available for - philippinerevolution.net

Report
Ipagbunyi ang
makasaysayang
pamumuno ng
uring manggagawa
sa rebolusyonong
Pilipino!
Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 26, 2013
I. Maikling Kasaysayan ng Uring Manggagawa
• Nagmula ang mga manggagawang industriyal sa
katayuang mga indibidual na nag-aalok ng lakas
paggawa para bilhin ito ng mga kapitalista sa
mababang halaga nang sa gayo'y mapataas ang
kanilang tubo.
• Natutunan nilang magbuo ng mga
unyon para sa pang-ekonomiyang
pakikibaka sa umpisa na ng ika-20
siglo
I. Maikling Kasaysayan ng Uring Manggagawa
• Taong 1930, umabot sila sa antas ng pagbubuo ng
isang partido na nagtataguyod ng pamumuno ng
uring manggawa at naghahangad na palitan ang
naghaharing sistema sosyal
• Partido Kumunista ng Kapuluan ng
Pilipinas. Sinupil ng kolonyal na gobyerno
ng US ang naturang partido, ginawang
ilegal sa paratang na sedisyon at
pinarusahan ang mga lider.
I. Maikling Kasaysayan ng Uring Manggagawa
• Lihim na kumilos ang partido at nagpakaingat ang
kaugnay na mga unyon
• Ginawang legal ang Partido Komunista noong 1937
ng gobyernong Commonwealth dahil sa
pangangailangan ng Prente Popular laban sa
pasismo
• Noong 1938, nagsanib ang Partido
Komunista at Partido Sosyalista.
Napagtibay ang batayang alyansa ng
uring manggagawa at uring
magsasaka.
I. Maikling Kasaysayan ng Uring Manggagawa
• Nagbuo ang pinagsanib na partido ng Hukbong
Bayan Laban sa Hapon (Hukbalahap) noong Marso
29, 1942
• Gumawa ng mga magkakasunod na malubhang
kamalian ang pamunuan ng pinagsanib na partido.
• Kanang oportunistang linya ng retreat
for defense
• Linya ng mapagkaibigang pagsalubong
sa pagbalik ng imperyalismong US
I. Maikling Kasaysayan ng Uring Manggagawa
• Kaliwang oportunistang linya ng todo-todong opensiba sa
kaaway at kamtin ang tagumpay sa loob ng dalawang taon
lamang
• Kanang oportunistang linya, lusawin ang hukbo noong 1955,
buwagin ang mga sangay at mga organo ng partido noong
1957
• Sinimulan ng mga rebolusyonaryong
proletaryo ang pagbuo ng mga grupo sa
pag-aaral ng Marxismo-Leninismo noong
1959; paglulunsad ng propaganda at mga
kilos masa, pagpasok sa lumang partido
noong 1962
I. Maikling Kasaysayan ng Uring Manggagawa
• Mga proletaryong rebolusyonaryo nagpalitaw ng mga
bagong kadre at kasapi ng lumang partido at ng mga
organisasyong masa ng manggagawa, magsasaka at
kabataan.
• Tumindi ang hidwaan ng mga proletaryong
rebolusyonaryo at mga rebisyonista noong
1966.
• Mayo 1967, gumawa ang mga proletaryong
rebolusyonaryo ng deklarasyon para itakwil
ang mga rebisyonista
II. Mga tagumpay ng uring manggagawa sa
pamumuno sa rebulusyong Pilipino
• Malaking tagumpay ng uring manggagawa ang
paghiwalay sa rebisyonistang partido.
• Unang Dakilang Kilusang Pagwawasto upang punahin
at itakwil ang makabagong rebisyonismo at mga
subhetibista at opportunistang kamalian magmula pa
noong huling bahagi ng 1942.
II. Mga tagumpay ng uring manggagawa sa
pamumuno sa rebulusyong Pilipino
• Pagtatayo ng rebolusyonaryong partido ng uring manggawa,
hukbong bayan at rebolusyonaryong nagkakaisang hanay.
• Muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa
patnubay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo noong Disyembre
26, 1968.
• Pagbalangkas ng Konstitusvon ng Partido
Komunista ng Pilipinas at ng Programa para
sa Demokratikong Rebolusyon ng Bayan.
• Paglabas ng aklat na Lipunan at Rebolusyong
Pilipino noong 1969.
• Inilapat ang teorya ng Marxismo-Leninismo
sa kasaysayan at kalagayan ng sambayanang
Pilipino.
