pptx

Report
Téma:
NÁSTUP HABSBURKŮ
BITVA NA BÍLÉ HOŘE
Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná
Dne: 7. 9. 2011
VY_32_Inovace/8_441
Anotace:
Prezentace seznamuje žáky s nástupem Habsburků, bitvou na Bílé hoře a dobou
Pobělohorskou
Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si mohou průběžně dělat zápis.
Jazyk:
český jazyk
Očekávaný výstup:
žák se orientuje v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti
Speciální vzdělávací potřeby:
Žádné
Klíčová slova:
Habsburkové, Pražská defenestrace, bitva na Bílé hoře
Druh učebního materiálu:
DUM - Prezentace doplněná výkladem
Cílová skupina:
Žák
Typická věková skupina:
10-12 let (5. ročník)
RUDOLF II.
Rudolf II. byl velmi vzdělaný
člověk, stále více jej, na úkor
vladařských povinností,
přitahovaly vědecké a umělecké
záliby. Na Pražském hradě
soustředil četné sbírky
uměleckých předmětů
a kuriozit, které kupoval,
ale i dostával darem
od panovníků, šlechticů i měst.
U dvora hostil
vynikající malíře
a sochaře. Zajímal se
rovněž o astronomii
a vědecké přístroje,
ale lákala ho i
mystika, astrologie
a alchymie. Skuteční
vědci i podvodníci se
do Prahy sjížděli
z celé Evropy,
v jednom období
u dvora pracovalo na
dvě stě alchymistů.
Přijeli sem i hvězdáři
Tycho de Brahe a Jan
Kepler.
JAN KEPLER
TYCHO DE BRAHE
Uprostřed svých sbírek v roce 1612 zemřel, když ho nedlouho před
smrtí sesadil z trůnu jeho bratr Matyáš. Nespokojenost
s vládou Habsburků stále narůstala. Císaře Matyáše především
zajímalo, kolik peněz získá na daních.
Sídlil ve Vídni, v Praze místo něj vládli
jeho úředníci.
V českých zemích mohli dosud
lidé vyznávat vedle katolického
náboženství i jiné víry. Tuto
náboženskou svobodu začali
Habsburkové jako vášniví
katolíci omezovat. Začali
podporovat pouze katolické
kněze a kláštery.
Pražská defenestrace
Čeští protestantští stavové se v květnu 1618 sešli v Praze na
sněmu. Vyslali své zástupce na Pražský hrad k jednání s královými
místodržícími. Při jednání zde došlo k prudkému sporu, při
kterém byli dva císařští úředníci spolu se svým sekretářem
vyhozeni z okna. Všichni tři tuto defenestraci přežili.
Zemský sněm prohlásil, že již nechce, aby českému království vládl
habsburský panovník a začal shromažďovat vojsko.
Po Matyášovi na rakouský
trůn nastoupil
Ferdinand II. známý
svým nesmiřitelným
odporem k protestantům.
Nejprve nabídl českým
stavům smír, ale ten byl
odmítnut. Císař tedy
vypravil proti českým
povstalcům vojsko. Válka
mezi císařskými armádami
a stavovským vojskem se
protahovala a vyčerpávala
celou zemi.
BITVA NA BÍLÉ HOŘE
Císařská habsburská
armáda se 8. listopadu
1620 střetla na Bílé hoře
nedaleko Prahy s vojskem
českých pánů.
Habsburkové zvítězili.
Bitva na dlouhá staletí
rozhodla o osudu celého
českého národa.
Habsburkové dalších tři sta
let vládli v našich zemích.
• Bitva na Bílé hoře bývá často označována za největší
národní tragédii. Délkou trvání i počtem padlých se však
spíše jednalo o větší šarvátku než o bitvu. Zhruba po dvou
hodinách bylo po všem. Hned po prvním útoku císařských
vojsk nastala v českém vojsku panika a jeho vojáci začali
prchat.
• Na odpor se prý postavili jen Moravané, povětšinou cizí
žoldnéři najatí za peníze moravských šlechticů. Ti byli
soustředěni u zdi obory a nic jiného jim nezbývalo než se
udatně bránit, protože s vysokou zdí za zády neměli kam
prchnout. Jinak kdo mohl, od Bílé hory tenkrát utekl.
