ระบบรวบรวมข้อมูลความต้องการปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย)

Report
ระบบรวบรวมข้ อมูลความต้ องการปั จจัยการผลิต
(ปุ๋ย)
โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
หัวข้ อบรรยาย
• ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องและกระบวนการทางานของระบบ
• ภาพรวมของระบบ
• สิทธิ์และการเข้ าใช้ งานระบบ
• Q/A
หัวข้ อบรรยาย
• ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องและกระบวนการทางานของระบบ
• ภาพรวมของระบบ
• สิทธิ์และการเข้ าใช้ งานระบบ
• Q/A
กระบวนการทางาน
แจ ้งความต ้องการปุ๋ย
เกษตรกร
่ วข ้อง
ผู ้ทีเ่ กีย
สกต.
เจรจาต่อรอง
TABCO
Supplier
ระบบงาน
ิ ค ้า
ผลิตสน
ติดตาม กากับ โครงการฯ
กระบวนการทางาน
รวบรวมความต ้องการปุ๋ย
แบบพิมพ์ 1.1
ดึงข ้อมูลในระบบ
ข ้อมูลลูกค ้า
ที่
ID
ื่ -สกุล
ชอ
1
(ดึงข ้อมูลในระบบ)
2
(ดึงข ้อมูลในระบบ)
3
(ดึงข ้อมูลในระบบ)
4
(ดึงข ้อมูลในระบบ)
5
(ดึงข ้อมูลในระบบ)
xxxx
xxxx
xxxx
แบบฟอร์มการสารวจข ้อมูลความต ้องการปั จจัยการผลิต (ปุ๋ย)
ิ เชอ
ื่ เกษตรกร
โครงการบัตรสน
ข ้อมูล ณ วันที่ .......................................
หมูท
่ .ี่ ..........ตาบล.......................อาเภอ...........................จังหวัด............................
บ ้าน
กลุม
่ ที่
เลขที่
สูตร
ปริมาณ
(กระสอบ)
xxxx
xxxx
ชว่ งเวลา
ั ดาห์ท ี่
สป
เดือน
ื่ ผู ้ให ้ข ้อมูล(ลูกค ้า/ผู ้แทน)
ลายมือชอ
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
ั ท์........................................
ผู ้สารวจข ้อมูล.............................................โทรศพ
ผู ้บันทึกข ้อมูลลงเครือ
่ ง.....................................วันทีบ
่ น
ั ทึก................
ั ท์........................................
ผู ้ประสานงาน.............................................โทรศพ
ผู ้ตรวจสอบการบันทึกข ้อมูลลงเครือ
่ ง..................................วันทีบ
่ น
ั ทึก...
กระบวนการทางานกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สารวจความต้องการปุ๋ย
ลูกค ้า
สกต.
ธ.ก.ส.
ระบบ
หัวหน ้ากลุม
่ ลูกค ้า
สารวจความต ้องการ
สง่ มอบแบบพิมพ์ “สารวจ
ความต ้องการ”(แบบพิมพ์
1.1) ให ้ หัวหน ้ากลุม
่ ลูกค ้า
พิมพ์แบบพิมพ์ “สารวจ
ความต ้องการ” (แบบ
พิมพ์ 1.1) ให ้ สกต.
o ข ้อมูลลูกค ้าผู ้ใชบั้ ตร
แบบพิมพิ์ 1.1
สง่ ข ้อมูล(แบบพิมพ์ 1.1)
ให ้ สกต.บันทึกในระบบฯ
บันทึกข ้อมูลในระบบฯ
www.v-smart.com
o ข ้อมูลความต ้องการ
ปุ๋ ย ของ สกต.
o ข ้อมูล สูตร ปริมาณ
ชว่ งเวลา จุดสง่ มอบ
ปุ๋ ย
o ข ้อมูลความต ้องการ
ปุ๋ ย สง่ ให ้ TABCO
หัวข้ อบรรยาย
• ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องและกระบวนการทางาน
• ภาพรวมของระบบ
• สิทธิ์และการเข้ าใช้ งานระบบ
• Q/A
กระบวนการทางานของระบบฯ
หัวข้ อบรรยาย
• ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องและกระบวนการทางาน
• ภาพรวมของระบบ
• สิทธิ์และการเข้ าใช้ งานระบบ
• Q/A
กลุ่มผู้ใช้ งานระบบ ประกอบด้ วย
ธ.ก.ส.
(สาขา)
พิมพ์ แบบสารวจความต้ องการ(แบบพิมพ์ 1.1)
ผู้บันทึก
ข้ อมูล
สกต. สร้ างรหัสผ่ านให้ เพื่อใช้ ในการบันทึกข้ อมูลเข้ าสู่ระบบ
สกต.
- บันทึกข้ อมูลเข้ าสู่ระบบ
- ตรวจสอบข้ อมูล ก่ อนสั่งซือ้ สินค้ า
TABCO
สานักบัตร
สินเชื่อเกษตรกร
รวบรวมข้ อมูลความต้ องการ เพื่อเจรจาต่ อรองผู้ผลิต
- ติดตาม กากับการดาเนินงานโครงการฯ
- พัฒนาระบบ
การเข้ าใช้ งานระบบ
สาขา
เข้ าสู่ระบบโดยใช้ รหัสผ่ านระดับสาขา ขึน้ ต้ นด้ วย ESC
ตามด้ วยรหัสสาขา เช่ น ESCXXX
1
เข้ าจาก Intranet ของธนาคาร
ผู้บนั ทึกข้ อมูล
URL:http://websrv-ii/fopc/index.php
2
เข้ าจาก Internet ภายนอก
เข้ าสู่ระบบโดยใช้ รหัสที่ สกต. กาหนดให้
สกต.
เข้ าสู่ระบบโดยใช้ รหัสผ่ าน ISO ของ สนจ.
URL:http://rice.baac.or.th/fopc/index.php
TABCO
เข้ าสู่ระบบโดยใช้ User name และ Password ที่ธนาคาร
เตรี ยมไว้ ให้
หน้ าจอเข้ าสู่ระบบฯ

