Prezentacja MZ - ochrona zdrowia

Report
EFRR na rzecz ochrony zdrowia
w ramach
WRF 2014 -2020 (CT 9)
Agnieszka Kister
Zastępca Dyrektora
Departament Funduszy Europejskich
Ministerstwo Zdrowia
1
Plan prezentacji
I. Zdrowie a ubóstwo
II. Dostępność do świadczeń zdrowotnych
III. Diagnoza
IV. Wymiar terytorialny
V. Warunkowość ex-ante
VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzeczy ochrony zdrowia
VII. Komplementarność
VIII. Linia demarkacyjna
2
I. Zdrowie a ubóstwo
CT 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
PI 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które
przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego,
zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług
instytucjonalnych na poziomie społeczności lokalnych
EUROPA 2020
Investing in Health, accompanying the Communication "Towards social investment for
growth and cohesion" (2013)
3
II. Dostępność do świadczeń zdrowotnych
Polacy dobrze oceniają dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej
Znacznie gorzej wypada ocena dostępności usług specjalistycznych i szpitalnych,
a jako największe bariery wskazywane są długie listy oczekujących, ograniczony czas
wizyt, a w przypadku mieszkańców terenów wiejskich – odległość terytorialna i braki
informacyjne
4
III. Diagnoza - trendy demograficzne w Polsce
 Przyrost urodzeń nie wystarczający do tzw. zastępowalności pokoleń
(w 2020 r. liczba ludności w wieku 0-17 l. będzie stanowić 18,4%
prognozowanej liczby ludności ogółem)
 Systematyczne zmniejszanie się zasobów pracy (liczebność ludzi w
wieku produkcyjnym do 2035 r. zmniejszy się o 16% w stosunku do
2010 r.)
 Systematyczny wzrost liczby osób w wieku
85+ (w 2035 r. grupa ta
będzie większa o 158,3% niż w 2007 r.)
5
III. Diagnoza - trendy epidemiologiczne w Polsce
 Podstawowymi przyczynami orzekania o niezdolności do pracy w 2011 roku były
choroby układu krążenia - 22,2%, nowotwory - 21,4%, zaburzenia psychiczne 11,9%, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego - 10,6%, urazy – 7,9%
oraz układu nerwowego - 7,7%
 głównymi przyczynami zgonów w grupie osób w wieku produkcyjnym są choroby
układu krążenia, nowotwory, urazy, zatrucia i inne zewnętrzne przyczyny
 umieralność dzieci i młodzieży utrzymuje się w Polsce na poziomie wyższym od
obserwowanego w większości krajów Unii Europejskiej. najczęstszymi przyczynami
zgonów dzieci i młodzieży są przyczyny zewnętrzne: urazy i zatrucia, wypadki
drogowe, nowotwory, wady rozwojowe wrodzone, choroby układu nerwowego
oraz choroby układu krążenia
6
III. Diagnoza – stan infrastruktury ochrony zdrowia w
Polsce (1)
• Większość budynków szpitali ponadregionalnych powstała w latach 50-60 XX
wieku lub wcześniej, a przeprowadzane prace remontowe pozwalały jedynie
na fragmentaryczne odtwarzanie infrastruktury
• Infrastruktura w większości przypadków nie spełnia standardów
europejskich i wymaga remontów, w tym także dostosowania do potrzeb
osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych
obniżenie o 1% częstości
występowania zakażeń szpitalnych
powoduje zmniejszenie kosztów
lecznictwa szpitalnego
o 7-10%
7
III. Diagnoza – stan infrastruktury ochrony zdrowia w
Polsce (2)
 Niewystarczające wyposażenie szpitali w nowoczesną aparaturę medyczną
- liczba rezonansów magnetycznych (MRI) na 1 mln mieszkańców wynosi w Polsce 4,7
(średnia w UE to 10,3)
- liczba tomografów komputerowych (CT) na 1 mln mieszkańców wynosi w Polsce 14,3
(średnia w UE to 20,4)
 Zgodnie z kryterium 1 SOR na 150 tys. ludności – w Polsce brakuje 49 SOR
 Konieczna jest budowa lub remont ok. 150 lotnisk/lądowisk (w tym 110 przy SOR i 40 przy jednostkach
organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych
dla ratownictwa medycznego)
8
IV. Wymiar terytorialny
 Potrzebę utworzenia nowych SOR zidentyfikowano
w województwach (w liczbie):
dolnośląskie (6), kujawsko-pomorskie (5), małopolskie(2), PO IiŚ
mazowieckie (5), podkarpackie (3), pomorskie (3), śląskie (20), zachodniopomorskie (5)
 Ok. 75% istniejących SOR, zlokalizowanych jest na terenie miast powiatowych
 Większość SOR będzie wymagało nie tylko prac remontowo-budowlanych oraz
doposażenia samych oddziałów, ale także budowy lub remontu lądowisk,
w związku z czym skala interwencji w subregionach będzie znacząca
9
V. Warunkowość ex-ante
Dla CT 9, PI 9.1 spełniony musi zostać warunek ex-ante 9.3.
