Modernizacja o*wietlenia * czyli gmina na rozdro*u

Report
Modernizacja oświetlenia –
czyli gmina na rozdrożu
Jacek Walski
Gierłoż 23.07.2013 r.
Wybór strategii.
Własność
• Dążenie do odkupienia majątku
Opcja zerowa
• Dążenie do odkupienia opraw i dzierżawy punktów
dzierżawa = podatek
• Pozostawienie obecnego stanu
Finansowanie
• Wybór firmy w przetargu (formuła ESCO)
• Współpraca z lokalnym zakładem energetycznym
• Zakup własny
Modernizacja
• Wybór firmy w przetargu na wykonanie montażu opraw
oświetleniowych
• Wybór firmy w przetargu na finansowanie i wykonanie
modernizacji
• Współpraca z lokalnym zakładem energetycznym
Ograniczenia
Gmina może wykonać inwestycję wówczas,
gdy stanowi ona jej własność.
Modernizacja
Wykup majątku
Swobodny wybór
oferty
Możliwość
pozyskania dotacji
Budowa linii
równoległej
Swobodny wybór
oferty
Możliwość
pozyskania dotacji
Budowa we
współpracy
z lokalnym ZE
Moralnie wątpliwe
Finansowanie.
Montaż finansowy.
Usługa
oświetleniowa
Środki własne
Kredyt
WFOŚiGW do 50%
Symulacja kosztów.
Inwestycja wykonywana przez PE
Koszt oprawy
500,00 zł
koszty manipulacyjne
100,00 zł
koszt montażu
300,00 zł
koszty manipulacyjne
60,00 zł
razem
960,00 zł
zysk
144,00 zł
ogółem
1 104,00 zł
Zwrot kosztów inwestycji [m-c]
Koszt miesięczny
72
15,33 zł
Symulacja kosztów.
Finansowanie inwestycji z oszczędności
Koszt oprawy
500,00 zł
koszt montażu
300,00 zł
razem
800,00 zł
zysk
120,00 zł
ogółem
920,00 zł
Czas świecenia w roku
[h]
4000
moc lampy przed modernizacją
[W]
200
zużycie przed modernizacją
[W]
0,8
moc lampy po modernizacji
[W]
100
zużycie po modernizacji
[W]
0,4
[zł/MWh]
500
koszt jednostkowy
koszt przed modernizacją
400,00 zł
koszt po modernizacji
200,00 zł
Zwrot kosztów inwestycji [m-c]
55
Symulacja kosztów.
Montaż finansowy dla gminy
Koszt oprawy
500,00 zł
Koszt montażu
300,00 zł
koszty manipulacyjne
100,00 zł
razem
900,00 zł
zysk
135,00 zł
ogółem
1 035,00 zł
wkład własny
207,00 zł
kredyt
828,00 zł
koszty kredytu
82,00 zł
dofinansowanie z WFOŚiGW
414,00 zł
Koszty inwestycji
703,00 zł
Zwrot kosztów inwestycji [m-c]
42
Obowiązek gminy
Zgodnie z Prawem Energetycznym
Art. 18. 1. Do zadań własnych gminy w zakresie
zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i
paliwa gazowe należy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze
gminy;
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg
znajdujących się na terenie gminy;
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg
publicznych znajdujących się na terenie gminy.
Obowiązek wg UE
Dyrektywa EUP (Energy Using Product Directive)
Opublikowana w biuletynie UE 22 lipca 2005
Określa warunki i kryteria charakterystyk środowiskowych produktów
zużywających energię w celu ograniczenia niekorzystnego
oddziaływania na środowisko naturalne poprzez promowanie
rozwiązań najbardziej wydajnych energetycznie.
Harmonogram wycofywania niewydajnych produktów do
oświetlenia w sektorze instytucjonalnym odnosi się do
produktów niezależnie od ich zastosowania, ze szczególnym
uwzględnieniem produktów stosowanych w oświetleniu ulicznym i
drogowym,
w II etapie (2012) dokonane zostanie
• Wycofanie z obrotu lamp wyładowczych (HID) poniżej określonych
limitów, w tym wysokoprężnych lamp rtęciowych
• Wycofanie wysokoprężnych lamp sodowych zaprojektowanych do
pracy ze statecznikiem do wysokoprężnych lamp rtęciowych tzw.
lamp z mieszaniną Penninga.
Usługa oświetleniowa
Usługa oświetleniowa.
Zamawiana przez gminę usługa oświetlania ulic i placów na jej
terenie, instalacjami oświetlenia będącymi własnością
przedsiębiorstwa energetycznego, gminy lub innego podmiotu.
Usługa ta obejmuje, w zależności od zakresu wynikającego z umowy,
zapewnienie jakości oświetlenia powierzchni dróg i placów oraz
wykonywanie na eksploatowanych instalacjach bieżących
czynności obsługi i konserwacji.
Usługa oświetleniowa.
Usługa oświetleniowa.
