Škody Zvěří

Report
Ochrana lesů a přírodního prostředí
ŠKODY ZVĚŘÍ
Škody způsobené lovnou zvěří
Užitková zvěř srstnatá i pernatá způsobuje v lese
přímé i nepřímé škody, které se liší podle druhu zvěře
a dřevin.
Zvěř škodí nejčastěji :
• okusem,
• spásáním,
• uštipováním (pupenů),
• loupáním a zimním ohryzem,
• vytloukáním,
• vytahováním a vyhrabáváním sazenic,
• sběrem plodů a semen.
Způsoby poškození podle druhů zvěře
Největší a nejrozsáhlejší škody v lesních porostech
způsobuje zvěř spárkatá, hlavně zvěř jelení a srnčí.
Z drobné zvěře nejvíce škodí v lese zajíc a králík.
Méně již škodí zvěř daňčí, mufloní (až na výjimky),
zvěř černá a pernatá
Jelení zvěř
• Jelení zvěř škodí okusem pupenů a výhonků,
loupáním a zimním ohryzem, vytloukáním a
zašlapováním sazenic, spásáním žaludů a bukvic.
Okus
-způsobuje poškození jak listnáčů nejvíce BK, DB, LP a
JV. Z jehličnanů jsou to JD, SM a BO. Okus postihuje buď
konce postranních výhonů, nebo je zasažen i terminální
výhon.
Opakovaný okus - kuželovité okusové útvary sazenic.
Jakmile vrcholový výhon odroste z dosahu zvěře,
projeví se urychlený výškový vzrůst sazenic.
• Okusem jsou postihovány sazenice zejména v zimě a
škody se stupňují obvykle ke konci zimy, hlavně v
letech, kdy dlouho leží sněhová pokrývka. Okus
způsobený spárkatou zvěří se pozná podle toho, že
kruhovitá řezná plocha je nerovná, okraje jsou
roztřepené, často se zbytky neúplně utrženého lýka.
Jelení zvěř vytahuje také čerstvě vysázené sazenice, a
to někdy i ve větší míře.
Poškození zvěří
Loupání I
-se označuje sloupnutí kůry a lýka na starších stromech. K
loupání dochází ve vegetačním období (zejména 3.-4.), kdy zvěř
nakousne kůru a trhnutím hlavy ji odloupne a pozře.
Sloupnutím kůry se obnaží běl často na velké ploše kmene a
vznikají tak následné škody.
• Zimní ohryz kůry je nápadný zřetelnými otisky řezáků na lýku.
• Loupání a zimní ohryz mají často za následek infekci
dřevokaznými houbami, posléze rozsáhlé šíření hniloby v
poškozených kmenech a tím kvalitativní ztráty na nejcennější
oddenkové části kmene. Silně poškozené porosty
předmýtného věku jsou pak ve zvýšené míře ohrožovány
větrem, sněhem i námrazou.
Loupání II
• Příčiny loupání se nejčastěji zdůvodňují
nedostatkem jakostní paše nebo nedostatkem
určitých stopových látek v potravě. Zvěř také
podstatně více loupe v porostech, ve kterých v
zimě nečinně stojí (okolí krmelců, jižní svahy).
• K prvnímu loupání dochází v porostech, které se
začínají přirozenou cestou čistit od spodních
zaschlých větví. Loupání trvá, pokud má strom
jemnou a hladkou kůru. Největší škody vznikají v
nesmíšených smrkových porostech.
Náhrada škod
Uživatel odpovídá i za škody způsobené druhem zvěře,
který není pro honitbu vymezen a nemá stanovený
normovaný a minimální stav (zvěř přebíhavá )
• na druhé straně se však nehradí škody způsobené zvěří
v oplocenkách a na stromech poškozených
• jen na postranních výhonech (uplatňují se škody pouze
na terminálu) a na lesních kulturách,
• ve kterých došlo okusem, vytloukáním nebo vyrýváním
k poškození méně než 1 % jedinců až do zajištění
porostu, přičemž poškození jedinců musí být
rovnoměrně rozmístěno po ploše.
