na_skladky - Na skládky nie sme krátki

Report
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V SR
ALEBO
„NA SKLÁDKY NIE SME KRÁTKI!“
Mgr. Rudolf Pado
Občianske združenie TATRY
2013
ČO JE ODPAD?
Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej
zbaviť alebo ktorej odstránenie je potrebné z hľadiska ochrany
zdravia a životného prostredia.
Odpady delíme na:
nebezpečné
ostatné (tu patrí aj komunálny odpad)


plast
plast
papier
BRO
sklo
papier
Komunálny odpad
kov
Priemerné zloženie KO: 20 % papier, 12 % sklo, 45 % BRO, 7 % plasty, 4 % kovy, 4 % textil, 3 %
drevo, guma, koža, 1 % nebezpečný odpad, 4 % anorganické látky
NAKLADANIE S ODPADOM
… je zber, preprava, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadu, vrátane dohľadu
nad týmito činnosťami a nasledujúcej
starostlivosti o miesta zneškodňovania.
Práca na skládke odpadu je
nakladaním s odpadom
ZHODNOCOVANIE ODPADU
... je činnosť vedúca k využitiu fyzikálnych,
chemických alebo biologických vlastností
odpadu, čiže prospešné využitie odpadu
(úspora primárnych surovín ...).
Medzi zhodnocovanie odpadu patria systémy
zberu a recyklácie rôzneho odpadu,
kompostovanie biologicky rozložiteľných
odpadov, regenerácia kyselín a zásad,
prečisťovanie oleja ...
Obecné kompostovisko
(do 10 t ročnej produkcie)
ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
... je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním
a zároveň nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia
ľudí.
Medzi zneškodňovanie odpadu patrí napr.
skládkovanie a spaľovanie odpadu, fyzikálnochemická úprava odpadu, hĺbková injektáž ...
Zneškodňovanie odpadu:
skládka TKO Veterná Poruba
HIERARCHIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Predchádzanie vzniku odpadu (ekologický dizajn výrobkov,
znižovanie materiálovej náročnosti ...)

Príprava na opätovné použitie (regenerácia a prečisťovanie
materiálov ...)


Recyklácia (triedený zber odpadu, kompostovanie ...)
Iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie (musí
ísť o zariadenia s vysokou účinnosťou, nejde o klasické
spaľovne)

Zneškodňovanie (skládkovanie, spaľovanie ...)
Obsah kontajnera na triedenie odpadu v Liptovskom Mikuláši:
vytriedená plasty, kovy a viacvrstvové kombinované obaly
(tetrapaky)
HLAVNÉ CIELE
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V SR

Elektroodpad: dosiahnuť zber 4kg/obyv./rok

Prenosné batérie a akumulátory: dosiahnuť do
26.9.2016 zberový podiel 45 % z množstva uvedeného
na trh

Komunálny odpad: do roku 2020 dosiahnuť mieru
zhodnotenia na úrovni min. 50 % hmotnosti
vzniknutých odpadov

Stavebné a demolačné odpady: do roku 2020
dosiahnuť mieru zhodnotenia na úrovni min. 70 %
hmotnosti vzniknutých odpadov
Zber bateriek
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO SR V ROKOCH
2008 – 2011
Všetky odp.
2008
2009
2010
2011
Priemer
Množstvo odpadov
celkom (t)
11 473 807
8 523 207
10 755 539
10 833 227
10 396 445
Materiálové
zhodnotenie (%)
29,0
20,2
31,9
20,0
25,3
Energetické
zhodnotenie (%)
5,1
3,2
2,4
2,8
3,4
Zhodnotenie
kompostovaním (%)
5,8
8,0
6,2
11,1
7,8
Iný spôsob
zhodnocovania (%)
7,8
11,0
14,6
13,7
11,8
Zneškodňovanie
skládkovaním (%)
39,8
47,9
35,4
38,0
40,3
Znešk. spaľovaním
bez ener. zhodn. (%)
0,6
0,4
1,0
0,4
0,6
Iný spôsob
zneškodnenia (%)
6,2
6,2
4,8
10,5
6,9
Neuvedený spôsob
nakladania a
zhromažďovania (%)
5,8
3,1
3,7
3,5
4,0
KOMUNÁLNE ODPADY V SR V ROKOCH 2008 – 2011
Kom. odpady
2008
2009
2010
2011
Priemer
Množstvo KO (t)
1 772 426
1 745 494
1 808 506
1 766 991
1 773 354
Množstvo KO na
obyvateľa (kg)
327,5
321,8
331,1
327,4
327,0
Množstvo
zhodnotených KO na
obyv. (kg)
58,3
52,0
66,8
78,3
63,8
Materiálové
zhodnotenie (%)
2,4
2,7
3,6
4,3
3,3
Energetické
zhodnotenie (%)
8,9
6,8
9,5
10,3
8,8
Zhodnotenie
kompostovaním (%)
4,5
5,1
5,0
5,7
5,1
Iný spôsob
zhodnocovania (%)
2,0
1,6
2,0
3,7
2,3
Zneškodňovanie
skládkovaním (%)
76,2
80,8
78,1
74,7
77,4
Znešk. spaľovaním
bez ener. zhodn. (%)
0,0
0,2
0,7
0,2
0,3
Iný spôsob
zneškodnenia (%)
0,1
0,2
0,5
0,5
0,3
Zhromažďované
5,9
2,7
0,7
0,6
2,5
OBEC A ZÁKON O ODPADOCH
Obec , okrem iného, musí:

Mať aktuálne VZN o odpadoch a drobných stavebných
odpadoch (nemôže ho nahrádiť VZN o miestnych daniach a
poplatkoch za odpady).

