Prezentacja: Polskie i europejskie aspekty infrastruktury

Report
Jolanta Orlińska
Główny Geodeta Kraju
Warszawa, 7 marca 2011r.
Dyrektywa ISPIRE ustanawia ramy
prawne dla utworzenia i działania
Infrastruktury Informacji
Przestrzennej w Europie
INSPIRE łączy
infrastruktury informacji
przestrzennej tworzone w
różnych krajach
członkowskich w jeden
spójny system
Dyrektywa wspiera działania dotyczące polityk
wspólnotowych w zakresie ochrony
środowiska oraz polityk lub działań mogących
oddziaływać na środowisko
SPOŁECZEŃSTWO
geoinformacyjne
GOSPODARKA
oparta na wiedzy
o geoprzestrzeni
Powszechne udostępnianie
danych i usług
ŚRODOWISKO
naturalne
oraz
antropogeniczne
Dane przestrzenne i
metadane
dla 34
tematów
Usługi
sieciowe
I
N
S
P
I
R
E
Interoperacyjność
organizacyjna,
techniczna,
semantyczna
POLITYKA
i działania w
zakresie środowiska
(geoprzestrzeni)
Wspólne korzystanie
z danych i usług
WSPÓŁPRACUJĄCE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
unijnej, państwowej i samorządowej
oraz ich infrastruktury, systemy i rejestry geoinformacyjne
INNE ORGANIZACJE PARTYCYPUJĄCE W INSPIRE
Prof. Jerzy Gaździcki
(INSPIRE) - Dyrektywa 2007/2/WE
ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
C(2009) 4199 Decyzja
Komisji w zakresie
monitorowania i
sprawozdawczości
1089/2010 w zakresie
interoperacyjności zbiorów
i usług danych
przestrzennych
268/2010 w sprawie dostępu
instytucji i organów Wspólnoty
do zbiorów i usług danych
przestrzennych państw
członkowskich zgodnie ze
zharmonizowanymi warunkami
976/2009 w sprawie usług
sieciowych (wyszukiwania i
przeglądania)
1205/2008 w zakresie
metadanych
Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej
Rozporządzenie Min. SWiA, w
sprawie ewidencji zbiorów i
usług danych przestrzennych
objętych infrastrukturą
informacji przestrzennej
Rozporządzenie Min. SWiA
w sprawie Rady Infrastruktury
Informacji Przestrzennej
Zmiany w ustawach:
-
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Prawo geologiczne i górnicze
o statystyce publicznej
Prawo ochrony środowiska
o ochronie przyrody
o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji
W celu zapewnienia kompatybilności, transgraniczności oraz możliwości
wykorzystania infrastruktur poszczególnych krajów członkowskich, Dyrektywa
wymaga przyjęcia i stosowania wspólnych Zasad Implementacji (Implementing
Rules)
Zasady Implementacji wprowadzane są w drodze Rozporządzeń lub Decyzji Komisji
Europejskiej
Harmonogram wdrożenia
Milestone date
Article
Description
03-Dec-2010
6(a)
Metadata available for spatial data sets and services corresponding to Annex I and II
30-Jun-2011
15
The EC establishes and runs a geo-portal at Community level
19-Oct-2011
17(8)
Implementation of Regulation as regards the access to spatial data sets and services of
the Member States by Community institutions and bodies under harmonised
conditions for new arrangements
09-Nov-2011
16
Discovery and view services operational
23-Nov-2012
7§3, 9(a)
Implementation of Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010
implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as
regards interoperability of spatial data sets and services for Newly collected and
extensively restructured Annex I spatial data sets available
December 2012
16
Transformation services operational
December 2012
16
Download services operational
7§3, 9(a)
Implementation of Commission Regulation (EU) No 102/2011 of 4 February 2011
amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the
European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets
and services for newly collected and extensively restructured spatial data sets
04-Feb-2013
19-Apr-2013
17(8)
Implementation of Regulation as regards the access to spatial data sets and services of
the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions
for existing arrangements
03-Dec-2013
6(b)
Metadata available for spatial data corresponding to Annex III
December 2014
7§3, 9(b)
Newly collected and extensively restructured Annex II and III spatial data sets available
7§3, 9(a)
Implementation of Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010
implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as
regards interoperability of spatial data sets and services for other spatial data sets still
in use at the date of adoption
04-Feb-2018
7§3, 9(a)
Implementation of Commission Regulation (EU) No 102/2011 of 4 February 2011
amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the
European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets
and services for other spatial data sets still in use at the date of adoption
30-May-2019
7§3, 9(b)
Other Annex II and III spatial data sets available in accordance with IRs for Annex II and
III
23-Nov-2017
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
z dnia 4 marca 2010 r.
wejście w życie dnia 7 czerwca 2010r.
