Kryteria zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególnych

Report
PROJEKT POPRAWIONY
Minimalne wymagania przy zatrudnianiu
nauczycieli akademickich
na poszczególnych stanowiskach
na wydziałach UWM oraz w jednostkach
międzywydziałowych
Skład zespołu opracowującego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
prof. dr hab. Grzegorz Białuński
prof. dr hab. Jarosław Całka, prof. zw.
dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM (wymagania dla Wydz. Sztuki)
dr hab. n. med. Jerzy Gielecki, prof. UWM
dr Danuta Konieczna (wymagania dla stanowisk w Bibliotece)
dr hab. Henryk Mizerek, prof. UWM
mgr Maria Siemionek
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
dr inż. Zbigniew Warzocha
prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
sekretarz: mgr inż. Joanna Kardaś
UCHWAŁA nr 118 Senatu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie polityki kadrowej
§1
W celu realizacji strategicznych zadań Uniwersytetu
w zakresie polityki kadrowej przyjmuje się
następujące działania:
1) określenie zasad i kryteriów zatrudniania na
stanowiskach nauczycieli akademickich na
poszczególnych wydziałach i zatwierdzenie ich
przez Senat; (…)
OBSZAR NAUK O ŻYCIU
Wydziały: BZ; BiB; KŚiR; MW; NM; NoŻ; NoŚ
ASYSTENTA
ADIUNKTA
stopień dr.
lub
równorzędny
z tytułem zawod.
mgr:
– wg wymagań
konkursu
- nie mniej niż
60 pkt. MNiSW
(w tym min. 30
pkt. po
uzyskaniu
stopnia
doktora);
ze stopniem
doktora:
- min. 30 pkt. w
- nie mniej niż
czasopismach
z IF;
30 pkt.
MNiSW;
- min. 30 pkt.
- min. 15 pkt. w zdobytych jako
pierwszy autor.
czasopismach
z IF;
- min. 15 pkt.
zdobytych jako
pierwszy autor.
PROF. NADZW.
(na 5-lat)
PROF. NADZW.
przedłużenie na czas
nieokreślony
stopień dr. hab.
lub równorzędny
5 lat na stanowisku prof.
nadzw.
- nie mniej niż 300 pkt.
MNiSW (w tym min. 50 pkt.
po wszczęciu
postępowania o uzyskanie
stopnia doktora hab.);
- min. 150 pkt. w
czasopismach z IF;
- min. 150 pkt. zdobytych
jako pierwszy autor;
- pełnienie funkcji: opiekuna
co najmniej jednej osoby
przygotowującej rozprawę
doktorską lub promotora
pomocniczego;
- kierownik lub wykonawca
min. 1-go zewnętrznego
projektu badawczego lub
innego albo min. 3 złożone
pozytywnie ocenione
zewnętrzne projekty
badawcze lub inne.
- uzyskanie tytułu prof.
lub
- nie mniej niż 350 pkt.
MNiSW (w tym min. 50
pkt. po ostatnim awansie);
- min. 175 pkt. w
czasopismach z IF;
- pełnienie funkcji opiekuna
lub promotora co najmniej
drugiej osoby
przygotowującej rozprawę
doktorską;
- kierownik lub wykonawca
min. 2-go zewnętrznego
projektu badawczego lub
innego albo min. 4
złożone pozytywnie
ocenione zewnętrzne
projekty badawcze lub
inne.
PROFESORA
ZWYCZAJNEGO
tytuł profesora
- nie mniej niż 500 pkt.
MNiSW (w tym min. 100
pkt. po wszczęciu
postępowania o uzyskanie
tytułu profesora);
- min. 250 pkt. w
czasopismach z IF;
- po uzyskaniu tytułu
profesora pełnienie funkcji
promotora co najmniej
jednej osoby
przygotowującej rozprawę
doktorską (obowiązuje do
2018 r.);
- kierownik min. 1-go
zewnętrznego projektu
badawczego lub innego albo
min. 5 złożonych
pozytywnie ocenionych
zewnętrznych projektów
badawczych lub innych.
- pozytywna ocena w obszarze działalności dydaktycznej i organizacyjnej wraz z popularyzatorską
OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH I INŻYNIERSKICH
Wydziały: GiGP; MiI, NT
ASYSTENTA
ADIUNKTA
PROF. NADZW.
