obecnie oraz w nowej strategii KRRiT

Report
Obowiązki nadawców w oferowaniu
programów z audiodeskrypcją, napisami i
tłumaczeniami na język migowy
(obecnie oraz w nowej strategii KRRiT)
Telewizja dostępna dla wszystkich
2 września 2014 – Sala kolumnowa Sejmu RP
1
Obowiązujący stan prawny
•
•
•
Ustawa o rtv – nowelizacja z 2010 roku, art. 18a
•
Rozporządzenie KRRiT z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie obniżenia małym nadawcom
kwot udogodnień – dotyczy kilku lokalnych nadawców naziemnych i małych
nadawców kablowych i dwóch naziemnych programów muzycznych.
•
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła już w 2012 roku przygotowania do zmiany
rzeczywistości prawnej w ramach tzw. zespołu de lege ferenda, a następnie
uczestniczyła w pracach nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kontrowersje wokół interpretacji: 10% razem czy osobno ?
2
Porozumienie nadawców
• W sprawie sposobu realizacji obowiązków wynikających z art. 18a
ustawy o radiofonii i telewizji dotyczących udogodnień w programach
telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku i dla osób z
niepełnosprawnością słuchu.
• Negocjowane między nadawcami i przedstawicielami FDC od września
2012 do stycznia 2013 z udziałem KRRiT.
• Podpisane w dniu 5 czerwca 2015 r. przez: TVP SA, POLSAT SA, TVN,
PULS, Polskie media SA (TV 4), ATM Grupa SA, Stavka Sp. z o.o.
• Zawierające minimalny kwartalny wymiar czasowy audycji z
audiodeskrypcją i tłumaczeniami na język migowy dla programów
telewizyjnych nadawanych w naziemnych multipleksach cyfrowych w
dniu podpisania porozumienia.
3
Sposób i zasady kontroli nadawców
•
Kontrola prowadzona jest w przedziałach kwartalnych, a podstawą
wyliczenia udziału udogodnień jest czas kwartalny pomniejszony o czas
emisji reklam i telesprzedaży.
•
Sposób realizacji wymagań ustawy oraz zobowiązań zawartych w
porozumieniu kontrolowany jest w oparciu o deklaracje (kwartalne
sprawozdania) nadawców, weryfikowane wyrywkowo.
•
Do oceny stanu realizacji ustawy wliczany jest całkowity czas trwania audycji
wyposażonej w jakiekolwiek udogodnienie.
•
Audycja wyposażona w dwa lub więcej udogodnień zaliczana jest
jednokrotnie.
4
Wyniki kontroli audycji - kanały główne
Średni roczny (1.07.13 –
30.06.14) procentowy udział
kolejno: ogółem, napisy, AD, mig.
Audycje z AD – min. 11h/Q
- w godzinach emisji
35
Q3 13 Q4 13
TVP 1
21
41
Q1 14
Q2 14
34
44
30
25
Σ
20
N
TVP 2
POLSAT
TVN
22
34
23
39
53
53
38
36
38
74
105
112
15
AD
10
M
5
0
TVP 1
TVP22
Posat
TVN
5
Wyniki kontroli audycji – kanały tematyczne
Średni roczny (1.07.13 – 30.06.14) procentowy udział kolejno:
ogółem, napisy, AD, mig.
30
25
20
Σ
15
Nap.
10
AD
5
Mig
0
TVP
Hist
TVP
Kult
TVP TVN 7 ATM
Pol
Rozr
TTV
TV 4
TV 6
TV PULS 2
PULS
6
Wyniki kontroli audycji z AD
Q3 13
6
Q4 13
15
Q1 14
9
Q2 14
35
TVN 7
14
35
72
21
30
80
20
25
143
7
18
124
ATM Rozr
89
89
22
65
TVT
177
25
208
26
152
10
122
12
13
104
76
8
126
74
8
100
91
9
84
92
TVP Hist
TVP Kult
TVP Pol
TV 4
TV 6
TV PULS
PULS 2
Audycje z AD min.
6h/Q
- w godzinach
emisji
7
Wyniki kontroli – inne problemy
•
•
•
Z powodów technicznych część programów regionalnych TVP nie realizuje
wynikającej z porozumienia liczby godzin audycji tłumaczonych na język migowy.
TVP ma złożyć w najbliższym czasie stosowne wyjaśnienia.
Naziemne kanały muzyczne Eska Tv i Polo TV wykazują w sprawozdaniach
kwartalnych bliskie 100 % wypełnianie programów napisami, które w
rzeczywistości nie spełniają kryteriów napisów dla niesłyszących. Nadawca tych
programów został wezwany do zmiany sposobu kwalifikacji napisów.