Ustawa o
Systemie Informacji
Oświatowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ustawa
„o szerokopasmowym
Internecie”
Ministerstwo Infrastruktury
IIP
Ustawa o odpadach
Ministerstwo
Ochrony Środowiska
Ustawa o systemie
informacji w ochronie
zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
koordynatora całości infrastruktury, którym jest
minister właściwy ds. administracji publicznej, który
wykonuje swoje zadania przy pomocy GUGIK i Rady
Infrastruktury Informacji Przestrzennej
organy wiodące w 12 wyodrębnionych
tematycznie częściach infrastruktury – Ministrów i
szefów organów centralnych
organy prowadzące rejestry publiczne, które
zawierają dane przestrzenne włączone do
infrastruktury.
Jolanta Orlińska
16
Każdemu tematowi w infrastrukturze informacji przestrzennej
przyporządkowany jest wiodący organ administracji publicznej, który
koordynuje prace i zapewnia realizację ustawy w zakresie tego tematu.
Tematy INSPIRE
GIOŚ
KZGW
MKiDN
MRiRW
MZ
Główny
Konserwator
Przyrody
Główny
Geodeta Kraju
GUS
MI
Główny
Geolog
Kraju
MŚ
Prof. Jerzy Gaździcki
Jolanta Orlińska
18
Jolanta Orlińska
19
zgłoszenie zbiorów danych do ewidencji zbiorów i usług danych
przestrzennych
tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych
infrastruktury,
wprowadzenie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność
zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów
utworzenie i obsługa sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych
przestrzennych
Jolanta Orlińska
20
opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji
publicznej, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć
organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań
dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i
współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską
występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia
infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym
oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego
Jolanta Orlińska
21
Prowadzenie krajowego
punktu kontaktowego
Zapewnienie danych
referencyjnych
• Monitorowanie wdrażania
INSPIRE i sprawozdawczość
dla komisji
• koordynacja wdrożenia
infrastruktury
• TERYT 2
• GBDOT
• ISOK
Zapewnienie portalu
umożliwiającego dostęp do
zbiorów danych objętych
dyrektywą INSPIRE
„GGK tworzy i utrzymuje
geoportal infrastruktury, jako
centralny punkt dostępowy
do usług danych
przestrzennych”
• GEOPORTAL 2
Transfer wiedzy
• Edukacyjne wsparcie
procesu wdrażania
dyrektywy INSPIRE w
administracji
samorządowej w
kontekście poprawy
jakości usług i
efektywności działania
Zwiększenie
efektywności
działania
Współdziałanie
Ujednolicenie
standardów
Podniesienie jakości
Kontrola procesów
Jawność
i przejrzystość
podejmowanych
decyzji
Usługi ukierunkowane
na obywateli i
przedsiębiorstwa
Efektywniejsze
wykorzystanie
zasobów
państwowych
Wspomaganie
kreowania polityki
administracji
publicznej
Monitorowanie
wdrożenia polityki
krajowej, regionalnej i
lokalnej
Narzędzie dla badań,
analiz przestrzennych
i modelowania
Wspomaganie
ochrony środowiska
Otwarte rejestry publiczne dla powszechnego wykorzystania
Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy o przestrzeni
Wspomaganie rozwoju konkurencyjnej gospodarki
zwiększenie aktywności w zakresie działalności gospodarczej i
inwestycyjnej
stworzenie możliwości rozwoju usług i opracowania nowych
produktów
Bezpieczeństwo obywateli i ochrona ich mienia

similar documents