PrezentacjaSzkolenie

Report
MATEUSZ UHEREK
AGENDA
• AngularJS
• REST-owe API w aplikacji Seam
• Komunikacja AngularJS z serwerem RESTEasy (wbudowanym w serwer JBoss)
• Przykłady aplikacji wykorzystujących omówione technologie
ZACZYNAMY…
3..2..1..
AngularJS
Directive
Local Storage
Controller
SPA
Data-Binding
jqLite
View
Scope
Filter
MVC
Module
Service
BUUUM!
Routing
JSON
JavaScript
Factory
Dependency Injection
Validation
???
Co to ten AngularJS ?
AngularJS jest w 100% javascript-owym framework-iem (SPA – Single
Page Appliction) działającym po stronie klienckiej stworzonym przez
Google, który kompatybilny jest z przeglądarkami desktop-owymi
oraz mobilnymi. Z racji swojej wielkości często mylnie nazywany
biblioteką. Umożliwia wdrożenie wzorca MVC (Model-View-Controller).
Jedną z rzeczy, którą od razu wyróżnia jest to, że posiada własny
kompilator HTML, przez możemy nauczyć go (html-a) nowych sztuczek.
http://angularjs.org
POBIERAMY ANGULARJS ZE STRONY DOMOWEJ
http://angularjs.org
Pobieramy plik js w najnowszej wersji tutaj!
Po pobraniu +1 do magii Angulara
ZACZYNAMY…
Plik html
$scope to element łączący (klej)
między widokiem a kontrolerem
Kod js mający dostęp do $scope
i zarządzający nim
DYREKTYWY (DIRECTIVE)
Uczą HTML
nowych trików
NASZE WŁASNE!!!
+10 do magii Angulara
ng-app
ng-show
ng-model
ng-bind
POŁĄCZMY TO CO WIEMY W CAŁOŚĆ
A teraz to co misie lubią najbardziej.. Miodzio kodzik! 
Magia angulara..
<html>
<head>
Umieszczamy skrypt
<script src="../angular-1.2.0.min.js"></script>
angulara na stronie
<script>
function PierwszyKontroler($scope){
$scope.powitanie = 'Hello AngularJS';
Definiujemy kontroler o
}
nazwie PierwszyKontroler
</script>
</head>
<body ng-app>
Umieszczamy dyrektywę ng-app
<div ng-controller="PierwszyKontroler">
informującą angulara o miejscu
<p>To nasza pierwsza przygoda z AngularJS! </p>
rozpoczęcia jego pracy
<p>Przywitajmy się:</p>
<p>{{powitanie}}</p>
Wykonanie polecenia
</div>
zawartego w nawiasach
</body>
angulara
</html>
CO TU SIĘ WYDARZYŁO?
Angular automatycznie inicjuje się po
zdarzeniu DOMContentLoaded lub . Od tego
momentu angular szuka dyrektywy ng-app,
która oznacza root aplikacji. Jeżeli angular ją
znajdzie:
• Ładuje moduł związany z dyrektywą
• Tworzy wstrzykiwacz aplikacji („injector
application”)
• Kompiluje DOM traktująć dyrektywy ngapp jako korzeń kompilacji. To pozwala,
aby tylko część DOM traktować jako
aplikację angulara.
WSTRZYKIWANIE ZALEŻNOŚCI
(DEPENDENCY INJECTION)
function PierwszyKontroler($scope){
$scope.powitanie = 'Hello AngularJS';
}
Wstrzykiwanie zależności wykonujemy poprzez dodanie jej jako parametr funkcji kontrolera.
Zależności rozpoznawane są po nazwie!
Uwaga:
W przypadku późniejszej minimalizacji plików i zmiany nazw parametrów wstrzyknięcia nie
zadziałają w powyższej formie. Musimy zdefiniować dla angularowego injectora nazwy
wstrzykiwanych zależności.
function PierwszyKontroler($scope){
$scope.powitanie = 'Hello AngularJS';
}
PierwszyKontroler['$inject'] = ['$scope’];
Jest jeszcze druga możliwość – o niej później.
