Dida Volk, Predhodne odredbe

Report
PREDHODNE ODREDBE
Dida VOLK
Aktualna vprašanja
Pogoji za zavarovanje s predhodno
odredbo
 Uporaba pravil izvršilnega ali pravdnega
postopka pri odločanju o predlogu za
zavarovanje s predhodno odredbo
 Položaj upnika z zavarovano terjatvijo
predhodno odredbo v primeru začetega
insolvenčnega postopka
 Povrnitev prizadejane škode

Splošno
Zavarovanje izključno denarnih terjatev
 Stvarna in krajevna pristojnost sodišča, ki
bi bilo pristojno za izvršbo na predmet, na
katerega je predlagano zavarovanje.
 Novela ZIZ-I – predhodne odredbe po
vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi
na podlagi verodostojne listine – stvarna
in krajevna pristojnost pravdnega sodišča

Pogoji za PO

1. pogoj: odločba domačega sodišča ali
drugega organa, ki se glasi na denarno
terjatev, in ki še ni izvršljiva (smiselno se
uporablja tudi za poravnavo, sklenjeno pred
domačim sodiščem ali upravnim organom, iz
katere terjatev še ni zapadla, ali pred notarjem
v obliki notarskega zapisa, ki je izvršilni
naslov)
IN

2. pogoj: če upnik izkaže za verjetno
nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve
onemogočena ali precej otežena.
Obstoj 1. pogoja – do leta 2010

Po večinski sodni praksi (resda le višjih
sodišč) sklep o izvršbi na podlagi
verodostojne listine, ki je bil zaradi
vloženega obrazloženega ugovora na
podlagi 62. člena ZIZ razveljavljen v delu, v
katerem je bila dovoljena izvršba, ni bil
tista odločba domačega sodišča, ki še
ni izvršljiva in iz katere izhaja denarna
terjatev upnika zoper dolžnika.
Odločbe Vrhovnega sodišča RS



Sklep Vrhovnega sodišča III Ips 129/2009 z dne
9.2.2010
Sklep Vrhovnega sodišča II Ips 14/2010 z dne
25.3.2010
V odločbah VS RS je zavzeto stališče, da je vsak
sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ki je
bil razveljavljen (zgolj) v delu, v katerem je bila
dovoljena izvršba, v preostalem delu – torej v delu
plačilnega naloga, tista odločba domačega sodišča iz
prvega odstavka 257. člena ZIZ
Obstoj 1. pogoja za PO
Vsak sklep o izvršbi na podlagi
verodostojne listine, ki je zaradi vloženega
ugovora razveljavljen po 62. členu ZIZ in
odstopljen na pravdo…
 Za odločitev o PO je torej pristojno tisto
sodišče, ki je v sklepu navedeno za
odločanje v pravdnem postopku

Zahteva za oceno ustavnosti
Višje sodišče v Ljubljani je dne 9.5.2013
(!) v konkretni zadevi na Ustavno sodišče
vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 1.
točke prvega odstavka 258. člena ZIZ s
predlogom za zadržanje izvrševanja tega
določila
 Ustavno sodišče o zahtevi, ki se obravnava
pod opr. št. U-I-148/13 še ni odločilo

VSM I Cpg 506/2013
z dne 23.1.2014

Sklep o izvršbi, izdan na podlagi predloga
za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
ki ga zaradi obrazloženega ugovora
dolžnika, izvršilno sodišče razveljavi v
dovolitvenem delu, o dajatvenem
(naložitvenem) delu pa bo odločeno v
pravdnem postopku kot pri ugovoru
zoper plačilni nalog, ni „odločba domačega
sodišča“ v smislu prvega odstavka 257.
člena ZIZ.
Iz obrazložitve
Odločbe VS RS sprejete v letu 2010
 Sklepi se izdajo v avtomatiziranem postopku
– COVL in zgolj na podlagi podatkov, ki jih
posreduje upnik
 Dolžnik zlahka zadosti standardu
obrazloženega ugovora
 Neenakost obravnavanja strank (v pravdnem
postopku, ki se začne s tožbo in tistem po
vloženem obrazloženem ugovoru zoper
sklep o izvršbi na podlagi VL

