Kretanje na tr*i*tu rada u Vara*dinskoj *upaniji

Report
Informiranje o
samozapošljavanju
 Poduzetništvo je spremnost pojedinca ili više
partnera da uz određeno ulaganje kapitala i
preuzimanje rizika uđe u poslovni pothvat s
ciljem stvaranja profita
 Poduzetnik je osoba koja organizira i upravlja
poslovnim pothvatom, preuzimajući rizik u
svrhu ostvarivanja profita
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Motivacija za poduzetnički pothvat






biti sam svoj šef
ostvariti financijsku korist
ponovo se zaposliti nakon gubitka posla
biti neovisan
realizirati inovativni proizvod ili uslugu
jednostavno rečeno – kreirati i stvoriti nešto novo
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Najčešće pogreške poduzetnika početnika





Ne ispituju tržište
Ne rade poslovni plan
Krivo procjenjuju prihode i troškove
Ne angažiraju kvalitetno računovodstvo
Nemaju obrtna sredstva za poslovanje
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Najčešće pogreške poduzetnika početnika





Zadužuju se s nepovoljnim kamatama
Ulaze u krug dugova, iluzija i nadanja
Sklapaju nepovoljne ugovore
Ne mogu procijeniti rokove i svoje mogućnosti
Kreću s previše suvlasnika i previše zaposlenih
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Vrste poslovnih subjekata:
 Obrt:
-
-
Slobodan (npr. izrada nakita)
Vezan - potreban ispit o stručnoj osposobljenosti,
odgovarajuća stručna sprema ili majstorski ispit (npr. frizerski,
stolarski …)
Povlašten - povlasticu izdaje nadležno ministarstvo
(npr. zaštita osoba i imovine …)
 Trgovačko društvo/Jednostavni d.o.o.
 Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 Zadruga
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Obrt ili d.o.o./jednostavni d.o.o?
OPIS
OBRT
D.O.O.
J.D.O.O.
Temeljni kapital
Nema
20.000,00 kn
10,00 kn
Troškovi osnivanja
cca. 1.500,00 kn
cca. 6.000,00 kn
cca. 800,00 kn
Vrijeme potrebno za osnivanje
max 15 dana
max 40 dana
max 20 dana
Mjesto registracije
Nadležni ured
državne uprave u
županiji
Trgovački sud
Trgovački sud
Odgovornost
Vlastitom imovinom
Visinom temeljnog
kapitala
Zadržavanjem
četvrtine godišnje
dobiti i njezinim
unošenjem u
rezervu društva
Članstvo u komori
HOK
HGK
HGK
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Obrt ili d.o.o./jednostavni d.o.o?
OPIS
OBRT
D.O.O.
J.D.O.O.
Djelatnosti
Sve dopuštene gosp.
djelatnosti uz posjedovanje
odgovarajuće stručne spreme
za vezane obrte i/ili povlastice
za povlaštene obrte
Sve dopuštene
gosp. djelatnosti
Sve dopuštene gosp.
djelatnosti, osim
onih za koje su
potrebne posebne
dozvole
Porezne stope
Na dohodak: progresivna
12%, 25%, 40% (ovisno o
visini dohotka)
Na dobit: 20%
Na dobit: 20%
Zaposleni
Plaćanje poreza
na dodanu
vrijednost
Nema ograničenja
Naplaćeni računi
Nema ograničenja
Izdani računi
Nema ograničenja
Izdani računi
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Prednosti obrta:
 niži troškovi osnivanja
 mogućnost jednostavnog podizanja novaca sa žiro
računa (obrtnici vode samo knjigu primitaka i
izdataka - jednostavno knjigovodstvo)
 jednostavnije i samim time jeftinije knjigovodstvo