Koncesjonowane w Polsce programy nadawane wyłącznie satelitarnie w 25 % nie
wypełniają obowiązków wynikających z ustawy (11 spośród 44). KRRiT prowadzi
z tymi nadawcami rozmowy wyjaśniające. Nadawcy tłumaczą się przede
wszystkim trudnościami technicznymi.
8
Wyniki kontroli - podsumowanie
Nadawcy wyjątkami, nie mają w zasadzie trudności w uzyskaniu ustawowej
kwoty 10 % udogodnień w kwartale, a nawet znacząco ją przekraczają, chociaż
zdaniem KRRiT zdarzają błędy i nadużycia np.:
 Zaliczanie do napisów dla niesłyszących tekstów na ruchomym pasku nie
odpowiadających treści obrazu,
 Zbyt częste powtórki audycji z udogodnieniami w tym samym i w innych
kanałach należących do tego samego nadawcy,
 Opracowywanie AD dla audycji statycznych typu talk-show,
 Zaliczanie do limitu audycji z udogodnieniami nadawanych w środku nocy.
Wynika to z braku precyzyjnych zasad i przepisów w ustawie o radiofonii i
telewizji.
9
Strategia regulacyjna 2014-2016 –
p. 5.2 Potrzeby odbiorców niepełnosprawnych.
• Działania na rzecz doskonalenia prawa oraz dostosowania do innych
aktów prawnych w tym Konwencji ONZ, ustawy o języku migowym itp.
• Działania na rzecz właściwej jakości udogodnień w audycjach
telewizyjnych, w tym wdrożenie rekomendacji w zakresie sposobu
realizacji usług.
• Prowadzenie kontroli nadawców
• Inicjowanie samoregulacji w zakresie standardów technicznych,
oznakowania audycji, informowania odbiorców itp.
• Zainicjowanie rozwiązań samoregulacyjnych wśród dostawców usług na
żądanie.
10
Propozycje zmian w ustawie rtv [1] –
• Art. 18a – nowe brzmienie
„Ust. 1 Nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do
zapewnienia dostępności audycji dla osób niepełnosprawnych
z powodu dysfunkcji wzroku oraz osób niepełnosprawnych z
powodu dysfunkcji słuchu, poprzez wprowadzenie udogodnień
dla niepełnosprawnych, tak aby co najmniej 50% kwartalnego
czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i
telesprzedaży posiadało takie udogodnienia.”
11
Propozycje zmian w ustawie rtv [2] –
• Art. 18a – nowe brzmienie
„Ust. 2 Krajowa Rada określi w drodze rozporządzenia rodzaje udogodnień
dla niepełnosprawnych, jak również udział poszczególnych
rodzajów tych udogodnień w łącznym czasie nadawania,
w zależności od charakteru programu i rodzaju nadawanych
audycji, a także z uwzględnieniem potrzeb odbiorców i możliwości
nadawców w tym zakresie, jak również rozwój technik
przekazu i rozwój udogodnień dla niepełnosprawnych.”
12
Propozycje zmian w ustawie rtv [3] –
Art.2 przepisy przejściowe –
„W latach 2015, 2016 i 2017 nadawcy programów telewizyjnych są
obowiązani do zapewnienia dostępności audycji (…) poprzez wprowadzenie
udogodnień dla niepełnosprawnych, o których mowa w art. 18a ustawy, o
której mowa w art. 1, tak aby:
– w 2015 r. co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania programu,
– w 2016 r. co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu,
– w 2017 r. co najmniej 35% kwartalnego czasu nadawania z
wyłączeniem reklam i telesprzedaży posiadało takie udogodnienia.”
13
Najbliższe działania
• Zainicjowanie aktualizacji i odnowienia porozumienia nadawców w
oparciu o wyniki kontroli jego funkcjonowania,
• Włączenie do porozumienia nowych nadawców naziemnych.
• Przygotowanie rekomendacji w zakresie sposobu realizacji udogodnień
celem poprawy ich jakości.
• Udział w pracach MAC przy zainicjowanej przez KRRiT oraz KIGEiT
nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych na
odbiorniki telewizji cyfrowej.
• Stała kontrola nadawców w zakresie realizacji zapisów ustawy i
porozumienia.
14
Podsumowanie
• W obecnej sytuacji prawnej jedynym sposobem na zwiększenie
obowiązków nadawców w zakresie wyposażania audycji w udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i słuchu oraz na
poprawę jakości tego typu usług jest jak najszybsze uchwalenie i
wdrożenie odpowiednich zmian w zapisach ustawy o radiofonii i
telewizji.
• W dniu 11 czerwca br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji z prośbą o włączenie go do Wykazu Prac
Legislacyjnych Rządu.
15
Dziękuję za uwagę.
16

similar documents