สาขา ESCXXX
สนจ. 01AXXX
สกต. ใช้ รหัสผ่าน ISO ของ สนจ.
TABCO ใช้ User name และ
Password ที่ธนาคารเตรี ยมไว้ ให้

Password แต่ละสาขา/สนจ.
โทร
8726-9
หน้ าจอแบบพิมพ์ 1.1




ขันตอนการใช้
้
งาน
1.เลือกหน่วยอาเภอ
2.เลือกกลุม่
3.กดปุ่ มค้ นหา
4.เลือก Print แบบพิมพ์
5.ส่งมอบแบบพิมพ์ 1.1 ที่ Print ให้
หัวหน้ ากลุม่ ลูกค้ า เพื่อใช้ สารวจข้ อมูล
หน้ าจอข้ อมูลผลิตภัณฑ์
หน้ าจอบันทึกข้ อมูลในระบบ







ผู้บนั ทึกข้ อมูลในระบบฯ
ได้ แก่ พนักงาน สกต. หรื อ
หัวหน้ ากลุม่ ลูกค้ า ผู้นา
ชุมชน ที่ธ.ก.ส.คัดเลือกแล้ ว
ว่ามีศกั ยภาพในการบันทึก
ข้ อมูล
เข้ าสูร่ ะบบโดยใช้ Username กับ
Password ที่ สกต. กาหนดให้ โดยบันทึก
ความต้ องการจากแบบพิมพ์ 1.1 เข้ าสู่
ระบบ โดย
1.กรอก ID ลงในช่อง ค้ นหาข้ อมูลจากรหัส
ลูกค้ า แล้ วกดปุ่ มค้ นหา หากมีในระบบ
ระบบจะแสดงข้ อมูลลูกค้ าขึ ้นมา
2.เลือกประเภทสินค้ า สูตร และขนาดบรรจุ
ตามลาดับ
3.กรอกปริมาณสินค้ าตามที่ลกู ค้ าระบุ
4.เลือกช่วงเวลาที่ต้องการสินค้ า
5.กรอกชื่อผู้ให้ ข้อมูล
6.เลือกผู้สารวจข้ อมูลและผู้ประสานงาน
7.กดปุ่ มบันทึกข้ อมูล
หน้ าจอบันทึกความต้ องการ
หน้ าจอการเพิ่มผู้บันทึกข้ อมูล

1.ให้ เลือกเมนู “ผู้ใช้ งาน” เพื่อเพิ่มผู้บนั ทึก
ข้ อมูล หรื อแก้ ไขผู้บนั ทึกข้ อมูล
2.กาหนดชื่อผู้ใช้ งาน รหัสผ่าน และระบุ
ข้ อมูลของผู้บนั ทึกข้ อมูล
3.กดปุ่ มบันทึกข้ อมูล


