dofinansowanie ngo na dzia*alno** w zakresie wsparcia biznesu

Report
ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
WSPARCIEM DLA BIZNESU
Nowa Perspektywa 2014-2020
NGO operatorem wsparcia
Operator Wsparcia/ Projektodawca– jednostka składająca do Instytucji
ogłaszającej konkurs wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.
Za
pośrednictwem
operatorów
uczestnicy
projektu
(Beneficjenci
ostateczni) otrzymują wsparcie (szkolenia, doradztwo, dotację, wsparcie
pomostowe).
NGO operatorem wsparcia
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy – konkursy dla NGO:
 Priorytet Inwestycyjny 8.5 Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób
pozostających bez pracy, w tym osób znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez:
• wsparcie mobilności przestrzennej, w tym międzynarodowej w ramach
sieci EURES,
• programy przekwalifikowania osób odchodzących z rolnictwa,
• aktywizację zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy.
NGO operatorem wsparcia
Typy projektów:
• pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy,
• działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania
doświadczenia zawodowego osób pozostających bez zatrudnienia,
• wspieranie mobilności zawodowej,
• szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru
nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych oraz pomoc
w wyborze odpowiedniego zawodu kierowane do osób odchodzących z
rolnictwa,
• działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla
bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.
NGO operatorem wsparcia
 Priorytet Inwestycyjny 8.7 Poprawa zdolności do samozatrudnienia osób
pozostających bez pracy poprzez pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej (dotacje i instrumenty finansowe).
Typy projektów :
• pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
• bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. osób niepełnosprawnych,
osób powyżej 50 roku życia, osób z terenów wiejskich);
• dotacje na spłatę odsetek ;
• granty zwrotne;
• wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
NGO operatorem wsparcia
 Priorytet Inwestycyjny 8.8 Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie
do zatrudnienia poprzez wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących
godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz osób
zależnych (dotacje).
Typy projektów:
• wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in.
tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług
świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form
opieki,
• promocja i wdrożenie elastycznych form zatrudnienia,
• wspieranie aktywizacji zawodowej osób powracających na rynek pracy
po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych oraz po
okresie opieki nad osobami zależnymi
NGO operatorem wsparcia
 Priorytet
Inwestycyjny 8.9 Dostosowanie przedsiębiorstw i osób
pracujących do zmian zachodzących w gospodarce poprzez realizację
popytowego systemu dystrybucji usług rozwojowych dla MŚP i ich
pracowników oraz programy outplacementowe dla pracowników
przedsiębiorstw (dotacje).
Typy projektów:
• wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników;
• dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych,
diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw;
• wsparcie na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw,
które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej;
• wsparcie typu outplacement.
NGO operatorem wsparcia
 Priorytet
Inwestycyjny 8.10 Podniesienie poziomu aktywności
zawodowej mieszkańców regionu poprzez zapobieganie przedwczesnemu
przerwaniu działalności zawodowej (dotacje).
Typy projektów:
• wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale
pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie,
• rozwój profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej w szczególności na
wykrywanie chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób
onkologicznych opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych
i rehabilitacji dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym
regionu,
• wdrożenie programów zdrowotnych dla osób zagrożonych przerwaniem
aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, w zakresie
wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych
świadczeń zdrowotnych.
NGO operatorem wsparcia
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
OŚ I - OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY
 PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi
młodych w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie
szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem i ludzi młodych
wywodzących się ze środowisk marginalizowanych.
Cele szczegółowe:
• Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy (dotacje np. na
szkolenia, doradztwo, przygotowanie zawodowe ).
• Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z
wykorzystaniem instrumentów zwrotnych (instrumenty finansowe np.
pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej).
NGO Instytucją Otoczenia Biznesu
Instytucje Otoczenia Biznesu to instytucje non-profit , nie działające dla
zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Są to podmioty
posiadające bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencyjne
niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora małych i średnich
przedsiębiorstw (sektor MSP).
NGO Instytucją Otoczenia Biznesu
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje – konkursy dla IOB:
 Priorytet Inwestycyjny 3.1 Wzrost konkurencyjności sektora MŚP
w regionie poprzez wsparcie dla tworzenia MŚP działaniami tj. tworzenie
i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz tworzenie i rozwój terenów
inwestycyjnych.
 Priorytet Inwestycyjny 3.2 Wzrost konkurencyjności regionu na rynkach
krajowym i zagranicznych poprzez promocja sektora MŚP i regionu.
 Priorytet Inwestycyjny 3.4 Profesjonalizacja i standaryzacja usług
świadczonych na rzecz MŚP poprzez wsparcie IOB w kreowaniu działań
innowacyjnych w regionie oraz sieciowanie IOB.
NGO Instytucją Otoczenia Biznesu
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2014 – 2020
 tryb konkursowy i pozakonkursowy
 wsparcie bezzwrotne przy projektach B+R
 instrumenty finansowe przy projektach inwestycyjnych
NGO Instytucją Otoczenia Biznesu
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
 OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Priorytet inwestycyjny 3.1 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności
poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów
oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym poprzez inkubatory
przedsiębiorczości.
Typy projektów: Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture
capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego
Typy beneficjentów: instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie
nowych firm innowacyjnych
Formy wsparcia: instrumenty finansowe, instrumenty mieszane (dotacyjnozwrotne) oraz dotacje.
•
NGO Instytucją Otoczenia Biznesu
 OŚ PRIORYTETOWA III:
WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Priorytet inwestycyjny 1.2
promowanie inwestycji przedsiębiorstw
w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między
przedsiębiorstwami
Typy projektów: wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii
pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w
dziedzinie
kluczowych
technologii
wspomagających
oraz
rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.
Typy beneficjentów : instytucje otoczenia biznesu
Formy Wsparcia: dotacje oraz instrumenty finansowe.
NGO Instytucją Otoczenia Biznesu
Priorytet inwestycyjny 3.2 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.
Typy projektów: programy promocji, świadczenie na rzecz innowacyjnych
przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu
internacjonalizacji, prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej
podejmowanie działalności międzynarodowej
Typy beneficjentów : instytucje otoczenia biznesu
Formy Wsparcia: dotacje oraz instrumenty finansowe.
NGO Instytucją Otoczenia Biznesu
 OŚ PRIORYTETOWA IV:
ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Priorytet inwestycyjny 1.1 udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji
i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań
i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności
leżących w interesie Europy.
Typy projektów: finansowanie badań naukowych, rozwój nowoczesnej
infrastruktury badawczej sektora nauki, rozwój kadr sektora B+R .
Typy beneficjentów: instytucje otoczenia biznesu
Formy Wsparcia: dotacje oraz instrumenty finansowe.
NGO prowadzące działalność gospodarczą
• Organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą traktowana
jest jak przedsiębiorca i jako taka może występować we wszystkich
konkursach dla przedsiębiorców przeznaczonych.
• NGO prowadząca działalność gospodarczą nie jest traktowana
preferencyjnie.
• Kryteria oceny wniosków nie ulegają zmianie.
• Programy :
o
o
o
o
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020,
PO Inteligentny Rozwój,
PO Wiedza Edukacja Rozwój,
PO Infrastruktura i Środowisko.

similar documents