Mabibilang ba ang aking boto kung…

Report
Ranked-Choice voting sa 2012
• Sa halalan ng Nobyembre, 2012 , gagamitin ng
mga botante ng Berkeley, Oakland at San
Leandro ang Ranked-Choice Voting.
• Ang Ranked-Choice Voting ay hindi makaaapekto sa paghahalal ng mga opisyales ng
County, Estado at Federal ni pagpapatibay ng
mga panukala sa balota.
Ano ang Ranked-Choice Voting?
• Ranked-Choice Voting:
• Tinatanggal ang pangangailangan para sa isang Primarya sa Hunyo
--Primarya sa Hunyo
-- Run-off sa Nobyembre
• Ranked-Choice Voting vs. Instant Runoff Voting
•
Nagpapahintulot sa mga botante na i-ranggo ng una, pangalawa at
pangatlong kagustuhan ang mga kandidato para sa isang tungkulin.
Halimbawang Balota ng Ranked-Choice Voting
Kailangang Boto Para Manalo = 7
Kandidato A
4 Boto
1
2
3
Kandidato B
2
3 Boto
1
Kandidato C
2 Boto
4
5
1
3
Kabuuang Boto = 11
10
12
2
1
8
7
6
5
4
0
3
9
PAGPAPASIYA NG NANALO
Kandidato A
5
4 Boto
Kandidato B
3 Boto
Kandidato C
67 Boto
5
Mabibilang ba ang aking boto
kung…
• Ibinoto ko ang parehong kandidato ng tatlong
beses?
Oo, ang iyong boto ay mabibilang ng isang
beses lamang.
• Isa lamang ang aking pinili?
Oo.
OUTREACH
•
•
•
•
•
•
Pulyetos
Sampol na Balota
Espesyal na pagpapadala sa koreo
Mga Pagtatanghal
PSA (Palingkurang pangmadlang mga anunsyo)
Mga Wika
MAY TANONG?
Makipagugnayan sa Tagapagrehistro ng mga
Botante
272-6933

similar documents