Zasady rekrutacji do szkó* ponadgimnazjalnych na podbudowie

Report
1

Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć
dokumenty do trzech różnych szkół
ponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła
ponadgimnazjalna” należy rozumieć szkołę
samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w
skład zespołu szkół). Ofertę szkół na rok
szkolny 2014/2015 zawiera informator
opublikowany przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty
i dostępny na stronie internetowej
www.ko.poznan.pl .
2



Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej
niż jednego oddziału w wybranej szkole,
w podaniu wskazuje kolejno interesujące go
oddziały.
Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki
obce, które będą w nim nauczane.
Bierze pod uwagę sposób przeliczania na
punkty ocen z przedmiotów i innych
osiągnięć kandydatów odnotowanych na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty
na terenie województwa wielkopolskiego.
3
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ
KANDYDATA – 200
100 pkt. - świadectwo
100 pkt. - Egzamin Gimnazjalny
4
Za ocenę z języka polskiego
 Za oceny z 3 przedmiotów obowiązkowych
 Za świadectwo z wyróżnieniem
 Za osiągnięcia naukowe, sportowe,
artystyczne, w konkursach wiedzy, oficjalne
reprezentowanie Polski w konkursach i
zawodach
 Za aktywność kandydata w ramach
działalności na rzecz innych

5


liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2 ( max
12 pkt.)
liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu
obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2
(z wyłączeniem języka polskiego) ( max 12 pkt.)

liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu
obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2
(z wyłączeniem języka polskiego) ( max 12 pkt.)

liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu
obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2
(z wyłączeniem języka polskiego) ( max 12 pkt.)
6
świadectwo z wyróżnieniem – 8 pkt.
 aktywności kandydata na rzecz innych ludzi
lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w
formie wolontariatu - 4 pkt.

7

konkursy przedmiotowe organizowane przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych
kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim
(punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 8
pkt.):
- języka polskiego,
 - języka niemieckiego,
 - języka rosyjskiego,
 - języka francuskiego,
 - języka angielskiego,
 - geografii,
 - chemii,
 - fizyki,
 - historii,
 - matematyki,
 - biologii,
Max 16 pkt.

8













sportowe:
- na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-8) 8 pkt.
- na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-4) 6 pkt.
- na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3)
3 pkt.
artystyczne:
- na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 8
pkt.
- na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3)
6
pkt.
- na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3)
3
pkt.
konkursy wiedzy:
- organizowane na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata,
miejsca 1-3)
- organizowane na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata,
miejsca 1-3)
- na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3)
( 8,
6, 3 pkt.)
- do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z
zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie
absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej
dyscyplinie tylko raz;
9
egzamin gimnazjalny: 1% = 0,2 pkt.
 - „część humanistyczna”
 język polski (max 100%=20 pkt)
 historia i wiedza o społeczeństwie (max
100%=20 pkt)
 -„część matematyczno-przyrodnicza”
 matematyka (max 100%=20 pkt)
 przedmioty przyrodnicze (max
100%=20 pkt)
 -„część z języka obcego nowożytnego
– poziom podstawowy” (max 100%=20
pkt)

10







Niezależnie od wyżej określonych zasad, w
pierwszej kolejności do wybranej szkoły
ponadgimnazjalnej przyjmowani są:
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej,
laureat olimpiad dla gimnazjalistów:
Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,
Olimpiada Języka Angielskiego dla
Gimnazjalistów,
Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów,
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim
11
19.05 - 3.06. 2014 - uczeń składa dokumenty
do co najwyżej trzech szkół ponadgimnazjalnych
 24.06.2014 – uczeń może dokonać ewentualnych
zmian w decyzji dotyczącej wyboru szkoły
 27.06.2014 – uczeń otrzymuje świadectwo
ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o
wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kopie
tych dokumentów
 1.07.2014 – uczeń dostarcza kopie w/w
dokumentów do wybranych szkół

12
3.07.2014 – szkoła ponadgimnazjalna
ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do szkoły
 7.07.2014. – uczeń składa oświadczenie woli
podjęcia nauki w danej szkole poprzez
dostarczenie oryginałów świadectwa oraz
zaświadczenia o wynikach egzaminu
 8.07.2014 – szkoła ogłasza listę przyjętych i
nieprzyjętych do placówki

13
8.07.2014 KO umieszcza na stronie
internetowej informacje o liczbie wolnych
miejsc w oddziałach lub o rezygnacji z
rekrutacji do oddziałów
 nie później niż do 29 sierpnia dodatkowe
postępowanie uzupełniające w szkołach,
które po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami

14
Dziękuję za uwagę.
Ewa Adamczak
15

similar documents