DATA BINDING
Two way data binding - wszelkie zmiany w widoku są natychmiast odzwierciedlane w
modelu(kontrolerze), a wszelkie zmiany w modelu(kontrolerze) są propagowane do widoku. To sprawia,
że widok jest graficzną projekcją modelu(danych w kontrolerze).
<html>
<head>
<script src="../angular-1.2.0.min.js"></script>
<script>
function DataBindingKontroler($scope){
$scope.imie;
}
</script>
</head>
<body ng-app>
<div ng-controller="DataBindingKontroler">
<p>Data-binding </p>
<p></p>
<input ng-model="imie"></input>
<p>Pierwszy sposób:</p>
<span ng-bind="imie"></span>
<p>Drugi sposób:</p>
{{imie}}
</div>
</body>
</html>
KOLEJNE PRZYKŁADY…
NG-REPEAT, WALIDACJA I FILTRY
MODUŁ
Tworzymy modul angulara. Jego nazwę
var app = angular.module('Routing',[]);
umieszczamy w dyrektywie ng-app.
app.config(function($routeProvider){
$routeProvider.when('/part1',
{templateUrl:'./partial1.html',controller:'partial1Controller'})
.when('/part2/:id',
{templateUrl:'./partial2.html',controller:'partial2Controller'})
.when('/part3',
{templateUrl:'./partial3.html',controller:'partial3Controller'})
.otherwise({redirectTo:'/part1'});
});
Konfigurujemy nasz moduł przy pomocy
routeProvider-a, który umożliwia nam tworzenie
podstron w naszej aplikacji.
Angular JS posiada funkcjonalność parsowania
adresu podanego w przeglądarce i na podstawie
niego wyświetla odpowiednią treść.
ROUTING
…/nazwaNaszejAplikacji#/part1
…/nazwaNaszejAplikacji#/part2/123
…/nazwaNaszejAplikacji#/part3
HTML NA DOPALACZACH – DYREKTYWY
• ng-app
• ng-show
• ng-if
• ng-repeat
• ng-view
• ng-model
• …
WŁASNE DYREKTYWY
Tworzenie własnej dyrektywy polega na zdefiniowaniu obiektu dyrektywy i przekazaniu jej modułowi aplikacji:
var myModule = angular.module(...);
myModule.directive('directiveName', function (injectables) {
var directiveDefinitionObject = {…}
};
return directiveDefinitionObject;
});
OBIEKT DYREKTYWY - PARAMETRY
restrict – definiuje typ dyrektywy
E – element (tak jak np. span)
A – atrybut (tak jak np. class)
C – klasa (nazwa klasy)
M – komentarz
priority – ustala priorytet dyrektywy w przypadku kilku dyrektyw przy jednym elemencie
terminal – jeżeli ustawiony na true to obecny priorytet dyrektywy będzie ostatnim jaki zostanie
wykonany(dyrektywy z mniejszym priorytetem nie zostaną uruchomione)
template – zamienia obecny element na zdefiniowany w tym parametrze kod html. Wszystkie
atrybuty i klasy zostają skopiowane do nowego elementu.
templateUrl – to samo co template tylko zawartość html jest pobierana z podanego adresu.
replace – jeżeli ustawiony na true to template labo templateUrl nadpisuje, a nie dopisuje
zawartość.
OBIEKT DYREKTYWY – PARAMETRY CD.
scope – parametr ten opisuje w jaki sposób dyrektywa będzie defniowała scope:
false – nie tworzy nowego scope tylko dzieli scope z rodzicem
true – tworzy nowy scope „dziedzicząc” po rodzicu. Tworzony z prototypu rodzica.
{} – definiuje odizolowany scope, do którego możemy przekazywać dane za pomocą atrybutów
elementu
3 rodzaje tych parametrów:
@ - wartość przekazana jako string
= - łączy (two way binding) zmienne w odizolowanym scope-ie i rodzicem
& - łączy metodę z rodzica, którą odizolowany scope może wykonać
controller – tworzymy kontroler dla dyrektywy. Metody i właściwości mogą być dostępne przez
wstrzyknięcie do innej dyrektywy za pomocą parametru reqiure
require – umożliwia przekazaniu kontrolera zdefiniowanej w parametrze dyrektywy. Nazwe
dyrektywy możemy poprzedzić ? – nie wywoluje błędu, umożliwia opcjonalne wstrzyknięcie albo ^ szuka kontrolera w rodzicach elementu
OBIEKT DYREKTYWY – PARAMETRY CD.
compile – funkcja umożliwiająca manipulacje DOM. Wykonywana tylko raz przy kompilacji
np. compile function(tElement, tAttrs) {
tElement.append('Added during compilation phase!');
}
link – funkcja łącząca DOM ze scope(two way binding). Wykonywana za każdym razem przy zmianie
modelu.
np. link: function(scope, element, attrs) {
if (element.hasClass('btn')) {
element.addClass('btn-primary');
}
}
Czas najwyższy na przykłady..
