowania zajęć do wyboru przez uczniów. Wszystkie lekcje
wychowania fizycznego mogą być realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne.
Jeśli szkoły zdecydują się na prowadzenie wychowania fizycznego w formie zajęć do wyboru przez
uczniów, zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż:
2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach;
1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych.
Zajęcia lekcyjne
zajęcia wychowania fizycznego należy
organizować w grupach liczących od 12
do 26 uczniów
zajęciach wychowania fizycznego
mogą być prowadzone w grupie
liczącej nie więcej niż 26 uczniów
w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia
wychowania fizycznego należy
organizować oddzielnie dla dziewcząt i
chłopców
zajęcia wychowania fizycznego, w
zależności od realizowanej formy tych
zajęć, mogą być prowadzone łącznie
albo oddzielnie dla dziewcząt i
chłopców na wszystkich etapach
kształcenia
Edukacja zdrowotna
Nie ma obowiązku realizowania bloku edukacji
zdrowotnej w wymiarze 30 godzin (lecz i zakazu też nie
ma)
Nie ma obowiązku realizowania bloku edukacji
zdrowotnej w salach lekcyjnych(Rozporządzenie
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego z dnia 9 sierpnia 2011 r. określa,
że: „Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem
realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z
przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia wychowania
fizycznego nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej.
Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej,
gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie
sportowym, do którego szkoła ma dostęp.
Program nauczania
Program nauczania jest opisem sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz
treści nauczania ustalonych w podstawie programowej
Program nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w
szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli.
Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do
danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.
Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw
programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym
zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego
ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
Program może obejmować treści nauczania wykraczające poza treści ustalone w
podstawie programowej.
Opracowany program nauczania, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości
uczniów, dla których jest przeznaczony.
Nauczycielu! Opracowując program nauczania wychowania fizycznego miej na uwadze
dostęp do infrastruktury sportowej, umożliwiającej jego realizację.
Program nauczania
• stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań
edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej
• zawiera:
– szczegółowe cele kształcenia i wychowania
– treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie
programowej
– sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z
uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od
potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program
będzie realizowany
– opis założonych osiągnięć ucznia
– propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć
ucznia
jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym
Program nauczania
• Zgodny z Podstawą Programową- jeden wspólny dla
etapu kształcenia(szkoły)
• Dostosowany do oczekiwań uczniów, bazy szkoły,
uwarunkowań środowiskowych
• Program może być:
własny
wybrany z dostępnych na rynku,
zmodyfikowany
• Włączony do SzZPN
Budżet godzin – SP
•
Mariusz Berczyński Wychowanie fizyczne w szkole. Poradnik dla nauczyciela
Bloki tematyczne
Liczba
godzin
FORMA REALIZACJ I
diagnoza
sprawności fizycznej
i rozwoju fizycznego
18
LA – (8 godzin rocznie)
Gimnastyka – (6 godzin rocznie)
Gimnastyka korekcyjna – (4 godziny rocznie
trening zdrowotny
28
LA – (14 godzin rocznie)
Atletyka terenowa – (4 godziny rocznie)
Gimnastyka – (10 godzin rocznie)
sporty całego życia
i wypoczynek
34
Gry i zabawy ruchowe – (10 godzin rocznie)
Koszykówka – (6 godzin rocznie)
Siatkówka – (6 godzin rocznie)
Piłka nożna – (6 godzin rocznie)
Piłka ręczna – (6 godzin rocznie)
bezpieczna
aktywność fizyczna
i higiena osobista
12
Gimnastyka – (6 godzin rocznie)
Atletyka terenowa – (6 godzin rocznie
sport
32
Koszykówka – (6 godzin rocznie)
Piłka siatkowa – (6 godzin rocznie)
Piłka nożna – (6 godzin rocznie)
Piłka ręczna – (6 godzin rocznie)
Unihoc – (8 godzin rocznie)
Tenis stołowy – (2 godziny rocznie
taniec
4
RMT (Rytm, Muzyka, Taniec) – (2 godziny rocznie)
Gimnastyka – (1 godzina rocznie)
Godziny do dyspozycji
nauczyciela
10
Przeznaczone na realizację treści programowych
w sposób inny niż ww.
Uwagi
Rozkład materiału klasa …propozycja
Obszar
Aktywność TematUmiejętności
Dyscyplina
Liczba
godzin
Diagnoza
sprawności
fizycznej
i rozwoju
fizycznego
LA – (8 godzin
rocznie)
Gimnastyka –
(6 godzin
rocznie)
Gimnastyka
korekcyjna –
(4 godziny
rocznie
LA -8 tematów
18
1,1
1,2
1,31,4
trening
zdrowotny
LA – (14
godzin
rocznie)
Atletyka
terenowa – (4
godziny
rocznie)
Gimnastyka –
(10 godzin
rocznie)
LA- 14 tematów
28
2,1..2,6
Wiadomości
Wymagania
szczegółowe
Według Ewy Czerskiej
Według Ewy Czerskiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
Dziennik lekcyjny
•
§ 10. 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się
przebieg nauczania w danym roku szkolnym.
