Slide 1 - PNU

Report
The Importance of Manila
Prepared By:
Christine Jane B. Punzal
III- 6 BEEd
Manila galleon
Spanish sailing vessel that made an
annual round trip (one vessel per year)
across the Pacific between Manila, in
the Philippines, and Acapulco, in
present Mexico, during the period 1565–
1815.
They were the sole means of
communication between Spain
and its Philippine colony and
served as an economic lifeline for
the Spaniards in Manila.
During the heyday of the galleon
trade, Manila became one of the
world’s great ports, serving as a
focus for trade between China and
Europe. Though Chinese silk was by
far the most important cargo, other
exotic goods, such as perfumes,
porcelain, cotton fabric (from India),
and precious stones, were also
transshipped via the galleon.
On its return voyage, the vessel
brought back huge quantities of
Mexican silver and church
personnel bearing
communications from Spain.
Negative result of galleon trade
Positive result of galleon trade
By 1687, a community of Christian
Chinese and mestizos was
already formally based in
Binondo. Retail and small credit
business came under the control
of Chinese mestizos.
Negative result
The galleon trade had a negative
effect on economic development
in the Philippines.
The neglect of native extractive
industries like agriculture.
Positive result
The intercultural exchanges between the
Philippines and the Americans,
symbolized by no less than the Mexicanmade Virgin of Antipolo, chosen as the
patroness of the sailors.
The mango de Manila, tamarind
and rice, the carabao (known by
1737 in Mexico), cockfighting,
Chinese tea and textiles including
the famous manton de Manila,
the use of nipa palm raincoats
(shirgo or chino), fireworks
display, chinaware, and even
tuba-making came to Mexico
through the trans-Pacific trade.
In exchange, the return voyage
brought innumerable and valuable
flora and fauna into the Philippines:
avocado, guava, papaya, pineapple,
horses and cattle.
The moro-moro, moriones, and
the image of the Black Nazarene of
Quiapo, were also of Mexican
origins.
A considerable number of
Nahuatl (aztec) elements crept
into the Philippine languages,
such as tiyangge (tianquiztli),
kakaw (cacahuatl), tsokolate
(xoco-atl), tamales (tamalli),
kamatsili (quauhmochitl), sayote
(chayotli), singkamas (xicama)
and tocayo (tocaitl).
The Mexicans, borrowed the
Filipino words tuba (coconut
toddy), hilanhilan (ilang-ilang),
and parian.
Lungsod ng Maynila
Ang Maynila ay ang
pangunahing lungsod at
kabisera ng Pilipinas mula pa
noong 1571 hangggang 1948 at
mula noong 1976 hanggang sa
kasalukuyan
Sinakop ang Maynila ng mga
mananakop na Espanyol
noong 1571. Pinatunayan ng
mga Espanyol ng batong
bakod ang paligid ng
pamayanan at tinatawag
itong Intramuros o ilunsod na
pinaligiran ng bakod na bato.
Sa paglaki ng populasyon
lumaki nang lumaki ang lungsod
patungo sa iba-ibang direksyon
na nagbigay –daan sa
pagkatatag ng mga distrito sa
Maynila.
Ang mga daan sa lungsod ay naaayon
sa kaayusan na kombinasyong radial at
rectangular na balangkas. Ang mga
kalakalang distrito ng Sta. Cruz at
Quiapo ang mga puntong pokal (focal
points) ng lahat ng mga linya ng
transportasyon.
Anim na tulay
Roxas
Jones
MacArthur
Quezon
Ayala
Mabini
Ang Ilog Pasig ang ginawang
reperensya sa hatian ng mga
distrito, pito sa bawat panig ng
Ilog Pasig.
Hilaga na bahagi ng
Maynila
Tondo
Timog na bahagi ng
Maynila
Port Area
San Nicolas
Intramuros
Binondo
Ermita
Sta. Cruz
Malate
Quiapo
Paco
San Miguel
Pandacan
Sampaloc
Sta. Ana
Ang San Nicolas,
Binondo, Sta. Cruz at
Quiapo ang mga sentro
ng komersyo at
kalakalan.
Pinakamalaki ang
populasyon sa Tondo sa
lahat ng mga distrito sa
Maynila. Pinakamaliit
pa ito sa Look ng
Maynila.
Ang San Miguel ay ang
distrito na kinatatayuan
ng Palasyo ng
Malacanang, ang
residensya na opisyal ng
mga dating GobernadorHeneral at mga pangulo
ng Pilipinas.
Sa gawing silangan (east)
ay ang distrito ng
Sampaloc na sitio ng mga
unibersidad at kolehiyo sa
Maynila. Dito matatagpuan
ang Unibersidad ng Sto.
Tomas, ang unibersidad na
matanda pa sa Harvard
University sa Estados
Unidos.
Sa bahaging timog
(south) naman na
paharap sa look (bay) ay
ang Port Area kung saan
matatagpuan ang
Custom House na
namamahala sa
paglilingkod ng
pagbabarko (shipping
services).
Ang Intramuros (Walled City) ay
ang matandang Maynila. Dito
makikita ang Fort Santiago na
naging guwardia sa pagpasok
sa Ilog Pasig at forte na
pinagbilangguan kay Dr. Jose
Rizal. Sa timog (south) ng Port
Area at Intramuros ay ang Rizal
Park, ang pinakamagandang
parke sa bansa.
Ang Ermita at Malate ang
kinatatayuan ng piling
distritong residensyal na
katatagpuan ng mga
embassy at hotel.
Sa looban ay ang mga
lugar na komersyal na
Paco, Pandacan at Sta.
Ana .
Bilang sentrong
komersyal, pulitikal,
edukasyonal, cultural at
residensyal, bumilis ang
migrasyon sa Maynila ng
populasyon buhat sa mga
lalawikan.
populasyon ng Lungsod
Maynila
93.75 (%)Pilipino
6.05 (%) Intsik
0.2 (%) ng ibang nasyonalidad
Relihiyon ng Lungsod ng
Maynila
93 (%) Romano Katoliko
2.1 (%), Protestante
2.0 (%), Buddist
1.4 (%), Iglesia ni Cristo
0.9 (%), Aglipay
2.6 (%) ang nabibilang sa ibang relihiyon.
Thank you for
listening!.

similar documents