Sexualita na internete

Report




Za posledných pár rokov internet výrazne ovplyvnil
sexuálny vývin detí. Aj v pozitívnom, no najmä v
negatívnom zmysle.
Dôvodom je ľahká prístupnosť stránok s erotickým
obsahom, pred ktorými nie sú deti pri práci s
internetom takmer vôbec chránené.
Najviac sú deti ohrozené pri sociálnych sieťach, na
stránkach ktorých sa snažia kontaktovať mladistvých
dospelé osoby vydávajúce sa za rovesníkov
chatujúcich detí.
Podľa výskumu občianskeho združenia Odyseus má
až štvrtina detí už na prvom stupni základnej školy
skúsenosť s webovými stránkami s erotickým
obsahom.

"Najmä zahraničné štúdie ukazujú, že
porno je škodlivé na vývin detskej
sexuality. Na webe je toho dovolené
viac ako v živote a podľa toho sa
správajú aj ony. Sú v anonymite, preto si
myslia, že si môžu viac dovoliť," povedala
psychologička Mária Balážová z
Výskumného ústavu detskej psychológia
a patopsychológie.

similar documents