Domneva nevarnosti
(2. pogoja)-pred Novelo ZIZ-I



plačilni nalog in sklep o izvršbi, izdan na
podlagi menice ali čeka, proti kateremu je bil
pravočasno vložen ugovor;
sodba, izdano v kazenskem postopku, s katero je
bilo ugodeno premoženjskopravnemu zahtevku
oškodovanca, proti njej pa je vložen predlog za
obnovo kazenskega postopka;
odločba, na podlagi katere bi bilo treba izvršbo
opraviti v tujini, razen če naj bi se izvršba opravila
v državi članici Evropske unije;
sodba na podlagi pripoznave, zoper
katero je vložena pritožba (dolžnik lahko
predlaga, da upnik položi varščino kot
pogoj…)
 poravnava, sklenjena pred sodiščem ali
upravnim organom, ki se izpodbija tako,
kot določa zakon (dolžnik lahko predlaga,
da upnik položi varščino kot pogoj…)
 notarski zapis, ki je izvršilni naslov, o
denarni terjatvi, ki še ni zapadla.

Novela ZIZ-I
Domneva nevarnosti – 2. pogoj
Če se predlog za zavarovanje opira na plačilni
nalog in na sklep o izvršbi, izdan na podlagi
verodostojne listine, proti kateremu je bil
pravočasno vložen ugovor, če:
 dolžnik v ugovoru zanika obstoj
obligacijskega razmerja z upnikom, upnik pa
predloži listino, iz katere izhaja verjetnost
obstoja obligacijskega razmerja
 je bil plačilni nalog ali sklep o izvršbi izdan na
podlagi menice ali čeka
Vrste ugovorov – izpolnjevanje
pogojev za PO
Ugovor zoper sklep o izvršbi na
podlagi priložene menice – se obstoj
2. pogoja domneva – PO se izda !
 “Pavšalen” ugovor – za izdajo PO
mora izkazati verjetnost obstoja
obligacijskega razmerja
 “Navaden” obrazložen ugovor –
mora izkazati obstoj 2 .pogoja nevarnosti…

VSL sklep I Cpg 936/2012

Ugotavljanje insolventnosti in
prezadolženosti po 2. točki prvega
odstavka 14. člena ZFPPIPP ni predmet
predhodne odredbe, pogoj za zavarovanje
s predhodno odredbo pa tudi ni
ugotovljena insolventnost po določbah
ZFPPIPP.
Iz obrazložitve
Pogoj za predhodno odredbo je podan, če je iz trditvene in
dokazne podlage v predlogu za izdajo predhodne odredbe
možna celovita ocena takšnega gospodarskega oziroma
finančnega stanja dolžnika, ki s stopnjo verjetnosti kaže na
nevarnost za bodočo uveljavitev terjatve….
 …na podlagi upnikovih navedb in predloženih listin ni
mogoče zaključiti, da pri dolžniku obstajajo takšne
likvidnostne težave in tako slabo finančno stanje, da bi to
predstavljalo objektivno nevarnost, da bo uveljavitev upnikove
terjatve brez izdaje predhodne odredbe onemogočena ali
precej otežena. Upnik tudi ne izpodbija ugotovitve sodišča
prve stopnje, da dolžnik nima blokiranih transakcijskih
računov, da svoje obveznosti redno poravnava ter, da iz
bonitetne ocene izhaja, da je ocenjen kot soliden plačnik z
majhnim donosom sredstev, pri čemer za odločitev ne more
biti relevantno, s kolikšnim številom upnikov dolžnik posluje.

Vrste PO – TAKSATIVNO !!!
1. Rubež premičnin in vpis rubeža v register iz tretjega
odstavka 81. člena ZIZ
2. Rubež denarne terjatve ali terjatve, da se izročijo stvari
3. Rubež drugih premoženjskih oziroma materialnih
pravic
4. Prepoved organizaciji za plačilni promet, da ne sme
dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplačati
z njegovega računa denarnega zneska, za katerega je
odredilo predhodno odredbo.
5.Vpis zastavne pravice v sodnem registru na deležu
družbenika v družbi oziroma v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev na
nematerializiranem vrednostnem papirju
6. Predznamba zastavne pravice na dolžnikovi
nepremičnini ali na pravici, vknjiženi na nepremičnini.
VSC sklep II Ip 724/2007

Zavarovanje s predznambo zastavne
pravice na nepremičnini, ki je po podatkih
v zemljiški knjigi v skupni lasti druge
dolžnice in tretjih oseb, ki niso stranke
tega izvršilnega postopka, ni mogoče
dovoliti, saj na skupni lastnini deleži
skupnih lastnikov niso vnaprej
določeni in deleža druge dolžnice
zaradi njegove nedoločenosti ni
mogoče obremeniti.
Predlog za zavarovanje s PO








