Kooperativní a nekooperativní hry na stran* jedné a formální a

Report
Kooperativní a nekooperativní
hry na straně jedné a
formální a neformální instituce
na straně druhé
Petr Wawrosz
Teorie her
• Teorie her se zabývá konfliktními rozhodovacími
situacemi s více účastníky. Nejméně se dvěma,
přičemž není nutné, aby druhý účastník byl
člověk. Druhým hráčem může být například
náhodný rozhodovatel v podobě losovacího
stroje, nebo příroda sama.
• Teorie her na rozdíl od jiných teoretických a
vědeckých metod zkoumá, jak závisí výsledek
každé transakce na reakcích ostatních účastníků
(hráčů).
Základní pojmy teorie her
• Hra = rozhodovací situace, konflikt
• Hráč = účastník konfliktu, rozhodovatel, firma, jedinec,
politická strana
• Strategie = konkrétní alternativa, kterou může hráč zvolit
• Optimální strategie = hráčem zvolená alternativa, která je
pro něj nejvýhodnější
• Prostor strategií =seznam všech možných alternativ, které
jsou hráči dostupné
• Výplatní funkce = výsledek hry, výhra či zisk hráče v
závislosti na zvolených strategiích
• Inteligentní hráč = racionální účastník konfliktu
(maximalizuje svůj užitek, může spočívat v minimalizaci
ztráty)
Kooperativní a nekooperativní hry
• U kooperativních předpokládáme spolupráci a dělení
výplat mezi jednotlivé hráče neprobíhá.
• U nekooperativních her budeme v některých případech
uvažovat zákaz spolupráce, v jiných pak bude
spolupráce dovolená, ale bude se předpokládat dělení
výher mezi účastníky.
• Jsou-li zájmy hráčů v přímém protikladu, hovoříme o
antagonistickém konfliktu. Hájí-li každý hráč své zájmy,
nemusí být nutně v přímém protikladu se zájmy
ostatních hráčů. V takovém případě mluvíme o
neantagonistickém konfliktu. Neantagonistické
konflikty dělíme na kooperativní a nekooperativní.
Instituce
• Formální a neformální pravidla hry
• Omezují možnost přípustných strategií
• Formální instituce: právní předpisy – jsou na
základě předpisu vynutitelné (Pozor ne všechny
právní předpisy obsahují vynutitelnost, respektive
sankci).
• Neformální instituce: zvyky tradice, tabu, mýty,
náboženská pravidla, pravidla morálky …nejsou
vynutitelné právem. Pozor: řada neformálních
institucí může být vynucena jinak.
Hry s nekonstantním součtem
Nekooperativní hra (Dvou-maticová hra)
• Uvažujeme dále pouze dva hráče. V tomto
typu hry má každý z hráčů k dispozici vlastní
výplaty na základě zvolených strategií. Matice
A reprezentuje dostupné strategie hráče 1 a
Matice B hráče 2.
Nekooperativní
hra
Hráč A – hodnoty vlevo,
Hráč B – hodnoty vpravo
Hráč A se ptá, která strategie
je pro mne nejvhodnější,
pokud hráč B zvolí strategii
1, respektive, která strategie
je pro mne nejvhodnější,
pokud hráč B zvolí strategii
2?
Hráč B se ptá, která strategie
je pro mne nejvhodnější,
pokud hráč A zvolí strategii
1, respektive, která strategie
je pro mne nejvhodnější,
pokud hráč A zvolí strategii
2?
Hráči mohou, ale nemusí
znát výplaty druhého hráče!
Hráč B
Strategie 1
Hráč A
Strategie 2
Strateg 3
ie 1
5
4
2
Strateg -2
ie 2
7
2
1
Modelové hry
• The Prisoner‘s Dilemma (Vězňovo dilema)
• The Tragedy of Commons (Tragédie
společenského vlastnictví)
• The Free Rider (Černý pasažér)
• Chicken (Zbabělec)
• The Volunteer‘s Dilemma (Dilema dobrovolníka)
• The Battle of the Sexes (Manželský spor)
• Stag Hunt (Lov jelena)
Hráč B
Strategie 1
Přiznat se
Vězňovo dilema
Hráči nemohou spolupracovat!!
