Prikaz globalne dinamike izvođenja radova kapitalnog remonta na

Report
PRIKAZ GLOBALNE DINAMIKE IZVOĐENJA
RADOVA KAPITALNOG REMONTA NA
PRUGAMA HŽ-a, NA PRIMJERU OBNOVE
DIONICE PRUGE : ZAGREB BORONGAJ –
DUGO SELO
Zvonko Dundović,dipl.ing.građ.
Dionica dvokolosiječne pruge: Zg. Borongaj – Čulinec – Sesvete –
D. Selo, L = 16.000 m1
Podionice:
1. Zg. Borongaj – Čulinec, 4.800 m1 kolosijeka (bez skretnica, i
stajalište Čulinec)
2.Čulinec – Sesvete, 5.980 m1 kolosijeka (bez kolodvora Sesvete)
3.Sesvete – D. Selo, 17. 670 m1 kolosijeka (otvorena pruga)
UVOD:
-Predmetna dionica pruge prije početka radova bila je u vrlo lošem tehničkom stanju,
krutost kolosiječne rešetke minimalna, brzina Vmax. 60 km/h. Posljednji remont
izvršen je 1988. godine, tehnologijom koja je bila primjerena za ono doba i brzina je
iznosila 140 km/h, a opterećenje: 22,5 t/os., ali nakon toliko godina (cca. 35), drveni
pragovi su potpuno dotrajali, narušena krutost kolosiječne rešetke – olabavio je spoj
pričvršćenja tračnica na drvene pragova, zastorni tučenac zablaćen, odvodnja dotrajala
i zapuštena, jedino su tračnice 60E1 još bile donekle upotrebljive, i to zbog toga što na
trasi nema horizontalnih niti vertikalnih zaobljenja malog polumjera, te nisu u većoj
mjeri pohabane, ali i tu kvalitetu treba uzeti s rezervom jer je svakako za vrijeme 35godišnjeg korištenja došlo do „umora materijala“ i umanjenja mehaničkih svojstava
čelika.
-Sukladno projektnoj dokumentaciji, najprije je izgrađen nosivi (zaštitni) tamponski sloj
d=40 cm, zbijen na 50 MN/m2, ojačan geotekstilom i geomrežom, kako bi kvalitetno
preuzeo sva opterećenja sa gornjeg ustroja, te vožnju vlakova učinio jednolikom,
brzom, sigurnom, udobnom, sa što manje vibracija, koje prekomjerne vibracije i
oscilacije oštećuju kolosijek, trup pruge i posebice željeznička vozila zbog reaktivnih sila
koje opterećuju vozila.
Nakon ugradnje nosivog tamponskog sloja, stara kolosiječna rešetka je podignuta do
visine od -15 cm u odnosu na projektiranu niveletu.
PRIPREMNI RADOVI
Formiranje deponije tamponskog materijala
cca 4.000,00 m³ prije početka radova dopremljeno i istovareno od 16.9.2013 do
19.9.2013 godine
Utovar geomaterijala na rgs-vagon
Strojni iskop bankina na projektiranu dubinu dvoputnim bagerima s utovarom
šut materijala u MFS 40 vagone te otprema na privremenu deponiju.
• Dvoputni bageri počinju s
radom 12 h prije pružnog
postrojenja.
• Učinak dvoputnih bagera cca
800 m/dan, kako bi se
omogućilo nesmetano
odvijanje radova na ugradnji
tamponskog sloja.
PM 200-1BR
IZMJENA KOLOSIJEKA(SMD 80):
Nakon što završimo sa ugradnjom tamponskog materijala tada mogu započeti
radovi na zamjeni kolosiječne rešetke, postrojenjem za brzu zamjenu
kolosiječne rešetke, tehnologija SMD-80. Kako tehnologije „brze zamjene
kolosijeka“ imaju vrlo velik učinak, ukupan efektivni rad na cijeloj dionici trajao
je oko 15 dana.
