Chemický priemysel na Slovensku

Report
CHEMICKÝ PRIEMYSEL NA SLOVENSKU
Trieda: VIII.B
OBSAH
 Chemický priemysel na Slovensku
 Vplyv chemického priemyslu na životné
prostredie
 Slovnaft Bratislava
 Výrobky Slovnaftu
 Budúcnosť – ochrana životného prostredia
Mapa chemického priemyslu na Slovensku
Bratislava- Slovnaft, Istrochem
Hlohovec- Slovakofarma
Šaľa- Duslo Šaľa
Púchov- Matador
Žilina- Tento
Ružomberok- Mondi SCP
Humenné- Chemlon
Nováky- Chemické závody
Chemický priemysel na Slovensku
 jedna z najdôležitejších zložiek hospodárstva na Slovensku
Duslo Šaľa- umelé hnojivá, trhaviny, výbušniny
Istrochem Bratislava- chemikálie
Púchov Matador- výroba pneumatík
Senica- chemické vlákna, umelý hodváb
Hlohovec Slovakofarma- lieky
Nováky- Chemické závody
Humenné Chemlon- polyamidové a polyesterové vlákna
Vplyv chemického priemyslu na životné prostredie
 v dnešnom svete stále častejšie počúvame o globálnych problémoch
 medzi exhaláty patria : oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, oxidu síričitého
 hlavné zdroje exhalátov: z miestneho priemyslu, stavebníctva, energetiky,
automobilovej dopravy, domáceho vykurovania a zneškodňovania odpadov
 smog vzniká v miestach s veľkým znečistením ovzdušia, človeku môže spôsobiť
zdravotné problémy
Graf znečisťovania Slovenska
Doprava(50%)
Energetika (15%)
Priemysel (20%)
Komunálne zdroje (10%)
Spaľovanie (5%)
Slovnaft Bratislava
Slovnaft Bratislava je najväčšia rafinéria na
Slovensku. Nachádza sa v mestskej časti
Ružinov. Ročne spracuje 5,5 až 6 milióna
ton ropy. Slovnaft vlastní aj najväčšiu sieť
čerpacích staníc v rámci Slovenskej
republiky.
Automobilové benzíny
Motorová nafta
Letecký petrolej
Vykurovací olej ľahký
Vykurovací olej ťažký
Cestné asfalty
Balené asfalty
Technické benzíny
Toluén
Acetón
Plynný vodík
Kde sa najčastejšie tankuje (%)
Slovnaft
Shell
OMV
Jurki
15%
2%
Jet
Esso
Oktan
Iné
17%
11%
27%
11%
7%
10%
 zníženie množstva exhalátov a chemického odpadu
vylučovaného do ovzdušia
 tepelné elektrárne by sme mali zameniť iba za vodné,
veterné a solárne
 musíme začať vyrábať autá na bioetanolový pohon a
elektrický pohon
 The biggest our chemical factory is Slovnaft . It was
found in nineteen-fifty–seven .It is located near
Bratislava in park called Ružinov.This factory produces
mainly petrol, oil and asphalt.This factory is able to
process more than of oil every year.
 Nowdays we try to reduce it´s harmfull effect on
ecology .
Zdroje: www.google.sk
www.wikipedia.sk
www.referaty.sk
4.2010

similar documents