Vsebina enaka predlogu za izvršbo (40. člen
ZIZ)
Navedba identifikacijskih podatkov iz 16. a
člena ZIZ – za upnika in za dolžnika !!!
Opredelitev denarne terjatve iz sodne odločbe…
Navedbe in dokaze glede obstoja pogojev za PO
Predlog mora vsebovati predhodno odredbo – eno
izmed taksativno naštetih !!!
Mogoče je predlagati več predhodnih odredb
V nekaterih primerih določitev izvršitelja
Plačilo takse – procesna predpostavka
Sklep o PO - vsebina
Smiselno podatki, ki veljajo za sklep o
izvršbi (44. člen ZIZ)
 V sklepu mora biti naveden znesek
zavarovane terjatve z obrestmi in stroški
 Odrejeno zavarovanje s PO ali več PO
 Čas, za katerega je dovoljena predhodna
odredba - največ še osem dni po nastopu
pogojev za izvršbo.

Ugovor zoper PO – smiselna
uporaba splošnega dela ZIZ
določba 53. člena glede obrazloženosti
ugovora
 določba 54. člena o pristojnosti sodišča
za odločanje o ugovoru
 določba 57. člena o postopku z
ugovorom in vročanju ugovora upniku v
odgovor
 določba 58. člena glede sklepa o ugovoru

Razlogi ugovora




Dolžnikov ugovor se najbolj običajno nanaša le na
upnikovo (ne)izpolnjevanje pogojev za zavarovanje s
predhodno odredbo.
Obstoj 1. pogoja že izkazan s sklepom o izvršbi na
podlagi verodostojne listine (nova praksa…???)
Dolžnik se v ugovoru ponavadi sklicuje, da upnik ni
izkazal obstoja 2. pogoja (nevarnosti…) za
predhodno odredbo.
Kadar je upnik obstoj 2. pogoja izkazoval z
domnevami iz 258. člena ZIZ, bo dolžnik moral svoj
ugovor usmeriti na izpodbijanje teh domnev.
Prenehanje PO





če dolžnik položi pri sodišču zavarovano terjatev z
obrestmi in stroški
če dolžnik izkaže za verjetno, da je bila terjatev
takrat, ko je bil izdan sklep o predhodni odredbi, že
plačana ali dovolj zavarovana
če je pravnomočno ugotovljeno, da terjatev ni
nastala ali da je prenehala.
če v petnajstih dneh od dneva, ko izteče čas, za
katerega je bila izdana predhodna odredba, niso
izpolnjeni pogoji za izvršbo
Povrnitev stroškov in prizadejane škode
dolžniku
VSC sklep Cp 1422/2005

Ob pravnomočno zavrnjenem
tožbenem zahtevku tožeče stranke
bi moralo sodišče 1. stopnje ustaviti
postopek zavarovanja in razveljaviti
opravljena dejanja po uradni
dolžnosti na podlagi 3. odst. 278. čl. in 3.
točke 264 čl. ZIZ in ni bilo vezano na
predlog tožene stranke ter ni bilo dolžno
ugotavljati spremenjenih okoliščin po 2.
odst. 278. čl. ZIZ.
Ustavitev – če upnik ne predlaga
izvršbe
Če so pogoji za izvršbo izpolnjeni preden
poteče čas, za katerega je sodišče izdalo
predhodno odredbo
 Na dolžnikov predlog sodišče ustavi
postopek in razveljavi opravljena dejanja,
če upnik ne predlaga izvršbe v petnajstih
dneh, odkar so nastopili ti pogoji.

Konkurenca predhodne in začasne
odredbe
ZO ni dopustna, če so dani pogoji za
predhodno odredbo !!!
 Zato v primeru izdanega sklepa o izvršbi
na podlagi verodostojne listine, zoper
katerega je vložen ugovor, ni več mogoče
izdati začasne odredbe – saj je vedno
dopustna predhodna odredba…???
 Vprašljivo na podlagi nove sodne
prakse…?

UPORABA ZPP PRI ODLOČANJU
O ZO in PO
Uporaba pravil izvršilnega ali pravdnega
postopka pri odločanju o predlogu za
zavarovanje s predhodno ali začasno
odredbo
 na podlagi 239. člena ZIZ se pri
zavarovanju uporabljajo pravila izvršilnega
postopka
 kdaj se smiselno uporabljajo pravila
pravdnega postopka?

