Směrnice Rady o požadavcích na fiskální rámcePPTX

Report
DAŇOVÉ PREDIKCE A DAŇOVÉ
ÚLEVY
SMĚRNICE RADY O POŽADAVCÍCH NA FISKÁLNÍ RÁMCE
SMILOVICE , PROSINEC 2012
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička
Odbor Strategie daňové politiky a správy
OBSAH
Základní pojmy
II. Různé pohledy na daňové úlevy
III.Metody kvantifikace daňových výdajů
IV.Kapitola III SMĚRNICE RADY o
požadavcích na rozpočtové rámce členských
států
V. Úspěšnost daňových predikcí
I.
I. ZÁKLADNÍ POJMY
 Daňová

úleva
Opatření v daňové legislativě umožňující
pozdější zaplacení daně nebo nižší daně
 Daňový
výdaj (daňová podpora)
Podmnožina daňové úlevy
 Výdaj uskutečňovaný prostřednictvím
daňového systému
 „Fiskální nástroj, který je možné realizovat
prostřednictvím výdajové strany SR“
 Zákon o dani z příjmů (ČR) – výdaje, které
poplatník daně může odečíst od základu
daně

I. ZÁKLADNÍ POJMY
 Strukturální

daňová úleva
Zaváděny z důvodu zvýšení efektivity
daňového systému ( ne z důvodu daň.výdaje)
 Negativní
daňová úleva
Uvaluje na poplatníka vyšší daňové břemeno
 Zaváděny z obav ze zneužívání některých
druhů výdajů či plnění
 Příklady:

Dvojí zdanění některých druhů příjmů
 Nemožnost odpočtu některých výdajů od hrubých
příjmů

II. RŮZNÉ POHLEDY NA DAŇOVÉ ÚLEVY
Stát
Vymezení daňové úlevy
Německo
Daňové úlevy jsou považovány za subvence a tedy za daňové výdaje,
pokud se jedná o nepřímo nebo bezprostředně působící zvýhodnění
jednotlivých sektorů nebo dílčích oblastí hospodářství. Daňové výdaje
jsou také bezprostředně působící daňové úlevy, které zvýhodňují
hospodářství všeobecně.
Nizozemí
Daňový výdaj je vládní výdaj ve formě snížení nebo odložení daňového
příjmu na základě zákonné úpravy, pokud tato úprava není v souladu
se základním odvodovým systémem stanoveným zákonem.
Velká Británie
Účel některých daňových úlev je napomoci nebo podpořit určité typy
jedinců, aktivit nebo výrobků. Takové úlevy jsou často alternativami
veřejných výdajů nebo mají podobný efekt. Nazývají se daňové výdaje.
Kanada
Daňové výdaje jsou definovány jako odchylky od daňové normy.
USA
Zákon stanoví, že „daňový výdaj“ znamená ta snížení příjmů, která lze
přičíst na vrub ustanovením federálních daňových zákonů, která
umožňují speciální vynětí, výjimku nebo odpočet od hrubých příjmů
nebo která poskytují zvláštní slevu na dani, sníženou sazbu daně nebo
odložení daňové povinnosti
Japonsko
Daňové úlevy jsou označovány jako speciální daňová opatření. Jsou to o
výjimky z japonských základních daňových principů (spravedlnost,
neutralita a jednoduchost), které byly zavedeny pro sledování cílů
jiných politik.
II. RŮZNÉ POHLEDY NA DAŇOVÉ ÚLEVY
Nejednotná definice daňové úlevy
 Definice daňové úlevy dle OECD






má z ní prospěch konkrétní odvětví, činnost či
skupina poplatníků
slouží
konkrétnímu
cíli,
který
je
snadno
identifikovatelný a může být alternativně dosažen
jinými nástroji
daň, jíž se úleva týká, má dostatečně široký rozsah,
aby mohla být identifikována norma, ve srovnání s
níž může být měřena hodnota úlevy
bylo by administrativně možné zaměnit daňový
systém, aby byla uvedená daňová úleva odstraněna
neexistují jiná ustanovení v daňovém systému, která
by z velké míry vykompenzovala prospěch z daňové
úlevy
III. METODY KVANTIFIKACE
DAŇOVÝCH VÝDAJŮ
I. Metoda ušlých příjmů (revenue forgone
method)
II. Metoda dodatečných příjmů (revenue
gain method)
III. Metoda výdajového ekvivalentu
(outlay equivalent method)
III. METODY KVANTIFIKACE
DAŇOVÝCH VÝDAJŮ
1. Metoda ušlých příjmů
 ex post výpočet ztráty příjmů vzniklé veřejnému
sektoru
 součet slev na dani u jednotlivých poplatníků,
které ještě poplatníci mohli využít
 Změny chování poplatníka nejsou zohledněny
2. Metoda dodatečných příjmů
Výsledkem je zvýšení příjmů veřejného sektoru v
případě zrušení slev na dani
 Možno použít i ex ante
 Změny chování poplatníků jsou zohledněny