• Povstalci byli nemilosrdně potrestáni.
• 21. června 1621 bylo na Staroměstském náměstí v Praze
popraveno 27 vůdců odboje. Z Čech byli vypuzeni
nekatoličtí kněží a katolické náboženství se stalo jediným
povoleným.
V ranních hodinách 21. června 1621 se na pražském
Staroměstském náměstí konala strašlivá exekuce.
Kat Jan Mydlář zde popravil sedmadvacet stavovských předáků
(tři pány, deset rytířů a sedmnáct měšťanů), z nichž čtyřiadvacet
sťal mečem a tři oběsil.
Mezi usmrcenými nechyběli ani Václav Budovec, jeden
z iniciátorů vydání Rudolfova majestátu, a hudebník i cestovatel
Kryštof Harant.
Dva z popravených účastníků českého stavovského povstání:
Václav Budovec z Budova a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic.
SHRNUTÍ:
•
•
•
•
•
Jediný z Habsburků, který sídlil na Pražském hradě. Místo
vladařských povinností ho přitahovaly vědecké a umělecké záliby.
Rudolf II. –
Matyáše především zajímalo, kolik peněz získá na
Bratr Matyáš – Císaře
daních. Sídlil ve Vídni, v Praze místo něj vládli jeho úředníci.
Pražská defenestrace –Napětí českých stavů přeteklo v květnu 1618, kdy
byli vyhozeni z okna dva císařští úředníci a písař
Ferdinand II. – Nejprve nabídl českým stavům smír, ale ten byl odmítnut.
Císař tedy vypravil proti českým povstalcům vojsko.
Bitva na Bílé hoře – Císařská armáda se 8. listopadu 1620 střetla na Bílé
hoře nedaleko Prahy s vojskem českých pánů.
Habsburkové zvítězili.
• Poprava 27 pánů -
Povstalci byli nemilosrdně potrestáni. 21. června 1621
bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27
vůdců odboje. Z Čech byli vypuzeni nekatoličtí kněží
a katolické náboženství se stalo jediným povoleným.
Použité zdroje:
•Vlastivěda 5. Nová škola, 2005. Brno : Nová škola, 2005. 52 s. ISBN 80-7289-070-0.
•Vlastivěda 4. Brno : Nová škola, 2006. 52 s. ISBN 80-7289-061-1.
•Historie České republiky [online]. 2006-2008 [cit. 2011-09-19]. Habsburkové. Dostupné z WWW: <cr.ic.cz>.
•Soubor:Hans von Aachen 003.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans_von_Aachen_003.jpg>.
•Soubor:Johannes Kepler 1610.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johannes_Kepler_1610.jpg>.
•Soubor:Tycho Brahe.JPG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tycho_Brahe.JPG>.
•Soubor:Battle of White Mountain.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-19]. Dostupné z
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_White_Mountain.jpg>.
•Soubor:JosephWright-Alchemist.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JosephWright-Alchemist.jpg>.
•Soubor:Clay-golem.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clay-golem.jpg>.
•Soubor:Lucas van Valckenborch 003.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lucas_van_Valckenborch_003.jpg>.
•Soubor:Karel Svoboda Defenestrace.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Svoboda_Defenestrace.jpg>.
•Soubor:Liebscher, Adolf - Svr%C5%BEen%C3%AD kon%C5%A1el%C5%AF s Novom%C4%9Bstsk%C3%A9 radnice 30. %C4%8Dervence 1419.jpg. In Wikipedia : the
free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Liebscher,_Adolf__Svr%C5%BEen%C3%AD_kon%C5%A1el%C5%AF_s_Novom%C4%9Bstsk%C3%A9_radnice_30._%C4%8Dervence_1419.jpg>.
•Soubor:Frans Luycx 002.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-18]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frans_Luycx_002.jpg>.
•Soubor:27p.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-19]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:27p.png>.
•Soubor:Vaclav Budovec z Budova Scheiwl.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-19].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclav_Budovec_z_Budova_Scheiwl.png>.
•Soubor:Krystof Harant.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-09-19]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krystof_Harant.jpg>.
•Soubor:Hinrichtung auf dem Altst%C3%A4dter Ring.JPG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit.
2011-09-19]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hinrichtung_auf_dem_Altst%C3%A4dter_Ring.JPG>.

similar documents