BEC Module 8: Pagbubuo ng BEC - CBCP-BEC

Report
BATAYANG GABAY NG
PAGBUBUO NG
MUMUNTING KRISTIYANONG
KAPITBAHAYAN
MGA LAYUNIN
Sa pagtatapos ng modyul na ito, ang mga kalahok ay
inaasahan na magkakaroon ng:
• Kakayahang ipaliwanag ang kahalagahan ng pagbubuo
ng BEC bilang pastoral na direksyon ng pinagbagong
Simbahan;
• Malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng papel ng
tagapagbuo o tagapag-organisa;
• Kaalaman sa iba't ibang pamamaraan at batayang
gabay sa pagbubuo ng BEC;
• Sigasig at komitment sa pagsasagawa ng BEC organizing
sa pamayanan.
Panimula
• Inihayag ng Vatican II na ang BEC ang pahiwatig ng
pinagbagong Simbahan.
• Ayon sa PCP II , ang BEC ay ang pastoral na direksyon ng
Simbahan ng Pilipinas.
• Samakatuwid, ang pagbubuo BEC ay sinimulan na sa
buong bansa.
• Ang iba ay nagpapatuloy, samantalang ang iba naman
ay nawala.
• Sa ating parokya, ang BEC ay nagsisimula pa lamang.
Ngunit kailangan natin na mag-organisa ng mas
maraming BEC at tulungan sa pagpapalakas ang mga
BEC na na-organisa na.
Ano ang pagsasaayos ng BEC?
Ang pagsasaayos ng BEC ay:
- isang proseso ng paghuhubog ng
mga tao (malay)
- pangangasiwa ng palagiang
gawain (pagkilos)
- at pagtatayo ng mga istraktura na
siyang magpapadaloy sa
pagbubuklod ng pagkakaisa
(buklod)
- bilang “Sambayanan ng mga
Alagad” at “Simbahan ng mga
Dukha” tungo sa pagbabago ng
Simbahan at sa kabuuang pagunlad ng tao (pang-ekonomiya,
pangpulitika, pangsosyo-kultural,
pang-espirituwal).
SAMBAYANAN
NG MGA ALAGAD
Mala-propeta
(namamahayag)
Mala-pari
Mala-hari
(nananalangin) (naglilingkod)
Simbahan ng
Vatican II at PCP II
• Ang BEC, bilang “bagong paraan
ng pagiging Simbahan,” ay
nagsisikap na:
– baguhin ang tao
– mapapalalim ang pakikipagugnayan
– at mabago ang pang-araw-araw
na realidad ng komunidad
• Ang pag-oorganisa ng BEC ay
walang katapusang proseso.
Paghuhubog
(Malay)
Pagoorganisa
(Buklod)
Pag-uugnay
at
Pakikilahok
(Pagkilos)
• Tuloy-tuloy na prosesong ng:
 Paghuhubog (pinagbagong kamalayan)
 Pagbubuo ng komunidad (pinagbagong
pagbubuklod)
 Pagkilos at pakikilahok (pinagbagong
pagkilos)
BEC Organizing
Mga Tagapagsulong ng BEC
Pari /
Relihiyoso
PPC
LOMAs
Ministry
Teams
• Over-all incharge
• Gabay sa pagkakaisa
• Bukal ng inspirasyon at motibasyon
• Team of leaders
• Direksiyon
• Pamumuno
• Task Forces
• School of spirituality
• Collaboration and Synergy
• Delivery of services
BEC Pastoral • Organizing Team
Team (BPT) • Leg work
SAMBAYANAN
NG MGA ALAGAD
Mala-propeta
(namamahayag)
Mala-pari
Mala-hari
(nananalangin)(naglilingkod)
Dinamikong Ugnayan
ng BEC, Parokya at ng mga Pinunong-Lingkod

DIRECTION
PPC
MINISTRIES
(Ministry Teams)
COMMUNITY BUILDING
(BEC Pastoral Team)
LEADERSHIP
LOMAs
(Task Forces)
The Pastoral Agents: Team of Servant Leaders
Community
of Disciples
BEC
(Small Church
at the base)
PARISH
Church of the Poor
Locus: Arena for Service
Mga Katangian at Kakayahan na Kailangang linangin ng
mga tagapagsulong ng BEC:
Pakikinig (Listening)
- Interesado sa kung ano ang sinasabi at hindi sinasabi ng
mga tao; nagtatanong; maingat na nakikinig hindi lamang
sa paggamit ng tainga, kundi sa mga mata at puso.
