Ochrona krajobrazu na obszarach chronionych w kontekście ustawy

Report
Ochrona krajobrazu
na obszarach chronionych
w kontekście ustawy krajobrazowej
„Pan z Polski? A tak, pamiętam, brzydki kraj.”
Le Corbusier
Olgierd Dziekoński
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Projekt ustawy ma na celu:
• wdrożenie postanowień Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej,
• identyfikację, waloryzację i określenie zagrożeń, które
pozwolą na skuteczną ochronę priorytetowych
krajobrazów – szczególnie cennych dla społeczeństwa
ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe,
historyczne lub estetyczno-widokowe → audyt
krajobrazowy,
• nowe instrumenty prawne sprzyjające ochronie
krajobrazu → urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu
i zasady sytuowania obiektów małej architektury.
Dominanty Krajobrazowe
fot. Andrzej Goinski
Bezsilność prawa w ochronie krajobrazu
• obszary chronionego krajobrazu – 22,8% powierzchni
kraju,
• parki krajobrazowe – 8,4% powierzchni kraju
(dane: GDOŚ)
• ustawa o ochronie przyrody przewiduje dla tych
obszarów szczególne formy ochrony
• jednakże na terenie min. 13 województw w parkach
krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu
budowane są dominanty krajobrazowe: farmy
wiatrowe, kominy, silosy, maszty telefonii
komórkowej itp.
Bezsilność prawa w ochronie krajobrazu
w województwie zachodniopomorskim
• na terenie parków krajobrazowych istnieje m.in. 12 siłowni
wiatrowych, 25 masztów telefonii komórkowej, 12 napowietrznych
linii energetycznych, 9 kopalni kruszyw mineralnych
• planowana jest budowa m.in. 18 siłowni wiatrowych, 10 farm
fotowoltaicznych, 3 kopalni kruszyw
w województwie warmińsko-mazurskim
• na terenie obszarów chronionego krajobrazu istnieje m.in. 10
turbin wiatrowych, maszty przekaźników radiowo- telewizyjnych,
maszty telefonii komórkowej
• planowana jest budowa m.in. 50 elektrowni wiatrowych o
wysokości często ponad 150 m (z których część jest już w realizacji),
a także 280 turbin w bliskim sąsiedztwie obszaru chronionego
krajobrazu
Potrzeba planowania krajobrazu –
dominanty krajobrazowe jako
zaplanowane inwestycje
• audyt krajobrazowy – identyfikacja, waloryzacja i
określenie zagrożeń, pozwolą samorządowi
województwa na skuteczną ochronę
priorytetowych krajobrazów,
• dominanta krajobrazowa – obiekt o wiodącym
oddziaływaniu wizualnym w krajobrazie,
• możliwość stawiania budowlanych dominant
krajobrazowych wyłącznie w oparciu o miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego,
– wyjątek – inwestycje celu publicznego.
Dominanty krajobrazowe jako
zaplanowane inwestycje
Możliwość lokalizacji
dominant krajobrazowych
bez obowiązujących
miejscowych planów
zagospodarowania
Lokalizacja obiektu budowlanego o charakterze
dominanty na podstawie
decyzji o lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
decyzji o warunkach
zabudowy terenu
Powszechnie
możliwa
zakazana
Tereny parków
krajobrazowych i
obszarów chronionego
krajobrazu
możliwa po przyjęciu dla
danego obszaru
urbanistycznych zasad
ochrony krajobrazu;
możliwa przy inwestycjach
liniowych transportu
lądowego
zakazana
Chaos reklamowy
fot. Miasto Moje A W Nim
Ład w krajobrazie lokalnym –
eliminacja chaosu reklamowego
• Gminny kodeks reklamowy = porządek + dodatkowe
dochody JST
• Skuteczna egzekucja:
 kara ograniczenia wolności albo nakładana
wielokrotnie grzywna (w wysokości do 5 tys. zł),
 ułatwienia ukarania osoby, która zleca nielegalne
umieszczenie ulotek, czy zawieszenie nielegalnej
reklamy osobie trzeciej,
 przepadek nielegalnie umieszczonych banerów, co
ułatwi samorządowi ich usunięcie.
Wyzwanie dla Polski – eliminacja
brzydoty przestrzeni
Fot. Polska
Organizacja
Turystyczna
Hotel „Alicja”, fot. M. Suchan
fot. Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego
Raport ekspercki:
Przestrzeń Życia Polaków
• Przedstawia charakterystykę głównych
procesów kształtujących rzeczywistość
naszych miast i wsi,
• Identyfikuje zagrożenia i ich możliwe
konsekwencje – bezpośrednie i
perspektywiczne,
• Wskazuje możliwe drogi poprawy sytuacji.
Dziękuję za uwagę
…ale dyskusja ciągle trwa – problem
nie jest rozwiązany!

similar documents