1. cvičení

Report
VÝROBNÍ FAKTOR
KAPITÁL
PŘÍKLADY:
A: SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ
B: ÚROKOVÉ POČTY
Říjen 2011
Cvičení č.1
1
A: Úvěry
1.
Anuitní splácení úvěru a) roční
b) měsíční
2.
3.
Rovnoměrné splácení
Překlenovací úvěr
2
1a) Anuitní splácení úvěru – roční splátky




n
Úvěr v hodnotě 1 000 000 Kč
i * (1  i )
A  So .
Úroková sazba: 7,5% p.a.
n
(
1

i
)
1
Doba splácení 6 let
Vypočítejte výši anuity, kterou bude klient při splácení úvěru platit.
Konec
roku
dluh
0
1
2
3
4
5
6
1 000 000
anuita
úrok
Úmor
3
1b) Anuita – měsíční splátky


Podnikatel splácí úvěr ve výši 1.000.000 po dobu 6 let s roční úrokovou
mírou 7,5% p.a. Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními anuitními
splátkami. Vypočítejte výši úmoru (splátky jistiny) za 2 měsíce.
Úkol:
Převeďte roční úrokovou míru (měsíční frekvence úročení dluhu)
 Vypočítejte měsíční anuitu

anuita  1000000 *
0 , 00625 * (1, 00625 )
(1, 00625 )
72
1
Konec měsíce
0
dluh
1 000 000
72
 17290 K č
1
A  So .
i * (1  i )
n
(1  i )  1
n
2
Anuita měsíční
úrok
Úmor
4
Rekapitulace 1a-b)
Konec roku
1
2
3
4
5
6
Roční splácení anuity
Úrok
(% z anuity)
35,20
30,34
25,11
19,50
13,46
6,97
Kumulace úroků
75 000
139 647
193 163
234 716
263 406
278 269
Měsíční anuitní splácení
Úrok
(% z anuity)
31,61
26,30
20,59
14,42
7,78
0,62
Kumulace úroků
70 349
130 053
178 285
214 153
236 699
244 888
5
1b2) Anuita – měsíční splátky – variantní příklad
Podnikatel splácí hypotéční úvěr úvěr ve výši 1.000.000 po dobu 20 let
s roční úrokovou mírou 6,1% p.a.
Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními anuitními splátkami.
anuita  1000000 *
0 , 0050833 * (1, 0050833 )
(1, 0050833 )
dluh
240
240
 7222
1
Kč
0
1
2
3
4
1 000 000
997 861
995 712
993 551
991 379
anuita
7 222
7 222
7 222
7 222
úrok
5 083
5 072
5 062
5 051
úmor
2 139
2 150
2 161
2 172
6
Grafická podoba splácení úvěru – př: prvních 8 let)
Anuitní splátka
8 000
7 000
6 000
Kč
5 000
úmor
4 000
úrok
3 000
2 000
1 000
0
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97 100 103 106
měsíce
anuita složená z úroku a splátky jistiny
100%
90%
80%
70%
Kč
60%
úmor
50%
úrok
40%
30%
20%
10%
0%
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
m ě s íce
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
7
2. Splácení úvěru rovnoměrné




Úvěr v hodnotě 1 000 000 Kč
Úroková sazba: 7,5%
Doba splácení 6 let
Vypočítejte výši splátky, kterou bude klient při splácení úvěru platit.
(stejná výše úmoru + úrok)
Konec
roku
DLUH
0
1 000 000
SPLÁTKA
ÚROK
ÚMOR
1
2
3
4
5
6
Rekapitulace 2)
Konec roku
1
2
3
4
5
6
Roční rovnoměrné splácení (různá výše roční platby bance)
Úrok
(% ze splátky)
31,03
27,27
23,07
18,36
13,04
6,97
Kumulace úroků
75 000
137 500
187 500
225 000
250 000
262 500
9
3. Překlenovací úvěr





