Külgazdasági politika és piacfejlesztés

Report
Külgazdasági politika és piacfejlesztés
1) Külgazdasági politika keretei
Dr. Kruppa Éva
Főiskolai tanár
2012
A tárgy célja, módszere,
követelmények ..
● Megismertetni a hallgatókat a külgazdasági politika
keretét meghatározó nemzetközi folyamatokkal
 Globalizáció
 Nemzetközi regionális integráció
 Nemzetközi válság hatásával
● A külgazdasági politika és a gazdaságpolitika
összefüggéseivel
2
Gazdasági világrend a 21. században
● Nemzetközi gazdasági integráció =
országok gazdaságának összefonódása,
nyitottsága
 Globalizáció
› Világméretekben
 Regionális nemzetközi integráció
› A világgazdaság adott nemzetközi régiójában
- EU, NAFTA ….
3
Globalizáció
Határokon átívelő gazdasági tevékenységek
Nemzetközi kereskedelem
Külföldi működőtőke befektetések (FDI )
Portfólió-befektetések
növekedése, ami az 1990-es évektől felgyorsult és
elmélyült, hatása kihat az egész világra.
Országok, vállalkozások, lakosok számára
szabadság, de függőség is
Komplex, összetett folyamat
4
Nemzetközi regionális integráció
Országok egy csoportjának gazdasági társulása
meghatározott célokkal, általában azonos
földrajzi térségben.
5
Globalizáció
● Keretfeltételeket és fejlődési impulzusokat
teremt
 Korlátok lebontása
verseny fokozódik
Államok gazdaságpolitikai autonómiája gyengül
● Kölcsönös függőség
 Aszimmetrikus hatások
● Legfőbb hordozói: TNC
6
Globalizáció hajtóerői
● Gazdasági nyitottság: Nemzetközi kereskedelem és
tőkemozgások liberalizációja
 Országok döntéshozói szabályozással befolyásolják a
folyamatot
 Dereguláció: állam szerepének csökkenése
● Technológia fejlődése
társadalom
információs
 Csökkennek a tranzakciós költségek az üzleti
kapcsolatokban
érdemes külföldön külföldi
üzlet kötni
7
Tranzakciók
● Nemzetközi termék-és szolgáltatás kereskedelem
● Határon átnyúló pénzügyi műveletek
 Hitelnyújtás
 Hitelfelvétel
 Portfólió beruházás
● Közvetlen tőkeberuházás (FDI)
 Cégek alapítása, működtetése, irányítása
● Más országok polgárai által egy adott országban
végzett munka, munkajövedelem hazautalása
● Információáramlás – üzletek megkötéséhez
8
Külgazdasági politika – ma
Nemzetközi kapcsolatok fejlődése
Áruforgalom összefonódása a tőketranszferrel
Külgazdasági politika > kereskedelempolitika
9
Gazdaságpolitikai eszközök és a
nyitottság
● Arra a kérdésre keressük a választ, hogy
egy adott ország milyen eszközöket
alkalmaz, hogy vállalatai, polgárai
tranzakcióit más országok vállalataival vagy
polgáraival szemben szabadon engedje
● Vagy akadályozza
protekcionizmus
10
Gazdasági nyitottság mérése
Gazdaságpolitikára alapozott
● Nyitott-e vagy sem egy
ország?
● Döntéshozók milyen
intézkedéseket hoznak
● A tényezők áramlásának
korlátait hogyan szabadítják
fel v. hogyan erősítik
● „de jure” típusú (szabály
alapú)
● „Minőségi index” – bináris
Eredmény alapú
● Tranzakciók elemeinek
mérése
 Pl. :külkereskedelem/GDP
● A nyitottság tényleges
megnyilvánulása
● Globalizáció előrehaladását
kifejezi - nyitottabb-e?
● „de facto”
● Ökonometriai mérés
● Mérés problémái – sokféle
mutató
11
Globalizáció előrehaladása
● Hogyan hasznosítják az országok a
nyitottság lehetőségeit?