Nagsasakapangyarihan (Empowering)
- Tinitingnan ang mga pangangailangan ng iba at
tinutulungan na makahanap ng mga paraan na tumugon
sa kanilang mga pangangailangan; isangkot ang iba sa
pagpaplano, pagpapatupad at pagtatasa; tumutulong sa
iba na tuklasin ang kanilang kakayahan at linangin ang
kanilang kakayahan sa pamumuno.
Masipag (Hardworking)
- Kumakatok sa bawat pintuan upang anyayahan ang mga tao na
makilahok sa gawain kahit ang paanyaya ay minsan tinanggihan;
walang pagod na nagsusumikap sa gawain sa paghubog ng mga tao
at sa pagsisimula ng mga gawain pangkomunidad.
Malikhain (Creative)
- Nakikibagay sa mga pagbabago ng mga bagay sa nakalipas; hindi
natatakot sa mga bagong ideya; may pagtitiwala na maghain at
sumubok ng bagong ideya kahit ang mga ito ay maaring batikusin.
May Sakripisyo (Sacrifice)
- Handang maglaan ng panahon at kakayahan para sa sambayanan,
kahit pa man ito ay minsan nangangahulugan ng pag-iwan ng
sariling pamilya; kayang isuko ang pansariling pangangailangan
para sa mas higit na mabuti.
Pitong Pundasyon ng BEC (BEC Culture)
1. Panibagong Buhay (metanoia)
2. Pakikipag-ugnay at pakikipagka-isa
(communio)
3. Salita ng Diyos (kyregma)
4. Pagdarasal at pagdiriwang (leitorgia)
5. Sama-samang pagkilos at pagsilbi
(koinonia)
6. Ang pagiging para sa mahirap (anawim)
7. Namumunong naninilbihan, mga kasapi
na masigasig na nakikilahok (servant
leadership, participative members)
May
tatak BEC
ka Ba?
Apat (4) na karaniwang pamamaraan sa
pagsasaayos ng BEC:
1. Mula sa Sentro tungo sa Gilid-gilid
(Sweeping Organizing)
2. Mula sa Gilid-gilid tungo sa Sentro
(Solid Organizing)
3. Sentro at Gilid-gilid
(Integrated Approach)
4. Paghahalo ng mga Pamamaraan
(Eclectic Approach)
Mula sa Sentro tungo sa Gilid-gilid
(Sweeping Organizing)
Pamamaraan
Kalakasan
Kahinaan/ Hamon
Ang pag-oorganisa ay
Maaring gawing
Maaaring maiksi lamang ang
nagmula sa sentrong
sabay-sabay kahit sa buhay ng nabuong BEC lalo na
parokya sa pamamagitan
lahat na komunidad. kung hindi nasubaybayan nang
ng:
mabuti dahil nakadepende
• Mga isyu (hal. Problema
lamang sa karisma ng lider
sa palupa)
(pari) at walang sapat na
• Isang proyekto o
paghahanda ng mga pinuno.
programa (hal.
Kabuhayan, pabahay,
etc.)
• Pagbubuo ng estraktura
o core group of leaders
(hal. FLYWEST)
• Karisma ng lider tulad ng
pari.
Mula sa Gilid-gilid tungo sa Sentro
(Solid Organizing)
Pamamaraan
Kalakasan
Kahinaan/ Hamon
• Ang pag-oorganisa
• Napapasulpot • Mabagal ang proseso
ay nagsisimula sa
ang mga lider
at kailangan ng mas
piling komunidad
mula sa
mahabang panahon at
(pilot area) bago
karanasan.
talento at kayamanan.
tumungo sa sentro. • Unti-unting
• Ang mga Bec
pinapalakas
organizer ay
ang
bumababad ng ilang
komunidad
panahon sa
hanggang sa
pamayanan.
panahon na
ito’y mahinog.
