Medicare at Medi-Cal

Report
Inisyatibo sa Pinagtugmatugmang Pangangalaga
ng California (California’s
Coordinated Care Initiative)
Los Angeles County
Medicare at Medi-Cal Ngayon
Medicare
Medi-Cal
2
Medicare at Medi-Cal Ngayon
Medicare
Medi-Cal
•
•
Mga doktor
•
Mga ospital
•
Mga may resetang gamot
3
Mga pangmatagalang serbisyo at
suporta
•
MSSP: Programa sa Multipurpose na
mga Serbisyo para sa Matatanda (o
Multipurpose Senior Services Program)
•
IHSS: Mga Serbisyong Sumusuporta sa
Bahay (o In-Home Supportive Services)
•
CBAS: Mga Serbisyo para sa Matatanda
na Nakabase sa Pamayanan (o
Community-Based Adult Services)
•
Mga pasilidad sa pangangalaga
•
Matibay na mga kagamitang medikal
•
Pakikibahagi sa gastos ng Medicare
Ang Inisyatibo sa Pinagtugma-tugmang
Pangangalaga: Dalawang Bahagi
Medi-Cal
Cal MediConnect
Napamamahalaang Pangmatagalang
Mga Serbisyo at Suporta (MLTSS)
Sino: karamihan ng mga taong mayroong
Medicare (bahagi A at B) at lahat ng mga
benepisyo ng Medi-Cal
Sino: mga benepisyaryo lamang ng
Medi-Cal, at mga taong may Medicare
at Medi-Cal na piniling hindi lumahok sa
Cal MediConnect
Opsyonal
Sapilitan
4
Cal MediConnect
•
Sino: kung mayroon kang
Medicare (bahagi A at B at
D) at kumpletong Medi-Cal
•
Mga orihinal na serbisyo ng Medicare
(bahagi A, B at D) at Medi-Cal
•
Isang numero para sa lahat ng iyong
pangangailangan sa pangangalaga
ng kalusugan
•
Benepisyo sa paningin: isang routine
na pagsusuri sa mata taun-taon at
$100 na co-pay para sa mga salamin
sa mata/contacts kada dalawang taon
•
Benepisyo sa transportasyon:
30 one-way na biyahe kada taon
bilang karagdagan sa mga umiiral
na benepisyo sa transportasyon
•
Pagtutugma-tugma ng Pangangalaga
•
Tumawag sa health plan upang
malaman kung nakikipagtulungan
ang iyong provider sa plano
• Opsyonal
5
Cal MediConnect
Pagtutugma-tugma ng Pangangalaga
6
Kung mayroon kang Medicare at Medi-Cal
Opsyon 1: Piliin ang Cal MediConnect
Maaari mong isama ang iyong Medicare A, B at D sa iyong
mga benepisyo ng Medi-Cal sa isang plan ng Cal MediConnect
L.A. Care Cal
MediConnect Plan
Care 1st Cal
MediConnect Plan
Health Net Cal
MediConnect Plan
Care More Cal
MediConnect Plan
Molina Dual
Options
7
Mga Plan ng Cal MediConnect
Los Angeles
• L.A. Care Cal MediConnect Plan
• Care More Cal MediConnect Plan
• Care 1st Cal MediConnect Plan
• Health Net Cal MediConnect
• Molina Dual Options
8
Cal MediConnect
Gastos at CoPay
•
Walang mga karagdagang gastos na kaugnay ng paglahok
sa plan ng Cal MediConnect.
•
Magtanong sa Cal MediConnect plan tungkol sa mga
halagang kaugnay ng Medicare Bahagi D at upang
makatiyak na nasasaklawan ang iyong mga gamot.
•
Ang mga copay ay mananatiling pareho sa kasalukuyang
katayuan.
• Kung ikaw ay isang Medi-Medi hindi ka na dapat singilin ng
iyong mga provider, at mananatili itong ganoon sa ilalim ng
Cal MediConnect.
9
Medi-Cal
Napamamahalaang Pangmatagalang
Mga Serbisyo at Suporta
•
Sino:
• Kung Medi-Cal lamang
ang mayroon ka
• O kung mayroon kang
Medicare at Medi-Cal at
hindi ka nakilahok sa Cal
MediConnect
• Sapilitan
• Nakaaapekto lang ito sa mga
serbisyo ng iyong Medi-Cal.
• Patuloy mong matatanggap
ang parehong mga serbisyo
ng Medi-Cal, magiging sa
pamamagitan na iyon ngayon
ng health plan.
• Kung mayroon kang Medicare
at Medi-Cal at pinili mong
lumahok sa plan na ito, ang
iyong mga doktor, ospital,
at iba pang mga serbisyo
ng Medicare ay mananatili
sa katayuan ng mga iyon
sa kasalukuyan.