PYTANIA I ZADANIA
• NAPISAĆ FILTR DO ODWRACANIA TEKSTU
• NAPISAĆ DYREKTYWĘ PODMIENIAJĄCĄ ELEMENT <MY-WIDGET> NA TEKST HELLO ANGULAR
• NAPISAĆ DYREKTYWĘ PODMIENIAJĄCĄ ELEMENT Z ATRYBUTEM MY-WIDGET NA TEKST
USTAWIONY JAKO WARTOŚĆ TEGO ATRYBUTU
• NAPISAĆ DYREKTYWĘ POWIELAJĄCĄ ZAWARTOŚĆ ELEMENTU NREPEATS TYLE RAZY ILE
WSKAZUJE ATRYBUT TEGO ELEMENTU
SEAM + RESTEASY – JAK TO ZROBIĆ?
• DODAĆ BIBLIOTEKI DO PROJEKTU
• DODAĆ SPIS DODANYCH BIBLIOTEKI DO PLIKU DEPLOYED-JARS-EAR.LIST
• EWENTUALNIE DODAĆ DO PLIKU WEB.XML ODPOWIEDNIE WPISY – DEFINIOWANIE WZORCA
URL DLA NASZYCH ZAPYTAŃ RESTOWYCH
• UTWORZYĆ OBIEKT Z ODPOWIEDNIĄ ADOTACJĄ
• UTWORZYĆ W OBIEKCIE METODĘ ODPOWIADAJĄCĄ NA ZAPYTANIE RESTOWE
• CIESZYĆ SIĘ Z API RESTOWEGO W NASZEJ APLIKACJI 
OPIS KLASY JAKO USŁUGI REST
KLASA, KTÓRA BĘDZIE WYSTAWIAĆ USŁUGĘ TYPU REST POWINNA POSIADAĆ
ADNOTACJĘ @JAVAX.WS.RS.PATH ZE WSKAZANIEM ŚCIEŻKI POD JAKĄ BĘDZIE WIDOCZNA
USŁUGA. DODATKOWO WSKAZUJEMY METODĘ, KTÓRA BĘDZIE SIĘ WYKONYWAĆ W
MOMENCIE WYWOŁANIA. DO TEGO CELU WYKORZYSTUJEMY ADNOTACJE:@GET
(LUB @POST, @HEAD, @PUT, ITD.) Z PAKIETU JAVAX.WS.RS. DZIĘKI TEMU MOŻEMY OKREŚLIĆ
RÓŻNE METODY DLA RÓŻNYCH TYPÓW WYWOŁAŃ (GET/POST/PUT/HEAD/...) REST'A.
@JAVAX.WS.RS.PRODUCES Z OKREŚLENIEM W JAKIM FORMACIE BĘDZIE PREZENTOWANY
WYNIK. DO DYSPOZYCJI MAMY DWA POPULARNE FORMATY: JSON ("APPLICATION/JSON") I
XML ("TEXT/XML").
JSON – JAVASCRIPT OBJECT NOTATION
JSON - lekki format wymiany danych komputerowych. JSON jest formatem tekstowym, będącym
podzbiorem języka JavaScript. Typ MIME dla formatu JSON to application/json.
{
„nazwa”:”Jakas nazwa”,
„wartosc”:150,
„lista”:[{„1”,”2”,”3”}].