Pinagsama-samang Pamamaraan
Integrated Approach
Pamamaraan
Kalakasan
Kahinaan/ Hamon
Pinagsama-samang Solid • Natitiyak na
• Matrabaho para sa
at sweeping na
ang BEC ay
mga BEC
pamamaraan:
unti-unting
organizers
• Pagpili ng Pilot area
isinasama sa
para sa solid organizing
karaniwang
• Pag-aayos ng
daloy ng buhay
estruktura ng
parokya.
pamunuan ng parokya
(PPC) para unti-unti
itong umaangkop sa
pananaw, daloy at
pagkilos ng BEC.
Pinaghalo-halong Pamamaraan
(Eclectic Approach)
Pamamaraan
Kalakasan
• Ang pag-oorganisa ay • Mabilis
gumagamit ng
umaangkop sa
pinaghalo-halong
kalagayan ng
pamamaraan
komunidad at
(Sweeping, Solid,
parokya.
integrated)
• Halimbawa, ang mga
proyektong
pangkabuhayan ay
sinimulan sa ibang
komunidad habang
solidong pag-oorganisa
naman sa iba.
Kahinaan/ Hamon
• Matrabaho para sa
mga BEC
organizers.
• Maaaring walang
kongkretong
direksiyon sa
matagalang
panahon.
Limang Antas ng Pagbubuo ng BEC
(Integrated Approach)
Pag-hahanda (Preparatory Phase)
Pagsisimula (Starting Phase)
Pag-oorganisa (Organizing Phase)
Pagpapalakas (Sthrengtening Phase)
Pag-papatatag (Consolidating Phase)
I. Paghahanda (Preparatory Phase)
 Pagkabuuang oryentasyon ng Sangguniang Pastoral ng Parokya
(PPC) at ng lahat ng mga punonglingkod ng samahang
pangsimbahan (Lay Organizations, Movements and Associations
– LOMA’s) at pamayanan ukol sa ano at bakit ng BEC.
 Pagbubuo at pagsasanay ng mga animator, formator at organizer
ng BEC (Parish BEC Pastoral Team o PBPT) na may 8-12 katao.
 Magsagawa ng Paunang Imbestigasyong Panlipunan (Preliminary
Social Investigation o PSI), pagsusuri ng kapaligiran
(environmental scanning) upang makabuo ng parish profile
(Sumangguni sa Parish Profile Guide)
 Pagpipili ng unang komunidad (pilot area) upang organisahin
(batay sa PSI)
 Magplano at pagtibayin ang plano sa pagkilos para sa pagsimula.
“A journey of a thousand miles begins with a single step.”
II. Pagsisimula (Starting Phase)
 Community entry. Pormal na pagpasok sa napiling komunidad
(pilot are) at pagpapakilala sa mga lider ng simbahan sa
komunidad.
 Community Integration. Pagbabad at pakikipamuhay. Pagbibisita
sa bawat bahay at pakikilahok sa kanilang pang-araw-araw na
gawain.
 Malalimang Imbestigasyong Panlipunan (Deep Social
Investigation - DSI) – pagtibayin ang mga naunang nakuhang
datos (Sumangguni sa Community Profile Guide).
 Awareness raising. Tuloy-tuloy na pagmumulat hinggil sa
kahalagahan ng pagbubuo ng BEC bilang pinagbagong anyo ng
Simbahan ayon sa panawagan ng Vatican II at PCP II, sa
pamamagitan pamamagitan ng homily, seminars, fellowship, etc.
II. Pagsisimula (Starting Phase)
 Contact building. Paghahanap ng magiging kontak
na tao at mga potensyal na pinuno (spotting of
potential leaders – SPL) na respetado at may
integridad, bukas sa bagong pamamaraan ng
pagiging bagong simbahan, pumapayag na
magsanay at may panahon.
 Initial Formation and awareness raising. Maglunsad
ng mga maliitang sesyon sa batayang pagmumulat o
oryentasyong seminar (pamilya, dignidad ng tao,
Diyos, simbahan, BEC, mga sakramento, Bibliya,
atbp.)
5 Levels of Communication
• Hi, Hello!
Level 1 • May kasamang ngiti! 
• Mababaw lang, wala pang pakialam.
Level 2
• Common issues
• Halimbawa: Mahal ang bilihin ngayon; laganap na
korapsiyon sa gobyerno
• Medyo may pakialam na kunti.
