TOR en bestuurder samenwerking

Report
De (T)OR en de bestuurder
samenwerkingsafspraken
Procedure adviesrecht
1. Aankondiging bespreking algemene gang van zaken= in de
OV door de bestuurder (formeel) of in het agenda-overleg
(informeel)
2. Tijdige schriftelijke adviesaanvraag met informatie over:
• motieven
• gevolgen
• maatregelen ten aanzien van gevolgen
3. Ten minste eenmaal overleg na de schriftelijke
adviesaanvraag
2
4. Advies OR
5. Schriftelijk en gemotiveerd besluit bestuurder: wat
gaat hij met het advies doen?
6. Eén maand opschorting als besluit afwijkt van
advies van OR
7. Beroepsmogelijkheid bij Ondernemingskamer
3
Wanneer moet de
adviesaanvraag komen?
Tijdigheid: Keuze
Vroegtijdige adviesaanvraag: grote speelruimte, weinig
bekend over gevolgen
Ruimte
voor alternatieven
5
tijd
Late adviesaanvraag:
weinig speelruimte,
veel bekend
over gevolgen
Tijdigheid in ieder geval:
Zodat je als OR nog invloed kunt uitoefenen:
• Het besluit moet dus nog beïnvloedbaar zijn
• Er moeten dus nog alternatieven denkbaar zijn
• Er moet wel een zeker inzicht zijn in de gevolgen
• Daarom is het van belang dat de bestuurder de
OR ook los van de adviesaanvragen vaak
informeert over wat er speelt in de organisatie.
Instemmingsrecht
• Over voorgenomen besluiten van de ondernemer
omtrent instelling, wijziging en intrekking van nader
omschreven regelingen sociaal beleid (opsomming in
lid 1)
• Onderwerpen die inhoudelijk in de CAO zijn geregeld
vallen buiten instemmingsrecht
Kortom: het gaat over regelingen die personeel
betreffen en die niet al zijn geregeld in de CAO
7
De procedure van het
instemmingsrecht
Procedure instemmingsrecht
1.
2.
3.
9
Ondernemer verschaft schriftelijk informatie over:
• voorgenomen besluit
• motieven
• te verwachten gevolgen
• opvang van de gevolgen
Ten minste eenmaal overleg
OR deelt beslissing schriftelijk en gemotiveerd mee
4.
5.
10
Ondernemer deelt schriftelijk definitief besluit
mee
Zonder instemming kan OR besluit binnen één
maand nietig verklaren
Beroepsmogelijkheid of vervangende instemming
via bedrijfscommissie bij Kantonrechter.
De inhoud van een advies- en
instemmingsaanvraag en het advies
van de OR
Wat moet er in een
advies/instemmingsaanvraag staan?
1. Wat is het voorgenomen besluit?
2. Wat zijn de veranderingen in de organisatie
vergeleken met nu?
3. Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers?
4. Hoe worden deze gevolgen opgelost?
Waar voldoet een advies/instemming
aan?
De OR geeft schriftelijk en onderbouwd advies:
• Wat vind je van de wijziging, zie je de noodzaak en ben je het eens
met de aanleiding die de bestuurder geeft voor het besluit?
• Waar ben je positief over?
• Waar maak je je zorgen over?
• Als je het eens bent met de bestuurder dat er iets moet gebeuren:
vind je dan dat hij de goede keus heeft gemaakt of zie je een
alternatief?
• Als je het eens bent, zijn er dan voorwaarden? (positief advies,
mits…..)
• Als het niet eens bent met het voorgenomen besluit, wat moet de
bestuurder dan doen zodat je het wel eens kunt worden (negatief
advies, tenzij…)
Welke afspraken maken bestuurder en
OR mbt advies en
instemmingsaanvragen?
• Voorgenomen besluit: eerst mondeling
toelichten en schriftelijk?
• Plannen van het overleg erover?
• Binnen hoeveel tijd kan de OR redelijkerwijs
adviseren?
Informatievoorziening
Het informatierecht is geregeld in artikel 31.
• De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de
ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig
alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de
vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben.
• De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk
verstrekt.
De vormen van overleg
Meepraten: serieuze gesprekspartner
• Het recht op overleg is geregeld in artikel 23.
• De bestuurder en de ondernemingsraad komen met elkaar
bijeen binnen twee weken nadat hetzij de ondernemingsraad
hetzij de bestuurder daarom onder opgave van redenen heeft
verzocht.
• De agenda bevat de onderwerpen die door de bestuurder of
door de ondernemingsraad worden aangemeld.
• Voorzitter: afwisselend Or-voorzitter en bestuurder
• Daarnaast verplicht: aankondiging van voorgenomen
besluiten (art. 25 en 27), minimaal 1 maal overleg over adviesen instemmingsaanvragen
Overleg over de algemene gang van zaken:
artikel 24.
• In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar
de algemene gang van zaken van de onderneming besproken.
• De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten
die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de
aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27.
• Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke
wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt
betrokken.
• Een afgevaardigde van het bestuur is hier bij aanwezig
18
Hoe vaak komen OR en bestuurder bij
elkaar?
• Reguliere overlegvergadering?
• Agendaoverleg?
• Artikel 24 overleg?
Faciliteiten
Faciliteiten OR-leden
• Recht op vrijstelling van uren: geen vaste tijd
(gebruikelijk: 8 uur p/w voor bestuur, 4 uur voor
OR-leden)
• Recht op scholing: 5 dagen per jaar
• Recht op inhuur van externen: kosten akkoord
• Recht op raadplegen achterban: geen bepalingen
Wat spreken we hierover af?
Ondersteuning om het werk te doen
•
•
•
•
•
Computer en telefoon
Kopiëren
Post
Vergaderruimte
Overige wensen?
Wat spreken we hier over af?

similar documents