Uz izvođenje radova na tamponskom sloju i izmjenu kolosiječne rešetke,
paralelno sa vremenskim odmakom, izvođeni su i ostali radovi na donjem
ustroju (odvodnja, mostovi i propusti, ŽCP-i), te radovi na KM-u, SS-u i TK-u.
ISTOVAR TRAČNICA
PRUŽNO POSTROJENJE SMD 80
• Rad pružnog
postrojenja SMD 80
• Ulazak u kolodvor
Sesvete
PROMETNI ASPEKT IZVOĐENJA
RADOVA
• Posebice ističemo poteškoće u „redovitom odvijanju željezničkog prometa“ za
vrijeme izvođenja glavnih faza radova:
• Kompleksni radovi (tamponski sloj, izmjena kolosiječne rešetke, zavarivanje
tračnica, itd.) izvođeni su u permanentnom „zatvoru“ jednog kolosijeka, dok se po
drugom kolosijeku i drugoj pruzi (Zg. Resnik – Sesvete, 4 kolosijeka) promet
odvijao, naravno uz znatne poteškoće. Posebice se mora istaći da je željeznički
promet na predmetnoj dionici najgušći u Hrvatskoj (spajaju se koridori X i Vb), a
najviše je trpio gradski i prigradski putnički promet, također je narušavan i promet
na cestovnim prometnicama koje presijecaju željezničku prugu.
• Bez potpune suradnje Prometnih službi HŽ Infrastrukture i sudionika građenja,
izvođača i nadzorne službe, te Zagrebačkih cesta, ovu zadaću ne bi bilo moguće
obaviti sukladno planiranoj dinamici.
• Drugi, važan dio prometnog aspekta je pravovremeni dotur gradiva, a kao
ilustraciju obima radova navodimo potrebne dnevne količine:
• 1.500 – 2.000 t/danu – šljunak iz Botova (2 vlaka dnevno), ukupno: 100.000 t
• 1.200 – 1.500 t/danu – tučenac iz Okučana (2 vlaka dnevno), ukupno: 130.000 t
Materijal potreban za kolosiječnu rešetku:
• -AB-pragovi: 48.000 kom. – 15.000 t – iz Vinkovaca
-Tračnice: 3.500 t – iz Donawitz-a, Austrija.
-Skretnice i izolirani sastavi – VAE – Rumunjska
-Kako bi osigurali potrebne količine gradiva, dnevno je bilo angažirano 50-tak
kiper vagona (Eamos) i 60-tak vagona (Fac) za prijevoz tučenca u vlasništvu HŽ
Cargo-a, te vagoni u vlasništvu izvođača: 60-tak vagona za prijevoz i ugradnju
tampona (kontejnerski vagoni) i 60-tak plato vagona za prijevoz i ugradnju
AB-pragova, te 10 MFS vagona (manipulacija otpadnog materijala, svaki
nosivosti od 100 t. Na gradilištu su svakodnevno bile i 3 lokomotive i nekoliko
TMD-a (vlasništvo izvođača) koje su vršile dotur gradiva od susjednih
kolodvora do mjesta rada.
• U svim fazama radova potrebno dovesti novog gradiva i odvesti starog cca. 20
t/m1 pruge, što za ukupnu dionicu od 29 km iznosi: 580.000 t. Ovome svakako
moramo pridodati i svakodnevnu manipulaciju strojeva i postrojenja, kao
ilustracija: težine 5.000 – 6.000 t
OSTVARENA DINAMIKA RADOVA
Glavne grupe radova kapitalnog remonta
predmetne dionice pruge:
A) Radovi gornjeg ustroja:
1.Kompletna zamjena stare kolosiječne rešetke novom na tucaničkom zastoru, 29 km
2.Zamjena 8 komada skretnica u kolodvoru Borongaj (8 kom.)
3.Podbijanje i reguliranje kolosijeka do projektiranih parametara, 29 km.
