Slide 1 - Checkmyschool.org

Report
What to check...
A. ENROLMENT
Enrolment: students enrolled in the class.
Bilang ng mga-aaral sa isang klase.
Repeaters: students who failed or left a particular
grade level in any previous school year and are
enrolled in the same grade level where they left
or failed.
Di nakapasa sa nakaraang taon,
na umulit ngayong taon.
Transferees (in): students who entered the school
from another school, either government or
private.
Mag-aaral na lumipat mula sa ibang paaralan,
pampubliko man o pribado.
Balik Aral: students who finished a grade level,
stopped schooling and enrolled in the next grade
level after a year or more.
Tumigil sa pag-aaral, pero
nagbalik para ipagpatuloy ito.
B. SEATS
Desks: serviceable two-seater desks in the
classroom; count the desks, not the seats.
Maayos at nagagamit na desks.
Armchairs: serviceable chairs/armchairs in the
classrooms.
Maayos at nagagamit na armchairs.
Other types: serviceable chairs/armchairs that does
not meet the standards.
Iba pang klase ng upuan at armchair.
Total seating capacity: number of combined seats
from desks and all chairs; note that 1 desk=2 seats
Bilang ng kayang iupo sa lahat ng
desks at armchairs;
tandaan: 2 mag-aaral ang kasya sa 1 desk.
C. TOILET
Do not include toilets exclusively used by
faculty and staff
Toilet inside the classrooms: toilet for the use
of students that can be found inside the
classrooms.
Palikuran sa loob ng silidaralan na ginagamit ng mag-aaral.
Toilet outside the classrooms: toilet for the use
of students that are outside the classrooms, but
within the vicinity of the school.
Palikuran sa labas ng mga silidaralan na ginagamit ng mag-aaral.
Toilet bowls for boys: number of toilet bowls
that can be found in CR for boys only.
Bowls sa palikuran na panlalaki lang.
Toilet bowls for girls: number of toilet bowls
that can be found in CR for girls only.
Bowls sa palikuran na pambabae lang.
Shared bowls for boys and girls: Number of
toilet bowls that can be found in CR used by
both boys and girls.
Bowls sa palikuran na
pambabae at panlalaki.
Urinals: number of individual or multiple
urinals designed for males.
Panlalaking urinals na isahan man o
pangmaramihan.
Total (bowls + urinals): sum of all bowls and
urinals.
Kabuuang bilang ng mga bowls
at urinals sa mga palikuran.
E. ROOMS
Count all rooms regardless of size.
D. TEXTBOOKS
Title: name of the textbook found in the
cover page
Pangalan ng libro na makikita sa pabalat.
Quantity: number of serviceable textbooks;
to be counted, it should be in good
condition or damage should be tolerable
Maayos at nagagamit na
libro; dapat ay nasa maayos itong
kalagayan o bahagya lang ang sira.
Prescribed title: number of all serviceable
textbooks that is prescribed to be used by
the students
Bilang ng lahat ng
maaayos na librong itinakdang gamitin
ng mga mag-aaral.
Other titles: number of all other
serviceable textbooks that are used by the
students.
Bilang ng lahat ng
maaayos na librong ginagamit
ng mga mag-aaral
Other subjects: textbooks used in subjects
other than those listed.
Libro na ginagamit sa mga
subjects na di nabanggit sa listahan.
Instructional rooms: rooms used for teaching and
instruction
Silid na ginagamit sa pagtuturo.
Academic classrooms: rooms for regular classes
Silid para sa mga klase.
Science laboratories: rooms used for scientific
experiments.
Silid para sa mga scientific experiments.
Home economics rooms: rooms used to teach HE classes.
Silid para sa mga klase sa HE.
Industrial workshops: rooms to teach industrial arts
classes.
Silid para sa pagtuturo ng klase sa industrial arts.
Computer rooms: rooms used to teach computer classes.
Silid para sa klase sa computer.
Not currently used: rooms that are in proper condition
but not being used for any kind of teaching or instruction.
Silid na maayos ang kalagayan pero di
ginagamit sa klase o opisina.
Non-instructional rooms: rooms not used for teaching or
instruction.
Silid na di ginagamit sa pagtuturo.
Libraries: rooms where books are kept and made available
for lending to students.
Silid kung saan iniingatan ang mga libro na
pinapahiram sa mag-aaral.
Clinic: room that provide medical relief
Silid na ginagamit sa pagbibigay ng tulong-medikal.
