dalje

Report
RADNA OBAVEZA POJAM I
ELEMENTI POVREDE
Vežbe
RADNA OBAVEZA
• Dužnost zaposlenih da se pridržavaju radne
discipline, podrazumeva da savesno i marljivo
izvršavaju radne obaveze, poverene poslove i
radne zadatke, i pravo da stalno usavršavaju
svoja znanja, sposobnosti, s ciljem što
uspešnijeg vršenja određenih poverenih
poslova i zadataka.
RADNA OBAVEZA
• Radne obaveze su pravnim propisima
utvrđene dužnosti u ponašanju radnika na
radu ili u vezi sa radom. Mogu se uslovno
podeliti na:
• obaveze izvršavanja rada,
• obaveze ponašanja prema drugim radnicima
• obaveze ponašanja prema klijentima
poslodavca i
• opšte obaveze civilizovanog ponašanja.
RADNA OBAVEZA
• Mogućaje i podela na osnovne (suštinske) i
pomoćne obaveze radnika, kao i podela na
obaveze u toku i po prestanku radnog odnosa.
Podela se vrši na pozitivne i negativne
obaveze, kao i na redovne i vanredne obaveze.
RADNA OBAVEZA
• Osnovna, pozitivna, obaveza radnika u toku radnog
odnosa j este izvršavanje rada, radnih naloga i koje
radniku izdaje poslodavac (menadžer). Obaveze radnika
mogu biti i I negativne-da ne prisvaja sredstva
poslodavca, da mu ne nanosi štetu, da ne dolazi u
konflikt sa poslodavcem i drugim radnicima, da ne
odaje poslovnu tajnu i sl. Određene obaveze radnika
vezuju i po prestanku radnog odnosa - obaveza čuvanja
poslovne tajne i obaveza nezasnivanja radnog odnosa
kod konkurentskog poslodavca. U svim ovim
konkretnim obavezama sadržana je i najopštija obaveza
- obaveza lojalnosti poslodavcu.
RADNA OBAVEZA
• Zaposleni koji svojom krivicom ne ispunjava
svoje dužnosti i radne obaveze ili se ne
pridržava odluka donetih kod poslodavaca, čini
povredu radne obaveze. Iz ove odredbe
proizilazi da je, za disciplinsku odgovornost
potrebno da zaposleni učini povredu radne
obaveze i da je kriv za njeno izvršenje.
Zaposleni se ne može pozvati na odgovornost
ukoliko njegove radne obaveze i dužnosti nisu
prethodno utvrđene i normirane.
RADNA OBAVEZA
• Da bi zaposleni bio pozvan na disciplinsku
odgovornost potrebno je da pravila ponašanja
zaposlenih na radu ili u vezi sa radom budu
propisana kao opšte pravilo ponašanja i opšta
pravna norma za sve zaposlene. Načelo
legaliteta (nullum crimen sine lege) i kod
disciplinske odgovornosti dolazi do punog
izražaja, predstavljajući osnovu na kojoj se i
bazira.
RADNA OBAVEZA
• Disciplinska odgovornost je posledica učinjenog
disciplinski kažnjivog dela (disciplinsko delo,
disciplinska greška). U teoriji, a ponekad i u
zakonodavstvu se disciplinsko delo, greška
definiše kao svaka greška učinjena u vršenju
službe ili prilikom ovog vršenja, bilo da je ona
inkriminisana i kao krivično delo ili ne, odnosno
disciplinska krivica kao povreda službene dužnosti
ili povrede službe od strane javnog službenika,
kao povreda javnog reda od strane radnika.
RADNA OBAVEZA
• Neispunjavanje dužnosti u radu treba razlikovati
od neispunjavanja radnih obaveza u užem smislu.
Radna disciplina ne zavisi samo od toga kako
radnik izvršava svoje poslove i zadatke, nego i od
njegovog ukupnog ponašanja u radu i povodom
rada. Izazivanje nereda ili tuče, upotreba
alkohola, vređanje radnika, narušavanje ugleda
oranizacije, prisvajanje ili neovlašćena posluga
sredstava rada, pretstavlja narušavanje radne
discipline, iako se nijedna od ovih radnji ne može
podvesti pod povredu određene radne obaveze, u
smislu neizvršavanja poslova i zadataka.
RADNA OBAVEZA
• Prema tome, da bi radnik disciplinski
odgovarao, za povredu radne obaveze
potrebna je kumulacija objektivnih i
subjektivnih elemenata. Drugim rečima,
povreda radne obaveze zavisi od: načina,
mesta, vremena izvršenja, kao i razloga kojima
se isključuje njeno postojanje.
