Ohyb svetla

Report
Difrakcia
(OHYB SVETLA NA PREKÁŽKACH
)
Nepíš a rozmýšľaj
Svetlo aj zvuk sú vlnenie, ale napriek tomu sú medzi nimi
obrovské rozdiely.
Počujeme aj to, čo sa deje za rohom 
Čo sa deje za rohom nevidíme. Prečo?
Odpoveď:
Vlnenie sa ohýba len na prekážkach porovnateľných s vlnovou
dĺžkou:
● vlnová dĺžka zvuku rádovo metre rovnako ako rozmery dverí ⇒ zvuk zatočí
● vlnová dĺžka svetla rádovo desatiny mikrometra ⇒ ak chceme pozorovať ohyb
u svetla musíme mať veľmi malé prekážky s rozmermi najviac tisícin milimetra.
sú zreteľne pozorovateľné pri úzkych štrbinách, malých otvoroch a pod
Ohyb vlnenia je výrazný vtedy, ak rozmery prekážok sú
porovnateľné s vlnovou dĺžkou vlnenia.
Keďže vlnové dĺžky svetla sú veľmi malé, ohybové
javy u svetla sú zreteľne pozorovateľné pri úzkych
štrbinách, malých otvoroch a pod.
Difrakcia svetla alebo ohyb svetla je ohyb
svetelných vĺn pri prechode malým otvorom alebo
vedľa okraja prekážky.
Ohyb svetla na štrbine
ohybová
štrbina
monofrekvenčný
filter
zdroj svetla
šošovka
(spojka)
osvetľovacia
štrbina
premietacia
stena
Hrany osvetľovacej štrbiny sa stávajú svetelný zdroj kruhového svetla, ktoré
navzájom interferujú (spájajú sa). Šošovka zobrazuje štrbinu na premietaciu
stenu.
Pri určitej šírke ohybovej štrbiny (menej ako 0,1 mm) sa v oblasti geometrického
tieňa objaví ohybový obrazec -tmavé a svetlé prúžky interferenčných maxím a
miním.
Ohyb svetla na štrbine
Svetlo je aj v oblasti geometrického tieňa.
Ohyb svetla na kruhovom otvore
ohybový
kruhový otvor
Na premietacej stene sa v oblasti geometrického tieňa
striedajú maximá a minimá svetla.
Ohyb svetla na otvoroch usporiadaných do kruhu
Na premietacej stene sa v oblasti geometrického tieňa
striedajú maximá a minimá svetla.
Ohyb svetla na mriežke
ohybová
mriežka
Optická mriežka je sústava veľkého počtu štrbín.
Optická mriežka je charakterizovaná mriežkovou konštantou b vzdialenosť stredov dvoch susedných štrbín.
l – dĺžková konštanta, N – počet štrbín
l
b
N
Simulácia ohybu svetla pri dopade na úzku štrbinu. Simulácia
umožňuje meniť vlnovú dĺžku, šírku štrbiny a vzdialenosť tienidla.
Je možné zobraziť samotný experiment, alebo výsledok dopadu
svetla na tienidlo:
Dráhový rozdiel lúčov d

b
d
Pre vlnenia nedopadajúce na
premietaciu stenu v priamom
smere platí pre dráhový
rozdiel:
d  b sin 
Vlnenia dopadajúce na premietaciu
stenu v priamom smere prešli
rovnakú dráhu, ich dráhový rozdiel
je nulový. Interferenciou sa
navzájom zosilňujú.
Dráhový rozdiel lúčov d v smere odchýlenom o uhol 
V miestach, kde sa dráhový rozdiel rovná párnemu počtu
polvĺn, nastáva najväčšie zosilnenie, maximum svetla.
b sin  k
V miestach, kde sa dráhový rozdiel rovná nepárnemu počtu
polvĺn, nastáva najväčšie zoslabenie, minimum svetla.

b sin  2k  1
2
Vznik ohybového interferenčného obrazca
ohybová
štrbina
spojka
premietacia
stena
maximálne zosilnenie
maximálne zosilnenie
maximálne zosilnenie
Vznik ohybového interferenčného obrazca
ohybová
štrbina
spojka
premietacia
stena
maximálne zosilnenie
maximálne zoslabenie
maximálne zosilnenie
maximálne zoslabenie
maximálne zosilnenie
Rád interferenčného maxima
b sin  2k
k2
interferenčné maximum 2. rádu
k 1
interferenčné maximum 1. rádu
k 0
interferenčné maximum 0. rádu
k 1
interferenčné maximum 1. rádu
k2
interferenčné maximum 2. rádu
k - rád interferenčného maxima
END

similar documents