Odhad nákladů na tvorbu informačního systému

Report
ODHAD NÁKLADŮ NA TVORBU
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A
MINIMÁLNÍ DOBY JEHO REALIZACE
Důležitým vstupním údajem pro jakékoliv
plánování a řízení prací na IS a SW produktech je
samozřejmě odhad nákladů, které bude třeba na
vývoj vynaložit
 Odhad je potřeba v průběhu vývoje stále
korigovat v závislosti na tom, jaká vstupní data
máme pro něj k dispozici. V průběhu realizace
projektu můžeme užít některý z odhadů složitosti
vycházející z grafu řízení či hierarchického
rozkladu, pro odhad mezimodulové složitosti pak
odhady složitosti projektování ve velkém, resp.
odhady složitosti objektového řešení.


. Po dokončení implementace můžeme užít
odhady založené na zdrojovém kódu SW, které je
ovšem vhodné, které hodnotí nejen pouhý „objem“
kódu, ale i složitost toku řízení, resp. rozkladu,
který kód vyjadřuje. Tyto údaje máme ovšem
k dispozici příliš pozdě na to, abychom je mohli
užít k rozhodnutí o tom, že za danou cenu raději
projekt řešit nebudeme.

V každém případě zkoumání řešitelských
podkladů, tedy specifikace, různých fází projektů
a posléze kódu vede k odhadu složitosti produktu.
Zůstává otázka, jaký je vztah mezi složitostí a
náklady, resp. složitostí, počtem řešitelů a časem,
který je na realizaci projektu potřeba.
u velkých programových celků lze závislost
pracnosti na objemu programu aproximovat
funkcí: E=m*V3/2
 E… pracnost měřená např. v člověkoměsících
 V… objem programu, měřený v modifikovaných
tisících řádek zdroj.kódu
 m … je vhodná konstanta
 Tato metoda je dnes již zastaralá

COCOMO – CONSTRUCTIVE COST MODEL
V současnosti je nejpoužívanějším odhadem pro
růst složitosti v závislosti na objemu tzv. odhad
COCOMO.
 Další důležitou otázkou je min.doba, za kterou lze
projekt realizovat. Ta samozřejmě závisí na jeho
celkové pracnosti a na počtu pracovníků, kteří se
mu budou věnovat. „Dělba práce“ totiž vyžaduje
stanovit přesná rozhraní komponent, které
vzniknou u různých autorů paralelně a
následnou kompletaci těchto komponent. Práci
na SW nelze dělit do nekonečna tzn. existuje
určitá mez.


Odhady COCOMO, umožňují stanovit i
minimální dobu, za kterou je „rozumné“
požadovat realizaci projektu. Snažit se o realizaci
rychlejší je již silně neekonomické nebo dokonce
zcela nereálné.
ODHAD COCOMO (CONSTRUCTIVE
COST MODEL)
Mějme: E… celková pracnost projektu uváděná
v člověkoměsících za předpokladu, že řešitel
vlastní práci na projektu věnuje plně asi 150
hodin týdně
 T… minimální „rozumná“ doba realizace projektu
v měsících práce
 V… modifikovaný počet tisíců zdrojových řádků
kódu tvořícího SW řešení
 Pak:
E = a*Vb
T = c*Ed
 kde a,b,c,d jsou empiricky zjišťované konstanty





Základní model COCOMO rozlišuje 3 úrovně projektů
zvané „módy“:
organický mód – relativně malý SW tým pracuje na
známé aplikaci, v které se užívají běžné algoritmy v
„domácím prostředí“ na stabilním HW. Pro tento mód:
a=3,2; b=1,05; c=2,5; d=0,38
přechodný mód – je přechodem mezi „snadným“
organickým módem a obtížným „vázaným módem“ a
týká se projektů se zvýšenými nároky na komunikaci.
Pro tento mód: a=3,0; b=1,12; c=2,5; d=0,35
vázaný mód – pro velké projekty, řešené za obtížných
podmínek, při častých změnách požadavků v průběhu
řešení, na nestabilním HW, pod nestabilním OS
s vysokými nároky na interakce a s požadavky na
časovou odezvu. Pro tento mód: a=2,8; b=1,20; c=2,5;
d=0,32
KOREKCE ODHADŮ COCOMO

V odhadech COCOMO nejsou zahrnuty některé
faktory, které mohou podstatně ovlivnit celkovou
pracnost E a následně i minimální rozumnou
dobu řešení T. Jde především o faktory
charakterizující nároky na produkt a jeho jakost,
faktory výpočetní techniky, která je pro vývoj
k dispozici, faktory popisující kvalifikaci
předpokládaných řešitelů a faktory popisující
řízení projektu a SW nástroje, které mají řešitelé
k dispozici.

Proto byla navržena metoda, jak odhad
korigovat. Metoda spočívá v tom, že
klasifikujeme každý faktor v ordinální stupnici:
velmi nízký, normální, vysoký, velmi vysoký a
v závislosti na této klasifikaci odhad COCOMO
násobíme hodnotou blízkou k jedné.
Přitom je-li faktor hodnocen stupněm normální,
násobíme vždy číslem jedna (hodnota odhadu se
nemění). Při nízkém hodnocení bude činitel,
kterým odhad násobíme, menší než 1, při
vysokém větší než 1. Korekce odhadu COCOMO
skýtá možnost uplatnit pouze ty faktory, které se
nám zatím v hodnocení nikde „udat“ nepodařilo
 aby nedocházelo ke zdvojení započtení
 Lze považovat např. faktory: spolehlivost, rozsah
dat, složitost, časové omezení, paměťové omezení,
stabilita HW, rychlost odezvy, znalosti a
zkušenosti analytika, znalosti řešitelů, moderní
metody, napjaté termíny, CASE,…

PRACNOST A DĚLBA PRÁCE
Snížit celkovou pracnost tím, že práci rozdělíme
na části řešené samostatně, které nebudou tak
rozsáhlé.
 Další důvod pro nezbytnost dělby práce tkví
v tom, že kdyby projekt realizoval jediný řešitel,
byla by u projektů s vysokou celkovou pracností
doba neúnosně dlouhá a řešení by bylo ukončeno
až v době, kdy by o ně již jistě nikdo nestál.


Mezi spolupracujícími řešiteli je třeba vymezit
vzájemné rozhraní, pomocí kterého budou jimi
realizované subsystémy vzájemně komunikovat,
to je předávat si data a řízení. Toto rozhraní
nestačí vymezit, je třeba je kontrolovat a po
odděleném odzkoušení obou systém; provést
kompletaci a znovu ověřit funkčnost celku.
Souhrn těchto doplňkových prací, které si
dekompozice vyžádá, je možno chápat jako
pracnost programování ve velkém. tj. provést
dekompozici, kontrolu,…

similar documents