Slide 1

Report
Industriya
Ang
Pangunahing
Sektor ng Industriya
Ang Larawan ng
Paggawa sa Pilipinas
Ano ang ibig sabihin ng
salitang Industriya?
SEKTOR NG
INDUSTRIYA
Sektor
na gumagamit ng
mga hilaw na materyales
upang maging yaring
produkto.
Pagmamanupaktyur
Serbisyo
INDUSTRIYA
Konstruksyon
Pagmimina
Kahalagahan ng Industriya
1.
2.
3.
4.
5.
Nagkakaloob ng Hanapbuhay
Kumikita ng Dolyar ang Ekonomiya
Nagpoproseso ng mga Hilaw na
Materyales
Nakagagamit ng Makabagong
Teknolohiya
Nagsu-supply ng Yaring Produkto
Ang Kinakaharap na Suliranin ng
Industriya
1.
2.
3.
4.
5.
Kakulangan ng Suporta at
Proteksiyon ng Pamahalaan
Pagpasok ng mga Dayuhang
Kompanya at Industriya
Pagiging Import Dependent ng mga
Industriya
Kawalan ng Sapat na Puhunan
Hindi angkop ang Proyekto
Solusyon sa mga Suliranin ng
Industriya
1.
2.
3.
4.
5.
Pagkakaloob ng pautang sa mga lokal na
negosyante
Pagbibigay ng subsidy at insentibo sa
maliit na kompanya
Pagbibigay ng prayoridad sa
pangangailangan ng industriya
Paglinang sa yaman ng bansa
Paghikayat sa mga dayuhang kompanya
di-kakompetensiya ang lokal industriya
Ang Pangunahing Sektor ng
Industriya
Karl Marx
Ano ang ibig sabihin
ng salitang
Manggagawa?
Ano
ang ibig
sabihin ng
Unyon?
ay
isang organisasyon na
tumatangkilik at
nagbibigay ng
proteksiyon sa
manggagawa.
Uri ng Unyon
1. Labor
Union
2. Company Union
3. Industrial Union
4. Craft/Trade Union
Halimbawa ng Unyon
Trade Union Congress of the Philippines
(TUCP)
-pinakamalaking rehistradong unyon sa ating
bansa
 Kilusang Mayo Uno (KMU)
-kilalang militanteng unyon ng mga
manggagawa
 Isabelo delos Reyes
-Union de Litografos o Impresores de
Filipina

Layunin ng Unyon
1.
2.
3.
Tamang oras ng paggawa at
malinis na pasilidad
Magkaroon ng
makatarungang sahod at
ibang benepisyo
Pagkalooban ng Suporta ang
mga Kasapi
Mga Batas na Nagbibigay Proteksiyon sa
mga Karapatan ng Manggagawa
Paternity Leave- Batas Republika Blg.8187
 Maternity Leave- Batas Republika Blg. 679
 Termination Pay Leave-Batas Republika Blg. 1052
 Workmen’s Compensation-Batas Republika Blg. 772
 Pag-eempleyo ng mga Babae at Bata
- Batas Republika Blg.1131
 Batas Republika Blg. 7610

Ang Larawan ng Paggawa sa Pilipinas
Manggawa- pisikal at mental
 Pisikal- skilled, semi-skilled, unskilled
 Sahod
 Wage Rate
 Minimum Wage
 Nominal Wage
 Real Wage

Mga Teorya ukol sa Sahod
1. Magrinal Productivity Theory
2. Wage Fund Theory
 John Stuart Mill
3. Subsistence Theory
Mga Paraan ng
Manggawa
1. Bokyot
2. Piket
3. Welga
4. Sabotahe
5. Closed Shop
Mga Paraan ng
Pangasiwaan
1.Blacklist
2. Yellow Dog Contract
3. Lockout
4. Injunction
5. Pagtanggap ng Scab
6. Espiya
7. Open Shop

similar documents