• při loupání a ohryzu zvěří vzniká nárok na náhradu škody
v případě, že souvislá plocha poškozeného kmene je
větší než 25 cm2 nebo poškození přesahuje 10%
poškozeného kmene.
Daňčí zvěř
-škodí podobně jako zvěř jelení. Nárosty sice pomístně
skousává citelněji, ale loupe poměrně málo.
Mufloní zvěř
-nezpůsobovala v minulosti citelnější škody. Její stavy však
v současnosti rychle vzrůstají (i mimo obory), a tím
dochází k závažným škodám způsobovaným ohryzáváním
kůry kořenových náběhů a spodní části kmenů.
Černá zvěř
pomístně škodí vyrýváním sazenic, vykladených žaludů a
bukvic, nebo rozrýváním půdy s náletem. Poškozuje
oplocenky.
Srnčí zvěř
• Škodí okusem pupenů a mladých výhonků.
Vyhledává zejména listnáče a jedli, ale její škody jsou
rozptýleny na větší ploše. Větší škody působí
zpravidla v menších lesních komplexech obklopených
zemědělskými kulturami. Zde se mohou projevit
citelné škody okusem již po žních, kdy jsou rozsáhlá
pole zorána a zvěř se za potravou soustřeďuje do
lesa. Škody však zdaleka nedosahují té výše jako u
jelení zvěře, poněvadž srnčí zvěř nikdy neloupe.
• Nápadná poškození způsobují srnci při vytloukání
paroží v březnu až květnu. Na mladých stromcích
odírají kůru i s lýkem ve výši 0,5—1,5 m nad zemí.
Nejčastěji jsou poškozovány jednotlivě vtroušené
modříny, borovice, douglasky, lípy a jeřáby.
Zajíc polní
• poškozuje kultury lesních dřevin okusem
výhonků, především listnáčů (buk, javor, jasan
aj.). Poškození poznáme podle hladkého šikmého skusu bez stop po zubech. Za tuhých zim
ohlodávají zajíci kůru na kmíncích sazenic a
stromků. Stopy hlodáků jsou mělce vryty do
běli a jsou 7—9 mm široké. Při vysokém sněhu
postihuje ohryz často celý obvod kmínku i
větévky silnějších sazenic
Závislost škod na vnějších činitelích
• Škody, které způsobuje lovná zvěř na lesních porostech,
ovlivňuje mnoho vnějších činitelů:
• nedostatečná přirozená úživnost lesa pro stavy jelení
zvěře,
• neodpovídající myslivecká péče o zvěř, zejména po
stránce výživy (nedostatečné a nepravidelné
přikrmování),
• nedostatečná nebo nevhodně prováděná ochrana
porostů (údržba oplocenek, zanedbané ošetřování
kultur),
• neodpovídající pěstební technika (volba dřeviny,
nepostačující výsadba ohryzových a plodonosných dřevin
Biologická ochrana I
- přiměřené stavy jakostní zvěře, odpovídající
danému prostředí.
-s určitými škodami je však nutno počítat
-k výsadbě se musí používat zvláště silné a kvalitní
sazenice jehličnanů a přiměřeně velké odrostky
listnáčů. Rovněž je nutno dbát na dobrou přípravu
půdy a na soustavné ošetřování sazenic. Do kultury
je vhodné přimísit sadbou nebo síjí dřeviny krycí
(okusové) určené pro pastvu zvěře (osika, jeřáb,
bříza, olše). Přitom je třeba šetřit pro okus zvěře
dřeviny a keře, které se na plochu dostaly přirozeným nalétnutím semen nebo výmladností (bezy,
maliník, ostružiník).
Biologická ochrana II
• V podrostním hospodářství se mohou využívat
záštitných rostlin (dřeviny, keře) k ochraně cílové
dřeviny (dvojsadba)SM pichlavý. V případě, že
záštitná dřevina příliš rychle roste, je třeba včas
zmírnit její růst DBČ
• Ke snížení škod přispívá i zvýšení podílu druhově a
jakostně vhodné přirozené potravy. Proto je třeba
pamatovat i na výsadbu plodonosných dřevin.
