Teorya ng multiple intelligences

Report
I. MGA LAYUNIN
Mga Pamantayan sa Pagkatuto
Pangnilalaman
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa
sa mga konsepto tungkol sa talento, kakayahan at kahinaan
Pagganap
Naisasagawa ang mga kilos tungo sa pagpapaunlad ng mga talento at
kakayahan at paglampas sa mga kahinaan
Batayang Konsepto: Ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento
at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung
pauunlarin ay makahuhubog ng sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa
sarili, paglampas sa mga kahinaan, pagtupad ng mga tungkulin, at
paglilingkod sa pamayanan.
1.1 Magabayan ang mga mag-aaral sa pagunawa sa mga sumusunod na paksa:
1. Talento at Kakayahan
2. Iba’t ibang talino ayon kay Howard Gardner
3. Ang Pagkilala sa Sariling Talento, Kakayahan
at Kahinaan
4. Tiwala sa Sarili
5. Ang Paglampas sa Sariling Kahinaan
6. Plano sa Pagpapaunlad ng Sarili
7. Ang Kahalagahan ng Pagpapaunlad ng
Talento at Kakayahan
1.2 Malinang ang mga sumusunod na kasanayan sa mga mag-aaral:
a. Pagpapaliwanag ng kaibahan ng talento sa kakayahan
b. Pagtukoy sa kanyang mga katangian, talento, kakayahan gamit
ang Multiple Intelligences Survey Form ni Walter Mckenzie
c. Pagpapaliwanag ng kahalagahan ng kaalaman sa talento at
kakayahan
d. Paglalarawan ng iba.t ibang uri ng talino ayon kay Howard
Gardner
e. Paghinuha kung bakit dapat: (a) paunlarin ang mga sariling talento
at kakayahan at (2) malampasan ang mga kahinaan
f. Paglalarawan ng kalikasan ng tiwala sa sarili
g. Pagtukoy sa mga aspeto ng sarili kung saan kulang siya ng tiwala
at nakikilala ang mga paraan kung paano lalampasan ang mga ito
Ayon kay Dr. Howard Gardner
(1983)
* May kaugnayan
din ang talinong
ito sa kakayahan
sa matematika.
mahusay sa pagpapaliwanag,
pagtuturo,pagtatalumpati o
pagganyak sa pamamagitan
ng pananalita
* madali sa kanya na matuto
ng ibang wika
*
* may kakayahan sa abstract patterns at
kakayahang magsagawa ng mga
nakakalitong pagtutuos o pagsusuma
* Epektibo siya bilang pinuno o
tagasunod man
*Ito ay talino sa pagkilala sa
pagkakaugnay ng lahat sa daigdig.
“Bakit ako nilikha?”
“Ano ang papel na gagampanan ko
sa mundo?”
“Saan ang lugar ko sa aking
pamilya, sa paaralan sa lipunan”
*Ang talinong ito ay naghahanap ng
paglalapat at makatotohanang pagunawa ng mga bagong kaalaman sa
mundong ating ginagalawan
Kadalasan ang taong mayroong
ganitong talino ay masaya sa
pagiging pilosopher o theorist
TALENTO
*ay ginagamit na
kasingkahulugan ng
biyaya at kakayahan
*isang likas na
kakayahan n
kailangang tuklasin at
paunlarin
*tulad ng isang biyaya
dapat itong ibahagi sa
iba

*PAMBIHIRA AT LIKAS NA KAKAYAHANayon sa Beginning Dictionary nina
Thorndike at Barnhart
KAKAYAHAN
 *ay kalakasang
intelektuwal
(intellectual power)
upang makagawa ng
isang pambihirang
bagay tulad ng
kakayahan sa musika
o kakayahan sa sining

LIKAS O TINATAGLAY NG TAO DAHIL
NA RIN SA KANYANB INTELLECT O
KAKAYAHANG MAG-ISIP
A.Pagganyak: Sampung taon mula ngayon, ano
ang gusto mong trabaho?
Angkop ba ito sa talento mong taglay?
B. Basahin ang “Parable of the Talents”
Anong mahalagang aral tungkol sa talento
ang ipinahahayag ng “Parable of the
Talents”? Ipaliwanag.
Sanggunian:
Gabay para sa mga Mag-aaral
pahina 50-60

similar documents