 PDV se plaća samo onda kada je zaista i naplaćen od
kupaca
 jeftinije i lakše mijenjanje podataka (promjena
adrese, djelatnosti i sl.)
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Nedostaci obrta:
 odgovarate svom svojom imovinom
 plaćanje više poreza jer se plaća po poreznim stopama od
12%-40% (porez na dohodak, kao plaća)
 nemogućnost obavljanja nekih djelatnosti za koje je
obavezna odgovarajuća stručna sprema (vezani obrti)
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Prednosti trgovačkog društva:
 kao vlasnik odgovarate do iznosa koji ste uložili (min
20.000,00 kn)
 jedinstvena porezna stopa na dobit od 20%
 tvrtka je pravna osoba neovisna o vama
 možete registrirati neograničeni broj djelatnosti bez
obzira što nemate odgovarajuću stručnu spremu,
međutim za stvarno obavljanje nekih od njih trebati
ćete zaposliti radnika koji ima odgovarajuću spremu
(npr. ugostiteljska djelatnost i sl.)
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Nedostaci trgovačkog društva:
 veći troškovi osnivanja (cca 4.000,00-5.000,00 kn za javnog
bilježnika + 20.000,00 kn temeljnog kapitala)
 veći troškovi za bilo kakve naknadne promjene (adresa,
direktor, nove djelatnosti)
 skup i dugotrajan proces zatvaranja tvrtke
 PDV plaćate čim izdate račun bez obzira što vam nije plaćen
 kompliciranije računovodstvo koje je samim time i nešto
skuplje za vođenje (dvojno knjigovodstvo)
 ne možete uzeti niti jednu kunu s računa tvrtke bez da to
papirnato ne opravdate
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Osnivanje obrta u koracima:
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Osnivanje trgovačkog društva:
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Zadruga
 osniva kao dragovoljno, samostalno i neovisno društvo kojim
upravljaju njegovi članovi, a svojim radom na temelju zajedništva i
uzajamne pomoći ostvaruje, unapređuje i štiti svoje gospodarske,
ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge interese i time
ostvaruje ciljeve zbog kojih je osnovana (npr. poljoprivredna, štednokreditna …)
 može osnovati najmanje sedam osnivača koji su poslovno sposobni
bilo da su fizičke ili pravne osobe
 Zadruga stječe svojstvo pravne osobe upisom u registar trgovačkog
suda
 Osnovni ulog je obvezan i svaki član zadruge mora unijeti minimalan
unos koji nije manji od 1.000,00 kn
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Korisnici novčane naknade
 Nezaposlenoj osobi, korisniku novčane naknade,
može se na njezin zahtjev isplatiti naknada u
jednokratnom iznosu za:
 otvaranje obrta, odnosno samostalne djelatnosti
 osnivanje trgovačkog društva i zapošljavanje u
njemu
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Potpora za samozapošljavanje
 www.hzz.hr: Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto
 Potpora male vrijednosti
 Korisnici: Nezaposlene osobe bez obzira na radni
staž, zanimanje i kvalifikaciju, nezaposlene osobe
s invaliditetom bez obzira na radni staž, zanimanje
i kvalifikaciju
 Prijavljene u evidenciju nezaposlenih
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Podnošenje zahtjeva za samozapošljavanje




