Zásady SVDP pri uvádzaní na trh

Report
Zásady SVDP pri uvádzaní na trh
František Rác
Nitra
2014
Pokyn k SVDP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Riadenie rizík kvality
Zásada
Systém kvality
Riadenie externých činností
Riadenie rizík kvality
Personál
Priestory a zariadenia / vstup-kontrola ,karanténa,výdaj- kontr. /,
Dokumentácia
Kvalifikácia zákazníkov
Reklamácie, vrátenie liekov, falšovanie a sťahovanie
Externe zabezpečované činnosti
Samoinšpekcie
Preprava
veľkodistribúcia
• dovoz vet. liekov od držiteľa reg. rozhodnutia
– primárny dovoz
• paralelný dovoz
• distribúcia a zmeny v registračnom
rozhodnutí.
Zmeny v registr. rozhodnutí
V sklade VD – výrobok môže byť distribuovaný/ kým neuplynie
jeho exspiračná doba - iný nedostatok, preznačenie v zmysle reg.
dokumentácie u výr. s povolením na balenie
Od uvoľnenia šarží kvalifikovanou osobou – výrobok môže byť
dodávaný a predaný kým neuplynie jeho exspiračná doba.
Doba odkladu pre danú šaržu začína plynúť vo výrobe / dátumom
zabalenia a prepustenia na trh kým neuplynie jeho exspiračná
doba – pozastavené do doby nového prepustenia na trh
V sklade veľkodistribútora sa NESMIE predať žiadny výrobok po
uplynutí odkladnej doby (6 mes.), hoci exspiračná doba výrobku
ešte neuplynula – výrobky sa musia stiahnuť z obehu
Žiadna doba odkladu – výrobky sa musia dodávať už novými
textami balení – kritické nedostatky.
Pružná doba odkladu – výrobky so starými textami sa môžu
dodávať po dohode s Ústavom (ÚŠKVBL)
Typy zmien reg. rozhodntutí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kritické nedostatky / život ohrozujúce zvierat, potravinový reťazec,ekológia / :
OL
Spôsob skladovania
Indikácie
Druh zvierat
mikrobiálna kontaminácia sterilného injekčného či oftalmologického prípravku,
chemická kontaminácia so závažnými zdravotnými dopadmi,
zmiešanie niekoľkých prípravkov (rogues), kde je zahrnutých viac než jeden obal,
Závažné a ostané nedostatky ako:
Nesprávny liek (označenie a vlastný obsah sa líšia),
správný liek, ale zlá sila, s významnými zdravotnými dopadmi,
Špatná liečivá látka vo viaczložkovom prípravku so závažnými zdravotnými dopadmi.
Povinnosti DRR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
§ 98 Povinnosti držiteľa registrácie veterinárneho lieku
§ 18 ods.1 b) Rozbaľovanie a delenie registrovaných balení je zakázané distribuovať iba registrované lieky
§ 15 Povinnosti držiteľa povolenia na výrobu liekov - dodávať liek, ktorého je
výrobcom a to len držiteľom povolenia na veľkodistribúciu VL.
Zákon 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a hodnotenie zhody
§ 2 dovozcom – podnikateľ, ktorý uvedie na trh výrobok z iného štátu, alebo
takýto výrobok na trh sprostredkuje.
distribútorom - podnikateľ, ktorý výrobok predáva, sprostredkuje predaj , ale
svojou činnosťou neovplyvňuje jeho vlastnosti.
ES 2001/82
Čl. 1 bod 17 - Distribúcia VL
Súbežný dovoz – paralelná distribúcia § 19
• (1) Súbežným dovozom lieku je dovoz lieku,
ktorý je registrovaný v Slovenskej republike a
aj v inom členskom štáte, do Slovenskej
republiky inou osobou ako držiteľom
registrácie lieku v Slovenskej republike alebo v
súčinnosti s ním (ďalej len „súbežný dovoz“).