III. METODY KVANTIFIKACE
DAŇOVÝCH VÝDAJŮ
3. Metoda výdajového ekvivalentu
 Metoda
využívána kdy by se zvažovalo
nahrazení daňové úlevy výdajovým programem
a pokud by takový veřejný výdaj byl u jeho
příjemce zdaňován
 Jde o výpočet výdajů, které by bylo nutno
vynaložit, aby bylo dosaženo stejné podpory pro
poplatníky,
jakou
poplatníkovi
poskytuje
posuzovaná daňová úleva.
 Takový výdaj by byl zdaňován
IV. KAPITOLA III SMĚRNICE RADY O
POŽADAVCÍCH NA ROZPOČTOVÉ RÁMCE ČLENSKÝCH STÁTŮ

Nové povinnosti pro odb. 25 plynoucí z Kapitoly III
pololetně zveřejňovat daňové predikce (součástí
fiskální predikce)
 Zveřejňování v hotovostním i akruálním datovém
formátu
 Zveřejňování metodických postupů

Predikce odb. 25 hodnoceny ex ante Výborem pro
makroekonomické a daňové predikce
 Predikce odb. 25 hodnoceny ex post Ministerstvem
financí

V. ÚSPĚŠNOST DAŇOVÝCH PREDIKCÍ
Schválené veřejné rozpočty (VR) vs. skutečné plnění
Rozpočtovaná částka VR (mld. Kč)
Skutečnost
(mld. Kč)
Odchylka
(mld. Kč)
Plnění
1.
2.
2.-1.
2./1.
2004
552,8
560,6
7,8
101,4%
2005
609,1
636,6
27,6
104,5%
2006
648,1
643,3
-4,8
99,3%
2007
702,6
726,6
24,0
103,4%
2008
751,1
751,2
0,1
100,0%
2009
820,9
664,1
-156,8
80,9%
2010
736,3
697,8
-38,5
94,8%
2011
737,797,5 %
708,0
-29,7
96,0%

Průměrné plnění:
 Výrazný růst HDP do roku 2008 → vyšší plnění VR
 Propad HDP v roce 2009 (finanční krize) o 4,7 % → plnění VR pouze
na 80 %
 Obtížná predikce při významných jednorázových změnách (změna
legislativy s neodhadnutelnými dopady, silné vnější faktory,
předzásobení u cigaret apod.)
V. ÚSPĚŠNOST DAŇOVÝCH PREDIKCÍ
DPH
Spotřební daně
Rozpočtovaná
částka - VR
(mld. Kč)
Skutečnost Odchylka
(mld. Kč) (mld. Kč)
Rozpočtovaná
částka - VR
(mld. Kč)
Plnění
Skutečnost Odchylka
(mld. Kč) (mld. Kč)
Plnění
2004
174,8
184,3
9,5
105,4%
2004
97,3
95,8
-1,5
98,5%
2005
218,9
208,4
-10,5
95,2%
2005
101,1
110,5
9,4
109,3%
2006
222,4
217,8
-4,6
97,9%
2006
126,2
119,5
-6,7
94,7%
2007
232,1
236,4
4,3
101,8%
2007
138,7
138,9
0,2
100,2%
2008
272,2
255,2
-17,0
93,8%
2008
142,3
130,6
-11,7
91,7%
2009
278,6
253,6
-25,0
91,0%
2009
151,8
131,1
-20,7
86,3%
2010
270,8
269,5
-1,3
99,5%
2010
149,2
138,3
-10,9
92,7%
2011
279,9
275,4
-4,5
98,4%
2011
144,2
140,6
-3,6
97,5%
- změna sazby daně, v případě SD-většinou změna sazeb SD z tabáku
- průměrné plnění DPH: 97,9 %
- průměrné plnění SD: 96,4 %
V. ÚSPĚŠNOST DAŇOVÝCH PREDIKCÍ
DPPO
DPFO
Rozpočtovaná
Skutečnost Odchylka
částka - VR
(mld. Kč)
(mld. Kč)
(mld. Kč)
Rozpočtovaná
Skutečnost
částka - VR
(mld. Kč)
(mld. Kč)
Plnění
Odchylka
(mld. Kč)
Plnění
2004
110,8
112,0
1,2
101,1%
2004
133,7
133,2
-0,5
99,7%
2005
115,7
142,3
26,6
123,0%
2005
144,6
143,7
-0,9
99,4%
2006
124,8
135,4
10,6
108,5%
2006
140,4
136,9
-3,5
97,5%
2007
152,5
162,8
10,3
106,7%
2007
146,6
152,0
5,4
103,7%
2008
167,3
182,5
15,2
109,1%
2008
134,4
143,3
8,9
106,6%
2009
187,0
119,6
-67,4
64,0%
2009
162,9
126,7
-36,2
77,8%
2010
143,9
123,9
-20,0
86,1%
2010
134,2
130,0
-4,2
96,9%
2011
120,6
118,1
-2,5
97,9%
2011
151,0
133,4
-17,6
88,3%
- změna sazby daně
- průměrné plnění DPPO: 99,5 %
- průměrné plnění DPFO: 96,2 %
Dámy a
pánové, děkuji
Vám za
pozornost
[email protected]

similar documents