Level 3
• Tungkol sa ibang tao
• Halimbawa: Si Maria pala na ano ni ano ay naano…
• Medyo malalim na kunti, pero madalas dito nag-umpisa
ang tsismis.
Level 4
• Tungkol sa sarili
• Halimbawa: Ang aking pamilya; mga pangarap ko sa
buhay; mga problema sa buhay
• Mas malalim
Level 5
• Tungkol sa relasyon natin sa Diyos at kalooban Niya
• Pinakamalalim
• Ito ang pundasyon ng isang buhay at malusog na BEC.
III. Pag-oorganisa (Organizing Phase)
 Cell Organizing. Pagtatayo ng unang selula ng BEC
(Bukluran o MKK) sa magkapitbahayan (batay sa mapa) na
may lingguhang pagbabahaginan ng Salita ng Diyos (Ang
ideyal na bilang ng pamilya sa bawat bukluran ay 8-12.)
 Tasking/ Delegating. Pag-oorganisa ng mga pang-liturhiya
at iba pang mga gawain (misa, para-liturgy, nobena, Flores
de Mayo, pista, lent, adbento, atbp. ganundin ang mga
pagpupulong, pagsasama-sama, palaro, atbp.)
 Strengthening and Expansion. Pagpapalakas at
pagpapalawak ng mga bukluran.
Pagbuo ng asembliya ng komunidad upang
pagsasamahin ang mga bukluran sa isang
pangkalahatang estraktura (Kawan o Chapel
Pastoral Council) na may mga inihalal na pinuno
at tagapag-ugnay sa mga ministry (FLYWEST)
Panimulang Paghuhubog sa Pamumuno ng mga
lider at tagapag-ugnay
 “Mission-sending” ng mga bagong inihalal na
mga pinuno at tagapag-ugnay
Pagbabalangkas ng planong pastoral ng
komunidad o Kawan
IV. Pagpapalakas (Strengthening Phase)
 Social Awareness. Tuloy-tuloy na paghuhubog ng pamayanan
kasama ang oryentasyon sa mga isyung panlipunan
(ekonomiya, pulitikal, kultural, espirituwal)
 Capacity building and leadership training. Tuloy-tuloy na
pagsasanay para sa mga pinuno ng Chapel Pastoral Council at
mga lider ng BEC
 Planning and evaluation. Regular na pagpupulong para sa
pagpaplano at pagsusuri
 Project making and implementation. Pagkakaroon ng mga
proyekto sa pamayanan tulad ng kooperatiba, alternatibong
pangkalusugang pangangalaga at iba pa bilang tugon sa kagyat
na pangangailangan ng komunidad.
V. Pagpapatatag (Consolidating Phase)
• Formation of Kawan/ Zone. Paglalagay ng mga sona o
pangdistritong estraktura (kinabilangan ng magkakalapit
na pamayanan na inoorganisa).
• Strengthening of BEC Team. Pormal na pagtalaga at tuloytuloy na paghuhubog/pagsasanay ng Parish BEC Team (na
may full-time, part-time at boluntaryong organisador)
upang tumulong sa pagtatag, pagpapalakas at
pagpapatuloy sa BEC at ng mga lider nito.
V. Pagpapatatag (Consolidating Phase)
• Parish-wide Formation and leadership training.
