pobierz - InfoEngine

Report
Rynek Biomasy
na Platformie InfoEngine OTC
Model funkcjonowania Rynku Biomasy dla Celów Energetycznych
Listopad 2014
Rynki biomasy
na Platformie InfoEngine OTC
Na Platformie InfoEngine OTC funkcjonują 2 rynki biomasy:
• Rynek Lokalny Biomasy dla potrzeb uzyskiwania ciepła (rynek będzie
wdrożony w najbliższym czasie).
• Rynek Biomasy na Cele Energetyczne z możliwością korzystania z
systemu wsparcia OZE.
Rynek Biomasy
na Cele Energetyczne
na Platformie InfoEngine OTC
Towarem na Rynku Biomasy na Cele Energetyczne jest
biomasa posiadająca dokumentację,
pozwalającą na uzyskanie przez Kupującego prawa
do skorzystania z systemu wsparcia OZE.
Rynek Biomasy
na Cele Energetyczne
Miejsca Dostaw
Rynek i obrót biomasą podzielony został na
poszczególne Miejsca Dostaw biomasy.
Podział dokonany został z uwagi na specyfikę i wymagania techniczne kotłów
spalających biomasę jak również specyfikę oczekiwań i wymagań
zapisów umownych podmiotów energetycznych.
Realizacja specyficznych
oczekiwań i wymagań Kupujących
Możliwość zdefiniowania przez Kupujących, dla każdego ich Miejsca Dostawy:
• dodatkowych zapisów umownych, stanowiących uzupełnienie zawieranej w chwili
zawierania transakcji umowy ramowej,
• dodatkowych wymagań związanych z rodzajem transportu biomasy, grafikami
dostaw, odpowiedzialnością za niedotrzymanie terminów dostaw, itp.
• zasad zabezpieczeń i rozliczeń, tabeli upustów za niedotrzymanie parametrów
fizyko-chemicznych dostarczanej biomasy.
• innych wymagań charakterystycznych dla danego MD.
System transakcyjny
prosty i przyjazny
System transakcyjny umożliwia między innymi:
• Dla Kupujących
• ograniczanie możliwości składania ofert i zawierania transakcji wyłącznie do
swoich Miejsc Dostaw
• możliwość podglądu ofert w innych Miejscach Dostaw.
• Dla Sprzedających
• możliwość składania ofert jednocześnie w różnych Miejscach Dostaw, w każdym po
innej cenie. Ta sama oferta widoczna jest w różnych Miejscach Dostaw z różnymi
cenami wynikającymi z różnych kosztów transportu biomasy do różnych Miejsc
Dostaw.
• przegląd wszystkich Miejsc Dostaw na jednym ekranie
Zawieranie transakcji
w Systemie transakcyjnym
Transakcje zawierane są wyłącznie przez Kupującego na podstawie złożonych przez
Sprzedających ofert w danym Miejscu Dostaw.
• Kupujący, dla zawarcia transakcji, kierując się ceną biomasy, ceną transportu
oraz innymi parametrami oferty, ma możliwość zawarcia transakcji z dowolną,
wybraną przez siebie ofertą.
• Zrealizowana oferta znika automatycznie ze wszystkich Miejsc Dostaw lub ulega
korekcie w zakresie pozostałego w niej wolumenu.
• Cena transakcyjna jest sumą ceny za biomasę i za jej transport.
• Opcyjnie istnieje możliwość zawierania transakcji bez transportu Sprzedającego
i jej odbioru przez Kupującego w miejscu jej składowania.
Wartości dodane
na Platformie InfoEngine OTC (1)
Wartościami dodanymi na Platformie InfoEngine OTC są między innymi:
• Zwielokrotnienie dostępności ofert poprzez składanie ich przez Sprzedawców
jednocześnie w wielu Miejscach Dostaw. Każda oferta widoczna jest w wielu
Miejscach Dostaw z różnymi cenami dla różnych Miejsc Dostaw. Takie
rozwiązanie wzmacnia konkurencyjność ofert Sprzedawców.
• Możliwość zakupu biomasy z transportem lub bez transportu Sprzedawcy.
Wprowadzenie możliwości konkurencji w zakresie kosztów transportu
biomasy.
• Transparentność prowadzonego obrotu biomasą - poprzez anonimowość ofert
uniemożliwienie wpływu Stron transakcji na proces jej zawierania.
Wartości dodane
na Platformie InfoEngine OTC (2)
Wartościami dodanymi na Platformie InfoEngine OTC są między
innymi:
• Generowanie wskaźników cenowych biomasy poprzez rozdzielenie ceny biomasy
od ceny jej transportu.
• Generowanie dokumentów dla URE potwierdzających zawarcie transakcji
pomiędzy uwierzytelnionymi podmiotami i/lub na uwierzytelnione partie
biomasy.
• Wdrażany system zabezpieczeń i rozliczeń będący do dyspozycji i do ew.
wykorzystania przez Kupujących – uwiarygodnienie finansowe uczestników
obrotu.
Bezpieczeństwo
i wiarygodność obrotu.
Dla zwiększenia wiarygodności obrotu na rynku wprowadzono:
• Wstępną selekcję uczestników obrotu w szczególności Sprzedawców, na
podstawie wymogów formalnych określonych w Metryczkach Sprzedawców.
• Możliwość konfiguracji wzajemnych uczestników obrotu, pozwalających na
zawieranie transakcji jedynie pomiędzy wiarygodnymi partnerami.
• Możliwość zmian konfiguracji wzajemnej podmiotów, umożliwiającej eliminację z
rynku nieuczciwych lub niewiarygodnych partnerów handlowych.
Metryczki Sprzedawców
Każdy Sprzedawca dopuszczany do obrotu będzie posiadał
Metryczkę Sprzedawcy zawierającą najważniejsze informacje o spółce
Metryczki Sprzedawcy oraz związane z nimi dokumenty,
będą są udostępnione Kupującym w plikach pdf, w celu dokonania przez nich
oceny wiarygodności poszczególnych Sprzedawców.
Na podstawie oceny wiarygodności uczestników rynku Kupujący i Sprzedawcy,
dokonają konfiguracji swoich wiarygodnych partnerów handlowych, z którymi
będą zawierać transakcje.
Metryczki Sprzedawcy zawierają:
1. Dane rejestrowe spółki.
2. Historia spółki i obszary działalności.
3. Oświadczenie Zarządu o:
a. Niekaralności członków Zarządu
b. Braku zaległości w płatnościach na rzecz ZUS i US
c. Braku postępowań likwidacyjnych i upadłościowych spółki
4. Doświadczenia spółki na rynku biomasy.
5. Posiadane certyfikaty w tym w szczególności certyfikaty SNS
6. Referencje – w szczególności z działania na rynku biomasy oraz współpracy w
zakresie tworzenia dokumentacji biomasy pozwalającej na korzystanie przez
kupującego z systemu wsparcia OZE
7. Strona www spółki.
Dziękuję za uwagę.
Szymon Kosiński
Dyrektor Generalny
WSEInfoEngine S.A.
tel. +48 665 440 256
e-mail: [email protected]
www.infoengine.pl

similar documents