•
II. Mga tagumpay ng uring manggagawa sa
pamumuno sa rebulusyong Pilipino
• Itinakda ng Partido ang pangkalahatang linya ng demokratikong
rebolusyon ng bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang
bayan.
• Alyansa ng manggagawa at magsasaka sa rebolusyonaryong
sandatahang pakikibaka, pagpapatupad ng tunay na reporma sa
lupa at pagpapalawak at pagpapatibay ng baseng masa sa
kanayunan.
• Lumaki at lumakas ang Bagong Hukbong Bayan
mula sa halos wala at mahina noong 1969
• Rebolusyong agraryo sa dalawang yugto ng
minimum at maksimum.
• Naitayo ang mga organisasyong masa at mga
organo ng demokratikong kapangyarihan.
II. Mga tagumpay ng uring manggagawa sa
pamumuno sa rebulusyong Pilipino
• Naitayo ang Pambansang Demokratikong Prente ng
Pilpinas (NDFP) noong 1973
• Pagsulong ng programa ng pambansang
kalayaan at demokratikong kapangyarihan
ng mga uring anakpawis; tunay na reporma
sa lupa at pambansang industriyalisasyon;
katarungang panlipunan; kulturang
pambansa, syentipiko at maka-masang
anakpawis; , proletaryong
internasyonalismo, at solidaridad ng mga
mamamayan ng lahat ng bansa.
II. Mga tagumpay ng uring manggagawa sa
pamumuno sa rebulusyong Pilipino
• Lumakas sa kabila ng pagpataw ng Batas Militar
• Naibagsak ang diktadurang US-Marcos
• Nakapagpalakas hanggang sa maibagsak muli ang
rehimeng US-Estrada noong 2001
• 1989-91 pagguho ng mga
rebisyunistang rehimeng sa Silangang
Europa at USSR
II. Mga tagumpay ng uring manggagawa sa
pamumuno sa rebulusyong Pilipino
• Tangka ng Kanan at Kaliwang oportunista na likidahin
ang Partido at ang teorya at praktika ng MarxismoLeninismo-Maoismo mula 1988. Naging lantad nang
lubos magmula 1992.
• 1980 pinagkaisahan nila ang subhetibistang posisyon
na hindi na malapyudal ang Pilpinas
• Kaliwang oportunista nais na gawing
“regular” na ang hukbo at sumunod
sa insureksyonismo sa lunsod
II. Mga tagumpay ng uring manggagawa sa
pamumuno sa rebulusyong Pilipino
• Kanang oportunista nais na lusawin ang pamumuno
ng uring manggagawa at umangkas na lamang sa
mga reaksyonaryong anti-Marcos
• Inilunsad ng Partido ang Ikalawang Dakilang Kilusang
Pagwawasto noong 1992
• Ipinaglaban ang linya ng demokratikong
rebolusyon ng bayan sa pamamagitan ng
matagalang digmang bayan.
• Ginapi ang mga subhetibista at
oportunista.
II. Mga tagumpay ng uring manggagawa sa
pamumuno sa rebulusyong Pilipino
• Sa 45 taon ng rebolusyonaryong pakikikabaka sa pamumuno
ng uring manggagawa, lumakas ang Partido nito sa ideolohiya,
pulitika at organisasyon.
• Mula sa 80 kasapi at kandidatong kasapi noong 1968,
mahigit na 100,000 na ngayon ang mga kasapi ng
Partido na nasa halos lahat ng prubinsiya
• Ang Bagong Hukbong Bayan mula sa iilang
Pulang mandirigma na may 9 na awtomatikong
riple at 26 na imperyor na baril umabot na sa
libu-libong Pulang mandigirigma na may
malalakas na baril at sinusuportahan ng sampusampung libong milisya at daandaang libo
kataong mga yunit ng pagtatanggol sa sarili.
II. Mga tagumpay ng uring manggagawa sa
pamumuno sa rebulusyong Pilipino
• Ang BHB ngayon ay nasa mahigit na 110 larangang gerilya na
sumasaklaw sa malalaking bahagi ng 71 prubinsya
• Nasa pamumuno ng uring manggagawa ang Pambansang
Demokratikong Prente. Sumasaklaw ito sa 17 rebolusyonaryong
pwersa .
• Demokratikong pamahalaan ng bayan umiiral sa
lahat ng larangang gerilya. Suma total ng mga lokal
na organo ng demokratikong kapangyarihan.
• Pinamumunuan ng Partido at ng uring
manggagawa. Sinusuportahan ng mga
organisasyong masa ng mga manggagawa,
magsasaka, kababaihan, kabataan, mga alagad ng
kultura at mga bata.