(na 5-lat)
PROF. NADZW.
przedłużenie na czas
nieokreślony
PROFESORA
ZWYCZAJNEGO
stopień dr.
lub
równorzędny
stopień dr. hab.
lub równorzędny
5 lat na stanowisku
prof. nadzw.
tytuł profesora
- nie mniej niż 200 pkt.
MNiSW (w tym min. 35 pkt.
po wszczęciu postępowania
o uzyskanie stopnia doktora
hab.);
- min. 1 publikacja w
czasopiśmie z IF po
uzyskaniu stopnia dr. hab.;
- min. 100 pkt. zdobytych jako
pierwszy autor (obowiązuje
od 2018 r.);
- pełnienie funkcji: opiekuna
co najmniej jednej osoby
przygotowującej rozprawę
doktorską lub promotora
pomocniczego;
- kierownik lub wykonawca
min. 1-go zewnętrznego
projektu badawczego lub
innego albo min. 3 złożone
pozytywnie ocenione
zewnętrzne projekty
badawcze lub inne.
- uzyskanie tytułu prof.
lub
- nie mniej niż 235 pkt.
MNiSW (w tym min. 35
pkt. po ostatnim
awansie);
- min. 1 publikacja w
czasopiśmie z IF po
ostatnim awansie;
- pełnienie funkcji
opiekuna lub promotora
co najmniej drugiej
osoby przygotowującej
rozprawę doktorską;
- kierownik lub wykonawca
min. 2-go zewnętrznego
projektu badawczego lub
innego albo min. 4
złożone pozytywnie
ocenione zewnętrzne
projekty badawcze lub
inne.
- nie mniej niż 330 pkt.
MNiSW (w tym min. 60 pkt.
po wszczęciu postępowania
o uzyskanie tytułu
profesora);
- min. 1 publikacja w
czasopiśmie z IF po
uzyskaniu tytułu profesora;
- po uzyskaniu tytułu
profesora pełnienie funkcji
promotora co najmniej
jednej osoby
przygotowującej rozprawę
doktorską (obowiązuje do
2018 r.);
- kierownik min. 1-go
zewnętrznego projektu
badawczego lub innego albo
min. 5 złożonych
pozytywnie ocenionych
zewnętrznych projektów
badawczych lub innych
z tytułem
- nie mniej niż 40
zawod. mgr:
pkt. MNiSW (w
– wg wymagań tym min. 20 pkt.
konkursu
po uzyskaniu
stopnia doktora);
- min. 1
ze stopniem
publikacja w
doktora:
czasopiśmie z
IF;
- nie mniej niż
30 pkt.
- min. 20 pkt.
MNiSW
zdobytych jako
pierwszy autor
(obowiązuje od
2018 r.).
- pozytywna ocena w obszarze działalności dydaktycznej i organizacyjnej wraz z popularyzatorską
OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
Wydziały: Hum.; NE; NS; PiA; Teol.
ASYSTENTA
z tytułem zawod.
mgr:
– wg wymagań
konkursu
ADIUNKTA
PROF. NADZW.
(na 5-lat)
PROF. NADZW.
przedłużenie na czas
nieokreślony
PROFESORA
ZWYCZAJNEGO
stopień dr.
lub
równorzędny
stopień dr. hab.
lub równorzędny
5 lat na stanowisku
prof. nadzw.
tytuł profesora
- uzyskanie tytułu prof.
lub
- nie mniej niż 200 pkt.
MNiSW (w tym min. 50
pkt. po ostatnim
awansie);
- min. 1 publikacja w
czasopiśmie z IF lub z
listy ERIH lub 1
monografia po ostatnim
awansie;
- pełnienie funkcji
opiekuna lub promotora
co najmniej drugiej
osoby przygotowującej
rozprawę doktorską;
- kierownik lub wykonawca
min. 2-go zewnętrznego
projektu badawczego lub
innego albo min. 4
złożone pozytywnie
ocenione zewnętrzne
projekty badawcze lub
inne.
- nie mniej niż 300 pkt.
MNiSW (w tym min. 100
pkt. po wszczęciu
postępowania o uzyskanie
tytułu profesora);
- min. 1 publikacja w
czasopiśmie z IF lub z listy
ERIH lub 1 monografia po
uzyskaniu tytułu profesora;
- po uzyskaniu tytułu
profesora pełnienie funkcji
promotora co najmniej
jednej osoby
przygotowującej rozprawę
doktorską (obowiązuje do
2018 r.);
- kierownik min. 1-go
zewnętrznego projektu
badawczego lub innego albo
min. 5 złożonych
pozytywnie ocenionych
zewnętrznych projektów
badawczych lub innych
- nie mniej niż
- nie mniej niż 150 pkt.
