Problém domácího násilí na ženách

Report
Právní vzdělání pro celý život
reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0290
Laboratoř lidských práv





Úmluva proti mučení a jinému krutému,
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo
trestání
Čl. 7 MPOPP
Čl. 3 Evropské úmluvy
Čl. 7 odst. 2 LZPS
Trestní zákoník – Týrání osoby žijící ve
společném obydlí









Materiálně závislá
Poslušná
Minimální či žádné sociální
kontakty
Omlouvá partnerovo chování
nepříjemnostmi v práci
Je vystrašená, pocity beznaděje
Situace pro ni nemá řešení
Intenzivní pocity viny, že si to
násilí zaslouží
Věří, že se partner zlepší
Emocionálně závislá na
partnerovi
= chování, které u jednoho z partnerů způsobuje
strach z druhého
= skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje,
kontroluje násilný partner chování druhého
Formy
 Fyzické
 Psychické
 Sexuální
 Sociální izolace
 Ekonomická kontrola

OSN: „každý projev
rodově podmíněného
násilí, který má nebo by
mohl mít za následek
tělesnou, sexuální nebo
psychickou újmu nebo
utrpení žen, včetně
hrozby takovými činy,
zastrašování a
úmyslného omezování
svobody a to jak ve
veřejném či soukromém
životě“
Jedna žena volala na policii patnáctkrát za
noc, že ji manžel bije, ale nikdo nepřijel.
Policejní stanice byla 500m daleko; další žena
zavolala policii, když ji bil manžel. Ale oni jí
řekli: „Přijdeme, jen když u vás bude mrtvé
tělo“

Korán: „ Muži zaujímají
postavení nad ženami
proto, že Bůh dal
přednost jedněm z vás
před druhými, a proto,
že muži dávají z majetků
svých. A ctnostné ženy
jsou pokorně oddány a
střeží skryté kvůli tomu,
co Bůh nařídil střežit. A
ty, jejichž neposlušnosti
se obáváte, varujte a
vykažte jim místa na
spaní a bijte je!“
Mají ženy ochranu, když
jsou poslušné a přesto jsou
bity?
 Jde ještě o domácí násilí,
když je ženami v
muslimských zemích
akceptováno?







Důležitá postava biblické tradice
Společenské postavení ženy je o stupeň nižší
než-li muže
Ve vztahu k Bohu si jsou obě pohlaví rovna
Nejvíce trpí emancipované ženy
Země, kde je nejhorší život pro ženy:
Afganistan, Pákistán, Saudská Arábie
Protipól: Irák


Některé jsou rády, že mají svou tradici, Korán
je dle nich ochraňuje (nevhodné doteky v
tlačenicích, zvláštní dámská oddělení..)
Jiné trpí








Každá žena je povinna nosit Hidžáb (závoj). Ta, která
poruší, bude trestána smrtí
„ženy jsou pole k plození dětí“
Ženy nemají povoleno studovat některé obory
Dívky mohou být provdány již v 9 letech
Vdaná žena nemůže bez manželova svolení cestovat,
pracovat, navštěvovat příbuzné a přátele
Pokud chce vdaná žena vycestovat do zahraničí,
potřebuje písemné svolení manžela
Pokud je žena obviněná z cizoložství, je ihned
ukamenována
Menstruace je považována za nemoc
Kniha a film „Bez
dcerky neodejdu“
 Judikát „OPUZ vs.
TURECKO“
 Kniha „Proč nejsem
muslim?“

Kateřina Šmídová

similar documents