V klasickém vězňovu dilematu
má hráč A i B dominantní
strategii Přiznat se –
minimalizuje tím svoji ztrátu.
Pokud se ale oba hráči přiznají,
tak skončí z hlediska trestu
hůře, než pokud by se
nepřiznali.
Instituce: jak se zamezit
strategii Přiznat se?
Vendeta – pokud se přiznáš,
budeš potrestán (členové tvé
rodiny)
Pravidla o dělení kořisti – pokud
se přiznáš, o kořist přijdeš.
Další možnosti/nápady?
Strategie
2 Nepřiznat
se
Hráč Strat
A
egie
1
Přiz
nat
se
-3
-3
-1
-4
Strat
egie
2
Nep
řizna
t se
-4
-1
-2
-2
Vězňovo dilema –
model duopolu
(vyplatí se porušit)
Základní definice této hry říká, že
pokud oba dohodu dodrží, budou mít
nejvíce. Pokud jí jeden poruší a druhý
ne, ten který porušil, získává více, než
ten co jí dodržel. Pokud oba nedodrží,
ztrácí a mají méně než při dodržení.
Dejme tomu, že mají celkem na trhu
k rozdělení 20 peněžních jednotek. Pak
by taková dvou-matice mohla vypadat
např. takto:
Z matice plyne, že se oběma hráčům
vyplatí porušit dohodu. Pokud tak
učiní, budou na tom hůře než, když ji
neporuší.
Instituce: proti neporušení
-Smluvní pokuta
- Obecně: Věrohodná hrozba a závazek
-Učinit vše pro to, aby porušení , bylo
ekonomicky nevýhodné – pokud druhý
dohodu nedodrží (poruší), tak je pro
mne stále výhodné dohodu dodržet.
-Viz následující snímek.
Hráč B
Strategie 1 =
Dodržet dohodu
Hráč A
Strateg
ie 1 =
Dodrže
t
dohod
u
Strateg
ie
2=
Nedod
ržet
dohod
u
Strategie
2 = Nedodržet
dohodu
10
10
5
14
14
5
7
7
Vězňovo dilema –
model duopolu
(vyplatí se neporušit)
Hráč B
Strategie 1 =
Dodržet dohodu
Hráč A
Strategie
2 = Nedodržet
dohodu
Strateg
ie 1 =
Dodrže
t
dohod
u
10
10
7
12
Strateg
ie
2=
Nedod
ržet
dohod
u
12
7
6
6
Tragédie
společného
vlastnictví
Model je obdobou Vězňova dilematu,
ale pro více hráčů. Jako příklad nám
může posloužit omezení používání
vody farmáři v Austrálii, protože jsou
zde častá sucha. V matici stojí na jedné
straně jeden ze zemědělců a na druhé
straně jsou ostatní. Pokud budou
všichni spolupracovat, bude užitek
obou skupin 5 tun z akru půdy. V
případě, že oba zradí pak jen 2 tuny.
Pokud zradí pouze samostatný farmář,
získá 10 a ostatní 5 tun. V opačném
případě získá farmář 1 a ostatní 2 tuny.
Pro každého jednotlivce je výhodnější
nespolupracovat. Pokud tak učiní
všichni, tak si pohorší
Instituce: soukromé vlastnictví
Státní pravidla pro využívání půdy
Hráč B – ostatní farmáři
Strategie 1
Nespolupracova
t
Strategie
2
Spolupracovat
Hráč A
Strateg
ie 1
Jednot Nespol
livec
upraco
vat
2
2
10
5
Strateg
ie 2
Spolup
racova
t
1
2
5
5
Tragédie společného vlastnictví samospráva
• Je ustanovena nějaká skupina (rada), která má
právo rozhodovat o využití společného vlastnictví
• Členové rady musí být na rozhodnutí závislý.
• Je nutno respektovat vazby na okolí – rozhodnutí
nemohou být izolované vzhledem k tomu, co se
děje v okolí.
