Bezpečnost přejezdů na síti SŽDC

Report
Petr Klimčák,
Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459,
431 51 Klášterec nad Ohří
ČR
Německo
Polsko
Slovensko
Španělsko
Francie
Tratě
(km)
9487
34218
19429
3658
14635
29286
Počet přejezdů
8296
20893
13063
2265
2272
18507
Přejezdy
na 1km
0,874
0,611
0,672
0,619
0,155
0,632
Počet
nehod
247
207
226
69
31
115
Úmrtí
43
52
40
17
17
38
Nehody na 1km
26,04
6,05
11,63
29,80
2,12
3,93
Nejčastější zjištěné přestupky na přejezdech
-Nerespektování výstrahy přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále
jen PZZ)
-Nedodržování povolené rychlosti ve vzdálenosti 50m od přejezdu a
blíže.
-umístění zpomalovacího pásu (tzv. retardér)
-umístění optickžch a psychologických prvků (Optická psychologická brzda)
-užitím reflexivních prvků dopravního značení
Na nechráněných přejezdech:
-použitím značky ,,Stůj, dej přednost v jízdě“
Výhody
-nízká cena
-možnost téměř okamžité instalace (ovšem
projednávání s Policií a správcem komunikace)
nutnost
někdy
zdlouhavého
Nevýhody
-účinnost neprokázaná, bez dlouhodobých vyhodnocení statistik, závislá na
chování řidičů
-I přes bezpečnostní opatření neustálé obtěžování občanů vlaky vydávající
výstražné znamení
PZZ lze rozdělit na dva druhy:
1)Bez závor
2)Se závorami
-přejezdy preventivně osazovat kamerovým systémem
-přejezd vybavený pouze výstražníky instalovat pouze na
jednokolejné přejezdy
1. Instalace PZZ na nechráněný přejezd
•vyšší plynulost dopravy
•správce tratí nemá povinnost zajišťovat rozhledové poměry
•nutnost instalace zabezpečovacích prvků do kolejiště
•cena v řádech milionů (cca 5 mil. a více)
a) bez závor
•levnější varianta
•i přes teoreticky větší zabezpečení je nejvíce nehod právě na
přejezdech vybavených PZZ než na přejezdech pouze
s výstražnými kříži
b) Se závorami
•bezpečnější, ale nákladnější varianta
2. Výměna PZZ bez indikace bílého světla za PZZ s bílým světlem
•zvýšení plynulosti silniční dopravy (50 km.h-1)
•vyšší viditelnost přejezdu
3. Dosazení závor k blikačům PZZ
•dosažení maximálního bezpečnosti v rámci rekonstrukcí přejezdu
•prioritně dosazovat u vícekolejných přejezdů
4. Dosazení druhého výstražníku
•blízkost křižovatky
•eliminace možného oslnění sluncem
Výhody
•absolutní vyloučení možnosti srážky železničního a silničního vozidla
•plynulost silniční dopravy bez omezení
•možnost zvýšení traťové rychlosti nad 160 km.h-1
Nevýhody
•cena v řádech desítek milionů
•prostorová náročnost
•několika týdenní omezení žel. dopravy během stavby
Návrh č.1: Přímý úsek vyzývá řidiče k jízdě vysoké rychlosti a nevýrazné značení může způsobit přehlédnutí přejezdu. Povinným řešením je zde
umístění reflexivních podkladů výstražných křížů. Taktéž bych uvažoval o umístění „stopčáry“ a umístění optické psychologické brzdy.
Návrh č.1 Kvůli porostu hrozí přehlédnutí výstražného kříže. Vzhledem k úhlu křížení bych uvažoval o umístění značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ a
„stopčáry“.
Řešení čís.2: Ukázka absence druhého výstražníku pro připojenou pozemní komunikaci. Nejvhodnějším řešením by bylo umístění druhé výstražníku
na levou stranu komunikace. (zdroj: www.pacifikem.cz).
Použité řešení čís.3
Mimoúrovňové křížení v Roztokách u Prahy (trať 090/1 a silnice II/242)
Původní přejezd v jižní části Roztok
Nový podjezd pod žst. Roztoky u Prahy
Shrnutí a Závěr
V rámci zvýšení bezpečnosti řidičů, jejich spolujezdců, chodců, strojvedoucích
a cestujících doufám, že i přes současnou složitou finanční situaci se nebude
SŽDC a MD zaměřovat pouze na preventivní opatření, ale učiní i náležitá
bezpečnostní opatření ke snížení nehodovosti na přejezdech. Nejlepším, ale
zároveň nejnákladnějším řešením by bylo postupné snižování počtů přejezdů
stavbou mimoúrovňových křížení. Je taktéž na Policii ČR, aby prováděla
náležité kontroly na přejezdech a zvyšovala tak ukázněnost řidičů nejen
v okolí přejezdů ,ale i na celé silniční síti.
Prameny
SŽDC
- výpisky a poznámky z ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody
-statistiky nehod a počtu přejezdů
Ministerstvo dopravy -Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
http://www.prejezdy.eu/ - Statistika a počty nehod v zahraničí

similar documents