SPLO*NA MATURA 2007

Report
Kdo vodi splošno maturo?
Zunaj šole:
Državna komisija za splošno maturo
Državne predmetne komisije
Državni izpitni center (RIC): Kajuhova 32 U
1000 Ljubljana
Znotraj šole:
Šolska maturitetna komisija – ŠMK
Šolske izpitne komisije
Šolska maturitetna komisija SETŠ
Predsednica: Inga KRUSIČ LAMUT
Tajnica: Valentina KOBAL
Članice: Tatjana MUNIH – namestnica preds.
Ester ŠULIGOJ
Nataša DJUZIĆ KUNEJ
Zunanji član: Državna komisija za splošno maturo
imenuje zunanje člane v aprilu 2015
drugi strokovnjaki)
(univerzitetni profesorji in
Zakonodaja
Akti ministrstva za šolstvo in šport
 Zakon o maturi
 Pravilnik o maturi
 Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate
s posebnimi potrebami
Maturitetni izpitni katalog za maturo 2015
Predmetni izpitni katalogi
Predprijava k maturi za
spomladanski rok 2015
Do sobote, 15. 11. 2014
 temelj za pripravo predmaturitetnih
preizkusov
 priprava podatkov za maturo
Predmaturitetni preizkus
praviloma v marcu, v okviru pouka
 pri izbranem predmetu (ali več predmetih)
 namen: seznanitev kandidatov z izpitnim redom,
šiframi, izpitnimi polami…
 povratna informacija dijakom
 ocena se ne vpisuje v redovalnico

Prijava k maturi


Rok: torek, 31. marec 2015
Kandidati opravljajo maturo v enem
izpitnem roku (izjema kandidati z
odločbo in 21- letniki)
ŠTEVILO PREDMETOV NA SM
 Kandidati
opravljajo maturo iz petih
(5) predmetov:
trije (3) predmeti iz skupnega dela
in
dva (2) iz izbirnega dela mature.
Kandidat lahko izbere še tretji predmet
izbirnega dela splošne mature (šesti predmet).
Predmeti, ki jih opravljajo na SETŠ
Skupni del:
 SLOVENŠČINA
 MATEMATIKA
 TUJ JEZIK (ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA)
Izbirni del:
 TUJ JEZIK (ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA)
 EKONOMIJA
 SOCIOLOGIJA
 GEOGRAFIJA
Na splošni gimnaziji: katerikoli predmet (plačljivo).
Tajnik SM: prof. Jurij Knez
Omejitve


sociologija ALI psihologija ALI filozofija
Če kandidati izberejo še tretji izbirni predmet,
omenjena omejitev NE velja!
Delež ocene
Maturitetni predmet Delež pisne
ocene
Delež ustne
ocene
Delež ocene
seminarske
naloge ali vaj
Slovenščina
80 %
20 %
Matematika
80 %
20 %
Angleščina
80 %
20 %
Italijanščina
80 %
20 %
Nemščina
80 %
20 %
Zgodovina
80 %
20 %
Geografija
80 %
20 %
Psihologija
80 %
20 %
Sociologija
80 %
20 %
Ekonomija
80 %
20 %
Trajanje pisnih izpitov
PREDMET
Trajanje 1.del
Trajanje 2. del
SLOVENŠČINA
9.00 – 11.00
9.00 – 10.30
MATEMATIKA (OSNOVNA RAVEN)
9.00 – 11.00
MATEMATIKA (VIŠJA RAVEN)
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
ANGLEŠČINA
9.00 – 10.10
11.00 - 12.30
ITALIJANŠČINA
9.00 – 10.10
11.00 – 12.30
EKONOMIJA
9.00 – 10.30
11.00 - 12.30
PSIHOLOGIJA
9.00 – 10.30
11.00 - 13.00
SOCIOLOGIJA
9.00 – 10.30
11.00 – 13.00
ZGODOVINA
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
GEOGRAFIJA
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
Višja raven zahtevnosti





MATEMATIKA
TUJ JEZIK
Največ tri (3) predmete na višji ravni
zahtevnosti, vendar se pri splošnem uspehu
upošteva ocena po povišani lestvici največ pri
enem (1) tujem jeziku
Informacije o višjem nivoju – pri profesorjih
Višja raven prinaša DODATNE TOČKE!
Ocenjevanje na maturi


Naloge in vprašanja ter navodila za ocenjevanje pripravijo člani
državnih predmetnih komisij za posamezen predmet.
Pisne izdelke ocenjujejo zunanji ocenjevalci
(srednješolski učitelji posameznega predmeta) posebej
usposobljeni v skladu z vnaprej pripravljenimi
ocenjevalnimi merili, enakimi za vse kandidate.
SLO: Pisni izdelek esejskega tipa vedno ocenita dva
zunanja ocenjevalca. Kadar se njuni oceni razlikujeta za
več kot eno petino največjega možnega števila točk,
pisni izdelek oceni še kontrolni ocenjevalec. Njegova
ocena je dokončna.
 Vprašanja za ustni izpit pripravijo člani državnih predmetnih
komisij, pravila za druge oblike notranjega ocenjevanja pa so
enaka za vse kandidate.
Način izračuna ocene:
Državna komisija za splošno maturo na predlog državnih
predmetnih komisij določi merila za pretvorbo točk v ocene
(koliko odstotnih točk je pri posameznem predmetu potrebnih
za določeno oceno). Ta merila so v spomladanskem in
jesenskem izpitnem roku enaka.
Ocenjevalna lestvica:
odlično(5), prav dobro (4), dobro (3), zadostno (2) in nezadostno (1)
Splošni uspeh na maturi