Uporaba načela kontradiktornosti
postopka





Predlog upnika – izpolnjevanje pogojev za PO ali
ZO
Sodišče mora odločiti – če izpolnjuje pogoje…
Kdaj pa je vendarle smiselno predlog za
zavarovanje (PO ali ZO) vročiti dolžniku v
odgovor?
Kontradiktornost postopka se vzpostavi z
ugovorom…
Kako pa je z razpisom naroka…?
I Cpg 216/2011 z dne 15.3.2011

Postopek za izdajo začasne odredbe postane praviloma
kontradiktoren šele v fazi odločanja o ugovoru. V
primeru, da se sodišče odloči, da bo izvajalo
kontradiktorni postopek v fazi odločanja o predlogu za
izdajo začasne odredbe in pošlje dolžniku predlog v
odgovor, pa mora s trditvami dolžnika v odgovoru
seznaniti upnika.V primeru, da sodišče prve stopnje
svojo odločitev o predlogu za izdajo začasne odredbe
opre tudi na trditve in dokaze dolžnika v odgovoru na
predlog, s temi pa ne seznani upnika in mu ne da
možnost, da na te trditve odgovori, ravna v nasprotju z
določbo 1. odstavka 5. člena ZPP v zvezi s 15. členom
ZIZ, torej vzame možnost upniku obravnavanja pred
sodiščem.
II Cp 3774/2009 z dne 11.11.2009

Postopek zavarovanja po izdaji sklepa o začasni
odredbi mora biti kontradiktoren. Sodišče prve
stopnje je postopalo v nasprotju z razpravnim
načelom, ko pred odločanjem o ugovoru zoper
začasno odredbo toženi stranki ni vročilo odgovora
tožeče stranke na ugovor. Ne gre pa za absolutno
bistveno kršitev postopka iz 8. tč. 2. odstavka 339. čl.
ZPP, ker v odgovoru na ugovor tožeča stranka ni
podajala novih pravno pomembnih dejstev, ampak
so bila vsa pomembna dejstva podana v tožbi, s
katero je bila tožena stranka seznanjena.
Litispendenca – res iudicata
Ali je mogoča uporaba pravila
litispendence pri odločanju o PO ali ZO?
 Kako pa je z uporabo inštituta res iudicata
glede na to, da v izvršbi in zavarovanju ni
sojenja – je (le) odločanje…

litispendenca
Do »prave« litispendence lahko pride, če upnik
vloži dva istovrstna predloga, ki se ne razlikujeta
niti glede predlaganega zavarovanja s predhodno
oziroma začasno odredbo, sodišče pa še o
nobenem predlogu ni odločilo.
 Do litispencence pride tudi v situaciji, ko
odločitev o prvem predlogu za zavarovanje še ni
pravnomočna, pa se upnik ne pritoži (niti se ne
odpovedal pritožbi) in še pred pravnomočnostjo
vloži nov, enak predlog za zavarovanje.

VSK sklep Cp 757/2012

V predmetni zadevi je tožeča stranka
vložila dva predloga za dve različni
predhodni odredbi (z različno obliko
zavarovanja), ki tudi temeljita na različni
pravni in dejanski podlagi, zato ni ovire, da
se ne bi nov predlog obravnaval
vsebinsko.
VSL sklep I Cp 2021/2009


Na podlagi določb 239. in 15. člena ZIZ se tudi v
postopku zavarovanja smiselno uporabljajo določbe ZPP.
Po določbi 189. člena ZPP mora sodišče ves čas med
postopkom po uradni dolžnosti paziti, ali ne teče morda
med istimi strankami druga pravda o istem zahtevku.V
obravnavani zadevi sta o istem predlogu tožečih strank
tekla dva postopka.
Opomba: Iz obrazložitve odločbe je razvidno, da sta
pred istim sodiščem tekla dva postopka zavarovanja, v
katerih je upnik predlagal istovrstno zavarovanje z
začasno odredbo s prepovedjo odtujitve in obremenitve
nepremičnin z vknjižbo te prepovedi v zemljiški knjigi.
Res iudicata




Kdaj je sploh mogoče uporabiti to pravilo?
Vedno je treba presojati obstoj pogojev za
zavarovanje s PO ali ZO
Če je bil predlog zavrnjen zaradi
neizpolnjevanja enega od pogojev – pa nov
predlog vsebuje oba pogoja za izdajo…
Posebnost pri ZO s prepovedjo banki, da
izplača garancijo („zvijačnost „ ravnanja
dolžnika…)
VSL sklep I Cp 2654/2009
Pravilo res iudicata se ne more uporabiti v primeru, ko gre za
izdajo začasne odredbe. Začasna odredba je namenjena
začasnemu varstvu tožbenega zahtevka, izda pa se jo glede na
okoliščine, ki obstajajo ob izdaji odredbe.
 Iz obrazložitve: Začasna odredba je namenjena začasnemu
varstvu tožbenega zahtevka, izda pa se jo glede na okoliščine,
ki obstajajo ob izdaji odredbe. Te okoliščine se lahko med
vložitvijo prvega in drugega (identičnega) predloga
spremenijo. Iz tega razloga mora sodišče, tudi če je vložen po
besedilu identičen predlog za izdajo začasne odredbe, o njem
ponovno vsebinsko odločati, saj se okoliščine lahko
spremenijo v takšni meri, da prej neutemeljen predlog
postane utemeljen ali obratno.

