T*NG H*P TÌNH HÌNH QU*N LÝ NHÀ N**C V* BÁO CHÍ

Report
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
GIỚI THIỆU CÁC THÀNH PHẦN
ĐỂ PHỤC VỤ THIẾT LẬP HỆ THỐNG
Người trình bày:
Nguyễn Hải Điền – NewSaigonSoft Corp
[email protected]
NỘI DUNG
1. Môi trường cài đặt
2. Các phần mềm và công cụ
3. Các thành phần thiết lập hệ thống
1. MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT
1. MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT
1. Hệ điều hành:
•
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
•
Linux: Ubuntu Desktop 12+, Fedora 18+
•
Mac: Mac OS 10+
2. JDK 1.6.x
3. PostgreSQL 9.1.x (http://www.enterprisedb.com/productsservices-training/pgdownload#windows)
4. Liferay Tomcat 7.0.27+ Bundle 6.1.0, Liferay
JBoss AS 7.1.1 Bundle 6.1.0
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
2. CÁC PHẦN MỀM VÀ CÔNG CỤ
2. CÁC PHẦN MỀM VÀ CÔNG CỤ
Các phần mềm:
1. Eclipse 3.7+, 4.x : Công cụ lập trình java
2. Liferay IDE 1.6.x, 2.x : Công cụ hỗ trợ phát triển portlet
3. Resource Bundle Editor 0.8+ : Công cụ hỗ trợ đa ngôn ngữ
4. SVN 1.6.x+ : Phần mềm quản lý mã nguồn
5. iReport 4.5.1 : Công cụ hỗ trợ thiết kế mẫu báo cáo
(http://community.jaspersoft.com/download)
6. jBPM Designer 4.4 : Công cụ hỗ trợ thiết kế qui trình
(http://sourceforge.net/projects/jbpm/files/jBPM%204/jbpm-4.4)
7. Ant 1.7+ : Công cụ hỗ trợ build source
(http://ant.apache.org/bindownload.cgi)
8. Liferay SDK 6.1.0 : Môi trường phát triển portlet
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
2. CÁC PHẦN MỀM VÀ CÔNG CỤ
Công cụ phục vụ phát triển, triển khai:
1. PuTTY 0.63+ : Phần mềm hỗ trợ SSH remote thực hiện lệnh
trên server (http://putty.joydownload.com)
2. Filezilla 3.x+ : Phần mềm hỗ trợ upload/download file theo giao
thức SSH (https://filezilla-project.org/download.php?type=client)
3. WinSCP 5.5.5+ : Tương tự Filezilla
(http://winscp.joydownload.com)
4. Notepad++ : Hỗ trợ xem file text properties (http://notepad-plusplus.org/download)
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
3. CÁC THÀNH PHẦN THIẾT LẬP HỆ
THỐNG
CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT
1. Cài đặt hệ điều hành (Windows 7 Home
Premium).
2. Tải và cài đặt JDK.
3. Thiết lập biến môi trường.
4. Tải và cài đặt Eclipse.
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Tải và cài đặt JDK
Download:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/javaarchive-downloads-javase6-419409.html#jdk-6u45-oth-JPR
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Tải và cài đặt JDK
Double
click
Chọn thư mục cài
đặt hoặc để mặc
định
Tiếp tục “Next”
cho đến khi hoàn
thành
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Thiết lập biến môi trường
4
1
3
2
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Tải và cài đặt Eclipse
Tải và giải nén Eclipse
Cài đặt Resource Bundle Editor
Cài đặt Liferay IDE
Tạo Workspace
Cấu hình SDK và Liferay Tomcat Bundle vào
Liferay IDE
6. Cài đặt PostgreSQL
1.
2.
3.
4.
5.
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Tải và gải nén Eclipse
Download: http://eclipse.org/downloads/
Sau khi tải về chúng ta sẽ được file:
eclipse-jee-luna-SR1-win32-x86_64.zip
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cài đặt Resource Bundle Editor
Download: https://github.com/essiembre/eclipse-rbe
1
2
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cài đặt Resource Bundle Editor
Chúng ta nhập vào:
Site name: ResourceBundle Editor
Site URL:
https://raw.githubusercontent.com/essiembre/eclipserbe/master/eclipse-rbe-update-site/site.xml
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cài đặt Resource Bundle Editor
1
2
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cài đặt Resource Bundle Editor
1
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cài đặt Resource Bundle Editor
3
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cài đặt Liferay IDE
1
2
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cài đặt Liferay IDE
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cài đặt Liferay IDE
3
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Tạo Workspace
1. Giải nén
2. Tạo cấu trúc thư
mục như hình vẽ
Lưu ý:
 Tên thư mục không nên có khoảng trắng.
 Không nên tạo quá nhiều cấp thư mục vàtên thư mục không nên quá dài.
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cấu hình SDK vào Liferay IDE
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cấu hình Liferay Tomcat Bundle vào
Liferay IDE
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cấu hình Liferay Tomcat Bundle vào
Liferay IDE
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cài đặt PostgreSQL
Nhập mật khẩu
và nhấn “Next” ở các
bước tiếp theo
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Cài đặt PostgreSQL
 Bỏ dấu chọn “Stack Builder…” và nhấn Finish.
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
hân thành cám ơn

similar documents