•
2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym
przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia
oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli
są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej
rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, imiona i nazwiska nauczycieli
prowadzących zajęcia edukacyjne oraz tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, a w szkołach dla
dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej – semestralny plan zajęć
edukacyjnych. W przypadku dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę policealną dla
młodzieży lub przez szkołę dla dorosłych nie wpisuje się danych dotyczących rodziców
pełnoletnich uczniów lub słuchaczy.
•
3. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży odnotowuje się
obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, a także liczbę godzin usprawiedliwionych i
nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy
przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne)
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez uczniów oraz śródroczne i roczne
oceny klasyfikacyjne zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel
potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
§ 13. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia
wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego,
dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 12,jeżeli jest to
uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych
wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
2. W dzienniku innych zajęć należy dodatkowo odnotować, że przeprowadzenie zajęć, o
których mowa w ust. 1, stanowi realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
3. Do dziennika innych zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz oddział, do którego
uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je
posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub
wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy
plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów
i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub
wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub
wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza
podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.
Zmiana!!!
• § 8. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być także
dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie,
określonym w statucie szkoły, z tym że ustalone dla ucznia
oceny roczne (semestralne) i oceny zachowania wpisuje się do
dziennika lekcyjnego
• Tego zapisu nie ma!!!!!!!
Przedmiotowe Zasady Oceniania § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
•
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę
podstawę.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w
nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
Przedmiotowe Zasady Oceniania § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z
późn. zm.)
• Szczegółowe warunki i sposób oceniania
wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia wsprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów. Nauczyciele na początku każdego
roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o
wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania
wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej.
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, a ponadto na
wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
Przedmiotowe Zasady OcenianiaPrzedmiotowe Zasady Oceniania § 8 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
• Przy ustalaniu oceny z wychowania
fizycznego należy w szczególności brać
pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć.
Ocenianie ucznia
Procedura tworzenia PSO:
 wytyczenie obszarów oceniania
 opis działań ucznia podlegających ocenie w każdym
obszarze (co będzie oceniane?)
 opracowanie kryteriów szczegółowych oceny w każdym
obszarze (jak i kiedy będzie to oceniane?)
 opracowanie kryteriów oceny końcowej dla każdego
obszaru
 określenie wymagań na ocenę końcową z wychowania
fizycznego (semestralną, roczną)
 opracowanie postanowień końcowych
Obszary Oceny –Ewa Czerska
•
•
•
•
•
•
Systematyczność udziału w zajęciach – wdrażanie do systematycznego
podejmowania aktywności ruchowej zarówno w aspekcie wychowawczym jak i
zdrowotnym.
Aktywność na zajęciach – wdrażanie do podejmowania maksymalnego wysiłku,
zaangażowania, współdziałania w zespole, inicjatywy i samodzielności w planowaniu
i organizowaniu własnego procesu nauczania – uczenia się.
Działalność na rzecz sportu szkolnego – aktywizowanie do udziału w masowych
imprezach rekreacyjno-sportowych, turniejach i zawodach wewnątrzszkolnych (jako
zawodnik, sędzia, organizator, protokolant, sprawozdawca, kronikarz, kibic, itp.) oraz
w imprezach i zawodach pozaszkolnych (np. reprezentacja szkoły, dzielnicy, miasta).
Postęp w usprawnianiu – wdrażanie do samokontroli, samooceny i
samodoskonalenia sprawności fizycznej, czyli kształtowania nawyku dbałości o
zdrowie i kondycję fizyczną.
Poziom wiedzy – aktywizowanie do pogłębiania wiedzy o fizjologii wysiłku
fizycznego i jego wpływie na organizm oraz wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo
własne
i innych.
Poziom umiejętności ruchowych – motywowanie do doskonalenia umiejętności
z różnych form aktywności fizycznej oraz wyboru sportu „całego życia”
dostosowanego do własnych możliwości i zainteresowań.
Zwolnienia z w-f Przedmiotowe Zasady Oceniania § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
• Ucznia z zajęć wychowania fizycznego zwolnić może jedynie
dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej
przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku
zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona".
• Nie ma podstaw prawnych do zwalniania z zajęć wychowania
fizycznego w oparciu o dokument wystawiony przez rodziców
(opiekunów prawnych) lub samego ucznia. Nie ma również
podstaw do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego z
powodu braku stroju gimnastycznego. Przygotowanie do
określonych lekcji, w tym zajęć wychowania fizycznego, należy
do zadań ucznia.
• Jedynie w przypadku, gdy uczestniczący w
zajęciach wychowania fizycznego uskarża się
na dolegliwości zdrowotne, zwalnia się go w
danym dniu z wykonywania planowanych
ćwiczeń, informując o tym jego rodziców
(opiekunów). Należy jednak podkreślić, że
cytowany przepis rozporządzenia w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach
i placówkach odnosi się do dolegliwości
zdrowotnych i nie dotyczy braku stroju
niezbędnego do uczestniczenia w zajęciach
wychowania fizycznego.

similar documents