PREDHODNE ODREDBE IN
INSOLVENČNI POSTOPKI
Položaj upnika z zavarovano terjatvijo z
začasno ali predhodno odredbo v primeru
začetega stečajnega postopka ali postopka
prisilne poravnave
 nastanek ločitvene pravice s predhodnimi
odredbami
 uporaba pravil in ureditve iz ZFPPIPP

Začetek prisilne poravnave




Postopek izvršbe ali zavarovanja, ki je bil začet
proti insolventnemu dolžniku pred začetkom
postopka prisilne poravnave, se prekine z
začetkom postopka prisilne poravnave.
To velja tudi za začete postopke PPP
Postopek izvršbe ali zavarovanja se lahko nadaljuje
samo na podlagi sklepa sodišča, ki vodi postopek
prisilne poravnave, za katerega ZFPPIPP določa, da
je podlaga za nadaljevanje postopka izvršbe ali
zavarovanja
To ne velja za začete postopke PPP
Potrditev PP ali PPP
Novela ZFPPIPP- F: Nov 2. odst. 216. člena
 Sodišče na podlagi pravnomočnega sklepa
o potrditvi prisilne poravnave ustavi
postopek zavarovanja z začasno ali
predhodno odredbo, ki je bil prekinjen
po prvem odstavku 132. člena, in
razveljavi dejanja, opravljena v tem
postopku.

Začetek stečajnega postopka
1. situacija



Se postopek ustavi, če upnik v postopku
izvršbe ali v postopku zavarovanja z zastavno
pravico na nepremičnini ali z zastavno
pravico na premičnini do začetka stečajnega
postopka še ni pridobil ločitvene pravice
Izvršilno sodišče: sklep o ustavitvi
izvršilnega postopka
Stečajno sodišče: pričakuje (pravočasno)
prijavo terjatve upnika…
2. situacija

Postopek izvršbe in zavarovanja z
zastavno pravico na nepremičnini ali z
zastavno pravico na premičnini se
prekine, če je upnik pred začetkom
stečajnega postopka pridobil ločitveno
pravico in če do začetka stečajnega
postopka v postopku izvršbe še ni bila
opravljena prodaja premoženja, ki je
predmet ločitvene pravice
3. situacija




Upnik je v postopku izvršbe pred začetkom
stečajnega postopka pridobil ločitveno pravico
in je bila do začetka stečajnega postopka v
postopku izvršbe opravljena prodaja
premoženja, ki je predmet ločitvene pravice
Začetek stečajnega postopka ne vpliva na tek tega
izvršilnega postopka
Zakon nadalje ureja situacije, ko se šteje, da je
bila v postopku izvršbe opravljena prodaja in
torej nima vpliva na stečajni postopek.
Novela ZFPPIPP-F
Nova 4. točka 3. odstavka 132. člena



Postopek zavarovanja z začasno odredbo ali
predhodno odredbo se ustavi z začetkom
stečajnega postopka in razveljavijo vsa
dejanja, opravljena v tem postopku.
Upniki, ki so svoje terjatve zavarovali s
predhodnimi odredbami (največkrat po
novem postopku po vloženem ugovoru
zoper sklep o izvršbi na podlagi VL) nimajo
več ločitvene pravice !!!
Kako s predhodnimi odredbami, ki so bile
izdane pred 7. decembrom 2013 ?
Povrnitev škode (in stroškov),
prizadejane s predhodno odredbo
Kadar na dolžnikov predlog sodišče ustavi
postopek s predhodno odredbo in razveljavi
opravljena dejanja v primerih:
 če dolžnik izkaže za verjetno, da je bila
terjatev takrat, ko je bil izdan sklep o
predhodni odredbi, že plačana ali dovolj
zavarovana
 če je pravnomočno ugotovljeno, da terjatev
ni nastala ali da je prenehala
Vaša vprašanja – komentarji ?

similar documents