• Pokud je skupin a rad více, je nutné zajistit jejich
spolupráci (např. při suchu se skupina A přemístí
na plochu skupiny B, respektive opačně)
Ostatní
Více
než
1000
občan
ů
spolup
racuje
Přesně
999
občan
ů
spolup
racuje
Méně
než
999
občan
ů
spolup
racuje
Spolup
racova
t
1000
1000
-1000
Nespol
upraco
vat
2000
0
0
Černý pasažér
V tomto modelu se řeší situace, kdy se
jednotlivec rozhoduje, zda přispět na
společný cíl, nebo nepřispět, protože
existuje varianta, kdy i bez přispění
jednotlivce bude cíle dosaženo. Příkladem
může být stavba nové kostelní věže
v malém městečku. Věž bude stát 1 mil.
Kč. Každý občan bude dotázán, zda chce
přispět částkou 1 tis. Kč. Pokud sebe
vyčlením, musím se nejprve sám sebe
zeptat, jakou hodnotu (užitek) pro mne
bude mít nová kostelní věž. Dejme tomu,
že si jí ocením na 2 tis. Kč. Za jakých
okolností budu preferovat spolupráci,
raději než ponechání spolupráce na
ostatních a užívání si výhod bez mého
přispění? Z mého sobeckého pohledu,
sestavíme následující dvou-matici, kde
jsou zobrazeny výplaty z mého pohledu
po odečtení nákladů (nákladem v případě
spolupráce je 1000 Kč a nespolupráce 0
Kč).
Pokud spolupracuje málo (nikdo) není věž
postavena.
Instituce: veřejné platby.
Nespolupracovat na jiné úrovni s tím, kdo
nespolupracuje.
Já
Kuře, ale spíše
Zbabělec
Model řeší situaci, kdy dva hráči volí
ustoupit od devastujícího rozhodnutí
(kooperativní strategie), nebo
neustoupit (nekooperativní strategie).
Ten kdo ustoupí, prohrává, ale pokud
by ustoupili oba, celkově nedojde k
devastaci, nic však nezískají.
Příkladem může být rozhodnutí dvou
hochů zamilovaných do stejné dívky, že
(s jejím vědomím) vyřeší svůj
(momentálně) životní problém tím, že
se rozjedou autem proti sobě vysokou
rychlostí. Kdo uhne, dívku ztrácí. V
případě, že neuhne žádný z nich, ztrácí
ovšem oba svůj život.
Instituce: odpovědnost za škodu.
Dohoda hráčů se sankcí, pokud ji
poruší.
Hráč B
Ustoupit
Ustou
pit
Hráč A
Neust
oupit
Neustoupit
0
0
-5
5
5
-5
-10
-10
The Battle of
Sex
Manželé mohou strávit večer společně,
ale každý z nich má jiné představy o tom
jak. Manžel chce jít na fotbalový zápas a
žena na nákupy. Oba manželé spolu rádi
tráví čas a mají alespoň nějaký užitek ze
společného večera, i když není vybrána
jejich preference.
Většinu těch, co se s tímto schématem
seznámí, napadne, že nejlépe pro oba
hráče bude, pokud se domluví. Jenže to
by již byla zcela jiná hra obsahující
vyjednávání. Zde předpokládáme, že oba
hráči činí rozhodnutí nezávisle, současně
a bez toho, aby věděli, jak se rozhodne
druhý hráč. Může tak dojít i k tomu, že
každý chce vyhovět tomu druhému (žena
je ochotna podřídit se muži a jít s ním na
fotbal, muž je ochoten podřídit se ženě a
jít s ní na nákup, protože jeden druhého
velmi miluje), výsledkem však bude
situace, kdy každý půjde jinam a užitek
každého bude nejmenší.
Hráč B = žena
Kopaná
Kopan
Hráč A
á
= muž Nákup
y
Nákupy
2
1
0
0
0
0
1
2
Lovec B
Lov na jelena
Situace: Jsou dva lovci. Mohou ulovit
každý sám zajíce, nebo ve spolupráci
jelena. Jelen přináší oběma větší užitek
než zajíc.
Nashova rovnováha nastává v pravém
dolním rohu s výplatami (8;8). Přestože
existují dva sedlové prvky (kromě pravého
horního rohu to je levý horní roh s
výplatami (2;2), je důležité, že dominantní
strategií bude lov jelena. Je tomu tak
proto, že získají vyšší výplatu, lovením
jelena ztrácí jednotlivec vše, lovem zajíce
jednotlivec získává méně než spoluprácí
při lovu jelena. Jde o stav kdy jedna
z rovnováhy je dominantní svou výplatou,
která je nejvyšší a druhá z rovnováhy je
riskantní. V tomto případě je splněn.