Úvěr ve výši 1 000 000 Kč
Doba splácení 6 let
Roční úrok 7,5 % p.a.
Dluh je uhrazen až na konci 6 roku
Zhodnocení: Po dobu 5 let klient nesplácí žádnou část dluhu, ročně platí
cenu za zapůjčený kapitál – úroky. Na konci 6. roku splatí celý dluh
1000 000Kč včetně úroků za 6 rok.
Konec roku
Úmor
Konečný stav dluhu
Úrok
Celkem splaceno ve splátce
1. až 5.
(vždy stejně)
6.
Po 6 letech:
Rekapitulace (1-3. varianty)
Konec roku
1
2
3
4
5
6
ROČNÍ SPLÁCENÍ ANUITY
Úrok
(% z anuity)
35,20
30,34
25,11
19,50
13,46
6,97
Kumulace úroků
75 000
139 647
193 163
234 716
263 406
278 269
ROČNÍ ROVNOMĚRNÉ SPLÁCENÍ (RŮZNÁ VÝŠE ROČNÍ PLATBY BANCE)
Úrok
(% ze splátky)
31,03
27,27
23,07
18,36
13,04
6,97
Kumulace úroků
75 000
137 500
187 500
225 000
250 000
262 500
PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR
Úrok
(% ze splátky)
Kumulace úroků
100
100
100
100
100
6,98
75 000
150 000
225 000
300 000
375 000
450 000
11
ÚROKOVÝ KOEFICIENT (kú)



Při hodnocení jednotlivých variant úvěrů možno použít:
úrokový koeficient.
Výpočet: suma zaplacena celkem/ hodnota dluhu
Nutno použít jen při variantách splácení srovnatelného charakteru
(úroková míra, frekvence splácení)
ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ SPLÁTKOVÝCH
KALENDÁŘŮ dle kú
Suma zaplacená celkem
kú
Anuitní roční splácení
1 278 269
1,278
Rovnoměrné roční splácení
1 262 500
1,262
Překlenovací úvěr
1 450 000
1,450
12
POZNÁMKA
V praxi se můžeme setkat při splácení úvěrů i s následujícími
případy:
Klientovi je umožněno jednorázově splatit v průběhu
anuitního splácení mimořádnou peněžní částku. Pak je
nutno přepočítat nový stav dluhu a novou výši anuity. V
anuitní splátce se pak musí dobře zohlednit zbylá doba
splácení. Ta se může a nemusí od původní doby lišit.
Klient se buď rozhodně dobu splácení snížit při
dosavadní výši anuity nebo dodrží původní dohodnutou
dobu splácení s nižší výší anuitní splátky.
 V průběhu splácení také může dojít ke změně splátky
(anuitní či rovnoměrné).
 V praxi může dojít ke kombinací všech základních
způsobů splácené úvěrů