Mať zavedený triedený zber papiera, plastov, kovov a skla.

Nesmie zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) tzv. zelený
odpad. Od 1.1.2013 sa musí riadiť Stratégiou
obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov
na skládky odpadov.

Min. 2-krát ročne organizovať zber nebezpečných a
objemných odpadov.
Nádoby na triedenie odpadu v Poprade
POVINNOSTI OBČANA
Občan, okrem iného, musí:

Zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov.

Užívať zberné nádoby (vrecia) zodpovedajúce
systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené
zložky a drobné stavebné odpady za účelom ich
zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
(vriec) zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci.
Nelegálna skládka odpadu
NELEGÁLNE SKLÁDKY ODPADU

Problematiku nelegálnych skládok odpadu upravuje § 18 ods. 7) a násl.
zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

„Ak vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho
nehnuteľnosti bol umiestnený odpad, je povinný to oznámiť bezodkladne
obvodnému úradu životného prostredia a obci ...“ Nesplnenie oznamovacej
povinnosti je priestupkom.

Nelegálnu skládku odpadu môže oznámiť aj ktorýkoľvek iný občan či
organizácia.

Ak sa nezistí pôvodca odpadu na skládke , a ani nedokáže zodpovednosť
vlastníka pozemku za vznik skládky, tak odpad musí odstrániť:
-
obec (ak ide o komunálne a drobné stavebné odpady, a to na náklady
obce)
obvodný úrad životného prostredia (ak ide o iné odpady, a to na náklady
štátu)
-
MAPOVANIE
NELEGÁLNYCH SKLADOK ODPADU

S využitím formuláru OZ TATRY (popritom je
možnosť mapovať aj tzv. invázne druhy
rastlín).

Metodika mapovania je ľahko zvládnuteľná.

Všetky materiály sa OZ TATRY zasielajú
elektronický.

OZ TATRY zachováva anonymitu
oznamovateľa.

OZ TATRY realizuje všetky právne kroky
vedúce k odstráneniu skládky.

OZ TATRY ponúka konzultačnú pomoc pri
príprave tém biologickej olympiády, SOČ,
seminárnych, bakalárskych a diplomových
prác, týkajúcich sa praktických aktivít
spojených s nelegálnymi skládkami odpadov
a inváznymi druhmi rastlín.
Slovensko – aj Tvoj domov
TRASH_OUT

http://www.trashout.me

Ide o aplikáciu pre mobilné
telefóny prostredníctvom ktorej
môžete mapovať nelegálne
skládky odpadu.

Aplikáciu si môžete zadarmo
stiahnuť do mobilu.

Nevýhody: Na základe údajov v
tejto aplikácii nie sú zatiaľ úrady
povinné konať (nejde o podnet v
zmysle zákona o odpadoch a
zákona o správnom konaní). OZ
TATRY však využíva údaje z
aplikácie pre podávanie podnetov
(počas októbra 2012 boli podané
podnety na cca 1 100 skládok).
A TOTO JE VÝZVA PRÁVE PRE TEBA!
-
Staň sa dobrovoľníkom OZ TATRY:
-
- ak si „ukecaný“, môžeš prednášať pre rovesníkov (budeš naším lektorom),
-
- ak si odvážny, môžeš mapovať nelegálne skládky odpadov (budeš naším terénnym
„buldogom“),
-
- ak si kreatívny, môžeš vymyslieť spôsob ako propagovať separovaný zber, tému nelegálnych
skládok odpadov ... na škole, v obci (budeš ďalšou hlavou nášho draka)
-
- ak si zvedavý, skúmaj, ako obec kde žiješ a jej občania plnia povinnosti zo zákona o
odpadoch (budeš naším ďalším okom)
Staň sa súčasťou tímu ľudí, ktorí si naozaj myslia, že
-
-
„Na skládky nie sme krátki!“
... veď už veľmi dávno Edmund Burke pomenoval jednu známu skutočnosť:
„Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo,
čo urobiť môže, je bezvýznamné.“
KONTAKT
Občianske združenie TATRY
KEMI 627/5
031 04 Liptovský Mikuláš
E- mail: [email protected]
alebo
priamo kontaktuj lektora
tejto prezentácie.

similar documents