15a. Porez na dohodak gradjana u Srbiji

Report
Porez na dohodak građana u Srbiji
- predavanja -
Osnovni elementi poreza
•
Poreski obveznik
– Ko je prema Zakonu obavezna da porez plati
– ...razlikuje se od poreskog platca (poreski platac – lice koje vrši uplatu poreza na
račun budžeta)
•
Poreska osnovica (predmet oporezivanja)
– Na šta se porez plaća?
•
Poreske olakšice
– Da li postoje izuzeća/oslobođenja od opšteg režima oporezivanja?
•
Poreske stope
– Koliko poreza treba da se plati?
•
Oporezivanje dohotka građana u Srbiji (svi elementi) uređeno Zakonom o porezu
na dohodak građana
Poreski obveznik
• Poreski obveznici su fizička lica:
– rezidenti Srbije - plaćaju u Srbiji PDG na dohodak ostvaren u Srbiji i svetu
– nerezidenti - plaćaju u Srbiji PDG samo na dohodak ostvaren u Srbiji
• Ko je poreski rezident Srbije?
– Lice koje u Srbiji provede duže od 183 dana u periodu od 12 meseci
– Lice koje ima centar poslovnih i životnih interesa u Srbiji (npr. zaposleno je u
Srbiji ili mu porodica živi u Srbiji)
Predmet oporezivanja
•
Mešoviti sistem oporezivanja dohotka građana u Srbiji:
•
Predmet oporezivanja
•
Oporezivi dohodak je manji od zbira prihoda po osnovu:
– svi prihodi, osim nekih izuzetaka, oporezuju se cedularno tokom godine
– lica koja ostvare prihod iznad određenog nivoa plaćaju dodatni godišnji porez na
dohodak
– dohodak (zbir prihoda ostvarenih u toku kalendarske godine, umanjen za troškove
povezane sa ostvarivanjem dohotka)
– troškova vezanih za ostvarenje dohotka
– izuzimanja određenih prihoda od oporezivanja
– ostalih oslobađanja i olakšica
Predmet oporezivanja
• U okviru PDG oporezuju se sledeći prihodi:
–
–
–
–
–
–
Zarade
Prihodi od samostalne delatnosti
Prihodi od autorskih prava, intelektualne svojine i sl.
Prihodi od kapitala
Kapitalni dobici
Ostali prihodi
– Brojne vrste prihoda uglavnom socijalnog i humanitarnog karaktera (npr.
socijalna pomoć, penzije i invalidnine, otpremnine, učeničke i studentske
stipendije, premije i regresi za poljoprivredu i dr.) izuzete su od oporezivanja
Porez na zarade
•
Zarada čini preko 80% oporezivih prihoda fizičkih lica u Srbiji
•
Poreski obveznik
– Porez na zarade učestvuje sa oko 77% u prihodima od poreza na dohodak
– ...je fizičko lice koje ostvaruje zaradu
• ...a poslodavac je poreski platac
•
Poreska osnovica
– ...je bruto zarada i druga lična primanja iz radnog odnosa umanjeni za
neoporezivi iznos
• Neoporezivi minimum u 2014. iznosi oko 11.242 dinara
•
Poreska stopa - proporcionalna i iznosi 10%
•
Poreska oslobađanja
– relativno brojna, ali nisu bilansno značajna (prevoz do posla, dnevnice, smeštaj na
službenom putu, premije dobrovoljnog penzijskog osiguranja do određenog limita i
dr.)
Doprinosi za socijalno osiguranje
•
Pored poreza, na zarade se plaćaju i doprinosi za obavezno
socijalno osiguranje
– ...platac doprinosa je poslodavac
•
Osnovica za obračun doprinosa:
– Bruto zarada (ne umanjuje se za neoporezivi iznos)
– Najviša osnovica za obračun doprinosa – petostruka prosečna zarada u Srbiji
– Najniža osnovica za obračun doprinosa – 35% prosečne zarade u Srbiji
•
Stope doprinosa (37,8% - od čega 19,9% na teret zaposlenog i
17,9% na teret poslodavca):
–
–
–
Penzijsko i invalidsko osiguranje 26% (14% na teret zaposlenog i 12% na teret
poslodavca)
Zdravstveno osiguranje 10,3% (5,15% na teret zaposlenog i 5,15% na teret
poslodavca)
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti 1,5% (0,75% na teret zaposlenog i 0,75% na
teret poslodavca)
Obračun poreza na zaradu i doprinosa za
obavezno socijalno osiguranje
1.
Neto zarada
2.
Porez na zaradu [(4)-11.242] x 10%
3.
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret
zaposlenog (4) x 19,9%***
4.
Bruto zarada (1)+(2)+(3)
5.
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret
poslodavca (4) x 17,9%***
6.