„obiekt”:{„nazwa”:”nazwa1”,”kod”:15}
}
JSON I XML
{"menu": {
"id": "file",
"value": "File",
"popup": {
"menuitem": [
{"value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"},
{"value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"},
{"value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"}
]
}
}}
<menu id="file" value="File">
<popup>
<menuitem value="New" onclick="CreateNewDoc()" />
<menuitem value="Open" onclick="OpenDoc()" />
<menuitem value="Close" onclick="CloseDoc()" />
</popup>
</menu>
PRZYKŁAD KLASY ODPOWIADAJĄCEJ NA ZAPYTANIE
RESTOWE
@Path("configResource")
@Name("configResource")
public class ConfigResource extends SecurityInvoiceResource {
@In(create = true)
ConfigResourceAction configResourceAction;
Adres do odwołania się do usługi:
../configResource/config/123
@GET
@Path("/config/{invoiceId}")
@Produces({ MediaType.APPLICATION_JSON })
public Response getEditorConfiguration(@PathParam("invoiceId") final long invoiceId) {
if (correctStatus(getInitStatus()) && correctRole(invoiceId)) {
return buildResponse(configResourceAction.getConfiguration(invoiceId));
}
return buildResponse(getInitStatus());
}
}
JAK TO TERAZ POŁĄCZYĆ Z ANGULARJS
Zapisz()
Pobierz()
SERVICE & FACTORY
Tych elementów angulara używamy zazwyczaj
do definiowania modelu(danych) w MVC czyli
jak i skąd mamy pobierać dane dla naszej
aplikacji. Serwisy i fabryki używane są do
wymiany danych między kontrolerami dzięki
bardzo prostemu mechanizmowi wstrzykiwania
zależności.
app.factory('testFactory', function(){
return {
sayHello: function(text){
return "Factory says \"Hello " + text + "\"";
},
sayGoodbye: function(text){
return "Factory says \"Goodbye " + text + "\"";
}
}
});
app.service('testService', function(){
this.sayHello= function(text){
return "Service says \"Hello " + text + "\"";
};
this.sayGoodbye = function(text){
return "Service says \"Goodbye " + text + "\"";
};
});
function HelloCtrl($scope, testService, testFactory)
{
$scope.fromService = testService.sayHello("World");
$scope.fromFactory = testFactory.sayHello("World");
}
function GoodbyeCtrl($scope, testService, testFactory)
{
$scope.fromService = testService.sayGoodbye("World");
$scope.fromFactory = testFactory.sayGoodbye("World");
}
Różnica polega na tym, że serwis zwraca
funkcję z parametru, a fabryka obiekt
zwracany przez funkcję z parametru.
WYKORZYSTANIE $HTTP I $RESOURCE
app.factory('ConfigService', function($resource) {
return $resource('/seam/resource/rest/configResource/config/:invoiceHeaderId',
{invoiceHeaderId:'@invoiceHeaderId'});
});
Dodatkowe metody obiektu
zwracanego przez $resource
{ 'get': {method:'GET'},
'save': {method:'POST'},
'query': {method:'GET', isArray:true},
'remove': {method:'DELETE'},
'delete': {method:'DELETE'} };
$scope.config = ConfigService.get({invoiceHeaderId:$routeParams.id},
function(){console.log(„Udane pobranie”)},
function(data){console.log(„Błąd”)});
AngularJS
View
Factory
HTTP
JBOSS + RESTEASY
Rest
RestAction
Controler
Seam business
AppJS
AngularJS
View
Factory
HTTP
JBOSS + RESTEASY
Rest
RestAction
Controler
Seam business
STRUKTURA DUŻEGO PROJEKTU ANGULARJS
root-app-folder
index.html
scripts
controllers
main.js
...
directives
myDirective.js
...
filters
myFilter.js
...
services
myService.js
...
libs
angular.js
angular.min.js
app.js
styles
...
views
main.html
...
PRZYDATNE LINKI, KSIĄŻKI I NARZĘDZIA
• Strona domowa: http://angularjs.org
• Przydatne linki: https://egghead.io/lessons - zbiór video tutoriali
• https://leanpub.com/recipes-with-angular-js/read#leanpub-auto-introduction – zbiór przykładów
zastosować AngularJS
• Książki – „AngularJS” (O’REILLY) i pdf „AngularJS In 60 Minutes” dodane do źródeł
• Narzędzia: AngularJS Baratang – do debugowania aplikacji
• Narzędzia do testowania - Jasmine

similar documents