Predati popunjen Zahtjev i Poslovni plan- prije registracije
Ocjena stručnog tima HZZ-a (25 dana + 25 dana)
Obavijest HZZ-a podnositelju zahtjeva o ocjeni
Po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva dostaviti
dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog odnosa u
najmanjem trajanju od 12 mjeseci nadležnim institucijama
(HZZO i HZMO)
 Za osiguranje naplate mogućih potraživanja sufinancirana
osoba i jamac platac pri potpisu Ugovora predaje Zavodu
bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Potpora za samozapošljavanje
 Može se dodijeliti za osnivanje obrta, trgovačkog
društva (d.d., d.o.o., j.d.o.o...), zadruge
 Može se dodijeliti za preuzimanje drugog pravnog
subjekta – korisnik potpore mora preuzeti drugi
pravni subjekt s većinskim udjelom u vlasništvu
 Žene poduzetnice – može se dodijeliti za
samozapošljavanje u sezonskom obrtu (poseban
program)
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Potpora za samozapošljavanje
 može se dodijeliti za osnivanje zajedničkog poslovnog
subjekta i to za najviše 4 suvlasnika
 Za obrt: 2 suvlasnika
 Za d.o.o.: najviše 4 suvlasnika – korisnici potpore za
samozapošljavanje moraju imati većinski udio u vlasništvu
pravnog subjekta
 Jednostavni d.o.o.: nema suvlasništva
 svaki od suvlasnika predaje pojedinačni zahtjev i Poslovni
plan, svaki za sebe preuzima ugovorne obveze, a potpora
se isplaćuje na žiro-račun novoosnovanog subjekta
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Potpora za samozapošljavanje
 Visina subvencije:
 25.000,00 kn (jednokratna isplata)
 Trajanje:
 12 mjeseci
 Kriteriji za dodjelu:
 NO mora izraditi Poslovni plan iz kojeg je razvidno da je
poslovna ideja održiva na tržištu
 NO mora proći aktivnosti savjetovanja za
samozapošljavanje u nadležnom područnom uredu
Zavoda
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Potpora za samozapošljavanje
 Namjena potpore:
 Troškovi rada poslovnog subjekta sukladno troškovniku
dostavljenom uz Poslovni plan (nabava strojeva, alata,
uplata doprinosa) do 25.000,00 kn godišnje
 Može se kombinirati uplata doprinosa i kupnja opreme
 Korisnik mora dostaviti dokaze o namjenskom utrošku
sredstava – računi za kupnju opreme i izvodi žiroračuna iz kojih je vidljiva uplata obaveznih doprinosa
 Neće biti priznati troškovi nabave robe namijenjene za
daljnju prodaju i potrošnog materijala
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Ugovorne obveze za potpore za samozapošljavanje
 U slučaju neredovite uplate doprinosa i neredovite
dostave dokaza financijskim obvezama Ugovor o
sufinanciranju samozapošljavanja se raskida i korisnik
potpore za samozapošljavanje u obvezi je vratiti
neiskorišteni dio sredstava uvećane za kamatu
 U slučaju nenamjenskog trošenja isplaćenih sredstava
ugovor o sufinanciranju samozapošljavanja se raskida
i korisnik potpore za samozapošljavanje u obvezi je
vratiti isplaćena sredstva u cijelosti, uvećana za
kamatu
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Ugovorne obveze za potpore za samozapošljavanje
 U slučaju kada korisnik potpore zatvori trgovačko
društvo, odnosno prestane obavljati djelatnost prije
isteka ugovorenog razdoblja od 12 mjeseci u obvezi
je vratiti isplaćena sredstva u cijelosti, uvećana za
kamatu
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Tko ne može koristiti potpore za samozapošljavanje
 Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
 Osobe koje su imale registriran obrt, trgovačko
društvo ili slobodnu djelatnost, a za otvaranje istog
su
već
koristile
poticajna
sredstva
za
samozapošljavanje po prijašnjim programima u
nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 Osobe koje su imale registriran obrt, trgovačko
društvo ili slobodnu djelatnost, a nisu podmirile sve
obveze na ime obavljanja gospodarske djelatnosti
(potvrda Porezne uprave)
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
 Novoregistrirani obrt, trgovačko društvo ili
slobodna djelatnost koja koristi potporu za
samozapošljavanje ne može koristiti ostale
programe za sufinanciranje zapošljavanja za
vrijeme trajanja ugovorne obveze
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Potpora za samozapošljavanje u sezonskom obrtu
 www.hzz.hr: Tvoja inicijativa – tvoje sezonsko radno
mjesto
 Korisnice:
 Nezaposlene žene bez obzira na staž, zanimanje i
kvalifikaciju prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 Visina potpore, kriteriji za dodjelu potpore i namjena
dodjeljenih sredstava ista je kao i kod redovne potpore za
samozapošljavanje
 Protekom ugovorenog razdoblja korisnice su dužne
dostaviti dokaze o namjenskom utrošku sredstava
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Potpora za samozapošljavanje u sezonskom obrtu
 Trajanje potpore:
 24 mjeseca
 Ugovorne obveze:
 Po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva
dostaviti dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog
odnosa u najmanjem trajanju od 12 mjeseci nadležnim
institucijama (HZZO i HZMO)
 Prva godina rada – 6 mjeseci radni odnos, 6 mjeseci
produženo mirovinsko osiguranje
 Druga godina rada – 6 mjeseci radni odnos, 6 mjeseci
produženo mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Ovrha
 Potpore za zapošljavanje, među kojima je i
potpora za samozapošljavanje nisu izuzete od
ovrhe, kao ni jednokratna novčana naknada
 Bez obzira što su potpora za samozapošljavanje i
jednokratna novčana naknada usmjerene prema
nezaposlenoj osobi, ne podliježe izuzeću za ovrhu
jer se radi o sredstvima za vrijeme obavljanja
poduzetničke aktivnosti, a ne zaštićenim
primanjima
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Što je poslovni plan?
 Poslovni plan – pisani dokument koji jasno opisuje
poslovnu ideju, njene efekte, početna sredstva,
resurse i metode potrebne za njeno ostvarivanje
 Za koga radimo poslovni plan?
-
Za SEBE
Za banku i investitore
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Svrha poslovnog plana:
 smanjenje rizika tj. povećanje sposobnosti za
preuzimanje većih rizika, mogućnost mijenjanja stvari
 konkretizacija poslovne ideje
 informacija o tome kako poduzetničku inicijativu
pretvoriti u posao i kako poslovnim aktivnostima
postići zadovoljavajuće rezultate
 kako zainteresirati potencijalne kreditore ili
investitore da ga financiraju ili podrže na neki drugi
način
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Sadržaj poslovnog plana
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Troškovnik
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Važniji kontakti:

URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI,
www.uduvz.hr
STANKA VRAZA 4, VARAŽDIN
Telefon: 042/394-291, 042/394-218
e-mail: [email protected]

ISPOSTAVA IVANEC
ĐURE ARNOLDA 11, IVANEC, Telefon: 042/781-122
e-mail: [email protected]

ISPOSTAVA LUDBREG
TRG SVETOG TROJSTVA 14, LUDBREG, Telefon: 042/810-770
e-mail: [email protected]

ISPOSTAVA NOVI MAROF
TRG HRVATSKE DRŽAVNOSTI 1, NOVI MAROF, Telefon: 042/611-022
e-mail: [email protected]
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Važniji kontakti:
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, www.hgk.hr
 Županijska komora Varaždin
P. Preradovića 17/II, Varaždin, Telefon: 042/405-400
e-mail: [email protected]
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA, www.hok.hr
 Obrtnička komora Varaždinske županije
Branka Vodnika 4, Varaždin, Telefon: 042/320-986
e-mail: [email protected]
 Razvojna agencija Sjever DAN, www.dan.hr
Trg bana Jelačića 17, Varaždin, Telefon: 042/213-700
e-mail: [email protected]
 AZRA d.o.o. Varaždin, www.azra.hr
Kratka 1, Varaždin, Telefon: 042 422200
e-mail: [email protected]
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin
Važniji kontakti:

Ministarstvo poduzetništva i obrta, www.minpo.hr

HAMAG, www.hamag.hr
Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, tel: 01/6106-111
e-mail: [email protected]
„Poduzetnički impuls 2013” besplatni info tel: 0800/234505
(Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije)
Prilaz Gjure Deželića 7, Zagreb, tel: 01/4881-000
e-mail: [email protected]


HABOR, www.hbor.hr (Hrvatska banka za obnovu i razvoj)
Strossmayerov trg 9, Zagreb, tel: 01/4591-666
e-mail: [email protected]
EBRD, www.ebrd.com (Europska banka za obnovu i razvoj)
BAS program poticanja ženskog poduzetništva
Preradovićeva 13/II, Zagreb, tel. 01/4922-488, 4922-497
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Varaždin

similar documents