• Účelné a často nezbytné je spojit ochranářská
opatření biologického rázu s mechanickým
způsobem ochrany porostů. Děje se to hlavně nejrůznějšími způsoby oplocení, které mohou značně
zvýšit účinnost biologické ochrany. Tento způsob je
nově označován jako biologicko-mechanická obrana.
Celoplošná obrana
• K omezení vstupu zvěře do ohrožených porostů
slouží zábrany. Musí být voleny tak, aby chránily
kultury proti všem druhům zvěře, které v dané
oblasti škodí. Oplocenka je nejúčinnějším
ochranným opatřením proti škodám zvěří, pokud
nedojde k jejímu poškození. Proto se nesmějí
oplocenky stavět přes cesty a trvalé přibližovací
linie. Nedoporučuje se také oplocením přerušovat
pravidelné ochozy zvěře (zejména černé) a stavět
oplocenky podél porostních stěn ohrožených
polomy.
Celoplošná obrana
• Oplocení kultur snižuje výměru úživných ploch. Proto
se musí všechny oplocenky udržovat jen po dobu
nezbytnou k ochraně kultury. Jakmile kultura odroste
nebezpečí okusu, musí se oplocení zrušit. Zbytky
starých a neudržovaných oplocenek se musí z porostů
odstranit a likvidovat, aby v odrůstajících mlazinách
nebránily přirozenému pohybu zvěře.
• Nesmí ohrožovat ani lidi ani zvířata
• Ekonomický a estetický aspekt
• Možnost odstranění bez následků
• Zákaz vstupu do oplocených míst
Zradidla
• jsou mechanická zařízení nebo předměty,
které zvěři způsobují nepříjemný vjem, takže
se pak takto ohrazeným místům vyhýbá.
Zradidla mohou být dotyková (drát, elektrický
ohradník), optická (blýskavé předměty) nebo
akustická (nezvyklé zvuky, varovné hlasy
živočichů), aromatická (nepříjemné pachy).
Všechna mají jen krátkodobou účinnost a
využívají se spíše v zemědělství a sadovnictví.
Přezimovací obůrky
Slouží k sezónnímu shromáždění zvěře,kde se jí
předkladá krmivo a tak se brání škodám
Individuální ochrana
• K obvazům kmenů se používá buď zelený, nebo suchý
klest. Zelené větve v mlazinách se přiklápějí ke kmeni zdola,
u starších stromů se ohýbají od nejvýše dosažitelného
přeslenu dolů. Klestový obvaz se stáhne páleným drátem.
Provádí se jen v případech nutnosti v počátcích loupání
na mladých jehličnanech (400 až 600 stromů na ha).
• Při suchém obvazu se přikládají větve na kmeny
střechovitě, silnými konci nahoru a převáží se rovněž
páleným drátem. Obrana obvazováním kmenů větvemi je
pracná a ne vždy dlouhodobě účinná.
• V oborách se často používají k obraně vybraných listnáčů
obvazy z tyček nebo půlených tyčí. Ty se přikládají hustě
kolem kmene, takže vznikne obranný válec, který se ováže
páleným drátem.
Individuální ochrana I
• Obvazy terminálních výhonů slouží k jednoleté
ochraně koncového pupenu . Používá se koudel,
odpadová viskózní nebo bavlněná střiž; skelná vata
není vhodná.
• Chrániče jsou jednoduché prostředky používané
k ochraně terminálních výhonů starších sazenic
před okusem. Mohou to být pichlavé drátěné
hvězdice, spirálovité toulečky z drátu nebo z
plastů..
• Odpuzovadla (zradidla) jsou barevné proužky
látky nebo proužky kovových fólií, které odrazují
zvěř. Navazují se v několika kusech na cennější
vtroušené dřeviny (modřín, douglaska, jedle
obrovská).
Individuální ochrana II
• Ovazy kmenů větvemi
• Ochrana kostry porostu plastovým pletivem
• Zraňování kůry jehličnanů byl ojediněle
používaný způsob obrany proti loupání. Nejdříve odpuzuje zvěř vyroněná pryskyřice a po
jejím zaschnutí zdrsnělá a zhrublá kůra.