Súbežný dovoz možno povoliť len držiteľovi
povolenia na veľkodistribúciu liekov.
PD VL, ktorý je registrovaný v EÚ dovozy a uvádzanie
na trh sú uvedené v OJ C 229, alebo 98/C 229/03
• Možno povedať, že centr. reg. vet. liek je ident. V celom
priestre EÚ.
• PI sú vo všetkých jaz. mutáciách identické a preto
môžu byť umiestňivané na trh v EÚ nezávisle od
držiteľa roz. o registrácii.
• Prvé umiestňovanie na trh musí byť oznámené NA
a EMA – a uhradiť poplatky EMA.
• Paralelný distribútor musí pokiaľ je prebalovanie nutné
uvádzať na vonk. obale i miesto prebaľovania a toto
miesto musí mať schválenú činnosť výroby v čl. štáte.
• Miesto prebal. a veľkodistribúcie môže byť identické.
Zásielkový výdaj / Internetový obchod /
• Súčasná legislatíva zákona č.362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach rieši zasielkový výdaj / internetový
obchod / s veterinárnymi liekmi nasledovným spôsobom:
•
Zásielkový výdaj subjektami inými ako s povolenou činnosťou
v schválenej lekárni je podľa ustanovenia § 22) citovaného zákona
zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi nedovoleným spôsobom.
•
Na základe § 1 citovaného zákona internetovým výdajom je
výdaj registrovaných veterinárnych liekov bez predpisu VL na
základe elektronickej objednávky
• za dodržania obchodných podmienok a podmienok dodržania
stabilitných štúdií o VL i podmienkách prepravy.
•
•
Internetový výdaj veterinárnych liekov je možný i rámci EÚ
stanovený v § 22 odst.5,6,7) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach.
Uvádzanie a dodávanie VL do SR
• Podmienky a spôsob uvádzania veterinárnych liekov na trh v
Slovenskej republike
• je v zmysle §§ 17,18 zákona č. 362/20111 Z. z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmenách a doplnkoch niektorých
súvisiacich zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
ktorým sa určuje povinnosť uvádzanie na trh a veľkodistribúcie
veterinárnych liekov v SR. Kontrola činnosti veľkodistribúcie u
schválených subjektov - § 134 odst. 2, písm. g )
• zákon sa orientuje okrem iného na zhodu s legislatívou, predpismi
Správnej veľkodistribučnej praxe a registračnou dokumentáciou.
• Dodržiavanie vyhl. MZ SR č.128/2012 o požiadavkách na SVP
a SDP – v celom rozsahu.
Povinnosti veľkodistribútorov pri uvádzaní
veterinárnych liekov na trh v SR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veľkodistribútor má zavedený účinný systém zabezpečovania
kvality, ktorý zabezpečuje:
a/ aby distribuované VL boli registrované v súlade s legislatívou EÚ a SR
b/ aby v priebehu celého cyklu životnosti veterinárneho lieku boli dodržiavané požiadavky
SDP
c/ aby boli dodržované podmienky pre uchovávanie vet.lieku a to i behom prepravy
d/ aby bolo zabránené kontamináciám / krížovým /
e/ aby prichádzalo k primeranej obmene skladovaných VL a bolo patrične zabezpečené
miesto skladovania
f/ aby správne lieky boli dodané na správne miesto a včas
g/ aby jednotlivé činnosti boli definované, písomne spracované a dordžiavané v celom cykle
zaobchádzania s vet. liekmi
h/ systém spätnej genézy má zaistiť vyhľadanie akéhokoľvek VL a musí byť stanovený postup
účinného sťahovania šarže VL /RAS/ - evidencia podľa šarží alebo dátumu prijatia do skladu a
ich dodávanie subjektom podľa zákona.
FD
• Vyhodnocovanie farmaceutického dozoru
veľkodistribútorov pri skladovaní a uvádzaní
do obehu veterinárnych liekov, vet.
prípravkov vrátane hlasení o dovozoch a
štrťročných hlásení.

similar documents