13
B: Příklady úrokových počtů
Příklad č.1. Odkup směnky před její splatností
Směnka o hodnotě (S) ……. 3 000 000 Kč
Doba splatnosti …….……… 30 dní (1 měsíc)
Diskontní sazba (d) ………… 2,25 % p.a.
Jakou částku (P) společnost A získala při prodeji směnky a kolik
činil diskont (D)?
D=S.d.n
D = 3 000 000 . 0,0225/12 . 1
P=S–D
Příklad č. 2
Prarodiče se v den narození vnuka rozhodli, že mu založí vkladní
knížku s částkou 25 000 Kč a peníze na ní ponechají včetně
úroků až do jeho 22. narozenin.
Jaká částka tam k tomuto datu bude k dispozici (Sn)? O jaký typ
úročení jde?
Počáteční částka So…………………25 000 Kč
Doba uložení vkladu …………….... 22 let
Průměrná roční úroková míra ……. 1,5 %
Sn = So . (1 + i)n
15
Příklad č. 3
Prarodiče se v den narození vnuka rozhodli, že mu k
22.narozeninám ušetří částku 100 000 Kč, to tak že na
vkladní knížku uloží potřebnou částku a nechají ji postupně
narůstat prostřednictvím úroků.
Cílová částka Sn…………………… 100 000 Kč
Doba uložení vkladu (n)…………….... 22 let
Průměrná roční úroková míra (i) ……. 1,5 %
Kolik museli prarodiče vložit na vkladní knížku před 22 lety,
aby při daném zúročení této částky dosáhli?
So 
Sn
(1  i )
n
16
Příklad č. 4
Prarodiče by se ovšem také mohli rozhodnout spořit formou
pravidelného ročního vkladu.
Cílová částka (Sn)…………………….100 000 Kč
Doba spoření (n)
………………. 22 let
Průměrná roční úroková míra (i)……. 1,5 %
Kolik by pak museli dědeček s babičkou ročně ukládat, aby
dosáhli za 22 let požadované částky? O jaký typ výpočtu jde
nyní?
i
A  Sn *
n
(1  i )  1
17
Příklad č. 5
Farmář chce rozšířit plochu své farmy koupí 20 ha
zemědělské půdy, kterou majitel nabízí za cenu 50 000 Kč/ha.
Pozemky ………………… 20 ha
Cena za 1 ha ……………. 50 000 Kč
Doba splácení …………… 10 let
Roční úroková sazba …… 10 %
a) Jak vysoké budou roční splátky, jestliže doba splácení bude
10 let ?
A  So.
i * (1  i )
n
(1  i )  1
n
18
b) Jak vysoké budou roční splátky v případě,
že se doba splácení zkrátí na 5 let, jak požaduje
majitel pozemku ? (i= 10%)
Řešení:
A  So.
i * (1  i )
n
(1  i )  1
n
19
Příklad č. 6
Rodina chce do 10 let ušetřit 1 000 000 Kč na koupi bytu.
Kolik musí rodina ročně spořit?
a) Cílová částka (Sn)…… . 1000 000 Kč
Doba spoření (n) …………. 10 let
Roční úroková míra (i) ….. 1,1 %
A  Sn *
i
(1  i )  1
n
20
b) Doba spoření …………. …….10 let
Roční inflace ………………… 1,0%
Pozn.: (inflace: 2009: 1 % p.a.
2008: 6,3%
2007: 2,8%
léta 2002-6: 2-3%)
Cena bytu ovšem nezůstane fixní, ale může se měnit např.
důsledku inflace.
Kolik musí rodina ročně naspořit, pokud roční inflace
bude
1 000 000 . 1,0110
= 1 104 622
činit 1,0 %?
Cena bytu včetně inflace …… 1 104 622Kč
i
A