Sposoby płatności za usługę oświetleniową:
1. Za punkt – casus Kamień Pomorski
2. Za zdarzenie – casus Opole i Czastary
Proces zmian.
Umowa kompleksowa.
•
W dniu 10.03.2003 r. do Delegatury Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu (za pośrednictwem
Departamentu Przemysłu i Infrastruktury UOKiK w
Warszawie) wpłynął wniosek Wójta Gminy Czastary – pana
Pawła Głowackiego skierowany przeciwko Spółce Akcyjnej
Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu (zwanej dalej
Spółką).
Proces zmian.
Umowa kompleksowa.
Proces zmian.
Umowa kompleksowa.
Umowa o charakterze adhezyjnym wszystkie zawarte w umowie postanowienia są przez Ciebie
akceptowane,
w tym:
postanowienia o cenach, które znajdują się w odrębnych
dokumentach.
Proces zmian.
Umowa kompleksowa.
W imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odmawia
się wszczęcia postępowania antymonopolowego na wniosek Wójta
Gminy Czastary w sprawie nadużywania przez Oświetlenie Uliczne i
Drogowe S.A. w Kaliszu pozycji dominującej na lokalnym rynku
świadczenia usług oświetlenia dróg, ulic i placów poprzez narzucanie
uciążliwych warunków umów o „oświetlenie ulic i dróg oraz innych
otwartych terenów publicznych”.
Proces zmian.
Umowa kompleksowa.
Postępowanie wyjaśniające nie wykazało istnienia przesłanek koniecznych do postawienia
zarzutu stosowania praktyk ograniczających konkurencję określonych w art. 8 ust. 2 pkt
6 ustawy.
Jest poza sporem, iż Spółka nie spotykając się na lokalnym rynku świadczenia usług
oświetlenia ulic i dróg, zajmuje na tym rynku pozycję dominującą w rozumieniu art. 4
pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Podlega zatem ograniczeniom
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przeciwdziałającym wykorzystywaniu
rynkowej dominacji (art. 8 ustawy).
Nie udało się znaleźć alternatywnego wobec RZE dostawcy usług, a ogłaszane przetargi nie
prowadzą do ich wyłonienia. Przeciwnie, zgodnie z wyjaśnieniami Spółki, pierwsze
przetargi odbyły się już w 1999 r i mimo, że dla gmin: Zduny, Rozdrażew i Krotoszyn
wpłynęły oferty od innych usługodawców, to w ostatecznym rachunku okazały się one
znacznie droższe od ofert RZE.
Usługa oświetleniowa.
Sposoby płatności za usługę oświetleniową:
1. kiedy za zdarzenie, kiedy za punkt? – casus Gmina Żarki
Efekty ekonomiczne.
Wyszczególnienie – dotyczy: oświetlenie ulic
Brutto
Koszt energii przed audytem i przetargiem
270 613,08 zł
Koszt energii wg wybranej oferty
226 524,26 zł
Średnia cena za 1 MWh – ENERGA SA
Wybrana grupa taryfowa
Oszczędność
275,16 zł
C12b
44 088,82 zł
Oszczędność z przetargu i audytu
16%
Prognoza wzrostu cen w czasie 12 miesięcy
12%
Oszczędność wg prognozy wzrostu cen energii
32 473,57 zł
Oszczędności ogółem (uzyskana + prognoza)
76 562,39 zł
Oszczędności ogółem (uzyskana + prognoza)
28%
Efekty ekonomiczne.
Wyszczególnienie – dotyczy: obiekty
Brutto
Koszt energii i przesyłu przed audytem i przetargiem
86 300,00 zł
Koszt energii po audycie
77 500,00 zł
Koszt energii wg wybranej oferty
64 496,63 zł
Średnia cena za 1 MWh oferty ENION Obrót sp.z o.o.
286,65 zł
Średnia cena za 1 MWh oferty ENERGA SA
304,50 zł
Oszczędność
21 803,37 zł
Oszczędność z przetargu i audytu
28%
Prognoza średniej wzrostu cen energii dla 12 miesięcy
12 %
Oszczędność wg prognozy wzrostu cen energii
7 739,60 zł
Oszczędności ogółem (uzyskana + prognoza)
29 542,97 zł
Oszczędności ogółem (uzyskana + prognoza)
34%
Efekty ekonomiczne.
Symulacja efektów ekonomicznych.
Symulacja efektów ekonomicznych.
Koszt energii elektrycznej i przesyłu
przed zmianami
Ograniczenie kosztów z tytułu audytu
Ograniczenie kosztów z tytułu przetargów
1.200.000 zł
126.000 zł
31.600 zł
Ograniczenie kosztów poprzez modernizację
oświetlenia ulic i miejsc publicznych
231.000 zł
Ograniczenie kosztów poprzez wymianę
oświetlenia w obiektach
153.000 zł
Koszt energii elektrycznej i przesyłu po
dokonanych zmianach
658.400 zł
Model nr 3.
Zarządzanie energią.
Dziękuję za uwagę.

similar documents