NGHIÊN C*U LOCATION SERVICE & *NG D*NG MINH H*A

Report
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
NGHIÊN CỨU LOCATION SERVICE
&
ỨNG DỤNG MINH HỌA
SVTH:
Trần Văn Tài
-- 07HC446
Nguyễn Xuân Tân – 07HC451
GVHD: Th.s Ngô Huy Biên
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ HƯỚNG VỊ TRÍ
Giới thiệu dịch vụ hướng vị trí
• Giới thiệu về dịch vụ hướng vị trí
• Dịch vụ hướng vị trí (Location based Services viết tắt là LBSs) là ứng dụng cung cấp
thông tin có ích liên quan đến vị trí hiện tại của thiết bị di động cho người sử dụng
dịch vụ.
• Ví dụ:
•
•
•
•
Tìm kiếm địa điểm: “Nhà hàng nào gần nhất? Trạm ATM gần nhất ở đâu?
Tìm đường đi : từ chỗ này đến chỗ khác phải đi đường nào?
Cảnh báo, cấp cứu
Quảng cáo: quảng cáo qua di động
Giới thiệu DỊCH VỤ HƯỚNG VỊ TRÍ
Ứng dụng của Dịch vụ hướng vị trí
Dịch vụ về giao thông, chỉ dẫn đường đi:
 Tình trạng giao thông
 Tìm đường đi
 Chỉ dẫn đường đi
Giới thiệu DỊCH VỤ HƯỚNG VỊ TRÍ
Ứng dụng của Dịch vụ hướng vị trí
Các dịch vụ hỗ trợ du lịch: Tìm kiếm địa điểm mà khách du lịch thường
được quan tâm
• Xung quanh đây có ATM nào ?
• Xung quanh đây có nhà hàng nào?
• Xung quanh đây có khách sạn nào?
Giới thiệu DỊCH VỤ HƯỚNG VỊ TRÍ
Ứng dụng của Dịch vụ hướng vị trí
Quảng cáo & Marketing: Quảng cáo sản phẩm trong một vùng địa lý
thông qua SMS, WAP nhằm tập trung vào đối tượng.
Giới thiệu DỊCH VỤ HƯỚNG VỊ TRÍ
Ứng dụng của Dịch vụ hướng vị trí
Cấp cứu khẩn cấp: Phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Thông báo cho nhà
cung cấp dịch vụ cấp cứu vị trí của nạn nhân.
Giới thiệu DỊCH VỤ HƯỚNG VỊ TRÍ
Các thành phần của Dịch vụ hướng vị trí
Thiết bị di động
Nhà cung cấp dữ liệu nội dung
Giao tiếp mạng
LBS
Nhà cung cấp dịch vụ
Thành phần định vị
Giới thiệu DỊCH VỤ HƯỚNG VỊ TRÍ
Thiết bị đi động:
Là thiết bị để người dùng truy vấn thông tin.
PDA, Di động
Computer
Giới thiệu DỊCH VỤ HƯỚNG VỊ TRÍ
Thành phần giao tiếp mạng
Là thành phần để chuyển dữ liệu từ thiết bị di động đến trạm di động
để cung cấp dịch vụ.
Ví dụ: 3G, GPRS, Wifi
Giới thiệu DỊCH VỤ HƯỚNG VỊ TRÍ
Thành phần định vị:
Là thành phần để xác định vị trí của người dùng. Thông tin về vị trí
của người dùng có thể được xác định bằng cách sử dụng thông tin di
động, hoặc thiết bị định vị toàn cầu GPS
Giới thiệu DỊCH VỤ HƯỚNG VỊ TRÍ
Nhà cung cấp dịch vụ & ứng dụng:
Nơi cung cấp các dịch vụ hướng vị trí cho người sử dụng, cũng như là
ứng dụng để khách hàng khai thác các dịch vụ đó.
Các dịch vụ đó có thể là :
-Tìm đường đi
-Tìm địa điểm
Ứng dụng cung cấp có thể là:
-Bản đồ số cho máy tính, điện thoại, smartphone
-SMS, WAP
Giới thiệu DỊCH VỤ HƯỚNG VỊ TRÍ
Nhà cung cấp dữ liệu & nội dung:
Nơi cung cấp dữ liệu & nội dung của dịch vụ cung cấp cho nhà cung
cấp dịch vụ để từ đó phục vụ khách hàng.
Dữ liệu có thể là:
-Dữ liệu bản đồ, địa điểm…
-Dữ liệu về nội dung dịch vụ
NỀN TẢNG HỖ TRỢ LẬP TRÌNH LBS
Nền tảng hỗ trợ lập trình LBS
• Giới thiệu Google Map API
• GoogleMap là một dịch vụ ứng dụng và công nghệ bản đồ trực tuyến được công ty
Google cung cấp
• Google map cung cấp một giao diện trực quan cho việc thao tác bản đồ với các đường đi
chi tiết và những dữ liệu hình ảnh được nhúng vào bên trong
Nền tảng hỗ trợ lập trình LBS
• Sự hỗ trợ của Google Map API
• Cung cấp hình ảnh bản đồ thông quan 3 server có địa chỉ sau:
• http:[email protected]&hl=vi&src=api&x={5}&y={6}
&z={7}&s=",
Trong đó :
{1}: số thứ tự của server cần lấy bản đồ. {1} có giá trị từ 1-3
{5}: vĩ độ của mảnh ghép cần lấy về
{6}: tung độ của mãnh gép cần lấy về
{7}: mức độ phóng đại của bản đồ cần lấy về
Nền tảng hỗ trợ lập trình LBS
• Sự hỗ trợ của Google Map API
• Cung cấp các tính năng của LBS
• Tìm địa điểm
• Tìm đường đi
Nền tảng hỗ trợ lập trình LBS
• Ưu điểm của Google Map API
• Miễn phí
• Thời gian đáp ứng nhanh
API
Thời gian phản Kích thước
hồi
Chiếm bộ nhớ
Google
2-3s
17-35 Kb/hình 19.8
Yahoo
5-7s
15-35 kb/hình
Bing
5-7s
15-30 Kb/hình 13,9
13,43
Ghi chú
Nền tảng hỗ trợ lập trình LBS
• Ưu điểm của Google Map API
• Dữ liệu phong phú, khá đầy đủ và cập nhật
Dữ liệu của Google Map đã có đầy đủ trên toàn thế giới, Ở Việt Nam Google
Map hiển thị khá chi tiết tên đường, vùng, miền các địa điểm của các thành phố lớn.
Google
Yahoo
Nền tảng hỗ trợ lập trình ứng dụng LBS
• Giới thiệu Google Map API
• GoogleMap là một dịch vụ ứng dụng và công nghệ bản đồ trực tuyến được công ty
Google cung cấp
• Google map cung cấp một giao diện trực quan cho việc thao tác bản đồ với các đường đi
chi tiết và những dữ liệu hình ảnh được nhúng vào bên trong
Elements
www.animationfactory.com

similar documents