So Sánh Các Mô Hình Dân Ch*: Mô Hình **ng Thu*n và Mô Hình

Report
So Sánh Các Mô Hình Dân Chủ:
Mô Hình Đồng Thuận và Mô Hình Theo Đa Số
Nguyễn Huy Vũ
Toulouse, Hè 2014
Các câu hỏi
• Thể chế dân chủ có đem lại thịnh vượng hơn
cho các quốc gia khi so với các mô hình toàn
trị ?
• Giữa các thể chế dân chủ, thể chế nào là tốt
nhất ?
• So sánh kiểu mô hình tổng thống, đại nghị: a)
bỏ qua tương tác giữa việc hình thành và phân
bổ quyền lực; b) thiếu triết lý.
Theo Đa Số và Đồng Thuận
• Theo Đa số (majoritatian model): Anh
• Đồng thuận (consensus model): Thụy Sỹ và Bỉ
• 10 điểm: quyền lực hành pháp, quyền lực lập
pháp, hệ thống đảng phái, phương thức bầu
cử, tương tác giữa các nhóm lợi ích, phân bổ
quyền lực hành pháp, phân bổ quyền lực lập
pháp, đặc tính của hiến pháp, sự xét lại luật lệ,
vị trí của ngân hàng trung ương.
1. Quyền lực Hành pháp
• Theo Đa số: tập trung quyền hành pháp vào
nội các chính phủ; nội các này chủ yếu từ một
đảng và vừa đủ chiếm đa số. Còn gọi là độc tài
có chọn lựa.
• Đồng thuận: quyền hành pháp được chia sẻ
trong các nội các liên minh.
2. Quyền lực Lập pháp
• Theo Đa số: nội các chính phủ thống lĩnh nghị
viện.
• Đồng thuận: sự cân bằng quyền lực giữa hành
pháp và tư pháp.
3. Hệ thống Đảng phái
• Đa số: hệ thống chính trị bao gồm hai đảng
chính.
• Đồng thuận: hệ thống chính trị nhiều đảng
phái.
4. Phương thức Bầu cử
• Theo Đa số: hệ thống bầu cử theo đa số và
không theo tỉ lệ.
• Đồng thuận: đại diện theo tỉ lệ.
5. Tương tác giữa các nhóm lợi ích
• Theo Đa số: mô thức đa nguyên của các nhóm
lợi ích.
• Đồng thuận: tính hợp tác giữa các nhóm lợi
ích.
6. Phân bổ quyền lực hành pháp
• Theo Đa số: Tập trung tất cả quyền lực duy
nhất vào chính quyền trung ương.
• Đồng thuận: hệ thống liên bang và tản quyền.
7. Phân bổ quyền lực lập pháp
• Theo Đa số: quyền lập pháp tập trung vào duy
nhất một viện.
• Đồng thuận: lập pháp gồm hai viện đều có vai
trò mạnh.
8. Đặc tính của hiến pháp
• Theo Đa số: hiến pháp uyển chuyển.
• Đồng thuận: khó thay đổi hiến pháp.
9. Sự xét lại luật lệ
• Theo Đa số: Không có tòa án xét lại một cách
chính thức tính hợp hiến của luật thông
thường.
• Đồng thuận: có tòa án hiến pháp xét lại tính
hợp hiến của các luật thông thường.
10. Vị trí của ngân hàng trung ương
• Theo Đa số: ngân hàng trung ương được điều
phối bởi hành pháp.
• Đồng thuận: ngân hàng trung ương độc lập.
Mô hình của Đức: liên minh của các
đảng lớn
• Liên bang, phân quyền nhằm ngăn ngừa độc
tài và đảo chính.
• Chính phủ mạnh mẽ từ phe đa số trong quốc
hội.
• Tòa án hiến pháp xét tính hợp pháp các luật.
• Nguyên tắc: bỏ phiếu bất tín nhiệm xây dựng.
• Cách bầu cử: ½ theo đa số, ½ theo tỉ lệ.
• Đảng vào quốc hội khi tổng phiếu bầu > 5%.
Thảo luận
• Tản quyền dẫn đến khuynh hướng hình thành
các vùng kinh tế lớn khác nhau và cạnh tranh
với nhau. Nền kinh tế quốc gia năng động
hơn.
• Phương thức bầu cử đa số tương đối về lâu
dài hình thành nên hệ thống hai đảng chính.
Trong ngắn hạn, đảng lớn nhất cầm quyền có
thể tạo ảnh hưởng bằng chính sách ‘mị dân’.

similar documents