RADNA OBAVEZA
• Objekat povrede radne obaveze je, pravnim
propisima utvrđena radna disciplina, kao skup
propisanih prava i obaveza na radu i u vezi sa
radom. Drugim rečima, disciplinsko delo je
upravljeno na predviđenu radnu disciplinu.
Povreda radne obaveze se propisuje zakonom,
opštim aktom, kolektivnim ugovorom. Radnik
može biti pozvan na disciplinsku odgovornost
samo za povredu radne obaveze koja je bila
propisana pre nego što je učinjena.
RADNA OBAVEZA
• Napad na postojeće utvrđene radne obaveze
odnosno radnu disciplinu je takođe objektivni
element povrede radne obaveze. Napad se
ostvaruje protivpravnom radnjom učinioca
disciplinskog dela. Ova radnja treba da je
voljna akcija ili delatnost radnika, tako da ona
radnja koja je izvršena pod silom, prinudom,
slučajno, tj. u slučajevima protiv volje
učinioca (kad je on nije hteo) ne bi se mogla
okvalifikovati kao protivpravna radnja u
smislu disciplinskog prava.
RADNA OBAVEZA
• Sama radnja napada kao voljno ponašanje, kojim
se čini povreda radne obaveze može se preduzeti
činjenjem kao aktivna radnja (izazivanje nereda,
nezakonito raspolaganje sredstvima i dr.) ili
nečinjenjem, odnosno pasivnim držanjem,
propuštanjem, nepreduzimanjem da se učini ono
što je zaposleni bio dužan da učini u skladu sa
zakonom, opštim aktom, kolektivnim ugovorom,
neopravdano izostajanje sa posla, neopravdano
odbijanje izvršavanje poslova i radnih zadataka i
drugo).
RADNA OBAVEZA
• Sa aspekta bića povrede radne obaveze nije od
značaja razlikovanje činjenje ili nečinjenje, kao
načina izvršenja povrede radnih obaveza i
drugih povreda radne discipline. Ovo s toga,
jer kada god radnik ne izvrši radnu obavezu,
bilo da je postupio suprotno od obaveze
ponašanja - radne obaveze (činjenje) ili nije
učinio ono što je bio dužan da učini
(nečinjenje), radnik je izvršio povredu radne
obaveze.
RADNA OBAVEZA
• Iako za postojanje povrede radne obaveze nije
od značaja da li je učinjena činjenjem ili
nečinjenjem, radnja povrede mora da ima
svoju posledicu. Bez posledice nema ni
disciplinskog dela, pa samim tim ni disciplinske
odgovornosti.
RADNA OBAVEZA
• Između radnje i učinjene povrede mora postojati uzročna
veza. Uzročna veza postoji kada se postupci zaposlenog
odnose prema povredi kao uzrok prema posledici. Radnja
se javlja kao uzrok povrede određene radne obaveze, radne
dužnosti, odnosno povrede radne discipline. Ovim
postupanjem zaposlenog najčešće se neposredno ugrožava
radna disciplina (na primer, neopravdano odbijanje
izvršavanja radnih zadataka) ali ima i povreda radnih
obaveza koja se mogu učiniti i podstrekavanjem ili
pomaganjem (zloupotreba položaja, krađa).
• Za neke povrede radnih obaveza (npr. falsifikovanje, krađa)
nema sumnje da i sam pokušaj treba sankcionisati, jer je
sasvim evidentno da su i u pokušaju opasni za radnu
disciplinu.
RADNA OBAVEZA
• Kao i kod drugih kažnjivih dela i kod disciplinskih
dela čest je slučaj sticaja povrede radne obaveze.
• Sticaj je postojanje više povreda radnih obaveza,
učinjenih od istog radnika, za koje se izriče jedna
disciplinska mera. Sticaj može biti idealni i realni.
• Idealni sticaj postoji kada zaposleni jednom
radnjom učini više povreda radne obaveze, a
realni kada se sa više radnji učini više povreda
radnih obaveza.
RADNA OBAVEZA
• Sticaj je homogen kada su učinjene ili samo lakše
ili samo teže povrede radne obaveze. Sticaj je
heterogen kada su učinjene i lakše i teže radne
obaveze. Postoje slučajevi kad više povreda radne
obaveze, zbog međusobne povezanosti i ritma
izvršenja, čine jedinstveno biće povrede radne
obaveze. To je tzv. produžena povreda radne
obaveze i razlikuje se od sticaja, jer množinu
povrede u jedinstveno disciplinsko delo povezuje:
istovrsnost radnji, vremenski kontinuitet,
iskorišćavanje iste prilike, itd, (npr. svakodnevno
ili učestalo potkradanje, tuče i sl.)