W odniesieniu do zdrowia:
Istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki
zdrowotnej w zakresie określonym w art. 168 TFUE, gwarantujących
stabilność ekonomiczną
„Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu 2020” - dokument wykonawczy do Strategii Kapitału
Ludzkiego
10
VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzecz
ochrony zdrowia (1)
Ratownictwo Medyczne
Ponadregionalna
infrastruktura
ochrony zdrowia
STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA
11
VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzecz
ochrony zdrowia (2)
Działanie 1 - Wzmocnienie infrastruktury ratownictwa medycznego
• Utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych (roboty budowlane,
wyposażenie)
• Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (remont, doposażenie)
• Wsparcie istniejących centrów urazowych (remont, doposażenie)
• Utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, wyposażenie)
• Wsparcie przyszpitalnych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy
SOR oraz jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
• Wsparcie baz lotniczego pogotowia ratunkowego oraz wyposażenie śmigłowców
ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych
i w nocy
SOR
Centrum
Urazowe
Lądowiska/
Lotniska
Bazy
lotniczego
pogotowia/
wyposażenie
śmigłowców
12
VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzecz
ochrony zdrowia (3)
Działanie 2 – Wzmocnienie ponadregionalnej ochrony zdrowia
• Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali
ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych
i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia,
nowotworowym, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego,
psychicznym (roboty budowlane, doposażenie)
• Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali
ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych
i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz
innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane,
doposażenie)
• Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących
się diagnostyką współpracujących z jednostkami wymienionymi w tiret 1 i 2
OSOBY
DOROSŁE
Choroby
krążenia
Choroby
nowotworowe
MATKA I
DZIECKO
Ginekologia
Położnictwo
Szpitale
ponadregionalne
Choroby układu
kostno –
Choroby układu
stawowo –
oddechowego
mięśniowego
Neonatologia
Pediatria
Choroby
psychiczne
Inne…
13
VI. Propozycje obszarów wsparcia z EFRR na rzecz ochrony
zdrowia (4)
BENEFICJENCI
• DZIAŁANIE 1.:
• podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa
medycznego (SOR), SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz podmioty lecznicze
posiadające jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (w tym CU),
posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem
wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów
• DZIAŁANIE 2.:
• podmioty lecznicze wymienione w pkt 1-3, udzielające świadczeń zdrowotnych ze
środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów prowadzących lecznictwo
uzdrowiskowe:
• 1. szpitale ogólnodostępne utworzone przez ministra lub centralny organ
administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię
prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
• 2. instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w
dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia
• 3. przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych, o których
mowa w pkt 1 i 2
14
VII. Komplementarność – ratownictwo medyczne
Poziom
krajowy:
Dotacje od władz lokalnych i regionalnych na remonty i doposażenie lokalnej i
regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego
Dotacje z budżetu państwa na remonty i doposażenie szpitali klinicznych oraz
prowadzonych przez instytuty badawcze w zakresie ratownictwa medycznego
Środki UE
POWER – wsparcie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów
medycznych
15
VII. Komplementarność – infrastruktura
ponadregionalna (1)
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
Poziom
krajowy:
Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób
Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
Program badań przesiewowych noworodków w Polsce
Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce
następstw i powikłań i wad rozwojowych i chorób płodu jako element poprawy stanu
zdrowia płodów i noworodków
16
VII. Komplementarność – infrastruktura
ponadregionalna (2)
POWER
Środki UE
- projekty profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie chorobom o najwyższym
współczynniku zapadalności/hospitalizacji i umieralności (choroby układu krążenia,
nowotworowe, urazy i zatrucia, choroby układu kostno – stawowego) oraz najwyższym
współczynniku absencji chorobowej (urazy i zatrucia i inne przyczyny zewnętrzne,
choroby układu oddechowego, choroby układu kostno - stawowego)
- programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków
- tworzenie i rozwój alternatywnych form opieki nad osobami starszymi poprzez
pilotażowe, w tym m.in. wsparcie działalności dziennych domów opieki nad osobami
starszymi, szkolenia dla opiekunów (członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami
starszymi, przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego
- poprawa efektywności działania podmiotów leczniczych i wyeliminowanie problemów
zarządczych, poprzez m.in. wdrożenie systemu akredytacji
RPO – wsparcie lokalnej i regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia
PO Polska Cyfrowa – e-zdrowie
PO Innowacyjny Rozwój - projektów z zakresu B+R w oparciu m.in. o Krajowy Program
Badań, który określa strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac
rozwojowych, w tym w zakresie chorób cywilizacyjnych (m.in. układu krążenia,
nowotworów złośliwych, cukrzycy, otyłości, chorób psychicznych)
17
VII. Komplementarność – infrastruktura
ponadregionalna (3)
Inne środki
zagraniczne
NMF oraz MF EOG
- profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika
zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce
- lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej
populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych
- poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie
w celu zwiększenia liczby urodzeń
18
VIII. Linia demarkacyjna
Poziom
centralny
• Wsparcie infrastruktury ponadregionalnych
podmiotów leczniczych
• Wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego
Poziom
regionalny
• Wsparcie infrastruktury lokalnych i regionalnych
podmiotów leczniczych
19
XII. Linia demarkacyjna
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Funduszy Europejskich
ul. Miodowa 15
tel. 022 530 03 60
fax. 022 530 03 50
www.zdrowie.gov.pl
e-mail:
[email protected]
[email protected]
20

similar documents