10
Kung mayroon kang Medicare at Medi-Cal
Opsyon 2: Panatilihin ang iyong Medicare sa katayuan nito at lumahok sa isang
health plan ng Medi-Cal
•
Ang iyong Medicare kabilang ang
iyong Part D plan, ay mananatiling
pareho
•
Patuloy mong magagamit ang
parehong mga provider ng
Medicare
•
Nakatakda na ngayon ang iyong
mga benepisyo ng Medi-Cal sa
health plan ng Medi-Cal
Magpatala lamang sa isang Plan ng Medi-Cal
Health
Net
L.A. Care Medi-Cal
Plan
Molina
Health Plan
Care 1st Health
Plan
Kaiser
Permanente
Anthem
11
Kung Medi-Cal lamang ang mayroon ka
Dapat kang pumili ng isang plan ng Medi-Cal para sa
iyong mga benepisyo ng Medi-Cal
Magpatala sa isang Medi-Cal Plan
Health
Net
L.A. Care Medi-Cal
Plan
Molina
Health Plan
Care 1st Health
Plan
Kaiser
Permanente
Anthem
12
Mga Plan ng Medi-Cal
Los Angeles
• L.A. Care Medi-Cal Plan
• Anthem
• Care 1st Health Plan
• Kaiser Permanente
• Health Net
• Molina Health Plan
13
PACE
Program of All-inclusive
Care for the Elderly
• Sino: kung mayroon
kang Medicare at
Medi-Cal o Medi-Cal
lamang
Maaaring karapat-dapat
kang magpatala sa isang
programa ng PACE
Kung ikaw:
• Ay 55 o mas matanda
• Ligtas na naninirahan sa iyong bahay
o pamayanan
• Magagamit ang
opsyon para sa mga
yaong karapat-dapat
• Nangangailangan ng mataas na antas
ng pangangalaga para sa disability
o pabalik-balik na kondisyon
• Nakatira sa ZIP code na pinagsisilbihan
ng PACE health plan
14
Mga Plan ng PACE
Los Angeles
• Altamed Senior BuenaCare
• 1-877-462-2582
• Brandman Centers for Senior Care
• 1-818-774-3065
15
Kailan Aasahan ang mga Paunawa
•
Makatatanggap ka ng mga paunawa nang 90,
60, at 30 araw bago ang iyong saklaw na petsa.
• Para sa karamihan ang iyong saklaw na petsa ay
ang unang araw ng buwan ng iyong kapanganakan.
• Ang mga opisyal na impormasyon ng Cal
MediConnect mula sa estado ay darating
lamang na nakasilid sa mga asul na sobre.
16
Hanapin ang Asul na Sobre
17
Mga Paunawa ng Cal MediConnect
Paunawa nang 90 Araw
Paunawa nang 60 Araw
18
Paunawa nang 30 Araw
Patnubay na Aklat ng Cal
MediConnect
19
MLTSS
Paunawa nang 90 Araw
Paunawa nang 60 Araw
20
Paunawa nang 30 Araw
Tumawag sa Health Care Options
Tumawag sa Health Care Options upang:
• Magpatala sa isang Cal MediConnect plan, o
• Magpatala sa isang Medi-Cal plan (at panatilihin
ang iyong Medicare katulad ng sa kasalukuyan), o
• Magpatala sa isang PACE plan
1-844-580-7272
21
Gamitin ang Choice Form sa
Pagpili ng Planong Nais Mo
• Kung mayroon kang Medicare at Medi-Cal at wala kang
ginagawa:
• Itatakda ka sa isang plan ng Cal MediConnect na pinakaakma sa iyo.
• Kung mayroon ka lang Medi-Cal at wala kang ginagawa:
• Itatakda ka sa isang plan ng Medi-Cal na pinaka-akma
sa iyo.
• Sa paraang ito hindi mawawala sa iyo ang mga
benepisyo o serbisyo ng iyong Medicare o Medi-Cal.
22
Magtanong sa Health
Plan para sa Tulong
• Mga Plan ng Cal MediConnect
• L.A. Care MediConnect Plan
1-855-522-1298
• Care More Cal MediConnect Plan
1-888-350-3447
• Care 1st Cal MediConnect Plan
1-855-905-3825
• Health Net Cal MediConnect Plan
1-888-788-5395
• Molina Dual Options
1-855-665-4627
23
Sino ang Tatawagan
• Kung mayroon kang reklamo, tumawag sa iyong health plan.
• Kung kailangan mo ng mas higit na tulong maaari kang
tumawag sa:
Programa ng Ombudsman sa Cal MediConnect
(855) 501-3077
Ombudsman ng Pinamamahalaang
Pangangalaga ng Medi-Cal
(888) 452-8609
Tanggapan ng Tagapagtaguyod ng Pasyente
(866) 466-8900
24
Programa ng Ombudsman
sa Cal MediConnect
• Kung ikaw ay may health plan ng Cal MediConnect
maaari kang tumawag sa Ombudsman
• Matutulungan ka ng Ombudsman sa paghahain ng
mga apela at reklamo
(855) 501-3077
25
Mga Karagdagang Mapagkukunan
• Sangguniang Pangkalusugang
Kaseguraduhan at Palatuntunang
Pagtatanggol (Health Insurance Counseling
and Advocacy Program, HICAP)
• Tumawag sa HICAP upang matulungan kang
gumawa ng wastong pasiya para sa iyo
• 213-383-4519
• Hotline: 1-800-434-0222
• Email [email protected]
26

similar documents