● Empirikus vizsgálatok
 Történelmi távlat
 Közel múlt/ aktuális helyzet és annak változása
 Globalizáció és válság
12
Hatások, eredmények
● Nemzetközi kereskedelem fejlődése
 Hatása a GDP növekedésére
● Pénzügyi globalizáció
13
A GDP és a nemzetközi kereskedelem
volumenének növekedése, 2000-2011, %
Forrás: World Trade Report 2012, p. 18.
14
Globális FDI beáramlás 1980-2009
Mrd USD
15
Globális FDI beáramlás 1995-2011
Mrd USD
Forrás: WIR, UNCTAD, Full Report, p.4
16
● Nemzetközi pénzügyi válság
17
Globalizáció és a nemzetközi
pénzügyi válság
● Áru-és pénzpiacok kölcsönhatása
 Globalizáció: egymást erősítve hatnak
● Korában a monetáris szféra a reál gazdaság
szükségleteit elégítette ki
● Mára a pénzügyi terület felértékelődött
 Viszonylag nagy relatív önállósággal
● Nemzetközi pénzügyi válság: áttevődött a
reál szférára is, nemzetközi kereskedelemre
18
Válság szakaszai/hullámai
● 2007. júliusa – 2008. közepe: USA
másodrendű jelzálog piacán – válság
 Ez Nyugat-Európára/ Európára is átterjedt: 1,52,5 éves késéssel
● 2008. szept. 15. Lehman Brothers befektetési
bank csődje – hatása 2009. áprilisáig tartotta
az USA-ban
likviditási válság,
bizalmi válság , hitelválság
19
Válság szakaszai/hullámai
● 2009.április - november: G20 a recesszió
megfékezésére kötelezettséget vállalt
megkezdődik a fellendülés
● 2010. november: szuverén adósok (államok)
válsága
 Magánadósságok államadóssággá (utólagos
sokk)
20
Gazdaságpolitika és a pénzügyi
rendszer
● Szabályozó rendszer változásai:
 Kedvezőbb: liberalizálás, pénzügyi és fiskális
ösztönzők növelése
 Kedvezőtlenebb: ellenőrzés szigorítása,
pénzügyi és fiskális ösztönzők csökkentése
21
FDI-ra ható nemzeti szabályozók
változása, 2000-2010 (%-ban)
22
Országok nemzeti szabályozásának
változása és hatása a tőkeáramlásra
Megnevezés
2007
2008
2009
2010
2011
Országok száma,
melyek
intézkedtek ….
49
41
45
57
44
Szabályozások
száma
80
69
89
112
67
Kedvezőbb
szabályok
59
51
61
75
52
Kedvezőtlenebb
szabályok
19
16
24
36
15
Semleges
intézkedés
2
2
4
1
0
Forrás: WIR, UNCTAD 2012, Overview, p.18
23
A nemzetközi pénzügyi válság
hatása
● Nemzetközi kereskedelem
● Tőkeáramlás
24
FDI globális méretű áramlása, 2002-2011
Előrejelzés 2012-2014
Milliárd USD
25
Nemzetközi kereskedelem növekedése (export
volumen adatok alapján) 1990=100%
26
Tőkeimport, milliárd USD
Forrás: World Investment Report, 2011. Overview p. 1
UNCTAD, 2011
27
Tőkeáramlás, milliárd USD
Tőkeimport
2008
Világ
2009
Tőkeexport
2010
2008
2009
2010
1 744
1 185
1 244
1 911
1 171
1 323
Fejlett o.
965
603
602
1 541
851
935
Fejlődő o.
658
511
574
309
271
328
%-ban
Fejlett o.
48,4
70,7
Fejlődő o.
46,1
24,8
Forrás: World Investment Report, 2011. Overview p. 3
UNCTAD, 2011
28
● Mi hiányzik az előző táblázatból?????
29
Forrás
● Gács János (2007): A globalizáció számokban. I.
Közgazdasági Szemle, LIV. Évf. 2007. október
(876-902. o.)
● Losoncz Miklós –Nagy Gyula (2012): A
globalizáció és a 2007-2011. évi pénzügyi válság
● Czakó Erzsébet – Reszegi István (szerk.) (2010):
Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó, Bp.
30
Köszönöm
a figyelmet!
31

similar documents