30 pkt. MNiSW MNiSW (w tym min. 30 pkt.
(w tym min. 20 po wszczęciu postępowania
pkt. po
o uzyskanie stopnia doktora
hab.);
uzyskaniu
stopnia
- min. 1 publikacja w
doktora);
ze stopniem
czasopiśmie z IF lub z listy
doktora:
- min. 15 pkt.
ERIH lub 1 monografia po
- nie mniej niż
zdobytych jako uzyskaniu stopnia dr. hab.;
30 pkt. MNiSW pierwszy autor - min. 75 pkt. zdobytych jako
(obowiązuje od pierwszy autor (obowiązuje
2018 r.).
od 2018 r.);
- pełnienie funkcji: opiekuna
co najmniej jednej osoby
przygotowującej rozprawę
doktorską lub promotora
pomocniczego;
- kierownik lub wykonawca
min. 1-go zewnętrznego
projektu badawczego lub
innego albo min. 3 złożone
pozytywnie ocenione
zewnętrzne projekty
badawcze lub inne.
- pozytywna ocena w obszarze działalności dydaktycznej i organizacyjnej wraz z popularyzatorską
OBSZAR NAUK O SZTUCE I TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
Wydział Sztuki
ASYSTENTA
z tytułem
zawod.
mgr:
- nie mniej
niż 30 pkt.
MNiSW
- wg
wymagań
konkursu
ADIUNKTA
PROF. NADZW.
(na 5-lat)
PROF. NADZW.
przedłużenie na czas nieokreślony
PROFESORA ZWYCZAJNEGO
stopień dr.
lub
równorzędny
stopień dr. hab.
lub równorzędny
5 lat na stanowisku
prof. nadzw.
tytuł profesora
- nie mniej niż
- nie mniej niż 160 pkt.
70 pkt.
MNiSW (w tym min. 70
MNiSW (w
pkt. po wszczęciu
tym min. 40
postępowania o
pkt. po
uzyskanie stopnia
uzyskaniu
doktora hab. - co
stopnia
najmniej 4 koncerty
doktora - co
symfoniczne, wokalno–
najmniej 3
instrumentalne,
koncerty
chóralne lub 4
symfoniczne,
premierowe wystawy
wokalno-instru plastyczne lub co
mentalne,
najmniej 8 recitali
chóralne lub 3 muzycznych lub 8
premierowe
udziałów w zbiorowych
wystawy
wystawach);
plastyczne lub - min. 1 złożony
co najmniej 6 pozytywnie oceniony
recitali
zewnętrzny projekt
muzycznych
badawczy lub inny
lub 6 udziałów albo min. 1 tytuł
w zbiorowych
laureata
wystawach).
międzynarodowego
bądź prestiżowego
polskiego konkursu
artystycznego.
- uzyskanie tytułu prof.
- nie mniej niż 330 pkt. MNiSW (w tym
lub
min. 100 pkt. po wszczęciu postęp. o
- nie mniej niż 230 pkt. MNiSW (w
uzyskanie tytułu profesora - co
tym min. 70 pkt. po ostatnim
najmniej jedno prawykonanie utworu
awansie - co najmniej 4 koncerty muzycznego, co najmniej 5
symfoniczne, wokalno–
koncertów symfonicznych, wokalno –
instrumentalne, chóralne lub 4
instrumentalnych lub chóralnych lub 6
premierowe wystawy plastyczne
premierowych wystaw plastycznych
lub co najmniej 8 recitali
lub co najmniej 10 recitali
muzycznych lub 8 udziałów w
muzycznych lub 10 udziałów w
zbiorowych wystawach);
zbiorowych wystawach);
- pełnienie funkcji recenzenta lub
- pełnienie funkcji promotora co
promotora co najmniej jednej
najmniej jednej osoby
osoby przygotowującej rozprawę
przygotowującej rozprawę doktorską
doktorską lub jurora prestiżowego lub jurora prestiżowego festiwalu,
festiwalu, konkursu, wystawy
konkursu, wystawy;
- kierownik lub wykonawca min. 1- - kierownik min. 1-go zewnętrznego
go zewnętrznego projektu
projektu badawczego lub innego lub
badawczego lub min. 2 złożone
min. 2 złożone pozytywnie ocenione
pozytywnie ocenione zewnętrzne
zewnętrzne projekty badawcze lub
projekty badawcze lub inne albo
inne albo min. 2 tytuły laureata
min. 2 tytuły laureata
międzynarodowego bądź
międzynarodowego bądź
prestiżowego polskiego konkursu
prestiżowego polskiego konkursu
artystycznego