Pagkakaroon ng pang-parokyang paghuhubog at
pagsasanay para sa mga lider ng BEC ayon sa kanilang
partikular na tungkulin
• Integrating BEC in the Parish Vision, Mission and
Programs. Pagsasama ng BEC sa bisyon-misyon-layunin,
mga organisasyunal na estruktura at plano ng parokya
• Orientation and Strengthening of Ministries in the
Center. Pagpapalakas ng mga ministry ng parokya na
sumusuporta at nagpapalakas ng mga BEC
Mga Antas sa Pagbubuo ng BEC
Antas
Mga Gagawin
Paghahanda
(Preparatory Phase)
- Orientation of Parish leaders. Buuhin at hubugin ang Parish BEC Pastoral Team
(PBPT); Preliminary Social investigation (PSI); Environmental Scanning; Parish
Profile; Selection of pilot area; Planning
Pagsisimula
(Starting Phase)
- Community Integration; Home Visitation; Deep Social Investigation (DSI);
Contact building; Spotting of potential leaders (SPL); Basic Orientation seminar
(pamilya, parokya, pananampalataya, katekismo, Bibliya)
Pag-oorganisa
(Organizing Phase)
- Magbuo ng Bukluran (BEC cell) na may 12-15 pamilya; mag-umpisa ng
tuloytuloy na gawain (Bible sharing, meeting, misa, atb); Kawan/ chapel
assembly; leadership training; capacity building; buuhin ang mga ministry
(WESTFLY); Sending off ng mga leaders; pagpaplano
Pagpapalakas
(Strengthening
Phase)
- Ongoing formation of leaders (PPC officers and BEC leaders); social awareness
(political, economic, cultural, environmental); planning, implementation,
monitoring, evaluation (PIME); Community project (cooperative, livelihood,
etc); ugnayan ng PPC at BEC leaders
Pagpapatatag
(Consolidating
Phase)
- Pagbubuo ng organized KAWAN; ongoing formation of Parish BEC Pastoral
Team; pagsama ng BEC sa pananaw, plano, layunin, gawain at eskruktura ng
parokya; pagpapalakas ng mga lider ng ministry (WETFLY) at pag-uugnay nito sa
BEC
Mga katangian at indikasyon
na ang BEC ay patuloy na lumalakas:
1. Nagpapalago sa Sarili (Self-nourishing)
- tuloy-tuloy na mga aktibidad bilang makapari, makahari, at
makapropetang pamayanan; tuloy-tuloy na gawaing
pangliturhiya tulad ng Bible-sharing, liturgy of the Word,
Banal na Misa, at iba pa; ministeryo na nagbibigay ng
pastoral na pagkalinga sa mga kasapi; patuloy na
paghuhubog ng pamayanan; patuloy na
paghuhubog/pagsasanay ng mga lider
2. Sariling Pamumuno (Self-governing)
– gumagana na organisasyunal na estraktura at mga
ministeryo; may kakayahan sa “mature” na mga
desisyon at pagpipili ng mga mabuting pinuno; ang
mga pinuno ay may alam sa pastoral na pagpaplano,
pagsusuri, at pamamahala; palagiang pagpupulong
at asembliya; koordinasyon sa ibang mga BEC,
pamayanan, parokya at mga pari
3. Nagpapalakas sa Sarili (Self-sustaining)
– mahusay na pakikipag-ugnayan sa kapwa; mas
higit na partisipasyon sa simbahan at mga gawain sa
komunidad; pagtutulungan at pagbibigayan ng mga
kasapian; kolektibong pagkilos upang tumugon sa
panlipunang suliranin at pangangailangan; may
kakayahang magpasulpot ng pondo upang
mapangalagaan ang prioridad na pangangailangan
ng mga BEC
4. Misyonero (Missionary)
– nagpapalawak ng kasapian lalo na mula sa mga
“un-churched” sa pamayanan; espesyal na
pangangalaga sa mga mahihirap at sa mga mas higit
pang nangangailangan; inaabot ng mga kasapi ang
mga kalapit na bukluran at kawan na
nangangailangan ng tulong; mga lider na may
kakayahan ay tumutulong sa Parish BEC Team at
ibang pangparokyang mga gawain
Mga Hamon sa Pagbubuo ng BEC
 Ang pag-oorganisa ng mga BEC ay kailanman
hindi madaling gawain lalo na dahil ang mga tao
at pamayanan ay hindi handang magbago ng
kanilang “lumang pamamaraan.” Ngunit ito ay
hindi rin imposibleng gawin, lalo na kung ito ay
gustuhin.
Habang lumalago ang mga BEC, may mga
bagong pangangailangan na umuusbong.
Sa makatuwid, ang tungkulin ng mga pinuno ng BEC
at ng mga taga-organisa ay isang tuloy-tuloy na
gawain na kinakailangan hindi lamang ang kaalaman
at kakayahan, kundi isang tawag (sense of being
called) tungo sa pagbabago sa sarili, sa
pakikipagkapwa at sa lipunan ayon sa pagpapahalaga
ng ebanghelyo.
Upang mapalakas at mapagpatuloy ang mga BEC, ang
isang buhay na pagtutulungan ng mga pinuno, tagaorganisa at mga pari ay kailangang-kailangan.
Mga Katanungan?

similar documents