Ortograpiya ng Wikang Pambansa

Report
Gemma M Perey
Filipino 1

Binubuo ng 17 simbolo

14 na katinig at 3 patinig


Pinalitan ng Alpabetong Romano noong
Panahon ng Kastila
Pinagbatayan ng ABAKADANG Tagalog

Binuo ni Lope K. Santos noong 1940

20 letra

5 patinig : a e i o u

15 katinig : b k d g h l m n ng p r s t w y

MP Blg. 194 s. 1976 (Kagawaran ng
Edukasyon at Kultura
◦ Pinagyaman ang dating abakada
◦ Dinagdagan ng 11 letra ( C F J Ñ Q V Y Z CH LL RR)




Nireporma ng Linangan ng mga Wika sa
Pilipinas (LWP) ang Bagong alpabetong
Pilipino bilang pagtugon sa tadhana ng
Konstitusyon ng 1986 at sa Patakaran ng
Edukasyong Bilinggwal ng 1987.
28 na letra
8 dagdag na letra (C F J Ñ Q V X Z)
Paabakada ang tawag o pa-Ingles

KP Blg. 81, s. 1987 ng (DECS)
◦ “1987 Alpabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang
Filipino”
◦ Inilunsad ng LWP noong Agosto 19,1987
◦ Nakapaloob ang alituntunin sa paggamit ng walong
letra.

Inilunsad noong Agosto 17, 2001sa bisa ng
KP Blg. 45, s. 2001 na nilagdaan ni Isagani
Cruz, kalihim ng DECS

Pinaluwag ang gamit ng 8 dagdag na letra

Binubuo ng 28 letra

Bigkas-Ingles maliban sa ñ na bigkasEspañol


KP Blg. 104, s. 2009 ng Komisyon ng Wikang
Filipino (KWF)
Pinagtibay noong Agosto 14, 2009
1.
2.
3.
4.
5.
Ano ang ibig sabihin ng F sa akronim na
KWF?
Ilan ang alpabetong Pilipino batay sa MP
Blg. 194 S. 1976?
Ilan ang alpabetong Filipino batay sa 1987
na gabay sa ispeling at ortograpiyang
Filipino?
Paano binibigkas ang alpabetong Filipino
batay sa 1987 na gabay sa ortograpiya?
Sino ang bumuo ng Abakadang Tagalog na
nakabatay sa alibata?
Ano ang katumbas sa letrang Romano ng
simbolong ito sa alibata? ɷ
7. Paano binibigkas ang alpabeto batay sa
2001 na revisyon ng alpabetong Filipino?
8. Anong tawag sa wikang pambansa batay sa
1987 na konstitusyon?
9-10. Bakit tinanggal ang mga letrang CH,LL
at RR sa Bagong alpabetong Pilipino?
6.

similar documents