PH**NG PHÁP H*C TH* B*N DÀNH CHO JUNIOR

Report
PHƯƠNG PHÁP
HỌC THỦ BẢN
DÀNH CHO JUNIOR
Maria Kim Xuân
I. Học Thủ Bản
Thủ bản được xem là kim chỉ
nam, là cuốn sách gối đầu giường
của người Hội viên hoạt động.
Ngoài việc tự đọc, tự soạn ở nhà
thì cách học trong buổi họp rất
cần sự gợi ý sáng tạo của người
trưởng
1. Trong buổi họp
Trưởng đọc và
soạn câu hỏi gợi
ý từ dễ đến khó
để các em tích
cực phát biểu
Hệ thống câu hỏi
• Phát hiện
• Cảm nghĩ
• Phân tích
• Nêu vấn đề
Hệ thống câu hỏi
Câu hỏi phát
hiện
Chủ đích của Legio Mariae là gì ?
Câu hỏi phân
tích
Tại sao cần phải thánh hóa hội viên ?
Phát biểu cảm
nghĩ
Theo em, việc đi thăm viếng các linh hồn có ý nghĩa gì ?
Câu hỏi nêu vấn Vì sao hàng tuần người hội viên Junior cần thực hiện ít nhất
đề
một giờ công tác ?
Câu hỏi có tình Em còn nhiều sai sót mà Thủ bản yêu cầu cần phải “Thánh
huống
hóa” thì em làm như thế nào ?
Câu hỏi phát Giáo quyền là gồm những ai và em hiểu như thế nào về hội
hiện và phân tích đoàn Legio được đặt dưới sự lãnh đạo của giáo quyền ?
2. Ngoài buổi họp
Đố vui Thủ bản
Thi “hái hoa” về
nội dung Thủ
bản, giáo lý, kỹ
năng sống
Vẽ tranh minh
họa theo đề tài
Sưu tầm hình ảnh
theo chủ đề
Đố vui theo nhóm
Bài viết
Thi thực hiện tiểu
phẩm, văn nghệ
II. Đề xuất một số chương cho
Junior học Thủ bản
Ch.1. Danh
hiệu và nguồn
gốc
Ch.2. Chủ Đích
Ch.3. Tinh thần
Ch.4. Sự vụ của
Legio
Ch.6. Bổn phận
Hội viên đối
với Đức Maria
Ch.7. Hội viên
với Chúa Ba
Ngôi
Ch.8. Hội viên
với Thánh Thể
Ch10.Hoạt
động Tông đồ
Ch11. Kế
hoạch của
Legio Mariae
Ch13. Trách vụ
Hội viên
Ch14.
Praesidium
Ch18. Trật tự
buổi họp
Praesidium
Ch19. Hội viên
với buổi họp
Ch21. Nhà
Nazaret Mầu
nhiệm
Ch22. Kinh
ngiệm của
Legio
Ch24. Các
Thánh bảo trợ
Ch25. Bức
họa của Legio
Ch26. Kinh
Tessera
Ch27. Hiệu kỳ
của Legio
Ch28. Việc
quản trị của
Legio
Ch29. Lòng
trung thành
Ch30. Lễ hội
chính thức
Ch31. Phát
triển và tuyển
mộ
Ch33. Nhiệm
vụ căn bản
Ch34. Phận
sự ủy viên
Praesidium
Ch35. Tài
chính
Ch37. Khuyến
dụ về công tác
Ch39. Các
điều cốt yếu
Lời kết
PHƯƠNG PHÁP HỌC THỦ BẢN DÀNH CHO JUNIOR

similar documents