Aktualno na področju eko kmetijstva- RRP 2014

Report
Aktualno na področju ekološkega
kmetijstvastrateške usmeritve in
PRP 2014-2020
Strateške usmeritve na področju EK
Strateški in razvojni cilji:
- Povečanje obsega pridelave in predelave
- Povečanje konkurenčnosti s poudarkom na povečanju
produktivnosti, učinkoviti in trajnostni rabi virov
- Povečanje tržnega deleža s slovenskimi ekološkimi proizvodi
- Spodbujanje tržnega povezovanja proizvajalcev in njihova vključitev
v tržne sisteme
– Priprava ustreznih ukrepov v okviru PRP 2014-2020
− Spodbujanje dobave ekoloških živil preko ZJN in Uredbe o ZeJN –
sprememba ZJN; naročnikom je omogočeno, da iz postopka javnega
naročanja izločijo posamezne sklope naročila - brez izvedbe
postopka javnega naročila (če naročilo ne presega 80.000 EUR in
20% skupne vrednosti vseh sklopov)
− V okviru ZeJN je obvezna nabava ekoživila oz. živil iz preusmeritve:
- do 31. 12. 2013: 5 %
- od 1. 1. 2014 dalje: 10 %
PRP 2014-2020
• EK kot samostojen ukrep, ni več del ukrepa
kmetijsko okoljskih plačil
Podpore za preusmerjanje in izvajanje:
•
•
•
•
•
•
njive-poljščine
vrtnine na prostem in v zavarovanih prostorih
oljčniki in drugi nasadi sadovnjakov
travniški visokodebelni sadovnjaki
vinogradi, hmeljišča, drevesnice
travinje (trave in TDM na njivah, trajno travinje)
Novi predlogi:
• ekološko čebelarjenje
• ekološko semenarjenje
• Biodinamično kmetovanje
KULTURA-RABA
2011
2012
2012-EK v preusmeritvi- NOVO
njive-poljščine
298,07 EUR/ha
298,07 EUR/ha
357,52 EUR/ha
vrtnine na prostem
551,45 EUR/ha
551,45 EUR/ha
600 EUR/ha
vrtnine v zavarovanih prostorih
487,90 EUR/ha
487,90 EUR/ha
600 EUR/ha
oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi
sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha
554,73 EUR/ha
pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha
pri ostalih sadnih vrstah
554,73 EUR/ha
753,58 EUR/ha
travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50200 dreves/ha
237,80 EUR/ha
237,80 EUR/ha
411,23 EUR/ha
vinogradi, hmeljišča, drevesnice
578,92 EUR/ha
578,92 EUR/ha
635,91 EUR/ha
travinje (trave, travno deteljne mešanice na
njivah, trajno travinje):
- obtežba 0,2-0,5 GVŽ/ha
- obtežba 0,5-1,9 GVŽ/ha
- 213,20 EUR/ha
-227,55 EUR/ha
- 213,20 EUR/ha
-227,55 EUR/ha
- 197,21 EUR/ha
- 450 EUR
PRP 2014-2020
– Ekološki kmetje bodo lahko pridobili tudi podporo za ukrep
KOPOP, če se zahteve za izvajanje ne bodo prekrivale
– Primeri možnih kombinacij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EK in reja avtohtonih pasem
EK in pridelava avtohtonih sort
EK in setev medonosnih rastlin
EK in oživitvena rez v prvem ali drugem letu prevzete obveznosti
EK in pozna košnja
EK in gnojenje na podlagi analize tal in gnojilnih načrtov
EK in uporaba feromonskih vab
EK in uporaba zastirk
EK in ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov
itd.
Kombinacije EK z drugimi ukrepi PRP
–
–
–
–
–
OMD
dobrobit živali
sheme kakovosti (dodatne točke)
skupine in organizacije proizvajalcev (dodatne točke)
naložbe v osnovna sredstva
– razvoj kmetij in podjetij

similar documents