Jedná se o Hicksovo optimum, které je
zároveň i Pareto-optimální.
Hicksovo optimum je bod, kdy výsledkem
hry je stav, který napříč všemi hráči
přináší nejvyšší výplatu.
Pokud někdo začne lovit zajíce: instituce –
sankce při další hře.
Lov zajíce
Lov
Lovec zajíce
A
Lov
jelena
Lov jelena
2
2
5
0
0
5
8
8
Instituce, koperativní a neokoperativní
hry
• Instituce převádějí nekooperativní hry na
kooperativní
• Díky přítomnosti institucí je možno
kooperovat – kooperovat je ekonomicky
výhodnější než nekooperovat
• Instituce jsou nákladné – vytvoření a
dodržování institucí musí být levnější než zisk,
který hráči získají, když kooperují.
Opakované hry
• Herní situace se opakují – stejní hráči se mohou znovu setkat ve stejné
herní situaci
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Možné strategie:
Vždy podvádějte (Always Defect)
Vždy spolupracujte (Always Cooperate)
Naivní GrimTrigger – spolupracovat do prvního podvodu ostatních a pak podvádět, vždy postihujete prohřešky
ostatních hráčů
Grim Trigger – spolupracovat dokud všichni spolupracují, pak podvádět, tak postihujete i vlastní zradu
Oko za oko – v prvním kole spolupracovat, pak podle toho jak se chovali ostatní v předchozím kole
Omezená odplata – v prvním kole spolupracovat, dále x kol podvádět jako odplatu za podvod ostatních a po x
kolex spolupracovat
Win-Stay, Lose-Shift – v prvním kole spolupráce a následná spolupráce po kolech (spolupráce, spolupráce) a
(podvod, podvod), jinak podvádět
Jednou podvádějte – Oko za oko až do kola X, spolupracovat v kole X+1 a poté dle Oko za oko
Grim Deviate Once – Grim Trigger do kola X a pak podvádět
Instituce jsou užitečné zejména pro opakované hry – jinak hrozí nebezpečí
neustále vendety.
Pozor: V jednorázové hře bez institucí hrozí velké nebezpečí podvodu.
Instituce z tohoto úhlu pohledu převádějí neopakovatelnou hru na
opakovatelnou – opakování ale může mít jiný charakter než původní
hra.
Kooperace nebo nekooperace
• Alespoň někteří hráči musí mít silné priority
spolupracovat. Na základě těchto priorit budou i
ostatní hráči (bez těchto priorit) odpovídat
kooperativním způsobem.
• Do (neformálních) institucí se řadí i mentální modely =
představy hráčů o světě. Pokud nějaká skupina hráčů
bude mít představu, že ostatní spolupracují, mohou
sami též spolupracovat.
• Zejména neformální instituce jsou produktem
dlouhodobého vývoje – někdy i stovky až tisíce let.
Pokud člověk žil v malých skupinách, které vytvářely
své neformální instituce, mohly tyto instituce
preferovat spolupráci – vyplácela se v rámci přežití
skupiny.
Instituce, historie, velký počet hráčů
• Výzkumy (E. Ostrom) ukazují, že ochota spolupracovat
(zúčastnit se kooperativní hry) roste, pokud subjekty
mají zkušenosti s kooperativní hrou a pokud spolupráce
pozitivně ovlivní reputaci subjektů.
• V otevřené společnosti však lidé nemusí o sobě příliš
vědět – v řadě případů jsou jejich kontakty náhodné.
Existuje velká tendence k nespolupráci.
• Příklad: taxikáři, pohřební služby.
• Instituce v takovém případě mohou zesilovat tendenci
ke spolupráci. Nutná podmínka existence instututional
governance – subjektů zajišťujících výkon (realizaci)
institucí a kvalita těchto institucí.
Institutional governance
• Jak zajistit že instituce jsou dodržovány
• Smíšený model - optimální kombinace
centralizovaného modelu (rozhoduje se na
ústřední úrovni) a decentralizovaného modelu
(rozhodouje se na lokální úrovni)
• Jen centrální: nerespektují se potřeby
jednotlivců a malých skupin
• Jen místní: malá skupina může preferovat sebe
na úkor celku

similar documents