Vsota ocen iz posameznih predmetov
Dodatne točke: slovenščina in višja raven:
-zgornja polovica ocene odlično (5)
+ 3 točke
-spodnja polovica ocene odlično (5) in
zgornja polovica ocene prav dobro (4)
+ 2 točki
-spodnja polovica ocene prav dobro (4) in
zgornja polovica ocene dobro (3)
+ 1 točka

Največje možno število točk:
34
( 3* (5+3) + 2* 5)

Najmanjše možno število točk:
10
( 5 * 2)
Opravljena matura = vse ocene pozitivne.
Izjema (66. člen Pravilnika o splošni maturi)- nearly pass
Kandidat, ki je pri enem izmed predmetov obveznega dela dosegel najmanj 80%
točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če
je pri ostalih predmetih iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je
vsaj pri dveh izmed njih dosegel oceno dobro (3).
PRIMER:
Predmet
Ocena
Odstotki
Točke
Slovenščina
4
85 %
4 +2
Matematika
2
40 %
2
Angleščina
2
67 %
2
Zgodovina
3
58 %
3
Geografija
2
46 %
2
Kandidat, ki je pri enem izmed predmetov izbirnega dela mature
dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri
tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih iz
katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri
enem izmed njih dosegel oceno dobro (3).
PRIMER
Predmet
Ocena
Odstotki
Točke
Slovenščina
4
85 %
4+2
Matematika
2
45 %
2
Angleščina
2
67 %
2
Zgodovina
3
58 %
3
Geografija
2
40 %
2
Pomembni datumi
31. 3. 2015 – zadnji rok za prijavo k splošni maturi in
k izpitu iz maturitetnega predmeta
17. 4. 2015 – rok za oddajo seminarskih nalog in vaj
na šoli
30. 4. 2015 - rok za spremembo prijave
(zamenjavo izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti na šoli
zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
18. 5. 2015 - šola seznani kandidate s točkami
internega dela maturitetnih predmetov
Maj 2014
20. 5. 2015 – zadnji rok za poznejšo prijavo iz opravičljivih razlogov
26. 5. 2015 – zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev
- zadnji rok za pisno odjavo od SM na spomladanskem roku
Julij 2014
13. 7. 2015 – objava rezultatov SM in svečana podelitev spričeval
16. 7. 2015 - zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno
dokumentacijo in prijavo na jesenski rok
Pisni in ustni izpiti
Maj 2014


5. 5. 2015 (torek) – SLOVENŠČINA
(Izpitna pola 1 – šolski esej)
30. 5. 2015 (sobota) – ANGLEŠČINA
Junij 2014
•
•
•
•
•
•
1. 6. 2015 – SLOVENŠČINA (Izpitna pola 2)
2. 6. 2015 – PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA
4. 6. 2015 – EKONOMIJA
6. 6. 2015 – MATEMATIKA
9. 6. 2015 – GEOGRAFIJA
13. 6. 2015 – ITALIJANŠČINA
Ustni izpiti:

od 15. 6. 2015 do 22. 6. 2015

13. 7. 2015 – objava rezultatov

16. 7. 2015 –zadnji rok za vložitev
zahteve za vpogled v izpitno
dokumentacijo
Objava rezultatov


13. julij 2015
Informativni rezultati: na spletnih
straneh Rica (http://matura.ric.si)
od 5.00 zjutraj
uporabniško ime: EMŠO kandidata
geslo: šifra na nalepki

Uradni rezultati: na šoli ob 9.00
Vpogled v izpitno dokumentacijo

-
-
v treh dneh (3 dni) po objavi rezultatov
lahko kandidat pisno zahteva vpogled v:
izpitno polo
list za odgovore
ocenjevalni list
pravilne rešitve nalog
pisno razlago izračuna pisne ocene
Stroškov vpogleda NI.
Pritožba
Najkasneje en dan po vpogledu v izpitno
dokumentacijo lahko kandidat vloži pritožbo:
 na izračun ocene
 na oceno
Pritožbi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu
stroškov:
ugovor na izračun ocene – 4,50 EUR (lanska cena) za
posamezni predmet
ugovor na oceno – 25,00 EUR (lanska cena) za posamezni
predmet
Višina stroškov se lahko spreminja.
Natančne informacije o ugovoru dobijo kandidati pri tajniku ŠMK in
na spletnih straneh www.ric.si
Popravljanje ocen
Kandidat ne opravi splošne mature, če je
neuspešen pri enem ali več predmetih.
Kandidat, ki ima eno ali dve negativni oceni,
opravlja popravne izpite še dve leti po prvem
opravljanju mature
(npr. spomladanski rok 2015 – spomladanski rok 2017)
Kandidat, ki ima tri ali več negativnih ocen,
opravlja maturo v celoti.
Kaj pomeni imeti status?
Izboljševanje ocen
Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati
oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do
enkratnega ponovnega opravljanja izpitov še dve
leti po prvem opravljanju splošne mature
Upošteva se boljša ocena.
Dodatne informacije
URADNE URE
Torek, od 10.30 do 11.00 v pisarni SM
Telefon pisarne: 05 6205 604
GSM: 041 988 112
E-pošta: [email protected]

similar documents