B) Radovi donjeg ustroja:
1.ugradnja nosivog tamponskog sloja od šljunčanog materijala tehnologijom PM-200
BCR 28,5km
2.obnova i dogradnja sustava odvodnje (odvodni kanali 6.600 m, drenaže 1.200 m,
obnova propusti, rušenje starih propusta, obnova mostovi)
3.izgradnja perona, nadstrešnica i obnova ŽCP-a (stajališta S. Kraljevec i Trnava)
C) Radovi na obnovi kontaktne mreže (KM)
1.Antikorozivana zaštita elemenata (stupova) KM-a sa bojanjem
2. Djelimična zamjena stupova KM-a, konzola i izolatora
3. Obnova dotrajalih kontaktnih vodića, te ostale infrastrukture za
provođenje el.struje visokog napona.
4.Obnova elektro napojnih uređaja.
D) Radovi na obnovi signalno sigurnosnog sustava (SS) u kolodvorima i na
„otvorenoj“ pruzi (prilagodba SS uređaja za vrijeme izvođenja radova, obnova
SS uređaja na pruzi i prilagodba i obnova SS uređaja u kolodvorima
E) Radovi na obnovi telekomunikacijskog sustava (TK)
USPOREDBA OVE TEHNOLOGIJE OBNOVA PRUGA
I OBNOVE „KLASIČNOM METODOM“
• Svakako je bitno, a radi usporedivih elemenata, istaći da je klasična metoda gotovo
neprimjenjiva na jednokolosiječnim prugama, jer je teško pretpostaviti da bi ikoja
dionica pruge mogla biti zatvorena više mjeseci.
• Usporedba dinamike izvođenja radova
• Ugradnja tamponskog sloja tehnologijom PM-200 BCR …………….500 m1/dnevno
• Izgradnja tamponskog sloja „klasično“ – bageri, utovarivači, kamioni…..200
m1/dnevno
•
• Izmjena kolosiječne rešetke sustavom SMD-80 (SUZ-500)…………2.500 m1/dnevno
• Izmjena kolosiječne rešetke „klasično“ – portalni kranovi……………. 800 m1dnevno
Prednosti izvedenih radova suvremenom tehnologijom (PM-200 BCR; SMD-80):
-„Industrijski“ način izvođenja - u neprekidni hodu postrojenja
-Neporemećena zemljana posteljica koja je kontinuirane ravnosti i nagiba te zbijena
lakim vibro pločama do stupnja koliko je to moguće, a da ne izazove mehanički i
geometrijski poremećaj.
-Geometrijski točna, debljina i širina, ugrađenog nosivog tamponskog sloja.
-Jednolika zbijenost tamponskog sloja, bez velikih oscilacija u rezultatima, manje od
10 %.
-Ušteda 30 % ugrađenog tamponskog sloja zbog drobljenja očišćenog starog
zastornog tučenca (recikliranje) i miješanja sa novodoveženim šljunčanim
materijalom (cca. 2,5 mil. kuna).
-Minimalno rezanje tračnica tvorničke dužine L=120 m, veliki učinak brze izmjene
kolosiječne rešetke.
-Ekonomična upotreba stroja za ET zavarivanje tračnica, a ne AT zavarivanje koje
daje slabiju kvalitetu zavara.
-U roku 3 dana nakon izmjene kolosiječne rešetke vozna brzina se vraća na redovitu
brzinu, a u roku slijedećih nekoliko dana moguće je brzinu podići do 100 km/sat.
Trenutno stanje radova (ostatak izvršenje)
• Svi glavni ugovorni građevinski radovi su završeni, ukupna realizacija iznosi
cca. 80 %. Sada se izvode završni radovi na otvorenoj pruzi te ugradnja
novih skretnica u kolodvoru Zagreb Borongaj. Prema planiranoj dinamici
također su u tijeku radovi na donjem ustroju (odvodnja i paralelni putovi,
stajališta, itd.). Radovi na obnovi kontaktne mreže, obnovi signalno
sigurnosnog i telekomunikacijskog sustava, po prirodi stvari dolaze na kraju
roka građenja, te će i oni biti u potpunosti završeni do kraja srpnja 2014.,
kada je ugovorni rok završetka radova.
HVALA NA PAŽNJI !

similar documents