Ukupan trošak poslodavca (4)+(5)
***Osim u slučaju kada je bruto zarada viša od najviše osnovice za obračun doprinosa. U
tom slučaju osnovicu za obračun doprinosa predstavlja ta najviša osnovica, koja je
jednaka petostrukoj prosečnoj mesečnoj zaradi u Srbiji
Primer obračuna poreza i doprinosa na zaradu
Bruto zarada
Opis
Mesečna b ruto zarada
Neoporezivi deo zarade
Porez na zaradu [(1)-(2)]x10%
1
2
3
Najniža osnovica za obračun doprinosa
Najviša osnovica za obračun doprinosa
Osnovica za obračun doprinosa
Doprinosi za socijalno osiguranje na
7
teret zaposlenog (7.1)+(7.2)+(7.3)
7.1
Penzijsko i invalidsko (6)*14,00%
7.2
Zdravstveno osiguranje (6)*5,15%
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti
7.3
(6)*0,75%
4
5
6
8
Doprinosi za socijalno osiguranje na
teret poslodavca (8.1)+(8.2)+(8.3)
8.1
Penzijsko i invalidsko (6)*12,00%
8.2
Zdravstveno osiguranje (6)*5,15%
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti
8.3
(6)*0,75%
9
10
11
12
Neto zarada (1) - (3) - (7)
Ukupan trošak poslodavca
(1)+(8) ili (9)+(3)+(7)+(8)
Fiskalno opterećenje neto zarade
((3)+(7)+(8))/(9)
Fiskalno opterećenje ukupnog troška
poslodavca ((3)+(7)+(8))/(10)
…manja od
minimalne osnovice
Između minimalne i
maksimalne osnovice
…iznad maksimalne
osnovice
15,000
11,242
376
60,000
11,242
4,876
500,000
11,242
48,876
21,718
309,815
21,718
21,718
309,815
60,000
21,718
309,815
309,815
4,322
3,041
1,118
11,940
8,400
3,090
61,653
43,374
15,955
163
450
2,324
3,888
2,606
1,118
10,740
7,200
3,090
55,457
37,178
15,955
163
450
2,324
10,302
43,184
389,471
18,888
70,740
555,457
83%
64%
43%
45%
39%
30%
Porez na prihode od samostalne delatnosti
• Predmet oporezivanja
– prihod ostvaren pružanjem profesionalnih usluga, kao i od drugih
delatnosti, koji nije oporezovan po drugom osnovu
• Poreski obveznik
– preduzetnik (npr. frizeri, advokati, poljoprivrednici...)
• Poreska osnovica - oporeziva dobit koja se utvrđuje:
– u skladu za Zakonom o porezu na dobit (preduzetnici koji vode dvojno
knjigovodstavu) ili
– Zakonom o porezu na dohodak građana (preduzetnici koji vode prosto
knjogovodstvo)
• Poreska stopa iznosi 10%
• Poreske olakšice se odobravaju na način definisan Zakonom o
porezu na dobit
Porez na prihode od samostalne delatnosti
• Mogućnost paušalnog oporezivanja
– za lica koja nisu u stanju da vode poslovne knjige ili bi im vođenje
knjiga otežalo obavljanje delatnosti
• Paušalni prihod i iznos poreske obaveze određuje Poreska
uprava
• Pravo na paušalno oporezivanje nemaju:
– Osnivači ortačkih radnji
– Preduzetnici koji ostvaruju prihod iznad određenog iznosa (sada
preko 8 mliona dinara)
– Obveznici PDV, i dr.
Porez na prihode od autorskih prava,
intelektualne svojine i sl.
• Poreski obveznik
– fizičko lice imalac prava ili naslednik koji ostvaruju prihod po ovom
osnovu
• Poreska osnovica
– neto prihod (bruto prihod umanjen za stvarne ili normirane
troškove koji iznose 34%/43%/50% bruto prihoda)
• Nominalna poreska stopa iznosi 20%
– ... a efektivna?
• Nema poreskih oslobađanja
– ... ali postoji mogućnost vremenskog razgraničenja prihoda do 5
godina
Porez na prihode od kapitala
• Predmet oporezivanja
– prihodi od kamata, dividendi, udela u dobiti, izdavanja u zakup
nepokretnosti
• Poreski obveznik
– fizičko lice koje ostvaruje te prihode
• poreski platac je preduzeće koje isplaćuje dividendu, banka koja isplaćuje
kamatu...
• Poreska osnovica - ostvareni bruto prihodi
• Poreska stopa iznosi 15%
• Poreska oslobađanja
– kamate na dinarsku štednju i prihod od hartije od vrednosti države i NBS
Porezi na ostale prihode
• Ostali prihodi
– od izdavanje pokretnih stvari u zakup, dobitaka od igara na sreću, od
osiguranja lica, prihodi sportista i sportskih stručnjaka i dr.
• Poreski obveznik - fizičko lice koje ostvruje navedene prihode
– Poreski platac – isplatilac prihoda
• Poreska osnovica
– ostvareni bruto prihod umanjen za normirane troškove
• Kod igara na sreću nema normiranih troškova, ali postoji minimalni iznos za
oporezivanje
• Poreska stopa iznosi 20%
Godišnji porez na dohodak građana
•
Poreski obveznici su:
•
Godišnji PDG u Srbiji plaća oko 17 hiljada ljudi (<1% ukupnog broja poreskih
obveznika)
•
Predmet oporezivanja
•
Dohodak za oporezivanje
– Lica koja su ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa godišnje prosečne zarade
– zbirni iznos svih oblika prihoda osim prihoda od kapitala, kapitalne dobiti i dobitaka od
igara na sreću
– Zbirni godišnji prihod umanjen za porez na dohodak i doprinose za socijalno
osiguranje plaćene tokom godine, kao i za neoporezivi deo dohotka
Godišnji porez na dohodak građana
•
Poreska osnovica - razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih
odbitaka:
•
•
•
•
Za poreskog obveznika u iznos od 40% od prosečne godišnje zarade u Srbiji
Za svako izdržavano lice u iznosu 15% od prosečne godišnje zarade u Srbiji
Navedeni odbici mogu da iznose najviše 50% dohotka za oporezivanje
Poreske stope su progresivne i iznose:
•
•
10% - do nivoa šestostruke prosečne godišnje zarade, odnosno 15% na iznos
preko šestostruke prosečne godišnje zarade
10% do nivoa osmostruke prosečne godišnje zarade, odnosno 15% na iznos
preko osmostruke prosečne godišnje zarade (za rezidente strance i rezidente
građane Srbije upućene na rad u inostranstvo)

similar documents