RADNA OBAVEZA
• Produžena povreda radne obaveze ne sme se
poistovetiti sa trajnom povredom radne obaveze.
Trajanje povrede radne obaveze dovodi do određenog
stanja nediscipline, tako da sve dok ona postoji, postoji
i povreda radne obaveze. Takve povrede su npr.,
neopravdano, uzastopno izostajanje sa posla, nemarno
vršenje poslova i radnih zadataka i dr. Trajne povrede se
češće izvršavaju nečinjenjem nego činjenjem.
• Za razliku od trajne povrede radne obaveze, kao etanje
nediscipline, trenutne povrede radne obaveze su akti
nediscipline. Takve povrede su: davanje netačnih
podataka, krađa, i el.
RADNA OBAVEZA
• Mesto gde je zaposleni preduzeo radnju povrede,
ili je propustio radnju koju je bio dužan da
preduzme, smatra se mestom izvršenja povrede
radne obaveze. Ukoliko je povreda učinjena na
radu ili je u vezi sa radom, zaposleni će
disciplinski odgovarati bez obzira na mesto
izvršenja povrede. Pretpostavlja se da je povreda
učinjena na radu ili u vezi sa radom, ako je
izvršena u radnom prostoru preduzeća ili njenim
dislociranim jedinicama.
RADNA OBAVEZA
• Mesto izvršenja povrede je najčešće u radnom
prostoru. Na to ukazuje odluka Vrhovnog suda
Srbije (od 26.11.1992. god.): "Povreda radne
obaveze postoji i kad je učinjena izvan
prostora i vremena rada, ako je njena radnja ili
posledica u vezi sa radom.“
• Postojanje ovog uslova odgovornosti se
dokazuje.
RADNA OBAVEZA
• Mesto izvršenja povrede radne obaveze važno
je utvrditi, jer od toga može zavisiti primena
propisa o disciplinskoj odgovornosti. Tačnije
rečeno, zavisi i da li će se prilikom utvrđivanja
odgovornosti zaposlenog primeniti propisi koji
važe u sedištu preduzeća ili pak mestu
poslovanja, njenog dislociranog dela.
RADNA OBAVEZA
• Kod realnog sticaja povrede radne obaveze,
mesto izvršenja radnje određuje se prema mestu
gde je svaka od radnji u sticaju preduzeta.
• U slučaju produžene povrede radne obaveze za
određivanje mesta izvršenja merodavno je svako
mesto gde je subjekat preduzimao ili propustio da
preduzme radnje koje tu povredu čine.
• Mesto izvršenja kod trajne povrede radne
obaveze, je svako mesto gde je zaposleni bio u
stanju nediscipline.
RADNA OBAVEZA
• Vreme izvršenja povrede radne obaveze je vreme
kada je zaposleni preduzeo radnju povrede ili je
propustio radnju koju je bio dužan da preduzme.
Odrediti vreme kada je učinjena povreda radne
obaveze važno je iz više razloga. Najpre,
odgovornost zaposlenog se utvrđuje prema
propisima (zakonu, opštem aktu, kolektivnom
ugovoru) koji su važili u vreme učinjene povrede
iako su u momentu odlučivanja o odgovornosti i
izricanju disciplinske kazne, prestali da važe.
RADNA OBAVEZA
• Od vremena učinjene povrede računa se i
početak roka zastarelosti, pokretanja i vođenja
postupka. Takođe, vreme izvršenja relevantno je
za ocenjivanje uračunljivosti učinioca.
• Kod realnog sticaja vreme izvršenja povrede
određuje se prema svakoj radnji posebno.
• Kod produžene povrede radne obaveze, vreme
učinjene povrede određeno je vremenom
izvršenja svih povreda, koje su zahvaćene
produženom povredom.
RADNA OBAVEZA
• Kod trajne povrede radne obaveze, kao vreme
učinjene povrede uzima se čitav period u
kome je zaposleni bio u stanju nediscipline.
• U slučaju produžene i trajne povrede radne
obaveze za primenu propisa i računanje
rokova zastarelosti merodavan je momenat
završetka radnje. Produžena povreda se
završava poslednjom radnjom, a trajna
povreda prestankom stanja nediscipline.
RADNA OBAVEZA
• Ako je vreme izvršenja, zahvaćeno vremenom
rada, pretpostavlja se da je povreda učinjena
na radu ili u vezi sa radom, ali tu pretpostavku
zaposleni može da obara.
• Neke povrede radne obaveze (odavanje
službene tajne, narušavanje ugleda preduzeća
i sl.), mogu biti izvršene pre i posle rada. Uslov
odgovornosti, da je povreda učinjena na radu
ili u vezi sa radom, mora se dokazati.

similar documents