artystycznego
- pozytywna ocena w obszarze działalności dydaktycznej i organizacyjnej wraz z popularyzatorską
Kandydat na stanowisko z obszaru nauk o sztuce wg kryteriów obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Kryteria zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach
w SJO i SWFiS
LEKTOR/INSTRUKTOR
WYKŁADOWCA
STARSZY WYKŁADOWCA
SJO
SJO
SJO
- tytuł magistra filologii lub
- minimum 7 letni okres pracy na stanowisku
- minimum 5 letni staż na stanowisku
lingwistyki stosowanej ze
lektora ;
wykładowcy lub uzyskanie stopnia
specjalnością
- minimum 8 letni okres pracy dydaktycznej dla
naukowego doktora nauk humanistycznych
nauczycielską lub
kandydatów spoza UWM;
lub społecznych;
ukończonym kursem
- udokumentowany udział w min. 4 (w tym 1
- udokumentowany czynny udział w min. 3
pedagogicznym;
czynnie) konferencjach, warsztatach lub
konferencjach, warsztatach lub
- ocena na dyplomie min. 4,0 seminariach ;
seminariach;
- przygotowywanie min. 3 autorskich
- przygotowywanie min. 6 autorskich
programów nauczania i 1 publikacji naukowej; programów nauczania i 3 publikacji
- pozytywna ocena okresowa
naukowych;
- pozytywna ocena okresowa
SWFiS
SWFiS
SWFiS
- tytuł magistra wychowania - minimum 7 letni okres pracy na stanowisku
- minimum 5 letni staż na stanowisku
fizycznego ze specjalnością instruktora w SWFiS UWM;
wykładowcy lub uzyskanie stopnia
nauczycielską lub
- minimum 8 letni okres pracy dydaktycznej dla
naukowego doktora nauk o kulturze
ukończonym kursem
kandydatów spoza Uniwersytetu Warmińskofizycznej lub wybitne osiągnięcia
pedagogicznym;
Mazurskiego;
organizatorskie lub popularyzatorskie (np.
- uprawnienia instruktorskie - udokumentowany udział w min. 4 (w tym 1
sportowe)
wybranej dyscypliny
czynnie) konferencjach, warsztatach lub
- udokumentowany czynny udział w min. 6
sportowej wydane przez
seminariach
konferencjach, warsztatach lub
Ministerstwo Sportu i
- przygotowywanie min. 3 autorskich
seminariach;
Turystyki;
programów nauczania i 1 publikacji naukowej - przygotowywanie min. 6 autorskich
- według wymagań konkursu lub uprawnienia trenera II klasy, dodatkowe
programów nauczania i 3 publikacji
zgodnie ze Statutem UWM uprawnienia instruktorskie, uprawnienia
naukowych lub uprawnienia trenera I klasy,
sędziowskie, rehabilitacyjne;
trenera II klasy, dodatkowe uprawnienia
- pozytywna ocena okresowa
instruktorskie, uprawnienia sędziowskie,
rehabilitacyjne;
- pozytywna ocena okresowa
• Jeśli autorami publikacji są dwie osoby i w
publikacji znajduje się informacja, że udział
autorów jest równocenny, drugi autor będzie
traktowany tak samo jak pierwszy.
• Przez 2 lata od wejścia w życie uchwały przy
przedłużeniu zatrudnienia na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony obowiązują dotychczasowe
kryteria wydziałowe.
• W stosunku do kandydatów na stanowiska z
innego obszaru niż obszar, w którym znajduje
się wydział, można stosować wymagania
odpowiednie do obszaru dla tego
stanowiska.
Na wniosek dziekana poparty opinią rady wydziału
Rektor przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu
ma prawo odejść od minimalnych wymagań w
następujących przypadkach:
• przy pierwszym zatrudnieniu,
• przy tworzeniu nowych jednostek
organizacyjnych,
• w celu utrzymaniu minimum kadrowego na
kierunkach studiów,
• w celu utrzymaniu uprawnień akademickich.

similar documents