Canteen: rooms where food is cooked and served to
students
Silid na pinaglulutuan ng pagkain na
inihahain sa mag-aaral.
Offices: number of rooms dedicated for the use of school
officials, teachers and staff
Silid na ginagamit na opisina ng mga
namamahala, guro at mga kawani ng paaralan.
Other uses: number of rooms used for used not specified
above
Silid na di nabanggit sa itaas.
F. SHIFTS AND CLASSES
Number of shifts: number of time schedules in a day to accommodate all
classes; e.g. morning and afternoon shifts are 2 shifts
Schedule ng palitan ng mga mag-aaral sa isang silid-aralan
sa loob ng isang araw; halimbawa,
ang shift sa umaga at shift sa hapon ay 2 shifts.
Monograde: classes with students of the same grade level being taught in
one class under one teacher
Klase na may mag-aaral sa parehong antas na tinuturan ng
isang guro sa loob ng isang silid.
Multigrade: classes with students of the different grade levels being taught
in one class under one teacher
Klase na may mag-aaral sa magkaibang antas na sabay
tinuturan ng isang guro sa loob ng isang silid.
H. PERSONNEL
Teaching Personnel/ Nagtuturo
DepED-funded: teachers with plantilla positions, including those with provisional
appointments from the DepED national office; include both full-time and part-time
teachers
Guro na may plantilla positions, kasama ang may provisional
appointments ng national office; kasama ang mga full-time at part-time.
Locally-funded personnel: teachers with no plantilla positions and whose compensation
is not paid out of the national budget; include teachers whose salaries are being paid by
Local School Board Fund (Provincial/City or Municipal), LGU (but not SEF) or PTA, and
those who work for free or receive minimal allowance
Guro na walang plantilla positions at ang sweldo ay di nakukuha mula sa
national budget; kasama rito ang tumatanggap ng sweldo mula sa pondo ng Local School
Board (Provincial/City or Municipal), LGU (di SEF), o PTA, at mga nagtatrabaho na walang
bayad o may maliit na allowance lang.
Non-Teaching Personnel/ Di nagtuturo
Principal: the official administrator or manager of the school
Tagapamahala ng paaralan.
Support staff: personnel that render services as a guidance counselor, librarian, property
custodian, office clerk, canteen manager, coordinator (ALS, PE, Boy/Girl Scout, etc.),
teacher nurse, etc. Class advisorship is not included.
Mga empleyado na nagsisilbi bilang guidance counselor, librarian,
property custodian, office clerk, canteen manager, coordinator (ALS, PE, Boy/Girl Scout,
etc.), teacher nurse, atbp. Di kasama ang trabaho bilang tagapayo ng klase.
I. COMPUTER
Academic use: serviceable computer units that are
used for teaching, regardless of source.
Maayos at nagagamit na computer units na
ginagamit sa pagtuturo, saan pa man nanggaling.
J. INTERNET
Administrative use: serviceable computers that are
used for the school’s offices, regardless of purchase.
Maayos at nagagamit na computer
units na ginagamit sa opisina ng paaralan, saan pa
man nanggaling.
K. BUDGET
MOOE: Maintenance and Other Operating
Expenses allocated for the school
MOOE na nakalaan para sa paaralan.
Special Education Fund (SEF): any amount that the
Local Government Unit (city/municipality/province)
received by the school, except for Personnel
Pera na natanggap ng paaralan mula sa lokal na
pamahalaan (lungsod, munisipyo, probinsya),
maliban sa pansweldo sa guro.
Gifts: any amount the school received from local or
international donors for school improvement
project or programs
Pera na natanggap mula sa local o
international donors para sa pag-aayos o
pagpapaunlad ng paaralan.
PTA Donations: any amount the school received
from PTAs; services (e.g. security or janitorial) and
in-kind donations (e.g. electric fans) should be
converted to peso value.
Pera na galing sa PTA. Ilagay ang
katumbas na halaga ng mga serbisyo (hal: security,
janitor) at mga donasyong gamit (hal. electric fan).
Type of service: type of internet
service, which could be wired,
fixed wireless, satellite or USB
modem.
Klase ng internet
service, na maaaring wired, fixed
wireless, satellite o USB modem.
No. of computers connected:
computers that are connected to
internet.
Computer na
nakakabit sa internet.
L. NATIONAL TEST RESULTS
Mean: as defined by NETRC
Batay sa pakahulugan ng NETRC.
Overall test result: as defined by
NETRC
Resulta ng test para
sa buong paaralan

similar documents