AN TOÀN & B*O M*T M*NG - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Report
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MẠNG MÁY TÍNH VÀ
INTERNET
ThS. Đặng Lê Nam
Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
[email protected]
http://fit.hufi.vn/~namdl
Năm học 2012-2013
ThS. Đặng Lê Nam
Mạng máy tính & internet
1
Tài liệu tham khảo
• Sách tham khảo chính
– James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking A Top-Down
Approach 5th edition, Addison-Wesley
• Sách tham khảo phụ
– Đặng Lê Nam ,Slide Mạng máy tính và internet, Đại học Công nghệ
Thông tin
• Website
– http://fit.hufi.vn/~namdl
ThS. Đặng Lê Nam
Mạng máy tính & internet
2
Cấu trúc môn học
Chương 1. Giới thiệu
Chương 2. Application
Chương 3. Transport
Chương 4. Network
Chương 5. Link & mạng Lan
Chương 6. Mạng không dây và di động
Chương 7. Bảo mật mạng
ThS. Đặng Lê Nam
Mạng máy tính & internet
3
Mục tiêu môn học
 Các kiến thức cơ bản về khái niệm mạng máy tính,
các thành phần của một hệ thống mạng.
 Những lợi ích thiết thực của mạng máy tính
 Phân loại mạng LAN – WAN.
 Mô hình kiến trúc hệ thống mở OSI và chức năng của
mỗi tầng.
 Các loại phương tiện truyền dẫn, các thiết bị mạng;
kiến trúc mạng và đồ hình mạng,
 Kiến trúc TCP/IP.
 Các khái niệm cơ bản về bảo mật, mã hoá, giải mã dữ
liệu, lập trình trên môi trường hệ thống mạng
ThS. Đặng Lê Nam
Mạng máy tính & internet
4
Kiểm tra và đánh giá
• Hình thức thi: Trắc nghiệm.
• Đánh giá:
– 30% điểm tiểu luận.
– 70% điểm cuối kì.
• Tiểu luận:
– Sinh viên tự chọn nhóm: 1 nhóm gồm 2-3 sinh viên.
– Sinh viên sẽ bốc thăm thứ tự để thuyết trình – các nhóm thuyết trình bắt
đầu từ tuần 3(22-3-2013).
– Tên đề tài và yêu cầu đề tài sinh viên download tại trang môn học
ThS. Đặng Lê Nam
Mạng máy tính & internet
5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ThS. Đặng Lê Nam
Mạng máy tính & internet
6

similar documents