Mechanická obrana
Chemická obrana
• Chemické prostředky odpuzují zvěř nepříjemným
zápachem a odpornou chutí. Používají se v lesních
porostech buď k celoplošné obraně — zavětřovadla,
nebo k obraně jednotlivých sazenic — repelenty.
Repelent a liz
Náhrady škod I
• Zákon o myslivosti v § 54 jednoznačně stanoví,
které škody zvěří se nehradí. Mimo jiné se
nehradí škody na nehonebních pozemcích,
které nejsou ze zákona součástí honiteb.
Nehradí se také např. i škody způsobené „tzv.
chráněnou zvěří", tj. zvěří, která je uvedena v
seznamu, který je přílohou vyhl. MŽP č.
395/1992 Sb. Škody způsobené touto zvěří
hradí stát. Bobr evropský , vydra říční, medvěd
hnědý, rys ostrovid , vlk.
Náhrady škod II
• V případě užívání honitby mysliveckým sdružením
všichni jeho členové „ ručí rukou společnou a
nerozdílnou". Jde o tzv. solidární odpovědnost
podle § 438 Občanského zákoníku. Tedy pokud by
se některý člen mysliveckého sdružení odmítl z
jakýchkoliv důvodů
• podílet na náhradě škody, mohou se ostatní
členové, pokud uhradili celou škodu, domáhat i
soudně uhrazení alikvotní části náhrady škod
připadající na člena mysliveckého sdružení
Náhrady škod III
• Podle ust. § 53 zákona o myslivosti je vlastník
honebního pozemku povinen učinit přiměřená
opatření, aby škodám zabránil. Přiměřenost
pokud ji posuzujeme, je vždy nutno vztáhnout k
nějaké skutečnosti. Např. k rozsahu škod
způsobených v minulých letech, k účinnosti
ochranných opatření, k vynaloženým nákladům,
pracovním možnostem uživatele honebních
pozemků, dodržení agrotechnických lhůt, zásad
hospodaření aj. (např. při nedostatečném
dosběru brambor či pozdním sběru kukuřice a
následném zaorání zbytků mohou vzniknout
škody černou zvěří i na následné plodině, která
není běžně černou zvěří poškozována).
Náhrady škod IV
Výši náhrady škod na lesních porostech je nutno
kvantifikovat podle obecně závazného předpisu vyhl. MZe
č. 55/1999 Sb. s omezeními podle ust. § 54 zákona o
myslivosti, tj. nehradí se škody zvěří v oplocenkách, boční
okus, a poškození sazenic méně než 1% jedinců na ploše.
Z logiky ustanovení podzákonných předpisů, zejména ust.
vyhl. Mze č. 82 1996 Sb., vyplývá, že by se měl u porostů
založených umělou sadbou brát jako východisko skutečný
počet stromků na ploše zjištěný počítáním, a u porostů
vzniklých přirozeně (náletem) maximálně 1,3 minimálních
počtů stromků na ploše podle dřeviny a hospodářských
souborů stanovených výše citovanou prováděcí vyhláškou
k lesnímu zákonu
Náhrady škod IV
• Nárok na náhradu škody musí poškozený uplatnit při
škodách na zemědělských pozemcích do
• 20 dnů ode dne, kdy škoda vznikla, u škod na lesních
porostech, které se zjišťují k 1.7. za
• předchozí rok (tedy od 30.6. roku předchozího do 1.7.
roku následujícího) opět do 20 dnů, tedy do 20. 7.
• Po uplynutí těchto lhůt zákon stanoví 60 denní lhůtu
na dohodu a event. realizaci dohodnuté náhrady. Po
této lhůtě má poškozený 1 měsíc na to, pokud
nedojde k dohodě, aby se domáhal náhrady škody u
místně příslušného soudu.
• Všechny tyto lhůty jsou prekluzivní (propadné) a
jejich promeškáním nárok na náhradu škody zaniká.
Ochrana lesa a přírodního prostředí
Otázky k opakování
1. Jaké druhy poškození zvěří znáte?
2. Jak škodí jednotlivé druhy zvěře
3. Jaká preventivní opatření proti škodám zvěří
znáte?
4. Jaké jsou požadavky na oplocenku?
5. Jaké jsou zásady náhrad škod zvěří?

similar documents