II. Mga tagumpay ng uring manggagawa sa
pamumuno sa rebulusyong Pilipino
• Balak ng Partido na isulong ang digmang bayan mula sa
estratehikong depensiba tungo sa estrahehikong pagkapatas.
• Mga pangangailangang pulitikal, militar at sosyo-ekonomiko
tulad ng sumusunod:
» pagpapalaki ng Partido hanggang 250,000 kasapi
» pagpaparami ng Pulang mandirigma hanggang 25,000,
» pagpapaabot ng bilang ng mga larangang gerilya
hanggang 180,
» pagpaparami nang milyun-milyon pang mamamayan na
nasa organisasyong masa at mas malaki pang masa na
sinasaklaw ng mga organo ng demokratikong
kapangyarihan, pagpapatupad ng rebolusyong agraryo at
pagpapahusay ng gawain sa produksyon, kabuhayan,
kalusugan at kultura.
III. Paborableng Kalagayan Para sa
Pagsulong ng Rebolusyogn Pilipino
• Nagtatagal at lumulubha ang krisis ng pandaigdigang
sistemang kapitalista. Naging ganap na bangkarote
na ang patakarang neoliberal sa ekonomiya
• Hindi malutas ng mga imperyalistang kapangyarihan
ang krisis ng sobrang produksyon at sobrang
akumulasyon ng kapital dahil sa ayaw nilang bitiwan
ang patakarang neoliberal at dahil patuloy na
nagkakamal pa sila ng malaking tubo sa paglipat ng
pasanin ng lumulubhang krisis sa mga anakpawis at
mga bansa ng ikatlong daigdig.
III. Paborableng Kalagayan Para sa
Pagsulong ng Rebolusyogn Pilipino
• Lumalalim ang depresyon sa buong daigdig. tumitindi
ang paghihirap ng masang anakpawis pati na ng mga
nasa gitnang saray ng lipunan. Ang mga naghaharing
uri mismo ang nagtutulak sa anakpawis na
magrebolusyon.
III. Paborableng Kalagayan Para sa
Pagsulong ng Rebolusyogn Pilipino
• Sa Pilipinas, bagsak ang kita sa pagluluwas ng mga hilaw
na sangkap at malamanupaktura, samantalang mataas
ang gastos sa pag-angkat ng mga manupaktura at mga
sangkap sa malamanupaktura.
• Laganap ang pagmimina at papuslit na iniluluwas ang
yaman
• Lumalaki ang mga depisit sa badyet ng
gobyerno at panlabas na kalakalan , lumalaki
rin ang pasaning utang, Tumataas din ang
buwis at presyo ng serbisyo sosyal.
III. Paborableng Kalagayan Para sa
Pagsulong ng Rebolusyogn Pilipino
• Paglustay ng kabang yaman ng bayan sa mga programa at
proyektong di produktibo at walang saysay, sa korupsyon sa
pamamagitan ng sistemang pork barrel , sa mataas na gastosmilitar at papalaking interes at amortisasyon sa utang.
• Umano´y paglaki ng ekonomiya ay bunga ng
tinaguriang “hot money” o portfolio
investments at nagtutulak sa ispekulasyon sa
pribadong konstruksyon at sa konsumerismo ng
nakatataas at maliit na bahagi ng populasyon
• Sa kawalan ng tunay na reporma sa lupa at
pambansang industrialisasyon, nananatiling
atrasado at dukha ang Pilipinas.
III. Paborableng Kalagayan Para sa
Pagsulong ng Rebolusyogn Pilipino
• Dahil sa global na krisis ng kapitalismo, may malaking
kabawasan na sa empleo para sa mga dumadayo sa
ibang bansa. Lumulubha ang palagiang krisis ng
Pilipinas dahil sa krisis ng global na kapitalismo
• Tiyak na tumataba ang kalupaan ng rebolusyon sa
Pilipinas
• Magpakahusay ang mga organisadong
pwersa ng rebolusyon sa pagpapalakas
at paglaban sa imperyalismo, pyudalismo
at burukrata kapitalismo.
III. Paborableng Kalagayan Para sa
Pagsulong ng Rebolusyogn Pilipino
• Kayang-kaya na ipanalo ng sambayanang Pilipino
ang pambansa demokratikong yugto ng
rebolusyong Pilipino sa pamumuno ng uring
mangaggawa.
• Maisusunod ang sosyalistang rebolusyon sa yugtong
tangan na ng uring manggagagawa ang
kapangyarihang estado

similar documents