หน้ าจอ สกต.สั่ งซื้อปัจจัยการผลิตไปยัง TABCO


ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลที่
บันทึกเข้ าสูร่ ะบบ
1.เลือกช่วงเวลาที่ต้องการสินค้ า
2.กดปุ่ ม ค้ นหา
3.เลือกรายการสินค้ าที่ต้องการสัง่ ซื ้อ
4.กดปุ่ มสัง่ สินค้ า


หน้ าจอเลือกผู้ผลิต
1.เลือกผู้ผลิตที่ต้องการสัง่ ซื ้อ
2.ระบุจานวนที่ต้องการสัง่ ซื ้อ
3.กดปุ่ ม ออกใบสัง่ ซื ้อสินค้ า



หน้ าจอระบุวันที่ครบกาหนดรับสินค้ า


ยืนยัน

1.ระบุวนั ที่ครบกาหนดรับสินค้ า
2.กดปุ่ ม ออกใบสัง่ ซื ้อสินค้ า
3.กดยืนยันการสัง่ ซื ้อ
หน้ าจอ ใบสั่งซือ้ (PO)
ระบบจะแสดงใบสัง่ ซื ้อเป็ นอันเสร็จสิ ้นการสัง่ ซื ้อ
หน้ าจอ รายงานการส่ งสินค้ า
จากนัน้ รายละเอียดของใบสัง่ ซื ้อ จะปรากฏในรายงานการส่งสินค้ า และเมื่อ TABCO บันทึกรายละเอียดการจัดส่ง จะปรากฏปุ่ ม “จุดส่งสินค้ า”
เพื่อแสดงรายละเอียด
ขัน้ ตอนการบันทึกข้ อมูลของ TABCO


บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จากัด (TABCO) จะเป็ นผู้บนั ทึกข้ อมูลสินค้ า ที่สกต.แต่ละแห่งแจ้ ง
รายการสินค้ าเข้ ามาที่ TABCO เพื่อ TABCO ใช้ ข้อมูลดังกล่าว จาก สกต.ทัว่ ประเทศ ต่อรอง
ราคากับผู้ผลิตสินค้ า (Supplier) โดยมีขนตอนการบั
ั้
นทึกข้ อมูลสินค้ าในระบบฯ ดังนี ้
1.เลือกเมนูบนั ทึกข้ อมูลผู้ผลิต เพื่อบันทึกรายละเอียดสินค้ าที่ผ้ ผู ลิตแต่ละแหล่งสามารถผลิตได้
2.TABCO บันทึก การสัง่ สินค้ า การส่งสินค้ า และการจ่ายสินค้ า

หน้ าจอ รายงานการสั่งสินค้ าของ TABCO ไปยังผู้ผลิต
เรี ยกดูรายงานการสัง่ สินค้ าจาก สกต.
1.ปุ่ ม add PO ใช้ เพื่อบันทึกเลขที่ใบสัง่ ซื ้อที่
อ้ างอิงใบสัง่ ซื ้อไปยังผู้ผลิต
2.ปุ่ ม “ส่งสินค้ า” ใช้ เพื่อบันทึกข้ อมูลทะเบียนรถ
และจุดส่งมอบในการจัดส่งสินค้ า


หน้ าจอ บันทึกการจ่ ายสินค้ า


1.เมื่อมีการจัดส่งปุ๋ยเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กลับมาเรี ยกดูบนั ทึก “การจ่ายสินค้ า” เพื่อบันทึกผลการจ่ายสินค้ า โดย
2.กดปุ่ ม “ผลการจ่ายปุ๋ย”
ระบบรวบรวมความต้ องการปัจจัยการผลิต (ปุ๋ ย)
โครงการบัตรสิ นเชื่อเกษตรกร
• บันทึกที่ สบก/36632 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เรื่ อง “คำชี้แจงระบบ
รวบรวมควำมต้ องกำรปัจจัยกำรผลิต(ปุ๋ ย) โครงกำรบัตรสิ นเชื่อเกษตรกร”
• สานักบัตรสิ นเชื่อเกษตรกร (สบก.) WAN 2714 , 2765
• กลุ่มงาน ระบบงานสานักงานอัตโนมัติและธุรกิจภายนอก
สายงานสนับสนุนสารสนเทศ ฝ่ ายปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
WAN 8726-9 (คุณประสิ ทธิ์ สุ โพธิ์)
หัวข้ อบรรยาย
• ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องและกระบวนการทางาน
• ภาพรวมของระบบ
• สิทธิ์และการเข้ าใช้ งานระบบ
• Q/A
ขอบคุณครับ
หน้ าจอแสดงรายงานความต้ องการที่บนั ทึกเข้ าสูร่ ะบบ (รายคน)

similar documents