Pagsasanay Para sa Pagbubuo ng Parish BEC - CBCP-BEC

Report
PROGRAMA NG BATAYANG
ORYENTASYONG PASTORAL NG
PAROKYA (PBOPP)
Unang Pagtatagpo:
Pangkalahatang
Panimula
DALOY
I. Pagpapakilala
II. Gawain: Pagkuha ng
Kalagayan at ng mga
Inaasahan
III. Paglalahad ng Kabuuang
Programa
IV. Mga Kailangang Ihanda
Pagpapakilala
 Pangalan/ palayaw
Tungkulin sa
simbahan o
pamayanan
 Deskripsiyon sa
sarili
Paglalatag ng mga Inaasahan
Gawain: Bahaginan (20 minuto)
 Magbuo ng grupo na may apat o anim (4-6) na kasapi.
 Mamili ng tagapagpadaloy, tagasulat at tagapag-ulat.
Mga gabay na tanong:
1. Ano ang pinakamatingkad na isyu o
hamon ng inyong parokya o
pamayanan?
2. Ano ang kailangang gawin upang
matugunan ang mga hamong ito?
3. Ano ang inyong inaasahan mula sa
seminar na ito?
4. Ano ang inyong pweding ikumit
upang magtagumpay ang seminar na
ito?
Ang buod ng pinagbahaginan lang ang isulat sa Manila paper upang
babasahin ng taga-ulat sa plenaryo.
Aspeto
1. Mga hamon
na hinaharap ng
parokya o
pamayanan
2. Kailangang
gawin upang
matugunan ang
mga hamong ito
3. Mga
inaasahan
4. Pweding ikumit
Pagbabahagi
KONTEKSTO: Kalagayan ng Katolikong Pilipino
- Humigit-kumulang 85 bahagdan
(85%) ang mga Katoliko sa Pilipinas
- Laganap ang matinding kahirapan at
di pagkakapantaypantay
- Malakas ang kanya-kanya at walang
pakialam sa kapwa
- Walang pakikilahok sa buhay at
misyon ng Simbahan
- Karamihan ay Katoliko lang sa ngalan
lang
Mahahalagang
Tanong:
• Sino ba tayo bilang
Simbahan?
• Ano ang ating
misyon?
• Paano natin ito
maisagawa ng mas
epektibong paraan?
DESKRIPSIYON ng PBOPP
Programa ng Batayang Oryentasyong
Pastoral ng Parokya (PBOPP) ay
isang programang paghuhubog na
binuo upang bigyan ng batayang
oryentasyon ang mga punong-lingkod
ng parokya at ng mga komunidad ukol
sa ano, bakit at paano ng BEC.
Ito ay pinapadaloy sa loob ng siyam (9)
na magkakasunod-sunod na lingguhang
pagtatagpo at magtatapos sa isang
seremonya ng pagtatalaga ng sarili sa
loob ng Eukaristiya.
PAMAMARAAN AT PROSESO
1. Parish-based –
Nakabatay sa kalagayan
ng parokya
2. Process-oriented –
pinapahalagahan ang
proseso
3. Participatory –
lahat ay may pakikilahok
MGA INAASAHANG RESULTA NG PBOPP
Sa pagtatapos ng PBOPP, ang mga kalahok ay magkakaroon ng
malinaw na pag-unawa ukol sa:
1. BEC bilang pahiwatig at paraan ng pinagbagong Simbahan ayon sa
Vatican II at PCP II;
2. BEC bilang lugar at daluyan ng pagsasabuhay ng Simbahan sa misyon
ni Kristo bilang komunidad na nagpapahayag (mala-propeta),
naglilingkod (mala-hari) at nananalangin (mala-pari);
3. BEC bilang pangunahing pastoral na tunguhin ng diyosesis at ng
parokya;
4. Kahulugan ng parokya at mahalagang tungkulin ng Sangguniang
Pastoral ng Parokya (PPC)
5. Kahalagahan ng pagkakaisa at samasamang pagkilos (Teamwork) ng
mga pinunong-lingkod ng Simbahan bilang iisang katawan ni Kristo;
6. Gabay sa pagsusulong, pag-oorganisa at pagpapalakas ng mga BEC sa
parokya at komunidad.
Partikular na Layunin
Sesyon at
Paksa at Layunin: Sa pagtatapos ng bawat
Oras
modyul/sesyon na ito, inaasahan na ang mga kalahok ay:
Introduksyon
(2 ½ oras)
Pangkalahatang Oryentasyon at Paglalatag ng mga Inaasahan
√ Makapagtukoy ng mga pangunahing problema o isyu ng parokya at
pamayanan na kailangang matugunan;
√ Maunawaan ang layunin at ang kahalagahan ng PBOPP sa kanilang
buhay bilang mga pinunong-lingkod ng parokya;
√ Magkaisa sa ekedyul ng pagtatapo at maglaan ng kanilang oras,
kakayahan at talento para sa ikakatagumpay ng programa.
Pangalawang Modyul 1: BEC, ang Pahiwatig ng Pinagbagong Simbahan sa
Sesyon
Pananaw ng Vatican II at PCP II
 Magkakaroon ng malinaw na pag-unawa sa kahulugan ng
(3 oras)
pinagbagong Simbahan ayon sa pananaw ng Vatican II at PCP II;
 Maunawaan ang kahulugan, diwa at adhikain ng BEC bilang
pahiwatig at pagsakatuparan ng pinagbagong Simbahan;
 Mapahalagahan ang pagsusulong ng BEC bilang wastong lugar at
daluyan ng pagsasabuhay ng misyon ni Kristo.
Partikular na Layunin
Sesyon at
Oras
Paksa at Layunin: Sa pagtatapos ng bawat modyul/sesyon na ito, inaasahan
na ang mga kalahok ay:
Pangatlong Modyul 2: Ang mga Ministry at ang Simbahan
Sesyon
 Magkakaroon ng sapat na pag-unawa ukol sa kahulugan ng ministry at
(3 oras)