S
*
n
A = anuita z budoucí hodnoty
n
(1  i )  1
21
c) Rodina si může pořídit byt i na úvěr
Hypotéční úvěr ……………. 1 000 000 Kč
Roční úroková sazba ………5,49% (s dobou fixace 5 let)
Doba splácení ………………10 let
Kolik musí dávat rodina ročně ze svých příjmů na splácení
hypotéčního úvěru?
Řešení:A  S o .
i * (1  i )
n
(1  i )  1
n
22
d) Jak vysoké budou roční splátky úvěru v hodnotě 1 000 000
v případě, že doba splácení bude 5 let a úroková sazba
1,5%?
Řešení:
A  So.
i * (1  i )
n
(1  i )  1
n
23
Přepočet úrokových sazeb !!!
a) Jednoduše (orientačně): úroková sazba roční/ počet úrokovacích období za rok
b) přesný výpočet:
Přesný přepočet denní, měsíční, čtvrtletní, aj. úrokové míry na roční úrokovou míru.
Chceme-li porovnávat úrokové míry za různá období, musíme je převést na stejné období,
třeba na roční úrokovou míru.
kde m je počet úrokovacích období během roku (je-li úroková míra měsíční, je počet období 12, atd.)
im je úroková míra, kterou převádíme na roční úrokovou míru
Příklad: Čtvrtletní úrokovou míru ve výši 3 % převedeme na roční jako (1+ 0,03) 4-1 = 0,12551.
Roční úroková míra 12,551 % je ekvivalentní čtvrtletní úrokové míře ve výši 3 %.
i roční  1  i m   1
m
Přesný přepočet roční úrokové míry na denní, měsíční, čtvrtletní, aj. úrokovou míru.
kde im je úroková míra, na kterou chceme roční úrokovou míru převádět
m je počet úrokovacích období během roku pro im
Chceme-li například převést roční úrokovou míru ve výši 3 % na čtvrtletní, m bude rovno 4
a hledaná čtvrtletní úroková míra,
jež je ekvivalentní zadané roční úrokové míře bude 0,742 %.
m
1  iroční   1  im
Příklad č. 7
Farmář může na splátku vyčlenit vždy koncem roku 1/3
ročního cash flow, který činí 600 000 Kč.
Kolik let bude splácet farmář uvedenou částku při
úrokové míře 10%?
Roční úroková míra ……… 10 %
Roční splátka …………….. 200 000 Kč
Řešení:
A  S 0.
( q  1). q
q
log
n 
n
n
1
A
A  S 0 ( q  1)
log q
n
log 2
 7 , 27 let
log 1,1
25
Příklad č. 8
Prioritní akcie českého koncernu s dividendou v zaručené výši
4,65 % z nominální hodnoty 1000 Kč byla zakoupena za tržní cenu
619 Kč.
Jaká je roční míra zisku (= úroková míra) pro kupce této akcie?
Řešení:
1/ pro P = 1000, r = 0,0465, n = 1
I = P. r . n = 46,50 Kč
2/ pro P = 619, I = 46,50, n = 1
r = I / (P. n) = 0,075  q = 7,5 %
Roční míra zisku z akcie je 7,5 %.
26
Příklad č. 9
Klient dostane od banky na 9 měsíců úvěr ve výši 500 000 Kč s
roční úrok. mírou 12,6% a s podmínkou, že na svém účtu musí
udržovat alespoň 20% vypůjčené částky. Zároveň sám udržuje
na svém účtu alespoň 50 000 Kč jako svou rezervu. Jaká je
skutečná roční úroková míra tohoto úvěru?
Řešení:
1/ pro P = 500 000, r = 0,126, n = 9/12 = 0,75
I = P. r . n = 47 250 Kč
2/ P = 500 000 - 0,2 . 500 000 - 50 000 = 350 000
I = 47 250, n = 0,75
r = I / (P. n) = 0,18  q = 18 %
Skutečná roční úroková míra úvěru je tedy 18 %.
27
Příklad č. 10
Jaká je cena 9 měsíčního depozitního certifikátu v NH 100
000 Kč s diskontní mírou
6,5 %?
Řešení:
S = 100 000 Kč, d = 0,065, n = 9/12 = 0,75
(Možno počítat i v měsíčních hodnotách: d = 0,065/12 p.m. ;
n = 9 měsíců. Výsledek je samozřejmě stejný)
P = S . (1- d.n) = 95 125 Kč
Klient koupí depozitní certifikát za 95 125 Kč .
Za 9 měsíců banka za certifikát vyplatí 100 000 Kč.
28
Poznámka:

Rozdíl mezi časovým vyjádřením úrokové míry a frekvencí
připisování úroků (úrokové období):
Př: i = 12 % p.a.
měsíční připisování úroků (tedy 12 krát za rok)
Úroková sazba se poté vydělí počtem úrokových období
(12/12) a zároveň je nutné úrokovou dobu vynásobit
počtem úrokových období (je uvažováno, že úroková
doba je vyjadřována v obdobích, které odpovídají
časovému vyjádření úrokové míry), tedy v tomto příkladu
ve vzorci pro složené úročení na 2 roky např.:
(1 + (12/12))12*2
29
Příklad č. 11
Podnikatel chce uložit 750 000 Kč u banky na 2 roky ve formě
termínovaného vkladu na dobu určitou. Může se rozhodnout
mezi vysoce likvidním zp. s délkou na sebe navazujícího
vkladu 1 měs. Nebo nelikvidním způsobem s délkou 24 měs. V
1. případě banka poskytuje nominální úrokovou míru 6 % p.a. s
měsíčním úročením, zatímco v druhém případě 12 % p.a. se
čtvrtletním úročením. Porovnejte odpovídající splatné částky.
Řešení:
1/ P = 750 000 Kč, m = 12, i = 0,06, n = 24 ( 12 měsíců
* 2 roky)
(měsíční hodnoty sazeb i úrokovacích období:)
S = P. (1 + i/m)n = 750 000.(1+0,06/12)24
S = 845 369,83 Kč
30
2/ P = 750 000 Kč, m = 4, i = 0,12, n = 8
Hodnota sazby a počet úročených období ve čtvrtletním vyjádření

12% p.a. /4 období = p.q (čtvrtletní sazba) = 3%

2 roky čtvrtletně úročeny = 8 období
S = 750 000 . (1 + 0,12/4)8
S = 950 077,56 Kč
Podnikatel se musí rozhodnout mezi likviditou a
vyšší částkou.
31

similar documents