g*ng x* g*ng x

Report
恭 喜恭 喜
gōng xǐ gōng xǐ
大街
dà jiē
小巷
xiǎo xiàng
见 面
jiàn miàn
恭喜 恭喜
gōng xǐ gōng xǐ
冬天
dōng tiān
好消息
hǎo xiāo xí
Bonne nouvelle
春天
chūn tiān
春天
chūn tiān
春风
chun feng
吹
chuī
醒
xing
大地
dà dì
 每条大街小巷
每个人的嘴里
见面第一句话
就是恭喜恭喜
恭喜恭喜恭喜你呀
恭喜恭喜恭喜你
měi tiáo dàjiē xiǎo xiàng
měi gèrén dí zuǐ lǐ
jiàn=miàn dìyī jù huà
jiùshì gōngxǐ gōngxǐ
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ yā
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
 冬天已经过去
真是好的消息
温暖的春风
吹醒了大地
恭喜恭喜恭喜你呀
恭喜恭喜恭喜你
恭喜恭喜恭喜你呀
恭喜恭喜恭喜你
 dōngtiān yǐjīng guòqù
zhēnshì hǎo de/dí xiāoxi
wēnnuǎn de chūnfēng
chuī xǐng liǎo dàdì
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ yā
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ yā
gōngxǐ gōngxǐgōngxǐ nǐ

similar documents