Pang-apat
na Sesyon
(3 oras)
kaugnayan nito sa BEC bilang pahiwatig ng pinagbagong Simbahan;
Matukoy ang ugnayan ng iba’t-ibang uri ng ministry tungo sa aktibong
pakikilahok sa buhay at misyon ni Kristo bilang mala-pari, mala-hari at
mala-propetang komunidad;
Mapahalagahan ang papel ng mga pinunong lingkod bilang mga
pangunahing tagapagbuo ng komunidad at tagapagsulong ng mga
ministry.
Modyul 3: Pag-unawa sa Direksyong Pastoral ng Diyosesis
ng Novaliches

Magkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa direksiyong Pastoral ng
Lokal ng Simbahan ng Novaliches;

Makita ang malinaw na kaugnayan ng BEC bilang pastoral na tunguhin ng
diyosesis at parokya; at

Magkaroon ng pagpapahalaga ng kanilang papel bilang mga pinunonglingkod ng parokya.
Partikular na Layunin
Sesyon at
Oras
Panlimang
Sesyon
(3 oras)
Paksa at Layunin: Sa pagtatapos ng bawat modyul/sesyon
na ito, inaasahan na ang mga kalahok ay:
Modyul 4: Ang Kahulugan ng Parokya at ang mga Tungkulin ng
Sangguniang Pastoral (PPC)
 Magkaroon ng malinaw at malalim na pag-unawa sa kahulugan ng
parokya;
 Magkaroon ng sapat na pag-unawa sa katangian, mga tungkulin at
istruktura ng Konseho Pastoral ng Parokya o PPC
 Maunawaan ang kahalagahan ng papel ng PPC sa pagsulong ng BEC
bilang sentrong programang pastoral ng pinagpanibagong parokya
Modyul 5: Ang Simbahan Bilang Katawan ni Kristo:
Panganim na Communio in Missio
 Magkaroon ng sapat na pag-unawa tungkol sa Simbahan bilang
Sesyon
pinagkaisang katawan ni Kristo at ng kahulugan ng “Communio in
Missio.”
(3 oras)
Partikular na Layunin
Paksa at Layunin: Sa pagtatapos ng bawat modyul/sesyon
na ito, inaasahan na ang mga kalahok ay:
Pangpitong Modyul 6: Ang Kahalagahan ng Teamwork sa Pagsusulong
Sesyon
ng BEC (Team-building and Team Leadership)
Sesyon at
Oras
(6-7 na
oras)

Magkaroon ng malalimang pag-unawa tungkol sa isa’t-isa, at ng
kahalagahan ng pagkilos bilang team (team leadership) sa
epektibong pagsusulong at pag-oorganisa ng BEC sa parokya.
Partikular na Layunin
Sesyon at
Oras
Pangwalong
Sesyon
(3 oras)
Paksa at Layunin: Sa pagtatapos ng bawat
modyul/sesyon na ito, inaasahan na ang mga kalahok
ay:
Modyul 7: Mga Batayang Gabay sa Pagsusulong ng BEC sa
Parokya

Maunawaan at magkaroon ng pagsasanay sa mga batayang gabay
sa pagsusulong ng BEC sa parokya at ang mga tungkulin ng Parish
BEC Pastoral Team (PBPT).
Pangsiyam na Konklusyon: Pag-uugnay, Paglalagom at Pasulit
Sesyon
 Makita ang pagkakaugnay ng bawat modyul at mapahalagahan ang
(3 oras)
kahalagahan nito sa pagsulong ng BEC.
Seremonya ng Pagtatalaga (Commissioning)
Gaganapin ang Seremonya ng Pagtatalaga ng Sarili sa loob ng misa
(BEC mass) sa araw ng lingo, sa pangunguna ng kura. Pagkatapos
ng misa, magkaroon ng salo-salo (agape/fellowship) at programa
ng pagtatapos. Ibibigay ang “certificate of participation” sa mga
kalahok sa loob ng programa.
Eskedyul
Paksa
Panimula
I: BEC, Pahiwatig ng Pinagbagong Simbahan
II: Ang mga Ministry at ang Simbahan
III: Pag-unawa sa Direksyong Pastoral ng Diyosesis ng Novaliches
IV: Ang Kahulugan ng Parokya at ang mga Tungkulin ng Sangguniang
Pastoral (PPC)
V: Ang Simbahan Bilang Katawan ni Kristo: Communio in Missio
VI: Ang Kahalagahan ng Teamwork sa Pagsusulong ng BEC (Teambuilding and Team
VII: Mga Batayang Gabay sa Pagsusulong ng BEC sa Parokya
VIII: Integrasyon
Pagkokomisyon
Petsa
Inaasahan mula sa mga kalahok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sundin ang napagkasunduang eskedyul.
Dumating sa takdang oras.
Magdala ng note book at ball pen.
Maging bukas at magtiwala.
Makilahok sa pagbabahaginan.
Igalang ang pinagbabahaginan sa loob ng
seminar.
Mga Katanungan?

similar documents